Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 63
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik tłokowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
PL W artykule zasygnalizowano próbę aplikacji czujnika z włóknem optoelektronicznym do pomiaru ciśnienia w komorze spalania silnika o zapłonie samoczynnym. Stosowane dotychczas powszechnie, do pomiarów wartości ciśnienia indykowanego piezoelektryczne, kwarcowe przetworniki ciśnienia, z uwagi na ich kos[...]
EN The paper present the possibility use of sensors with the fiber - optic to measu-rement pressure. It was found that so the combustion pressure diagnosis can be use for the construction diagnosis system for combustion engines. The sensor with fibre to measurement pressure study by M. T. Włodarczyk fr[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
1998 Z. 6 59-68
PL W referacie przedstawiono wyniki analitycznego badania napędu pneumatycznego wyposażonego w siłownik tłokowy jednostronnego działania. Opis matematyczny sporządzono przy wykorzystaniu prawa węzłów, funkcji Mietluka - Awtuszko natężenia przepływu powietrza oraz równania ruchu tłoka. Uwzględniono dyna[...]
EN The results of analitical investigations of a pneumatic drive system with a one - direction operating cylinder are presented. A mathematical description of this circuit is based on the law of nodal currents, Metlyuk - Avtushko air flow rate function and an equation of piston movement. Dynamic qualit[...]
3
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2016 nr 1-2 34--38
PL Artykuł dotyczy sprężarkowych pomp ciepła napędzanych silnikiem tłokowym gazowym. Opisano podstawowe parametry systemów, zasadę działania, problemy eksploatacyjne oraz przybliżone wartości kosztów użytkowania takiej pompy ciepła na podstawie wybranych realizacji.
4
100%
Archive of Mechanical Engineering
PL W artykule przedstawiono oryginalne rozwiązanie konstrukcyjne maszyny pojedynczego sprzężu przeznaczonej do badań procesów spalania. Zasada działania maszyny jest konwencjonalna, natomiast do jej napędu wykorzystano bezwładność koła zamachowego, którego energia umożliwia szybkie przyspieszenie mecha[...]
EN The paper presents the original design of the single compression machine for combustion study. The pronciple of operation is based on old concept, utilizing the inertia energy of a flywheel to accelerate the crank mechanism and the attached piston to compress rapidly the combustible mixture in the c[...]
5
88%
Czysta Energia
2012 Nr 6 36-37
6
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Kryzys na rynku paliw płynnych, jaki miał miejsce na początku lat 70., stosunkowo mała stabilność cen ropy naftowej w latach późniejszych spowodowały, że wielkość przewozów objętych trakcją spalinową od pewnego czasu nie ulega istotniejszym zmianom. Trakcja spalinowa stanowi jednak niemal jedyny rod[...]
7
88%
Journal of KONES
PL Zaostrzajcie e się normy dotyczące emisji szkodliwych związków powstających w czasie pracy silnika spalinowego wyznaczają nowe ścieżki badań nad poprawą jakości spalania czy też konstrukcji silnika. Opisywane badania są próbą odpowiedzi na pytanie o zastosowanie alternatywnych paliw gazowych lub ich[...]
EN The influence of addition of hydrogen to the methane fuel on the emission of pollutant created during combustion were experimentally studied. Experiments were conducted using a specially designed IC engine. Combustion performances were evaluated on the bases of the maximum combustion pressure and th[...]
8
75%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2011 nr 2 107-112
PL Układy korbowe stanowią zasadniczy element silników tłokowych. Charakterystyka ich pracy decyduje bezpośrednio o charakterystyce pracy całego silnika. W związku z tym w niniejszym opracowaniu przedstawiono analizę obciążeń układów korbowych w różnych typach silników. Wskazano także na wady i zalety [...]
EN Crank systems are the essential part of piston engines. Their operating characteristics directly determine the characteristics of work of the whole engine. Therefore, this study presents an analysis of crankshaft system loads in different types of engines. It also shows the advantages and disadvanta[...]
9
75%
Inżynieria Maszyn
2003 R. 8, z. 4 144-157
PL W referacie omówiono najczęstsze i najnowsze sposoby regulacji faz rozrządu oraz wzniosów zaworów silników trakcyjnych. Przedstawiono efekty możliwe do uzyskania z punktu widzenia ekonomi, walorów eksploatacyjnych silników oraz właściwości ekologicznych, jakie mogą ulec poprawie przy wykorzystaniu r[...]
EN The latest and most frequent solutions regarding valve timing and valve stroke in vehicle engines, have been presented. Some possible economical, operational and ecological parameters have been specified that might substantially be improved due to the implementation of the said solutions. The resear[...]
10
75%
Mechanik
2012 R. 85, nr 3 214-216
PL Przedstawiono autorską metodę równoczesnego wyznaczania wymiarów i odchyłek kształtu wraz z jej praktyczną realizacją na urządzeniu mierzącym przyrosty promieni chwilowych metodą bezodniesieniową. Przedstawiono źródła niepewności oraz przykładowe wyniki pomiaru wymiarów i odchyłek kształtu przekrojó[...]
EN Presented is the appropriate method of simultaneous determination of dimensions and shape tolerances also covering its practical application by means of the measuring machine providing for the no-reference measurement of increments of the instantaneous radii. Sources of the low reliability are expla[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2010 z. 82 [278] 157-168
PL W artykule przedstawiono projekt i aplikację technologii zmiennego stopnia sprężania (ang. Variable Compression Ratio - VCR) w czterocylindrowym silniku badawczym. Regulacja stopnia sprężania wynika ze zmiany objętości przestrzeni nadtłokowej cylindrów poprzez kontrolowany przesuw i pozycjonowanie z[...]
EN The paper presents the project and application of variable compression ratio (VCR) technology in a four-cylinder, research engine. Variation of the engine compression ratio is performed by changing combustion chamber volume due to shifting the cylinder block-head device perpendicularly to the fixed [...]
12
75%
Journal of KONES
PL W referacie przedstawiono wyniki badań nowych modeli dynamiki silnika tłokowego eliminujących uproszczenia schematu masowego i zależności kinematycznych, stosowane w tradycyjnych obliczeniach. Celem dodatkowym tych badań było uzyskanie głębszej wiedzy o zjawiskach dynamicznych, które obniżają niezaw[...]
13
75%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 52--63
PL Artykuł prezentuje opracowaną w Instytucie Lotnictwa koncepcję umożliwiającą operatorom lotnictwa ogólnego w Polsce eksploatację lotniczych silników tłokowych według stanu technicznego. Program obsługi, oprócz ściśle monitorowanych obowiązujących już czynności obsługowych wprowadza nowe, jak: zapis [...]
EN The article presents a proposal of the established in the institute of aviation program and tools that are to enable General aviation operators in our country to perform on-condition maintenance of piston engines. Program apart from the existing (strictly supervised) Engine Manual tasks, introduces [...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2013 z. 101 49--50
PL W lotnictwie ogólnego przeznaczenia (ang. General Aviation) silniki tłokowe mają co najmniej pół-wiekową perspektywę stosowania – dawniej w gwiazdowym, a obecnie w przeciwległym układzie cylindrów. Wynika to z takich cech jak duży gradient obrotów oraz z opanowanej technologii. Wszelako, charakterys[...]
15
75%
Transport Samochodowy
2004 z. 2 69--83
PL Optymalizacja autonomicznych algorytmów sterowania tłokowych silników spalinowych jest jedną z najskuteczniejszych możliwości polepszania użytkowych właściwości silników w warunkach ich typowej eksploatacji. W związku z tym w pracy przedstawiono ogólne informacje na temat optymalizacji. Przedstawion[...]
EN The optimization of autonomic algorithms of an internal engine control is one of a most effective possibility for an improvement of engine features. There is presented in the paper the general knowledge about the optimization. There is presented the original conception of the engine control. The ass[...]
16
75%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Przedstawiono propozycję zwiększenia sprawności silnika tłokowego o obiegu Otto przez znaczący wzrost stopnia sprężenia, użycie ubogich mieszanek i zastosowanie komory wstępnej z wkładką katalityczną. Do badań wybrano 4-cylindrowy silnik Ford FSD 425. Modyfikację silnika wysokoprężnego do obiegu Ott[...]
EN In the present work it is proposed to improve the efficiency of an Otto engine by a substantial increase of the compression ratio, the use of a lean mixture and the application of the prechamber with a catalytic insert. For experiments the four cylinder engine Ford FSD 425 was selected Modification [...]
17
75%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Przedstawiono możliwości zwiększenia sprawności silnika w obiegu Otto przez znaczący wzrost stopnia sprężania, użycie ubogich mieszanek i zastosowanie komory wstępnej z wkładką katalityczną. Do badań wybrano jednocylindrowy silnik wysokoprężny 1CA90. Modyfikację silnika wysokoprężnego do obiegu Otto[...]
EN In the present work it is proposed to improve the efficiency of an Otto engine by a substantial increase of the compression ratio, the use of a lean mixture and the application of the prechamber with a catalytic insert. For experiments the single cylinder Diesel engine ICA90 was selected. Modificati[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL W artykule zostały przedstawione doświadczenia oraz metodologia prowadzenia projektu szkoleniowego w zakresie symulacji numerycznych procesów przepływowych z wtryskiem paliwa ciekłego i spalaniem w silnikach tłokowych. Projekt noszący tytuł „Popularyzacja osiągnięć nauki polskiej i światowej w z[...]
EN In this paper we present an overview of the experience and methodology in training project about numerical simulations of liquid fuel injection and combustion processes in piston IC engines. A project called "Popularization of polish and worlds science achievements in the field of future trends [...]
19
75%
Napędy i Sterowanie
2000 R. 2, nr 9 32--33
PL W celu otrzymania szybkich ruchów dosuwowych (posuwowych) oraz umożliwienia pracy układu w razie awarii źródła zasilania gromadzi się energię ciśnienia w akumulatorach hydraulicznych. Przebiegi dynamiczne w układach z akumulatorami można, jak to stwierdzono na podstawie analogii elektro-hydrauliczne[...]
20
75%
Napędy i Sterowanie
PL W celu otrzymania szybkich ruchów dosuwowych (posuwowych) oraz umożliwienia pracy układu w razie awarii źródła zasilania gromadzi się energię ciśnienia w akumulatorach hydraulicznych. Przebiegi dynamiczne w układach z akumulatorami można, jak to stwierdzono na podstawie analogii elektro-hydrauliczne[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last