Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 103
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik turbinowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Artykuł dotyczy zagadnienia wpływu zmian ustawienia regulowanych łopatek kierownicy stopnia osiowego sprężarki turbinowego silnika spalinowego na parametry pracy samej sprężarki i całego silnika. Nieprawidłowe funkcjonowanie układu zmian nastawy regulowanych łopatek może prowadzić w skrajnych przypa[...]
EN The paper deals with the issue of effect of changes in setting blades of adjustable steering wheel in an axial compressor of a turbine internal combustion engine on performance parameters of the compressor and the whole engine. Faulty functioning of the setting system may lead, in extreme cases, to [...]
2
100%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowana została analiza teoretyczna zjawiska nieprawidłowego funkcjonowania systemu zmiany ustawienia regulowanych łopatek sprężarki osiowej okrętowego silnika turbinowego oraz przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na obiekcie rzeczywistym. Następnie na bazie przeprowadzonych[...]
EN The paper deals with the problem of influence of changes variable stator vanes axial compressor settings of gas turbine engine on work parameters of compressor and engine. Incorrect operation of change setting system of variable vanes could make unstable work of compressor and engine. This paper pre[...]
3
100%
Logistyka
PL Dążenia do zwiększenia efektywności eksploatacji wszelkiego typu silników wymuszają poszukiwania nieokreślonych dotychczas bądź doskonalenia istniejących sposobów utrzymania najbardziej ekonomicznej ich pracy. W związku z powyższym przeprowadzone zostały badania, których celem było zidentyfikowanie [...]
EN In this paper there is presented test of working out one of the methods of determination of the technical condition of the gasturbine LM 2500 inner parts. Aspirations for increase of the efficiency of exploitation all engines extort to search indefinite up to the present or to improve of existing me[...]
4
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
2011 Nr 4 (213) 120-128
PL Zagadnienie zmęczenia niskocyklowego jest bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa eksploatacji lotniczych silników turbinowych. W artykule przedstawiono sposoby wyznaczania granicznej liczby cykli stosowane w lotnictwie USA, a także metody zliczania cykli pracy silnika turbinowego w celu ok[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2003 Z. 11 17-33
PL Przedmiotem rozważań jest analiza zjawiska niestatecznej pracy osiowej sprężarki lotniczego silnika turbinowego. Omówiono jeden z pierwszych nieliniowych modeli, opracowany przez E. M. Greitzer'a [5], stanowiący punkt wyjścia badań naukowych dotyczących niestatecznej pracy sprężarek silników turbino[...]
6
100%
Archive of Mechanical Engineering
2013 Vol. LX, nr 4 495--508
PL W pracy przedstawiono opis silnika turbinowego i jego termodynamicznych modeli analitycznych. Model analityczny został stworzony w celu oceny wpływu pulsacyjnej komory spalania o spalaniu przy stałej objętości na parametry pracy silnika. Przedstawiono i omówiono koncepcje wirnika falowego z pulsacyj[...]
EN This paper comprises description of the turbo engine and evaluation of its analytical model. The analytical model was created to establish a benchmark for further evaluation of a wave rotor combustor (at constant volume). The wave rotor combustor concept was presented and discussed. Advantages of co[...]
7
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Celem pracy jest zbadanie wpływu kształtu żebra na wytrzymałość użebrowanego kadłuba silnika lotniczego w warunkach obciążeń termicznych. Przeanalizowano płaskie oraz przestrzenne modele kadłuba, pod kątem wyboru rozwiązania obtymalnego ze względu na czas obliczeń oraz dokładność wyników.
EN An impact of a rib shape on the strength of the ribbed block of an airplane engine under thermal loadings has been studied. The two dimension and three dimension block models have been analyzed with respect to the optimal selection of the calculation time and accuracy of the results.
8
88%
Logistyka
PL W procesie kształcenia personelu latającego oraz personelu technicznego istnieje szeroki zakres tematyki, w nauczaniu której konieczna jest znajomość wyposażenia kabiny. W dotychczasowym ujęciu realizacji tej tematyki w procesie dydaktycznym wiązało się to z koniecznością wykorzystania samolotu, a w[...]
EN Pilots' and maintenance engineers' training consists of numerous operational challenges required knowledge of cockpit arrangement. Traditionally, aircraft has been used mainly within training practices. There have already been notice the main benefits increasing availability of PC -based simulators.[...]
9
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 99 126-128
EN The paper present results of the experimental fatigue life and crack propagation analysis for the compressor blade of the helicopter turbo-engine. The experiment was conducted in resonance condition. In results of performed investigation the crack growth plot was obtained for the blade subjected to [...]
10
88%
Logistyka
PL Referat dotyczy zastosowania metod modelowania matematycznego do analizy procesów gazodynamicznych w okrętowych turbinowych silnikach spalinowych. Przedstawiono wpływ zmian geometrii kanału przepływowego sprężarki osiowej na charakterystyki kinematyczne przepływającego powietrza. Opracowany model ma[...]
EN One of the most important problems of exploitational use of marine gasturbine engine is knowledge about direction of changes realised unsteady processes. Individual dynamical features of each exploitated engine are determined on the way of costly experimental searches. These searches are qualified b[...]
11
88%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2003 nr 17 113-127
PL W artykule przedstawiono problem diagnozowania turbinowego silnika śmigłowcowego (na przykładzie silnika Allison 250-C208) z uwzględnieniem oddziaływania otoczenia, którym jest działalność obsługowa (w tym regulacja) oraz sposób i warunki jego użytkowania. Zwrócono uwagę, że sygnały diagnostyczne ge[...]
12
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2003 Z.11 121-133
PL W artykule przedstawiono opis układu łożyskowania wirnika turbinowego silnika śmigłowcowego Allison 250-C20B z uwzględnieniem otoczenia tego układu, którym są wszystkie czynniki zewnętrzne mające wpływ na jego działanie. Wśród nich wyróżnia się czynniki zależne od funkcjonowania elementów silnika ws[...]
EN In this paper the description of the bearing system of the rotor of the engine Allison 250-C20B (turbine helicopter's engine) with taking its environment into consideration is presented. The environment of this system are all external factors which have the influence on its work. Among these factors[...]
13
88%
Prace Instytutu Lotnictwa
2011 Nr 4 (213) 170--184
PL Artykuł przedstawia podstawy teoretyczne nowej parametrycznej metody oceny stanu technicznego silników odrzutowych w porównaniu z metodami dotychczas stosowanymi. W tej nowej metodzie stan techniczny silnika opisany jest przez tylko jeden (w innych metodach są to 4) kompleksowy model (wiążący ze sob[...]
14
88%
Prace Instytutu Lotnictwa
2011 Nr 4 (213) 204-211
PL W artykule dokonano oceny możliwości modelowania silników turbinowych przy użyciu programu GasTurb na przykładzie jednoprzepływowego turbinowego silnika odrzutowego K-15. Uzyskane wyniki porównano z danymi zamieszczonymi wopisie technicznym silnika K-15 oraz opublikowanymi w literaturze wynikami bad[...]
15
88%
Prace Instytutu Lotnictwa
1998 nr 1 (152) 150--164
PL W pracy przedstawiono próbę określenia wymaganego zbioru parametrów termogazodynamicznych i relacji między nimi, pozwalającego na ocenę stanu technicznego kanału przepływowego turbinowego silnika odrzutowego. Proponowaną metodę oparto na wyznaczeniu ws[...]
EN A method of determination of the thermo-gas-dynamic parameters in the flow trough the duct of turbo-jet engine is presented. These parametrs can be used to evaluate the real technical state of the engine. The proposed method is based on the linearised [...]
16
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Kryzys na rynku paliw płynnych, jaki miał miejsce na początku lat 70., stosunkowo mała stabilność cen ropy naftowej w latach późniejszych spowodowały, że wielkość przewozów objętych trakcją spalinową od pewnego czasu nie ulega istotniejszym zmianom. Trakcja spalinowa stanowi jednak niemal jedyny rod[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono metodę wyznaczania charakterystyk drganiowych okrętowych turbinowych silników spalinowych. Zaproponowano sposób akwizycji danych z pomiarów w stanach nieustalonych oraz metodykę badań procesów drganiowych zachodzących w procesach zimnego i gorącego rozruchu oraz wybiegu wirn[...]
EN The paper presents a method for determining vibration characteristics in marine turbine engines. It proposes a way of data acquisition from measurements in transient conditions, as well as methodology for investigating vibration processes occurring under run-up and shut-down engine processes and rot[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono metodę analizy przyspieszeń drgań zarejestrowanych na obudowie wytwornicy spalin silnika turbinowego LM 2500 w różnych stanach pracy (ustalonych i nieustalonych). Jedną z zalet metody jest wykorzystanie informacji o rzeczywistej prędkości obrotowej wału wytwornicy spalin z s[...]
EN The paper presents a method used to analyze of vibration acceleration recorded on gas- -turbine housing of LM 2500 in different operation conditions (stationary and transient states). One of the advantages of this method is that it can use the information related to the true rotational speed of the [...]
19
75%
Diagnostyka
2007 nr 3(43) 41-47
PL W artykule zaprezentowano analizę teoretyczną zagadnienia wpływu zmian ustawienia regulowanych łopatek kierownicy stopnia osiowego sprężarki turbinowego silnika spalinowego na parametry pracy samej sprężarki jak i całego silnika. Przedstawiono również wyniki badań własnych na obiekcie rzeczywistym. [...]
EN This paper presents theoretical analysis of problem influence of changes settings variable stator vanes axial compressor of gas turbine engine on work parameters of compressor and engine. Results of own researches on real engine are presented too. Incorrect operation of change setting system of vari[...]
20
75%
Diagnostyka
2007 nr 4(44) 125-130
PL W artykule przedstawiono przykład praktycznego zastosowania opracowanej w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej procedury przetwarzania sygnałów niestacjonarnych. Opracowaną metodę - Procedurę Liniowej Decymacji (PLD) zastosowano do analizy sygnałów drgań silnika turbinowego[...]
EN The article contains the example of practical application of the procedure for non-stationary signals processing developed at Department of Mechanics and Vibroacoustics University of Science and Technology (AGH). The developed method - Procedure of Linear Decimation (PLD) was applied for signal anal[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last