Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 224
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  simulation model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2005 R. 34, z. 94 203--212
PL W artykule przedstawiono metodę tworzenia i badania modelu symulacyjnego działka lotniczego NR-30, które jest montowane na samolocie Su-22. Wyniki, które można uzyskać z badań modelu symulacyjnego działka stanowią bardzo istotną informację o skutkach zmian wartości parametrów diagnostycznych tego dz[...]
EN Method of create and study simulation model of aircraft’s cannon NR-30 has been presented in this paper. The method makes possible gain of kinematics and dynamics parameters with value changes of diagnostic parameters. This type of data makes possible perform estimation of SAA durability according t[...]
2
80%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2013 nr 3 8--40
EN This article describes a simulation model of a national network of television broadcasting stations. The performance of a station depends on its sitting and its antenna, on its radiated power and frequency, and on surrounding terrain and electromagnetic environment. All these factors can be analysed[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2011 Nr 142 (22) 98-108
PL W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane ze zjawiskiem opad-odpływ. Jako dodatkowe czynniki wpływające na wyniki symulacji zostały wskazane: prędkość i kierunek przemieszczania się opadu w stosunku do zlewni. Wyniki uzyskane dla zlewni rzeczywistych porównano z rezultatami symulacji w z[...]
EN In the article have been presented issues related to the phenomenon of rainfall-runoff. As additional factors affecting the results of the simulation were identified: the speed and direction of movement of precipitation in the ratio of the catchment. The results obtained for the actual catchment are[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2010 Nr 138 (18) 112-124
PL W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane ze zjawiskiem opad-odpływ. W czasie kalibracji modelu symulacyjnego używane są standardowe parametry kalibracji. Jako dodatkowe czynniki wpływające na wyniki symulacji zostały wskazane: prędkość i kierunek przemieszczania się opadu w stosunku do [...]
EN The problems connected with rainfall-runoff phenomena were presented. In calibration of simulation model user needs information about some standard calibration parameters. Additional parameters are: velocity and direction the rainfall is moving over the catchment. Computations were performed using E[...]
5
80%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono utworzony program komputerowy przeznaczony do dokonywania prognozowania oporu toczenia opon na spulchnionych glebach lekkich. Program powstał na bazie oryginalnego modelu matematycznego, utworzonego przez rozwinięcie uprzednio opracowanego modelu opona-gleba przeznaczonego do p[...]
EN In this work is presented the simulation model for the prediction of the selected parameters of the towed wheels. The computer program was created on the basis the new mathematic model for the determination of the rolling resistance force of the towed tire. This model was build basis at the knew tyr[...]
6
80%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 9 173--176
PL W artykule, na przykładzie wybranej kopalni, przedstawiono sposób postępowania dla opracowania deterministycznych i probabilistycznych prognoz rentowności produkcji węgla kamiennego w perspektywie do 2020 roku. Uzyskane prognozy mogą stanowić podstawę oceny możliwości rozwojowych kopalni.
EN In the article, on the basis of a selected mine, the way of conduct with respect to the development of deterministic and probabilistic forecasts of hard coal production profitability in the time horizon till 2020 was presented. The obtained forecasts may constitute the basis for evaluating the poten[...]
7
80%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1999 T. 3, z. 2 469-468
PL Artykuł jest próbą zastosowania modelu symulacyjnego do badania złożonego systemu biologicznego. Tym złożonym systemem biologicznym jest rodzina pszczela (Apis mellifera L.). Model systemu opisany jest osiemnastu zmiennymi, posiada dopływ surowców ener-getycznych oraz podlega zakłóceniom mierzalnym.[...]
EN This article is dealing about the Simulation Model, which was applied for investigating a Complicated Biological System represen-ting a bee colony (apis mellifera L.). This model is described by eighteen variables, has the inflow of energetically row materials and has the influence of measured distu[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL Artykuł opisuje projekt w procesie produkcyjnym i wyniki w zakładzie BOSCH Polska Układy Hamulcowe w Twardogórze oraz w zakładzie GKN Automotive Polska w Oleśnicy. Celem projektu w BOSCH Polska Układy Hamulcowe w Twardogórze było określenie, dla potrzeb projektowanego nowego layoutu, natężenia przep[...]
EN Article describes the project in the production process and results in an establishment BOSCH braking systems in Poland and in the establishment Twardogórze GKN Automotive Poland in Rudolf. Objective of the project in BOSCH Poland braking systems on Twardogórze was to determine for the proposed new [...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 3/75 39-43
PL Referat opisuje wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do adaptacji parametrycznego modelu symulacyjnego, który zmienia się w trakcie symulacji. Metody te zostały wykorzystane dla celów ciągłej aproksymacji funkcji. Przedstawiono zastosowanie adaptacji parametrycznego modelu symulacyjnego silnik[...]
EN This paper describes the use of artificial intelligence methods for the adaptation of simulation model parameter, which varies during the course of simulation. These methods have been used for continuous function approximation. Application is demonstrated on adaptation of the induction motor simulat[...]
10
80%
Journal of Applied Computer Science
EN The principle of functioning of certain type of analog non-linear converters is explained. A simulation model for the converter is described in terms of signal flow diagrams. This permits to simulate the converter and check its dynamic properties, without simulating what happens inside the operation[...]
11
80%
Logistics and Transport
EN The paper presents a simulation model of a stacker crane used as a means of internal transport in storage systems. A dynamical model of a stacker crane has been developed in the discrete event driven simulation environment. Results of numerical experiments and time characteristics are presented for [...]
12
80%
Logistics and Transport
EN This paper presents an attempt to apply the simulation model in the study of the dynamic aspects of material-flow in a warehouse. At first the research approach was briefly subjected under explanation and literature review was given. Then simulation tools are noted and various stages of the simulati[...]
13
80%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL Przedmiotem publikacji jest model symulacyjny odprawy pasażerów w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica. W pierwszej części omówiono podstawowe założenia odprawy, sformułowano problem i scharakteryzowano poznańskie lotnisko. W drugiej części zaprezentowano model symulacyjny. Celem działań było odwzorowanie[...]
EN The paper presents the simulation model of passenger handling process being conducted at the Poznań-Ławica Airport. The first part is theoretical, containing an overall outline of the passenger handling processes and their meaning when concerning airports capacity. Second part of the paper is a pres[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2016 nr 46 (118) 22--28
EN The present paper begins with a presentation of an interdisciplinary research project, the method is then introduced, followed by a brief description of the unmanned autonomous maritime vehicle. The following chapter concerns a combined model describing the motion of the vehicle, including the hydro[...]
15
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2017 Nr 3 (115) 63--69
PL Silniki reluktancyjne przełączalne są niewątpliwie najprostszymi maszynami pod względem konstrukcyjnym. Jednocześnie ich modelowanie nie może zostać zaliczone do najprostszych. Jest to głównie spowodowane jawnobiegunową budową stojana i wirnika. Wprowadza to zależność parametrów silnika od położenia[...]
EN Switched reluctance motors have the simplest structure among electric machines. On the other hand, modelling of SRM is complex due to the doubly salient structure. Therefore, motor parameters are a nonlinear function of phase current and rotor position. In design process of a motor, different simula[...]
16
80%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 4 397--402
EN Article presents verification of LiFePO4 battery simulation model. Verification of battery model was made to assure real parameters of battery cells used for simulation. Simulation model of battery and test stand, similar to the stand used for test on a real battery, was designed in AMESim software.[...]
17
80%
Logistics and Transport
EN This article presents a simulation model designated as an advising and forecasting tool for designing, redesigning and managing ground-based transportation systems. It considers both public and private transport means. It enables visualisation of the results of changes in the transportation network [...]
18
80%
Journal of Applied Computer Science
EN The paper discusses the key stages of the simulation modelling process in Emergency Medical Services Systems (EMS). It starts with the presentation of the input data analysis issue. The basic assumptions for modelling the crucial input EMS parameters, such as location factors, arrival patterns, on-s[...]
19
80%
Journal of KONBiN
2017 No. 42 25--42
PL W artykule przedstawiona została analiza oddziaływania transportu ciężkiego na ruch miejski na Estakadzie Kwiatkowskiego z zastosowaniem programu PTV Vissim firmy PTV AG. Dane do wykonania analizy zostały uzyskane z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Analiza dotyczyła ruchu pojazdów w popołudniowym szc[...]
EN The article presents an analysis of the impact of transport on heavy urban traffic on Wharf Kwiatkowski using program PTV Vissim. The data for analysis were taken from the Road and Greenery in Gdynia from program PTV Visum. Attention has been focused on vehicle traffic in the afternoon the top of it[...]
20
80%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
2016 Vol. 5, No 2 99--104
EN The work presents an algorithm for the calculation of the consumption of stretch foil used to wrap cylindrical bales of fodder in order to isolate the fodder from the air and other external factors. Mechanical properties of the foil, its arbitrary dimensions and any overlapping width of subsequent w[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last