Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  simulation tests
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule zrealizowano uproszczoną procedurę symulacji pionowych obciążeń wieloosiowego pojazdu samochodowego. Uproszczenie polega na zadawaniu wymuszeń drgań na stanowisku badawczym na koła jednej osi.
EN The paper presents simplification procedure of simulation vertical loading of multi axle automotive vehicle. The simplification consists in exciting of vibrations only wheels of one axle on testing rig.
2
100%
Machine Dynamics Research
EN The article describes the currently used method of crankweb deformation measurements, and indicates a number of simplifications and inconsistencies in the interpretation of their results. The reservations concerning such measurements led to simulated tests of crankshaft deformations, which were made[...]
3
100%
Journal of KONES
EN Experimental research studies of vehicles are of high cognitive importance. However, they are expensive, time-consuming and sometimes dangerous, especially when they refer to edge safety parameters of a vehicle motion. Their scope can be limited if researchers conducting the studies have at their di[...]
4
100%
Journal of KONES
EN Development of the 8-wheeled military vehicle computer model allows for motion simulation in various terrain conditions, as well as it serves assessment of selected dynamic parameters at specified extortions. Out of a number of the currently available professional software programs for dynamic and k[...]
5
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz i badań symulacyjnych falownika tranzystorowego wielotaktowego, przeznaczonego do odbiorników o charakterze indukcyjnym, w szczególności do wzbudników grzania indukcyjnego wysokiej częstotliwości. Falownik badany jest układem wielogałęziowym, wykorzystującym zj[...]
EN In this paper the results of analyses and simulation tests is presented of multi-time transistor inverter for receivers of an inductive type, in particular for high frequency heating inductors. An inverter is tested with a multi-limb system, using the phenomenon of series resonance. In this system, [...]
6
88%
Wiadomości Elektrotechniczne
2005 nr 10 22--28
PL Omówiono badania zagrożeń występujących podczas bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekty budowlane oraz badania symulacyjne w obiektach rzeczywistych.
EN The paper presents research of hazards occurring during direct lightning strokes in buildings and simulation tests in real structures.
7
88%
Machine Dynamics Research
2018 Vol. 42, No. 3 107--117
EN In the paper a proposition of extending the service life of the four-axle locomotive wheelsets has been analyzed. A simple mechanical system, that elastically connects the bogie frames in horizontal plane beyond a locomotive body, has been examined. The specialized Vi-Rail program, designed to test [...]
8
75%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 14 113-122
PL W artykule opisano zbudowane modele ładowarki łyżkowej z hydraulicznym stabilizatorem drgań: matematyczny do obliczeń analitycznych oraz symulacyjny. W oparciu o zbudowane modele dokonano analizy skuteczności hydraulicznych stabilizatorów drgań w minimalizacji przyspieszeń działających na siedzisko [...]
EN The article presents models of bucked wheeled loader with hydraulic stabilizer: simulation and mathematical for analytical calculations. Based on developed models, an analysis of hydraulic stabilizer effectiveness in minimizing accelerations acting on operator's seat and loader's bucket was made. Th[...]
9
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było opracowanie parametrów niskotemperaturowego walcowania w zakresie ferrytycznym stali z grupy IF i regulowanego walcowania z obróbką cieplnoplastyczną niskowęglowych stali konstrukcyjnych i przeprowadzenie prób walcowania eksperymentalnego w LPS. Do walcowania wytypowano stal IF i 3 [...]
EN The purpose of the work was to develop parameters of low-temperature ferritic rolling of IF steels and controlled rolling with thermoplastic treatment of low-carbon constructional steels as well as to carry out the experimental rolling in LPS. For rolling the IF steel, 3 grades of low-carbon steel w[...]
10
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono weryfikację nowej, oryginalnej koncepcji sterowania napięciem wyjściowym przetwornic DC/DC, polegającą na wykorzystaniu zasady zachowania energii. Dokonano porównania parametrów klasycznych przetwornic DC/DC standardu przemysłowego (stosując układ LT1170, który wykorzystuje metodę ster[...]
EN In the paper verification of new DC/DC converters control method, designed by authors with use of law of conservation of energy is presented. A comparison was made between classic DC/DC converters used widely in industry (for comparison LT1170 device was chosen - current control method), with conver[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 80 379-384
PL W artykule przedstawiono metodę wykorzystania opisu trajetorii przestrzennej w układzie sterowania automatycznego samolotem przy zastosowaniu wzorców Freneta. Dla ilustracji pokazano wyniki przykładowej próby symulacyjnej lotu po zadanej trajektorii krzywoliniowej i porównano z przebiegiem regulacji[...]
EN The method of using Frenet equations for conversion of the trajectory description to the form usable by the unmanned aircraft control system is presented in the paper. For purposeof presentation two simulation two simulation tests are executed. Tests results shows that controller track the curve in [...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2015 nr 42 (114) 33--37
EN The crankshaft is liable to deformation due to inaccurate positioning of its main journals in the bearings. This article presents results of simulated tests of such deformations. The test results and methods for the verification of crankshaft mounting in the main bearings are assessed. A new method [...]
13
75%
Mechanik
PL W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania przeciwlotniczego zestawu rakietowego dalekiego zasięgu Wega do zwalczania rakiet balistycznych. Największą uwagę zwrócono na badania zjawisk aerodynamicznych towarzyszący naprowadzaniu rakiety Wega na rakietę balistyczną. Z uwagi na brak moż[...]
EN In this paper, the potential usage of HIMAD SA-5 Gammon AA system for anti-TBMs protection is analyzed. The main attention is paid to the aerodynamic effects in the moment, when SA-5 Gammon missile is guiding on TBM. Because an experimental missile launch was impossible, researches are based on simu[...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 876--880
PL W artykule przedstawiono przebieg badań naczepy wydłużonej o 1,3 m w Polskich warunkach eksploatacyjnych i uzyskanie wiarygodnego materiału porównawczo-badawczego, mogącego stanowić podstawę do decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tego typu przedłużonych naczep do normalnej eksploatacji. Badania te zo[...]
EN This paper presents the testing process of the extended semi-trailer by 1.3 m in the Polish operating conditions and obtaining a reliable material for comparison and research, which could provide a basis for decisions on the possible introduction of this type of extended semi-trailers into normal op[...]
15
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych rzeczywistego obciążenia wybranej kolejowej podstacji trakcyjnej prądu stałego 3 000 V (DC), zasilającej linię kolejową o łagodnym profilu, który dominuje w znacznej części Polski. Dzięki tym badaniom uzyskano wyniki pozwalające na oce[...]
EN In an article based on the parameters of the actual route and train traffic simulated waveform of load current of rectifier units of traction substation which power the railway. In the first part of the article on the basis of the obtained current waveform occurring rated overload for time perio[...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 950--955, CD
PL W artykule autorzy przedstawią koncepcję wykorzystania sieci neuronowej w analizie danych uzyskanych z procesów symulacyjnych przedstawiających zjawiska fizyczne występujące w chwili przejazdu pojazdu szynowego przez tor. Głównymi parametrami na których skupiono całą uwagę są występujące siły normal[...]
EN In the article, the authors present the concept of using neural network in analysis of data obtained from simulation processes presenting physical phenomena occurring at the moment of passing a rail vehicle through the track. The main parameters in which attention is drawn are the normal, longitudin[...]
17
75%
Silniki Spalinowe
PL W niniejszej pracy przedstawiono model silnika Wankla opracowany w programie AVL BOOST. Oprogramowanie AVL BOOST jest wielopoziomowym systemem umożliwiającym pracę w czasie rzeczywistym i dedykowane jest do symulacji zmiennych warunków pracy silnika. W czasie realizacji pracy zastosowano standardowe[...]
EN This paper presents the model of a Wankel engine developed with the AVL BOOST software. The programme AVL BOOST is a multilevel system that enables real-time processing and is dedicated to simulate variable engine operating conditions. The standard modules available in the system were used during th[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 1-2 151--155
PL Problem rozchodzenia się fal drganiowych powodowanych ruchem pojazdów szynowych w gruncie jest niezwykle istotny z punktu widzenia ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami oddziaływaniami dynamicznych powodowanych przez transport szynowy. W związku z tym istnieje konieczność opracowania nowych [...]
EN The problem of propagation of vibration waves caused by the movement of rail vehicles in the ground is extremely important from the point of view of environmental protection against negative effects of dynamic impacts caused by rail transport. Therefore, there is a need to develop new methods for an[...]
19
75%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 4 141--148
EN The study deals with the problems connected with evaluation and analysis of transport systems operational quality. The research object is a real, sociotechnical system (of the type H-M-E) whose functional quality is affected by: operators, equipment and technical state of he operated vehicles and th[...]
20
75%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 3 351--358
EN This study deals with the problems connected with evaluation of technical systems efficiency of particular transport systems. The main goal of such a system operation is its effective functioning, through rational control of its particular activities and subsequent processes. A literature analysis o[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last