Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 269
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Automatyka Elektroenergetyczna
2003 Nr 3 (40) 87-91
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca prezentuje wyniki badań zjawiska wypadania zapłonu silnika lokomotywy spalinowej i pokazuje możliwość zastosowania metod nieliniowych do analizy sygnałów wibroakustycznych silnika. Potrzebę podjęcia tego typu badań pokazano z punktu widzenia perspektywy wprowadzenia dla ciężkich silników spali[...]
EN The paper presents some results of measurements in misfire of an exhaust locomotive engine and shows the possibility of the nonlinear methods application to vibro-acoustic engine signals analysis. The need of such researches was showed in a future perspective of application the norms similar to OBD [...]
3
80%
Silniki Spalinowe
PL W artykule, na przykładzie chłodnicy do silnika 6S20, pokazano drogę jaką przechodzi typowa konstrukcja nowej chłodnicy powietrza od momentu powstania założeń do wdrożenia produkcji seryjnej.
EN In this article it is shown on the example of the charge air cooler for the 6S20 engine the course which is passed through by the typical charge air cooler since the creation foundation of its design assumptions till the beginning of the lot production.
4
80%
Archiwum Motoryzacji
1998 Nr 1/2 29-44
PL W artykule autor zaprezentował wyniki symulacji komputerowej obiegu silnika o zapłonie iskrowym przy uwzględnieniu rodzaju paliwa, jakim zasilany jest silnik. Model umożliwia obserwację zmian zachodzących w cylindrze przy zasilaniu dwoma gatunkami benzyny (różniącymi się składem chemicznym) oraz alk[...]
EN In order to evaluate the influence of the kind of fuel on combustion parameters and engine overall efficiency, simple simulation model of combustion in SI engine has been developed. Computations performed for gasoline, methanol and ethanol revealed that for methanol application, engine overall effic[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 94 17-18
EN In this paper a possibilities of emission of harmful substances limitation was presented. Results shown examples of ignition sequences of cold engine fueled by gasoline and natural gas.
6
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 86 181-185
EN The paper contains research of stresses occurrence on cylindrical surface of interference joint between shaft and sleeve of rotor used as a drive for electric cars. This article presents comparison analytic method with advanced program finite element method (FEM). This program uses to research of lo[...]
7
80%
Świat Obrabiarek
PL Posiadając bardzo duży asortyment silnikowych osi liniowych THK oferuje przekonywujące rozwiązania do prawie wszystkich aplikacji. Standardowy program obejmuje cztery różne rodzaje zabudowy, z ośmioma wariantami.
8
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 76 41-46
PL Na zakłócenia elektromagnetyczne składają się różne niepożądane sygnały pochodzenia elektrycznego które mogą powodować pogorszenie parametrów urządzeń technicznych.. W rezultacie, nawet jeśli są spełnione standardowe wymagania kompatybilności elektromagnetycznej dla danej konfiguracji, niepożądane z[...]
EN Electromagnetic Interference (EMI) consists of any unwanted spurious, conducted or radiated signals of electrical origin that can cause degradation in equipment performance. As a result, even though the electromagnetic compatibility (EMC) standard requirements have been met for an existing configura[...]
9
80%
Archiwum Motoryzacji
2004 Vol. 7, nr 3 227-254
PL W referacie przedstawiono teorię skumulowanego zużycia paliwa w procesie eksploatacji pojazdu. Podano sposób dochodzenia do modelu matematycznego oraz procedurę wyznaczania stałych modelu. Zwrócono uwagę na charakterystyczne cechy skumulowanego zużycia paliwa. Przedstawiono przykłady wykorzystania o[...]
EN A theory of cumulated fuel consumption in process of vehicle operation is described. It is shown the method how to create the mathematical model and procedure of determination of model variables. The main features of cumulated fuel consumption are painted attention. An example of utilization of elab[...]
10
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 11 77--79
PL Historia rozwoju silników elektrycznych liczy sobie już ponad 180 lat. Przez ten czas opracowanych zostało wiele rozwiązań technicznych, które pozwoliły na zmechanizowanie dużej ilości prac, wcześniej wykonywanych siłą ludzkich mięśni.
11
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 196-197
PL W komunikacie przedstawiono konstrukcję i zasadę działania silnika z tłokiem obrotowym (rotorem).
EN The paper presents the construction and functioning of the combustion engine with the rotary crush (rotor).
12
80%
Logistyka
2014 nr 6 829--834, CD 2
PL Prowadzone obecnie na całym świecie badania dotyczące zanieczyszczania atmosfery spowodowanej emisją związków szkodliwych z silników statków oparta jest na uproszczonych danych wejściowych. Istniejące bazy danych emisji związków szkodliwych w spalinach statków pływających w różnych rejonach świat[...]
EN The conducted worldwide researches on air pollution caused by the emission of toxic substances from ship’s engines are based on a simplified input parameters. Existing databases of emissions of toxic compounds in the exhaust vessels gases from different parts of the world, cannot be used to est[...]
13
80%
Silniki Spalinowe
PL Problem zanieczyszczenia powietrza przez środki transportu przemieszczające się w aglomeracjach miejskich staje się coraz bardziej znaczącym w całokształcie oddziaływania transportu. Jest on szczególnie odczuwalny w przypadku ruchu tranzytowego pojazdów samochodowych o dużej ładowności w aglomeracja[...]
EN The problem of air pollution from means of transport moving in urban agglomerations becomes more and more significant within the whole transport impact. It is particularly noticeable in case of the through traffic of automotive vehicles with large load capacity in agglomerations not having ring road[...]
14
80%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono analizę statystyczną warunków pracy układu napędowego samochodu osobowego podczas jego eksploatacji w ruchu miejskim. Samochód kierowany przez różnych kierowców poruszał się ulicami miasta wraz z innymi uczestnikami ruchu. Trasy przejazdu zróżnicowano tak, aby odzwierciedlić[...]
EN The statistic analysis of propulsion system operation conditions of personal car during car exploitation in city traffic conditions has been presented in the paper. The car driven by different drivers moved along city streets together with other traffic participants. The routes have been differentia[...]
15
70%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł opisuje bezczujnikowe sterowanie silnikiem z magnesami trwałymi w zakresie niskich prędkości wirowania. Położenie wirnika jest uzyskiwane metodą HPI wykorzystującą impulsy napięcia testującego. Podczas trwania skoku napięcia testującego nie jest wytwarzany moment elektromagnetyczny silnika. [...]
EN The paper describes sensorless control of the permanent magnet motor at low speed. A rotor position is obtained by the HPI method, which uses test voltage steps. During test voltage step, no electromagnetic torque is produced. A special control method is required at low speed. This paper contains a [...]
16
70%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 94 53-54
EN The engine in research car is modification to higher compression ratio obtain thanks to changing of combustion chamber volume. Fuel supply has possibility to parallel supply base fuel (gasoline) and high-octane fuel. High-octane fuel is use only in transient conditions which risk of knock combustion[...]
17
70%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 86 213-218
EN Article describes project of automatic, preheating engine block system, which enable shortening of duration of fuel injection after starting combustion engine. It will cause reduction of air pollution during catalyst heating-up phase. The automatic, preheating engine block system should have electri[...]
18
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
EN Influence of technological inheritance of parameters of quality of radical and conrod journal a cranked shaft of the engine of internal combustion is investigated, during machining. Recommendations on change of allowances and modes of processing of working surfaces of a cranked shaft are given.
19
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
EN Influence of technology factors on inheritance of parameters of quality of a camshaft of the engine is investigated during restoration. Production schedules for operations build-up weldingand thermal processing are offered. Recommendations on measurement of modes of machining are given.
20
70%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Opolska
PL Sterowanie silnikiem o zapłonie iskrowym (Zl) jest realizowane za pomocą elektronicznej jednostki sterującej ECU - Elektronie Control Unit. Powszechnie wiadomo, że szczególny wpływ na sprawność energetyczną i emisję substancji szkodliwych wywierają dwa parametry: czas wtrysku oraz kąt wyprzedzenia z[...]
EN Steering engine about spark-ignition (SI) control electronic unit be realized with the help of ECU - Electronic Control Unit. It is know that special influence on energy efficiency and two parameters exert the emission of harmful substances: time of injection as well as ignition angle. Values these [...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last