Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  simulation methods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Annual of Navigation
2011 No. 18 37--44
EN The paper presents one of the methods to determine the maximum vessel size allowed for the maneuver on tested sea area or harbour. This method is based on the Navi - Trainer PRO 5000 simulator by Transas Marine available to the authors at the Institute of Navigation and Hydrography of Naval Academy [...]
2
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL W artykule przedstawiono metody symulacji statycznej sieci gazowej niskiego ciśnienia charakteryzującej się szybkimi zmianami ciśnienia I prędkości. Przedstawiono nieliniowe algebraiczne modele matematyczne służące do obliczania zależności pomiędzy spadkiem ciśnienia, strumieniem przepływającego gaz[...]
EN The article presents methods for the simulation of static low-pressure gas network is characterized by rapid changes in pressure and velocity. Presented nonlinear algebraic mathematical models for calculating the relationship between pressure drop, the gas flow stream, geometric dimensions of pipes [...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN The paper presents the method for studying seismic wave propagation in соmрlех geological media with the use of numerical simulation methods. Special attention is paid to investigation оf wave-field evolution in randomly inhomogeneous porous media. Vector wave equation in assumption of small deforma[...]
4
80%
Machine Dynamics Research
2017 Vol. 41, No. 4 173--181
EN This article presents the experience of the Smart Power team in applying advanced simulation methods. The basic techniques used in the development of complex technical objects have been characterized. The arguments for adopting the procedure were presented. Major areas, where advanced methods are re[...]
5
80%
Polish Maritime Research
2019 nr 1 40--48
EN The paper refers to the dynamic short-term response analysis of the Baltic steel drilling platform (see Fig.2) in a random sea-state represented by one-dimensional wave spectrum proposed by Striekalov and Massel, which is recommended for the Baltic Sea area. The Baltic drilling platform is a jack-up[...]
6
80%
Fundamenta Informaticae
EN We consider trophic networks, a kind of networks used in ecology to represent feeding interactions (what-eats-what) in an ecosystem. Starting from the observation that trophic networks can be naturally modelled as Petri nets, we explore the possibility of using Petri nets for the analysis and simula[...]
7
80%
Polish Maritime Research
2018 nr 1 77--84
EN The paper deals with sensitivity and reliability applications to numerical studies of an off-shore platform model. Structural parameters and sea conditions are referred to the Baltic jack-up drilling platform. The sudy aims at the influence of particular basic variables on static and dynamic respons[...]
8
70%
Fundamenta Informaticae
EN Discrete tomography (DT) is concerned with the tomographic reconstruction of images that consist of only a small number of grey levels. Recently, DART, a practical algorithm was introduced for discrete tomography, which was validated in the domain of X-ray computed and electron tomography. In this p[...]
9
70%
Rynek Energii
2009 nr 1 2-9
PL Artykuł zawiera przegląd metod symulacyjnych zastosowanych do przestrzennego (w układzie 3D) prognozowania obciążeń elektrycznych. Prognoza powierzchniowego rozkładu obciążeń jest przydatna w planowaniu rozwoju i eksploatacji systemów elektroenergetycznych, szczególnie w sytuacji rozwijania konkuren[...]
EN The paper contains simulation methods review applied to spatial (3D coordinate system) electric load forecasting. The surface of electric load forecast is necessary in planning the development and operation of power transmission and distribution networks, especially when a competitive energy market [...]
10
70%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN The paper presents analytical and Monte Carlo simulation methods applied to the reliability evaluation of a system operating at two different operation states. A semi-Markov process is applied to construct the system operation model and its main characteristics are determined. Analytical linking of [...]
11
70%
Polish Maritime Research
2015 nr 2 3--8
EN This paper presents assumptions and process of the forming of a risk assessment model for collision between a passenger ferry departing from or approaching port of Świnoujście and a chemical tanker carrying a dangerous cargo. In order to assess navigational safety on the basis of data obtained from [...]
12
70%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2009 Vol. 1 145--156
EN A hybrid procedure of Genetic Algorithms (GAs) and reliability analysis is described, discussed, and summarized. The procedure is specifically referred to as a Genetic Algorithms-aided (GAs-aided) reliability analysis. Two classes of GAs, namely simple GAs and multimodal GAs, are introduced to solve[...]
13
70%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 3 525--531
EN Numerous cases of self-activation of the SSP-FK aircraft fire suppression system (including commissioning of valves and extinguishing tanks) testify about the fact that it is not yet fully understood in the technical aspect, and because of the performed role on the aircraft is the basic element to e[...]
14
70%
Machine Dynamics Research
EN The paper presents some aspects of selection and verification of design features of upper limb exoskeleton intended for the purpose of rehabilitation with particular emphasis on the aspects of verification of these features for different plans for rehabilitation and rehabilitation exercises. We pres[...]
15
70%
Fundamenta Informaticae
EN Single k-reversible restarting automata are a special version of restarting automata which can be effectively learned from samples. We show that their power lies between GCSL and CSL. We show that their subclasses form an infinite hierarchy of classes of languages with respect to the reversibility l[...]
16
61%
Rynek Energii
2011 nr 2 171-175
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji i analizy zużycia energii w pojedynczym pomieszczeniu biurowym - jednym z biur, które znajdują się na każdym z pięter nowo projektowanego, 9-kondygnacyjnego budynku. Budynek zaprojektowany został zgodnie ze standardami budownictwa pasywnego. Ściany zewnętrzn[...]
EN The paper presents the results of simulation and analysis of energy consumption of the single office room - one of the offices located on the each floor of the newly designed, nine-storey office building. The building was designed in compliance with passive technology standards with heavy reinforced[...]
17
61%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL W pracy rozpatrzone zostały dwie metody numerycznej symulacji zjawisk przepływowych w ośrodkach gazowych i ciekłych, oparte na molekularnym opisie ośrodka: metoda Bezpośredniej Symulacji Monte Carlo oraz metoda Dynamiki Molekularnej. Metody te pozwalają na modelowanie w sposób bezpośredni przebiegu [...]
EN The paper presents two methods of simulation of flow phenomena in gases and liquids based on molecular description of the medium: the Direct Simulation Monte Carlo method and the Molecular Dynamics method. These methods offer the possibility of direct modelling of chemical reactions and interactions[...]
18
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 86 435--443
PL W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania komputerowych metod symulacji zjawisk akustycznych w pracach projektowych, zmierzających do opracowania optymalnych sposobów ograniczenia hałasu na stanowisku pracy. Zastosowanie symulacji komputerowej daje możliwość opracowania strategii prac wycisze[...]
EN This paper presents examples of using computer-based methods of acoustic simulation for optimal designing of noise reduction projects at the workplaces. Using of the acoustic simulations provides the opportunity to develop optimal strategies for noise reduction in terms of acoustic efficiency and co[...]
19
61%
Acta Energetica
2017 nr 2 189--196
PL Rozpływ mocy jest zadaniem wyznaczenia wartości napięć węzłowych oraz obciążeń gałęziowych w danym stanie systemu elektroenergetycznego. W przypadku probabilistycznego rozpływu zarówno dane wejściowe zadania, jak i wyniki obliczeń mają postać rozkładów prawdopodobieństwa. Rozkłady te można określić [...]
EN Power flow is the task of determining node voltages and branch loads in a given state of the power system. In the case of probabilistic flow, the task’s input data and calculation results alike are in the form of probability distributions. These distributions can be specified for the power demand, p[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2017 Nr 53 61--64
PL Rozpływ mocy jest zadaniem wyznaczenia wartości napięć węzłowych oraz obciążeń gałęziowych w danym stanie systemu elektroenergetycznego. W przypadku probabilistycznego rozpływu zarówno dane wejściowe zadania, jak i wyniki obliczeń mają postać rozkładów prawdopodobieństwa. Rozkłady te można określić [...]
EN Probabilistic power flow is such kind of power flow problem, for which the input data and calculation results have the form of probability distributions. Analogous to the deterministic power flow inputs are defined in the network nodes: the power and electricity demand, availability and level of pow[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last