Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silniki trakcyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2013 R. 69, nr 8 626--631
PL Środki smarowe stosowane w przekładniach głównych silników trakcyjnych stanowią wyspecjalizowaną grupę produktów o wymaganej wysokiej trwałości eksploatacyjnej. W artykule przedstawiono kierunki rozwoju tego gatunku smarów przekładniowych, a także zaprezentowano ich podstawowe parametry użytkowe na [...]
EN Lubricants used in the final drive power transmission of locomotives comprise a specialized group of products representing the required high service life. The main directions of development in this kind of gear lubricants are presented in the paper as well as their basic working parameters against t[...]
2
100%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 4 421-436
PL W artykule przedstawiono założenia modelu turbosprężarki z pulsacyjnym zasilaniem turbiny. Zaproponowano opis analityczny charakterystyk turbosprężarki za pomocą wielomianów wyższych stopni uzyskanych z wykorzystaniem metod regresji wielowymiarowej. Uwzględniono wpływ pulsacji ciśnienia gazów na spr[...]
EN This paper presents assumptions for a turbocharger model with pulse supply of a turbine. Analytical description of turbocharger characteristics has been proposed by means of polynomials of higher grades obtained with use of multiple regression. Impact of pulsation of pressure of gases on efficiency [...]
3
100%
Przegląd Kolejowy
1998 Nr 5 23-30
4
100%
Archiwum Motoryzacji
2005 Nr 2 141-151
PL W artykule przedstawiono układ doładowania zakresowego zabudowany na silniku SW-680. Przedstawiono metodykę badań silnika z doładowaniem zakresowym w warunkach nieustalonych obejmującą zarówno warunki prowadzenia pomiarów, jak i kryteria oceny właściwości dynamicznych silnika. Dokonano oceny wpływu [...]
EN The system of range supercharging installed on SW-680 engine is presented in the paper. Methodology of engine tests with range supercharging in non-stationary state covering conditions for taking measurements as well as criteria for assessment of the engine dynamic properties are presented. Assessme[...]
5
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Napędy DC ze stałoprądowymi przerywaczami prądu (czoperami), wykorzystującymi tranzystory IGBT, charakteryzują się obecnie parametrami techniczno-ekonomicznymi, pozwalającymi na stosowanie ich w napędach trakcyjnych zamiast dotychczasowych układów rozruchu oporowego.
6
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 1(101) 13--18
PL Artykuł prezentuje wpływ stopnia wzbudzenia napędowego silnika szeregowego prądu stałego i zmiany przełożenia przekładni głównej na uzyskiwane przez lokomotywę kopalnianą i skład pociągu parametry trakcyjne. Zmiana stopnia wzbudzenia silnika szeregowego prądu stałego powoduje zmianę ukształtowania m[...]
EN The article presents the effect of the level excitation of the serial DC motor drive and changes the final drive ratio to derived by the mine locomotive and train formation traction parameters. Change of the serial DC motor excitation changes the shape of engine torque with respect to obtained rotat[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
1998 z. 91 83--90
PL W latach 1991-1993 w Zakładach Taboru PKP w Zduńskiej Woli Karsznicach zaprojektowano, wykonano i wdrożono skomputeryzowany system pomiarowo - diagnostyczny silników trakcyjnych prądu stałego. Podstawowe cechy systemu to realizacja idei pomiaru aktywnego w czasie rzeczywistym i skojarzenie z relacyj[...]
EN During the years 1991-1993 at the Zakład Taboru PKP in Zduńska Wola Karsznice the computerised measurement and diagnostics system for DC traction motors has been developed, built up and put into action. Basic features of the system are: application of the active measurement concept and the direct co[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
1998 z. 92 59--64
PL W latach 1991-1993 w Zakładach Taboru PKP w Zduńskiej Woli Karsznicach zaprojektowano, wykonano i wdrożono skomputeryzowany system pomia¬rowo - diagnostyczny silników trakcyjnych prądu stałego. Podstawowe cechy systemu to realizacja idei pomiaru aktywnego w czasie rzeczywistym i skojarze¬nie z relac[...]
EN During the years 1991-1993 at the Zakład Taboru PKP in Zduńska Wola Karsznice the computerised measurement and diagnostics system for DC traction motors has been developed, build up and put into action. Data gathered during investigation and measurement actions have been covered and manipulated in t[...]
9
63%
Logistyka
2015 nr 3 150--155, CD 1
PL W artykule przedstawiono drganiową metodę diagnozowania silników trakcyjnych wzbudzanych magnesami trwałymi, które są wykorzystywane m.in. w pojazdach elektrycznych. Metoda wykorzystuje właściwości maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi, a mianowicie zjawisko indukowania się napięcia w uzwojeniu [...]
EN This article presents a vibration diagnostic method designed for permanent magnets (PM) traction motors. Those machines are commonly used in traction drives of electrical vehicles. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method - electromotive force ([...]
10
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Modernizacja taboru tramwajowego w Polsce, także w zakresie ulepszeń o charakterze ekonomicznym, pomimo dużych trudności i oporów wchodzi nareszcie w fazę realizacji. Generalnie można stwierdzić, że nie budzi już wątpliwości aspekt techniczno-ekonomiczny tego zabiegu, pewnego rodzaju hamulcem dla ty[...]
11
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 260 93-105
PL W artykule autor przedstawił tezę, że moment wewnętrzny maszyn elektrycznych jest równoważny energii przeniesionej przez maszynę przy obrocie o kąt jednego radiana. Autor nazwał moment na określonym odcinku "momentem zastępczym". W artykule są przedstawione rezultaty obliczeń momentu zastępczego i m[...]
EN In the paper the author displayed thesis that the internal electric machines torque is equivalent energy transfer by machine turns one radian angle. Author call torque for define distance "replesmental torque". There are presented calculation resultants replesmental torque and power which confirm th[...]
12
63%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 663--669
PL W artykule zostanie przedstawiony stan faktyczny oraz najważniejsze kierunki prac rozwojowych prowadzących do obniżania zużycia paliwa przez pojazdy użytkowe, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych. Dokonano również przeglądu najważniejszych rozwiązań technicznych prowadzących do obniże[...]
EN The paper presents facts and main development trends leading to improvements in fuel efficiency in commercial vehicles, with special attention paid to the market requirements. A brief review of main solutions leading to lower fuel consumption in trucks was also made. The paper highlights also some p[...]
13
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 528--531, CD
EN The paper deals with operational modes of HEV vehicle with direct AC/AC transfer and five-phase IM traction motors. Such configuration yields smaller voltage drops compared with the serial AC/DC/AC converter and five-phase machines offer some inherent advantages over their three-phase counterparts. [...]
14
51%
Logistyka
2015 nr 3 144--149, CD 1
PL W artykule przedstawiono drganiową metodę diagnozowania silników trakcyjnych wzbudzanych magnesami trwałymi, które są wykorzystywane m.in. w pojazdach elektrycznych. Metoda wykorzystuje właściwości maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi, a mianowicie zjawisko indukowania się napięcia w uzwojeniu [...]
EN This article presents a vibration diagnostic method designed for permanent magnets (PM) traction motors. Those machines are commonly used in traction drives of electrical vehicles. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method - electromotive force ([...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last