Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 369
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silniki spalinowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Motoryzacji
2002 Nr 2/3 69-93
PL Aktualny stan rozwoju teorii planowania doświadczeń oraz dostępne programy komputerowej analizy wyników badań umożliwiają skuteczną realizację i interpretację naukową bardzo złożonych eksperymentów. Przeprowadzone szersze badania dowodzą, że występują możliwości zastosowania teorii planowania doświa[...]
EN The present development of experiments planning theory and accessible computer software for research results analysis enables the efficient realization and scientific interpretation of very complex experiments.Wild investigations prove, that there are possibilities of use theexperiment planning theo[...]
2
100%
Archiwum Motoryzacji
1999 Nr 1/2 29-44
PL W pracy przedstawiono graficzne uzasadnienie na płaszczyźnie liczb zespolonych, na przykładzie silnika dwucylindrowego, słuszności metodyki analizy działania sił bezwładności w ruchu prostoliniowym postępowo-zwrotnym za pomocą zastępczych wektorów wirujących, przyczepionych do osi wału korbowego. Ws[...]
EN A graphical justification of correctness of the method of analysis of primary and secondary inertia forces in to-and-fro motion by supplementary (fictitious) rotating vectors is presented in the paper. The justification was carried out in the complex numbers plane by defining the inertia forces acco[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 7 209-214
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych ciśnienia w cylindrze silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego wybranymi paliwami. Opisano modelowanie wykresu indykatorowego ciśnienia za pomocą systemu rozmytego typu Takagi-Sugeno. Model rozmyty został utworzony za pomocą narzędzia GFSm.
EN The paper presents results of cylinder pressure measurements in diesel engine fed with selected fuels. The modeling of cylinder pressure indicator diagram using Takagi-Sugeno fuzzy system was described. The model of cylinder pressure was created by GFSm tool.
4
100%
Journal of KONES
PL W referacie przedstawiono wyniki analizy wartości emisji toksycznych składników spalin pojazdów samochodowych uzyskane na podstawie pomiarów dużej liczby tych pojazdów, różnych roczników, eksploatowanych na terenie Poznania. Oszacowano globalną emisję tych składników spalin na terenie miasta z uwzgl[...]
EN Abstract The paper present results analysis of influence of change quality engines passenger cars on toxic compounds exhaust emission. Estimated total emission toxic compounds on territory of Poznań.
5
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 9 35-40
PL W pracy przedstawiono podstawowe informacje na temat statycznych testów do badań silników spalinowych ze względu na emisje zanieczyszczeń. Sklasyfikowano statyczne testy ze względu na zastosowane kryteria podobieństwa. Przedstawiono kryteria syntezy statycznych testów. Rozważania zilustrowano przykł[...]
EN There was presented basic information on static tests for combustion engines for the sake of pollutants emission. Static test classification for the sake of applied criterion of similarity was achieved. There was presented criteria of static tests synthesis. Considerations were illustrated with the [...]
6
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 9 21-26
PL W artykule zaprezentowano koncepcję urządzenia pozwalającego na realizację testów jezdnych na hamowni podwoziowej LPS 3000 MAHA. Opracowany system umożliwia realizację znormalizowanych testów, jak też własnych przebiegów prędkości. Wykorzystanie analizatora spalin MGT5, jak również przepływomierza p[...]
EN Idea of device allowing realizing dynamic driving tests on LPS 3000 MAHA chassis test house was submitted. Developed system enable realization of normalized tests as well as own velocity runs. Utilization of exhaust gas analyser MGT5 and aiso fuel flowmeter AIC 1204 HR 2000 cooperate with the LPS 30[...]
7
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 10 11-16
8
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1998 z. 1/27 21-32
PL Silniki spalinowe w zastosowaniu morskim, problemy rozwoju i ekologii W pracy opisano stan rozwoju okrętowych silników spalinowych i związane z tym problemy emisji związków toksycznych w ich spalinach. Przedstawiono charakterystykę poszczególnych związków toksycznych i stosowane pierwotne i wtóme me[...]
EN Marine engines, problems concerning development and technology The paper deals with the developments in marine engines and the related problems of emission of toxic compounds. It presents the characteristics of the particular toxic compounds, and the primary and secondary methods used to reduce ihe[...]
9
100%
Archiwum Spalania
PL W referacie dokonano syntetycznej analizy aspektów stosowania paliw pochodzenia roślinnego do zasilania współczesnych silników spalinowych, skupiając się na techniczno-eksploatacyjnej (silnikowej) stronie tego zagadnienia. Analizie poddano te biopaliwa, które mają obecnie największe szanse na szersz[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 36 53-62
PL W referacie przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu stężenia, rodzaju i składu granulometrycznego zanieczyszczeń na zużycie elementów silnika spalinowego. Wskazano na spotykane rozwiązania systemów dokładnego filtrowania oleju w silniku oraz zebrano odpowiednie wyniki badań dotyczące wpływu rozw[...]
EN In the presentation the results of numerous studies (carried out by various authors) of the effect of concentration, type and granulometric composition of the contaminations upon the wear of the engine components are discussed. The existing systems of the effective oil filtration in the engine and t[...]
11
100%
Mechanics and Mechanical Engineering
PL W pracy rozpatrzono najważniejsze problemy badania silników spalinowych w warunkach dynamicznych. Przedstawiono wyniki badań samochodu osobowego Citroen Berlingo z silnikiem o zapłonie samoczynnym na hamowni podwoziowej w Laboratorium Badań Silników w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie.[...]
EN The work considers the most important problems of testing diesel engines in dynamic conditions. There have been presented results of testing the Citroen Berlingo personal car with a diesel engine in the undercarriage testing house at the Engine Research Laboratory of the Automotive Industry Institut[...]
12
100%
Archiwum Motoryzacji
2005 Nr 4 357-362
PL W niniejszej publikacji zostały przedstawione wybrane czynniki wpływające na trwałość pasów zębatych napędu rozrządu. Przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej wpływu różnicy podziałki, elastyczności pasa, podatności zęba,współczynnika tarcia, na rozkład obciążenia w zazębieniu. Przedstawiono równie[...]
EN In this paper selected factors affecting on durability of timing belts were presented. Simulation analysis results of the pitch difference, belt elasticity, tooth flexibility and coefficient of friction influence on load distribution in mesh were presented. As a result of the analysis favorable and [...]
13
80%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono wyniki wpływu dodatku etanolu w benzynie na składu spalin. Badania wykazały pozytywny wpływ spalania etanolu z benzyną na czystość spalin. Zaobserwowano istotny wpływ na zawartość CO, bo i HC, jest on jednak istotny tylko przy zawartości etanolu powyżej 30%.
EN The study presents results of effect of the addition of ethanol in gasoline to gas composition. The study shows the positive impact of combustion of ethanol with gasoline to clean exhaust. Significant impact on the content of CO, CO2 and HC, is noticeable only when the ethanol content higher than 30[...]
14
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań silników spalinowych niskoprężnych zasilanych mieszaniną benzyny Pb 95 i alkoholu etylowego w różnych proporcjach. W trakcie badań nie dokonywano żadnych zmian regulacyjnych w silniku. Zaobserwowano systematyczny spadek mocy występujący wraz ze wzrostem zawartoś[...]
EN This paper presents the results of low-pressure combustion engines fueled with a mixture of gasoline and ethyl alcohol in different proportions. During the research shall not made any regulatory changes in the engine. The increase in the percentage of alcohol in the fuel resulted in a systematic dec[...]
15
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Scharakteryzowano niskotemperaturowe właściwości olejów smarujących i ich wpływ na rozruchowy moment oporu silników spalinowych. Omówiono wpływ momentu oporu silnika na jego właściwości rozruchowe w niskiej temperaturze. Przedstawiono empiryczne formuły analityczne wyznaczania rozruchowego momentu o[...]
EN The flow-temperature properties of lubricant oils and their influence on the starting resistance torque of piston combustion engines are characterized. The resistance torque influence on the determination engine starting properties at low temperature is described. The empirical mathematical formulae[...]
16
80%
Postępy Nauki i Techniki
2007 nr 1 43-50
PL W artykule przedstawiono wykorzystanie programu Star-CD do modelowania zjawisk w silnikach spalinowych. Pokrótce zostało przedstawione środowisko programu. Opisano również ogólna budowę środowiska programu wraz z podstawowymi jego funkcjami oraz stosowanymi modułami. Przedstawiono również etapy twor[...]
EN This article presents the way how to use Star-CD program for modeling phenomena in combustion engines. The environment of this program is briefly introduced. It also describes the general constructions and applied modules. This paper also illustrates the steps of creating three-dimensional models an[...]
17
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W pracy przedstawiono problem zanieczyszczenia atmosfery spalinami w wielkich aglomeracjach miejskich. Opisano metodę pomiarową oraz zaprezentowano wyniki badań, które przeprowadzono na typowym stanowisku hamownianym. Badania te objęły trzy rodzaje paliwa: normalny olej napędowy ON, olej zimowy IZ 4[...]
18
80%
Logistyka
PL Przedstawiono propozycję modernizacji układu zasilania powietrzem silnika UTD-20, polegającą na zastąpieniu multicyklonu zespołem dwustopniowym, składającym się z odpylacza promieniowego i filtru przegrodowego (papierowego). Zaprezentowano opracowaną konstrukcję systemu filtracji oraz wybrane wyniki[...]
EN A proposal of UTD-20 engine air supplying system modernization is presented. It consists in replacing the multicyclone by two-stage unit, consisting of a radial deduster and porous filter (paper filter). The elaborated construction of the filtration system and chosen results of its researches on a f[...]
19
80%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2010 nr 172 113-122
PL Wśród prac badawczych dotyczących okresu pracy silnika po zimnym rozruchu, tylko nieliczne poświecone są analizie problemów związanych z powstawaniem kondensatu w układzie wylotowym i jego emisją do otoczenia. W rzeczywistym procesie spalania w silniku oprócz produktów całkowitego i zupełnego spalan[...]
20
80%
Archiwum Motoryzacji
2004 Vol. 7, nr 4 513-518
PL Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu modelowanej zmiany szczelności przestrzeni nadtłokowej cylindrów (układu tłok-pierścień-cylinder) na przebieg chwilowej prędkości obrotowej i przyspieszenia kątowego wału korbowego silnika o zapłonie samoczynnym. W oparciu o uzyskane wyniki zapropo[...]
EN Experimental test results of influence of modelled changes leakage for above piston space (piston-piston ring-cylinder set) on instantaneous engine speed course and angular acceleration of crankshaft for Diesel engine. On the base of the results novel diagnostics method for establish of compression [...]
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last