Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 140
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silumin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Odlewnictwa
2002 R. 2, nr 4 402--407
PL Przedstawiono wyniki badań zdolności polskich siluminów do odwzorowania formy. Przepływ realizowano w pionowym, metalowym kanale φ 16 mm.
EN The investigations results of mould surface reproducibility of polish silumins have been presented. The metal flow was realized in vertical metal channel of 16 mm diameter.
2
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The work presents the research results of the silumin coat structure applied on the carbidic alloy ductile iron with the metal matrix: pearlitic, bainitic and martensitic. The coats were made in the AlSi5 silumin bath at the temperature tk = 750±5ºC. The holding time of cast iron element [...]
3
75%
Archives of Foundry Engineering
EN Nowadays, aluminum and its alloys found their application in any type design structures, many's the time being an alternative for a ferrous alloys due to their technological properties like low density, ductility, high strength and good corrosion resistance. Among different fabrication processes the[...]
4
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 19 277-282
PL Przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją siluminu AlSi7 dodatkami Al-Ti5B1 i AlSr10. Stwierdzono korzystny wpływ modyfikacji na zmianę struktury i morfologii przełomów badanego stopu.
EN The results of the modification of alloy AlSi7 by the additives of AlTi5B1 and AlSr10 have been presented. It has proved good influence of modification for structure and morphology of alloy.
5
75%
Archiwum Odlewnictwa
PL W artykule dokonano porównania wyników klasycznego matematycznego modelowania i optymalizacji uzyskanych w trakcie syntezy bezniklowych siluminów tłokowych [1], z rezultatami przetwarzania tych samych danych eksperymentalnych przy wykorzystaniu metodologii sztucznych sieci neuronowych (ang. artifici[...]
EN In the article a comparison has been made between the results of standard mathematical modeling and optimization during synthesis of nickel-free piston silumins [1] and the results obtained during processing of the same experimental data by the methods of artificial neural networks [2]. The material[...]
6
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Badania modyfikacji siluminu AISill wykazały, że najlepszy efekt modyfikacji zapewnia dodatek 0,2% AlSrlO (0,02% Sr). Spowodował on korzystną zmianę morfologii eutektycznego krzemu oraz wzrost udarności stopu.
EN Studies of modification of AlSil 1 alloy have shown, that the best results were achieved using 0.2% of AlSrlO additive (0.02% of Sr). The application of this additive caused the advantageous change of eutectic silicon morphology and increase of impact value of alloy.
7
75%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 375-380
PL W artykule przedstawiono próbę zastosowania jednoczesnej metody Analizy Termiczno-Napięciowo Derywacyjnej i analizy regresji do określenia optymalnych parametrów obróbki cieplnej siluminu AK9. Badany stop został poddany typowym zabiegom rafinacji i modyfikacji. Następnie została przeprowadzona obrób[...]
EN The evaluation test of impact strength after heat treatments of the AK9 has been described in this paper. The characteristics points obtained from the thermal curves and from the voltage curves, as well from their derivatives have been determined on the state of the melting and crystallization curve[...]
8
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Przedstawiono ilustracje rozwoju sił skurczowych powstających w okresie krzepnięcia i studzenia aluminium oraz siluminów dwuskładnikowych: AlSiO,85, AlSil,65, AlSi5,18. Określono temperaturę pękania na gorąco. Zamieszczono skaningowe ilustracje przełomów.
EN The development of shrinkage forces appearing in time of solidification and cooling of alumi-num and binary aluminum - silicon alloys: AlSiO.85, AlSil.65, AlSi5.18 has been presented. The hot cracking temperature has been determined. The SEM microfractographs have been presented.
9
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Badania wykazały, że bizmut ogranicza efekt modyfikacji siluminu AlSi7CuMg strontem.
EN Investigation showed, that bismuth limits effect of modification silumin AlSi7CuMg with strontium.
10
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Artykuł zawiera opis segregacji składników stopowych w odlewach oraz przebieg i wyniki badań stopnia segregacji tych składników w odlewie doświadczalnym ze stopu AlSi7. Wyniki badań porównano z wynikami symulacji komputerowej. W końcowej części omówiono wyniki doświadczenia i podano wnioski.
EN The following article includes the description of chemical analysis of segregation in castings as well as the course and research results of segregation ratio in experimental casting made of AlSiT alloy. Research results are supported by graphical interpretation and in the purpose of com-parison by [...]
11
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Opisano stanowisko do badania skurczu liniowego metali i stopów w formach metalowych. Zaprezentowano pomiary skurczu aluminium i wybranych siluminów dwuskładnikowych. Eksperymenty wykazały istotne różnice w przebiegu skurczu badanych metali.
EN A stand for investigation of the linear contraction of metals and alloys in the metal mould has been elaborated. The investigations for aluminium and binary aluminium-silicon alloys have been presented. The significant differences in contraction progress for the investigated alloys have been observe[...]
12
75%
Archiwum Odlewnictwa
2001 R. 1, nr 2 257--262
PL Opisano badania przepływu aluminium i dwuskładnikowych siluminów AlSi0.85 oraz AlSi1.65 w pionowych kanałach form metalowych. W badaniach rejestrowano przebieg zapełniania kanału oraz temperaturę czoła płynącej strugi.
EN The flow investigations of aluminum and both the AlSi0.85 and the AlSi1.65 aluminum-silicon alloys in the vertical channels of metal moulds have been described. The flow curve and the temperature of the leading tip of stream have been registered.
13
75%
Archiwum Odlewnictwa
2002 R. 2, nr 4 105--112
PL W artykule przedstawiono szybką i dokładną metodę oceny efektów uszlachetniania struktury stopu jeszcze przez jego odlaniem. Otrzymany tą metodą zapis graficzny procesów krystalizacji siluminów składa się z czterech krzywych: termicznej t=f(τ) i jej pierwszej pochodnej oraz elektrycznej σ=f(τ) i jej[...]
EN In the article deals with the possible utility of electrical conductivity in the kinetics of aluminium alloy registration. While silumin melting the appropriate refining and modification steps were made, which influenced the crystallization process changes and consequently mechanical and technologic[...]
14
75%
Archives of Foundry Engineering
EN This paper presents the results of an experiment investigating the structure and the percent elongation of an AlSi9Mg alloy modified with NaCl, Na3AlF6 and NaF compounds. The alloy was modified in a crucible. The experiment had a factorial design of 23. Strength test[...]
15
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 137--140
PL W pracy przedstawiono zespół zjawisk towarzyszących procesowi aluminiowania zanurzeniowego siluminem, stopowego żeliwa szarego wśród których za najważniejsze można uznać powstawanie faz międzymetalicznych z układu Fe-Al oraz segregację strefową krzemu. Ponadto określono rolę grafitu, jako elementu s[...]
16
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper presents results of the selected mechanical and tribological properties of the low friction MoS2(Ti,W) coatings with a Ti interlayer deposited by magnetron sputtering method on silumin. Design/methodology/approach: MoS2(Ti,W) coating was investigated by basic tribological tests a[...]
17
75%
Production Engineering Archives
EN In this paper the results of the modification process of alloy AlSi11 as well as the influence of modification for structure and impact resistance have been presented. The investigation revealed that the modification of the AlSi11 silumin with the addition 0,05 - 0,4% AlSr10 and 0,1 - 0,2% AlB4 simu[...]
18
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 38 103--108
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wskazujące, że Cr, Mo i W tworzą prawdopodobnie fazę AlCrMoWSi, która stanowi podkładkę krystalizacji fazy &beta. Dodatki Cr, Mo, W i Co tworzą również złożone fazy międzymetaliczne AlCrMoWCoMgNiFeSi, AlCoCu2 FeSi oraz Al9 (Co,Ni,Fe,Si)2<[...]
EN The test results indicating that Cr, Mo and W makes probably AlCrMoWSi phase have been presented here. The phase constitutes a pad (nucleus) of the &beta phase crystallization. Cr, Mo, W and Co additives forms also AlCrMoWCoMgNiFeSi, AlCoCu2 FeSi and Al9 (Co,Ni,Fe,Si) 2
19
75%
Inżynieria Materiałowa
2013 Vol. 34, nr 5 434--437
PL W ostatnich latach daje się zaobserwować coraz większe zainteresowanie przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego i AGD poprawą właściwości użytkowych odlewniczych stopów aluminium. O ile badania z zakresu modyfikacji powierzchni stopów Al przeznaczonych do przeróbki plastycznej z grupy 2024 i 7075 są pro[...]
EN In recent years it is observed increasing interest of automotive, aviation and power hydraulics industries of the use properties improvement of aluminium casting alloys. While the scientific research in the field of aluminium alloys surface modification predicted for mechanical working - within the 20[...]
20
75%
Archiwum Odlewnictwa
2002 R. 2, nr 4 173--178
PL Dla polskich siluminów technicznych płynących w metalowych kanałach o średnicy 12, 14, 16 mm określono temperaturę lejności zerowej. Temperatura formy wynosiła 150º C. Czynnikiem zmiennym była temperatura i prędkość zalewania.
EN For polish silumins flowing in metal channels of 12, 14, 16 diameter the zero-fluidity temperature has been determined. The mould temperature was about 150 ºC. The metal flow was realized by various pouring parameters.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last