Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siluminy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 438-443
PL Przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją siluminu AISi7 dodatkami AlSr10 i AIB4.
EN The results of the modification of alloy AISi7 by the additives of AISriO and AIB4 have been presented.
2
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2015 nr 11-12 62--65
PL Obecnie dysponujemy ogromną ilością materiałów konstrukcyjnych, jednak stawiane im wymagania ciągle rosną. Dlatego na całym świecie prowadzone są liczne i intensywne badania mające na celu opracowanie nowych, lepszych materiałów i technologii ich wytwarzania oraz dalszych zabiegów poprawiających ich[...]
3
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL Najczęściej stosowane w odlewnictwie stopy aluminium są siluminy (stopy Al-Si) z okołoeutektyczną zawartością krzemu (ok. 12%). Jedną z niewielu wad tych sytopów jest struktura eutektyczna, zbliżona swym charakterem do eutektyki anormalnej niekiedy nawet zdegenerowanej, wynikającej z powstawania gru[...]
EN The most commonly used foundry aluminium alloys are silumins (Al-Si-alloys) with nearly eutectic silicon content (about 12% Si). One of not many disadvantages of these alloys is their eutectic structure being a nearly anomal, degenerated eutectic as a result of the crystallization of ghe coarse-grai[...]
4
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The work is devoted to increase of foundry properties of secondary silumins. The influence of a chip contents in charge, quantities of iron in an alloy and the modifier used for processing of liquid metal, on fluidity, linear shrinkage, crack resistance and a porosity number of silumin AlSi9Cu2 is c[...]
5
75%
Archiwum Odlewnictwa
2002 R. 2, nr 6 201-206
PL Badania wykazały, że zaprawy AlB4, AlTi6 i AITi6C0,1 korzystnie zmieniają strukturę stopów AK7 i AK9 zapewniając istotny wzrost właściwości mechanicznych. Najwyższy wzrost właściwości mechanicznych miał miejsce przy modylikacji stopu AK9 zaprawami AIB4 oraz AlTi6C0,1.
EN The application of AlB4, AlTi6 and AITi6C0,1 master alloys caused the adventageous change of the structure of AK7 and AK9 alloys, which assures the significant increase of mechanical properties. The highest increase of mechanical properties has been observed at the modification of AK9 with AlB4 and [...]
6
75%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 267-272
PL Eksperyment prowadzono na stopie AK7, według symetrycznego planu rotatabilnego dla trzech zmiennych. Mieszankę zestawiono z Na_2B_4O_7, NaNO_3 i Cr_2O_3+AINi. Reduktor (Mg) obliczano w oparciu o reakcje chemiczną. Udziały składników mieszanki zestawiono w tabeli 1. Analizę weryfikowano testem t-Stud[...]
EN The experiments were conducted on alloy AK7, following a symmetric rotatable design for 3 independent variabIes. Mixtures composed of Na_2B_4O_7, NaNO_3 and Cr_2O_3+AINi were used for alloy treatment. The amount of a reducing agent (Mg) necessary to carry out the process was calculated on the basis [...]
7
75%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 311-318
PL Opisano badania wytrzymałości na rozciąganie krzepnącego siluminu AK20. W pomiarze rejestrowano siłę rozciągającą i wydłużenie testowego odlewu oraz temperaturę na przekroju jego ścianki. Badania prowadzono na stopie niemodyfikowanym oraz modyfikowanym zaprawą AIFe14P4.7.
EN The examinations of tensile strength of solidifying AK20 silumin have been described. The tensile force, extension of test casting and temperatures of his wall are in measurement registered. The examinations have been carried out on unmodified and modified (by AIFe14P4.7 master alloy) silumin.
8
75%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 381-386
PL Badania przedstawione w pracy wykazały, że łączne wprowadzenie zapraw złożonych zawierających AITiB oraz preparatu "Modal-1" zapewnia korzystne zmiany w strukturze siluminu podeutektycznego AISi7Mg. Metodą analizy TA i ATO stwierdzono, że zaprawa AITiB w połączeniu z preparatem Modal-1 powoduje obni[...]
EN In this work was showed, that the connection of prime ground folded including TiB from preparation "Modal -1" hypoeutectic assure the structural more profitable changes of AISi7Mg alloy than traditional inoculant's preparations. Using with method of thermal analysis TA and ATD, that the primes groun[...]
9
75%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 154-162
PL W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów mikrostruktury i warunków krzepnięcia wynikających ze zróżnicowania materiałów formy. Podano analityczne zależności parametrów mikrostruktury odlewów z podeutektycznych siluminów w funkcji gradientu temperatury i kąta jego nachylenia względem osi walc[...]
EN The paper presents results of the studies microstructural parameters and solidification conditions affected by various materials of the mould. An analytical relationship is provided, binding the parameters of microstructure of the casts made of hypoeutectic silumins with temperature gradient and the[...]
10
75%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 138-145
PL W artykule przedstawiono wpływ uszlachetniania (rafinacji, modyfikacji Sr lub Sb) siluminu AK9 (AISi9Mg) na zmiany kinetyki procesów krystalizacji, określanych na urządzeniu CRISTALDIMAT (ATD). Dla badanych siluminów przedstawiono oryginalne wyniki dotyczące skurczu w czasie krystalizacji oraz wynik[...]
EN In the article introduced influence of enriching (refinement, modification Sr or Sb) aluminium alloy AK9 (AISi9Mg) on changes of kinetic crystallization proceses defined on device CRISTALDIMAT (ATD). For investigated alluminium alloy introduced oryginal results relating contraction during of crystal[...]
11
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 22 392-405
PL W pracy przedstawiono budowę powłoki alfinowanej na stopach żelaza określoną z wykorzystaniem mikroanalizy rentgenowskiej liniowej i punktowej oraz dyfrakcji rentgenowskiej. Stwierdzono, że powłoka składa się z czterech warstw, z których pierwsza występująca bezpośrednio na podłożu zależy od rodzaju[...]
EN In this paper the results of alphinizing coat on iron alloys determined with the use of X-ray line and point microanalysis and X-ray diffraction has been presented. It was found, that the coat consist on four layers and the first on the ground depend on the kind of iron alloys. In cast steel crystal[...]
12
75%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 11/1 293--298
PL W pracy przedstawiono wyniki badań rozkładu twardości siluminu podeutektycznego AK7, okołoeutektycznego AK 12 i nadeutektycznego AK20 po obróbce metoda spawalniczą TIG. Przedstawiono wysoką skuteczność metody dla rozdrobnienia fazy &alpha i eutektyki (&alpha+&beta) oraz jej ograniczony wpływ na rozd[...]
EN This work presents results distribution microhardness and microstructure of silumin AK7, AK12 and AK20 after treatment by means of weld's method TIG. Show a gain of fine-grained &alpha phase and (&alpha+&beta) eutectic phase after treatment by TIC method and limited of influence the method on modifi[...]
13
75%
Metallurgy and Foundry Engineering
2014 Vol. 40, no. 3 175--190
PL Odlewanie we wlewki stopów aluminium o małym zakresie temperatur krzepnięcia nie stwarza obecnie większych problemów technicznych. Trudności występują w przypadku odlewania stopów wieloskładnikowych zawierających takie pierwiastki jak Cu, Zn, Mg. Dotyczyło zarówno stopów do przeróbki plastycznej, ja[...]
EN The casting of ingots from aluminum alloys with a smali range of solidification temperatures currently poses no major technical problems. On the other hand, problems do occur when multicomponent alloys containing elements such as Cu, Zn, or Mg are cast. This applies to alloys both wrought and cast. [...]
14
75%
Archiwum Odlewnictwa
2005 R. 5, nr 17 51--68
PL Siluminy należą do najczęściej stosowanych stopów na osnowie aluminium przetwarzanych poprzez odlewanie. Ich podstawowym wadą, w porównaniu z innymi tworzywami konstrukcyjnymi, jest niedostateczny zapas plastyczności, a zatem ograniczone możliwości eksploatacyjne pod względem odporności na pękanie p[...]
EN Silumins belong to the family of aluminium-based alloys most often processed by the casting process. Their main drawback, compared with other engineering materials, is low toughness, and hence reduced possibilities of their use because of crack formation under the static tensile loads or thermal-mec[...]
15
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL W artykule wyznaczono wartości entalpii topnienia i krzepnięcia siluminów AlSi6 AlSi12 oraz AlSi18 podczas nagrzewania i chłodzenia po procesie modyfikowania. Pomiary kalorymetryczne, poprzedzone badaniami metodą analizy termicznej ATD przeprowadzono na wysokotemperaturowym kalorymetrze skaningowym [...]
EN The study was related with determination of the values of enthalpy of melting and solidification of AlSi6 AlSi12 and AlSi18 silumins during heating and cooling process after modification. The calorimetry, preceded by thermal analysis and derivative thermal analysis (DTA, respectively) was carried ou[...]
16
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 22 376-391
PL W pracy przedstawiono wyniki badań procesu odlewania pod niskim ciśnieniem siluminowych kół samochodowych. Pokazano przebieg zmian temperatury odlewu i kokili w charakterystycznych jej punktach oraz sterowanie ciśnieniem siluminu i obwodami chłodzenia powietrzem. Zanalizowano cykl pracy maszyny nisk[...]
EN The investigation results of low pressure casting process of car wheels casts was presented in the paper. It was shown the temperature characteristic of the die and the casting. The control of silumin pressure and air cooling system was shown too. It was analysed the work cycle of casting machine an[...]
17
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2006 R. 51, nr 6 343-347
PL Wykazano, iż połączenie zapraw złożonych, zawierających TiB z preparatem Modal-1, zapewnia korzystniejsze zmiany strukturalne siluminu podeutektycznego EN AC-AlSi7Mg, niż tradycyjne preparaty modyfikujące. Metodą analizy termicznej TA i ATD stwierdzono, że zaprawa AlTiB wprowadzona łącznie z sodem z[...]
EN Tests were carried out showing that combinaction of the TiB-containing master alloys with the preparation Modal-1 agent enables more beneficial structural transformation in hypo-eutectic of EN AC-AlSi7Mg alloy than traditional modifiers. Based on the TA and ATD thermal analysis it was found that int[...]
18
63%
Eksploatacja i Niezawodność
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zużycia ostrzy narzędzi frezarskich podczas obróbki wysokokrzemowych siluminów. Jako przedstawiciela tego rodzaju materiałów wybrano stop EN AC-AlSi21CuNi. Stopy aluminium o zawartości Si > 12% określane są jako trudnoskrawalne, ze wzglądu na zwiększone zużycie [...]
EN This paper presents results of tests on the wear of milling cutters resulting from high silicon silumins machining. As a representative for this group of materials EN AC-AlSi21CuNi alloy was chosen. Aluminium alloys containing less than 12 % of Si are classified as difficult-to-cut due to increased [...]
19
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The cast machine parts are widely used in many branches of industry. A very important issue is gaining the appropriate knowledge relating to the application of castings in places of explosion risks including but not limited to mining, chemical industry and rescue works. A possibility of explosion ri[...]
20
63%
Archiwum Odlewnictwa
PL W pracy porównano wpływ różnych modyfikatorów na mikrostrukturę (morfologia krzemu eutektycznego) oraz właściwości mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie - UTS, wydłużenie – A). Zastosowano dwa modyfikatory, stront (Sr) i antymon (Sb) i dwa rodzaje podeutektycznych siluminów (AlSi7Mg0.3 oraz AlSi1[...]
EN In this contribution the effect of different modificators on microstructure (morphology of eutectic silicon) and mechanical properties (ultimate tensile strength - UTS, elongation - A) of hypoeutectic Al-Si alloy is compared. There were used two types of inoculant strontium (Sr) and antimony (Sb) an[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last