Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silniki o zapłonie samoczynnym
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Motoryzacji
2000 Nr 1 17-41
PL W artykule podano wymagania stawiane silnikom tłokowym o wewnętrznym spalaniu - przeznaczonym do napędu samochodów i wynikający z tych wymagań obecny stan rozwoju silników. Poruszono problemy zasilania i tworzenia się mieszaniny palnej oraz jej spalania, toksyczności spalin, osiągów silnika oraz ele[...]
EN The paper presents the requirements for internal combustion engines, which are destinated for motor vehicles, as well as the relationship between these requirements and the contemporary development of engines. The formation of air fuel mixture, combustion, air polution, performances of engines and e[...]
2
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Dokonano analizy czynników determinujących właściwości rozruchowe silników o zapłonie samoczynnym. Przedstawiono analizę możliwości oceny analitycznej granicznej temperatury rozruchu silników. Zaproponowano empiryczny model matematyczny dla wyznaczania granicznej temperatury rozruchu na bazie wynikó[...]
EN The analysis of the engine with autoignition cold startabilities determining factors is done. The analysis of analitical appreciation possibilities of engine lowest cold start temperature is presented. An empirical mathematical model for determination of the lowest cold start temperature on the engi[...]
3
80%
Archiwum Motoryzacji
2003 Nr 2/3 103-117
PL W pracy przedstawiono wyniki badań własnych wpływu wybranego katalitycznego reaktora utleniającego na mikrostrukturę, skład pierwiastkowy i przebieg procesu utleniania cząstek stałych separowanych w filtroreaktorze spalin, ograniczającym emisję cząstek stałych z silników o zapłonie samoczynnym.
EN An of research results of the selected oxidizing catalyst influence on microstructure, element composition and oxidizing process running of the separated particulate matter in the filter-reactor which reduced particulate matter emission from diesel engines were presented in this paper.
4
80%
Archiwum Motoryzacji
2003 Nr 4 209-221
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem długości przewodu dolotowego na przebieg momentu obrotowego i właściwości trakcyjne pojazdu. Wyjaśniono problematykę doboru długości przewodu dolotowego i ograniczenia stosowania doładowania dynamicznego. Podano niektóre wyniki badań dotyczących doła[...]
EN The paper presents investigation results of influence of length of collecting pipe on torque-speed characteristic and on traction properties of the car. Also the problems of selection of length suction manifold and operating limitations of supercharging of engine SW-680 with take into account of len[...]
5
80%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 3 263-270
PL Deformacja par precyzyjnych rozpylaczy silników o zapłonie samoczynnym w znacznym stopniu przyczynia się do większego ich zużywania. Przyczyną deformacji są naprężenia materiału powstające w wyniku obciążeń statycznych i dynamicznych, które działają podczas montażu i w czasie eksploatacji. W artykul[...]
EN The deformation of precision steams of injectors of diesel engines greatly contributes to considerable of their waste. A reason of the deformation are tensions of material nascent as result of of static loads and dynamic which working during the montage and during the exploitation. In the report one[...]
6
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono wyniki badań ustalonego przepływu paliwa przez rozpylacze DSL 150A38 do silnika AD3.152UR. Pomiary wykonano dla zbioru 21 rozpylaczy. Opisano ich parametry i zasady selekcji na grupy. Przedstawiono wyniki badań, których celem było przeanalizowanie zmian zastępczego przekroju[...]
EN Investigation results are presented of constant flow of fuel through a DSL150A38 sprayer for an AD3.152UR engine. Measurements were carried out for 21 sprayers. Theirs parameters and selection principles on groups are described. The aim of investigation was analysis of variation of effective flow cr[...]
7
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono zestaw urządzeń do pomiarów i rejestracji szybkozmiennych przebiegów ciśnienia w tłokowych silnikach spalinowych. Opisano zasady doboru aparatury pomiarowej oraz sposoby przystosowania silników o zapłonie samoczynnym do pomiarów ciśnienia w kolektorach dolotowych i wylotowy[...]
EN Equipment sets for measurement and recording of the pressure fast variations in a combustion engine piston system are presented. The principles are described of selection of measurement apparatus and the methods of adjusting the diesel engines for measurement of the pressure in the inlet and outlet [...]
8
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono wyniki badań równomierności napełnienia poszczególnych cylindrów silnika o zapłonie samoczynnym typu AD3.152UR. Opisano stanowiski badawcze z silnikiem spalinowym napędzanym za pomocą silnika elektrycznego. Przedstawiono metodykę pomiarów napełnienia poszczególnych cylindrów[...]
EN Investigation results of filling uniformity of each of the cylinders of diesel engine of type AD3.152UR are presented. The testing stand with a combustion engine driven by an electrical engine is described. The measurement method is presented of filling of each cylinder of three-cylinder combustion [...]
9
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wielozakresowego, elektronicznego regulatora proporcjonalnego do pompy wtryskowej P-56 silnika SW-680, który ma zastąpić wielozakresowy regulator mechaniczny R-14. Charakterystyki regulatora mechanicznego R-14 przybliżono funkcjami liniowymi oraz opracowano prog[...]
EN Investigation resuts were presented of multirange proportional electronic regulator for the P-56 injection pump of the SW-680 engine which replaces the R-14 multirange mechanical regulator. Its characteristics were approximated by linear functions and programs were developed enabling to control the [...]
10
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono wykonany indykator do wyznaczania charakterystyk wtrysku układów paliwowych silników o zapłonie samoczynnym, w którym wykorzystano metodę wtrysku paliwa do długiego przewodu z regulowanym przeciwciśnieniem. Urządzenie zamontowano na stole probierczym PW-1. Opisano układy sta[...]
EN A constructed indicator is presented for determination the injection characteristics of the fuel systems of a self-injection engine in which a method of the fuel injection into a long pipe with an adjustable counterpressure was used. The installation was constructed on the PW- testing tble. Systems [...]
11
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono rozwiązanie zespołu wykonawczego, złożonego z elektronicznego regulatora i elektromagnetycznego nastawnika listwy sterującej rządowej pompy wtryskowej. Przeanalizowano rozwiązania napędów w zespołach wykonawczych regulatorów pomp wtryskowych i uzasadniono wybór zastosowanego[...]
EN Solution is presented of a proportional set composed of an electronic regulator and an electromagnetic controller of a steering bar of in-line injection pump. Solutions of drives in the operational sets of injection pump regulators have been analyzed and the selection of the applied method of steeri[...]
12
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule opisano badania eksperymentalne i symulacyjne wybranych problemów związanych z zastosowaniem silników o zapłonie samoczynnym paliwem pochodzenia roślinnego, bez dokonywania modernizacji konstrukcyjnej tych silników. Dotyczyły one oceny wpływu zasilania silnika AD3. 152 pracującego według [...]
13
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Emisja tlenków azotu i cząstek stałych z pojazdów wyposażonych w silnik diesla są wyższe niż w przypadku pojazdów benznowych. Powszechnie uważa się, że powodują one poważne problemy środowiskowe i zdrowotne. Wyniki badań dotyczące szkodliwego wpływu tych cząstek na zdrowie, wymuszają znaczne ogranic[...]
14
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W referacie przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju rozpylacza na emisję składników toksycznych spalin silnika o zapłonie samoczynnym. Wykonano badania silnikowe różnych rozpylaczy, o różnych charakterystykach hydraulicznych z pomiarami emisji toksycznych składników spalin. Artykuł zakończono spos[...]
EN The results of research of influence type diesel engine injecttors on exhaust emission are presented in the paper. Injectors with different hydraulic characteristics have been investigated on laboratory test of exhaust system of diesel engine. At the end, notes and conclusions connected with perform[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 32 221-232
PL W pracy omówiono tendencje rozwojowe wymagań stawianych paliwom do silników o zapłonie samoczynnym związane z ochroną środowiska naturalnego oraz metody modyfikowania ich właściwości niskotemperaturowych. Przedstawiono wyniki badań wpływu pięciu depresatorów na właściwości niskotemperaturowe hydrood[...]
EN The evolutional trends of requirements for Diesel fuels connected with the natural environment protection and methods of modification of their low-temperature are discussed in this paper. The results of researches of influence of five depressants on the low-temperature properties of hydrodesulfuriza[...]
16
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Celem badań opisanych w artykule była ocena wpływu zasilania silnika AD3.152 pracującego według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej dwoma rodzajami paliw ekologicznych, tj. naturalnym niskosiarkowym olejem napędowym Ekodiesel Plus 50B, oraz estrami metylowymi kwasów oleju rzepakowego Biodiesel[...]
17
70%
Logistyka
PL W samochodach osobowych z silnikami o zapłonie samoczynnym z bezpośrednim wtryskiem paliwa, zaobserwowano niepokojące zjawisko "przybywania oleju w silniku" (przedostawanie się paliwa do oleju silnikowego). Dotyczy to pojazdów z silnikami spełniającymi normy spalin począwszy od EUIV. Dotychczas sytu[...]
EN The presence of the oil in the engine has been observed in the cars with the self ignition engine and a direct fuel injection. This problem touches vehicles with the engines which reach the standards of the car fumes beginning with EU IV. However, it has not been like that so far. What is more, it h[...]
18
61%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W artykule przedstawiono przykładowe rezultaty badań silnikowych z zastosowaniem biopaliw rzepakowych. Zasadniczym celem pracy była komparacja i zbadanie wpływu zastosowania nieprzetworzonego oleju rzepakowego (OR), estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego (EMKOR), oraz oleju napędowe[...]
EN In article results of engines research with the use of rapeseed biofuels has been presented. The main aim of research was comaprison and investigate of influence of rapeseed oil (RO), rapeseed methyl ester (RME) and diesel fuel (DF) application on quality of their combustion in compression ignition [...]
19
61%
Archiwum Motoryzacji
2003 Nr 1 33-54
PL W pracy dokonano przeglądu biokomponentów dodawanych do ciekłych paliw silnikowych przeznaczonych do zasilania silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym. Przeanalizowano wymagania stawiane tym dodatkom przez obowiązujące obecnie normy oraz zalecenia produucentów silników spalinowych i samochodów. O[...]
EN The paper reviews the bio-components used as extenders of fossiil fuels for IC engines. Both spark ignition and diesel engines were taken into account. The comparison of present biofuels specifications and demands of engines and car manufactures allowed to estimate the percentage of bio-components i[...]
20
61%
Archiwum Motoryzacji
2007 Nr 1 7-19
PL W artykule przedstawiono wyniki badań optymalizacyjnych algorytmów sterowania silnika o zapłonie samoczynnym, wykonane na hamowni silnikowej. Do analiz wykorzystano wyniki badań silnika, symulujących warunki pracy w teście ECE R 83.05. Analizie poddano przebiegi natężenia emisji zanieczyszczeń oraz [...]
EN This work presents the test results that were carried out on a dynamometer with a compression ignition engine. The analyses were carried out on the simulation results of the ECE R 83.05 test. The processes of the pollutant emission intensity and the fuel consumption intensity realized on the warm an[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last