Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 995
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik spalinowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Dokonano analizy cech konstrukcyjnych charakteryzujących silniki przemysłowe małej mocy najbardziej znanych światowych producentów. Przeprowadzono to biorąc pod uwagę podział na klasy pojemnościowe i strukturę wystepowania poszczególnych typów silników. Ukazano kierunki, w których zmierzają najnowoc[...]
EN Analysis of constructionfeatures of low power industrial engines (produced within last years by worldwide best know companies) has been performed. The application areas of particular engine type (two-stroke engines, four stroke engines, diesel and petrol engines) have been analysed with regard to th[...]
2
63%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Celem pracy jest analiza probabilistyczna wpływu prędkości obrotowej silnika spalinowego na zużycie elementów układu tłokowo-korbowego w postaci tulei cylindrowej i pierścienia tłokowego. Do prognozowania zużycia wykorzystano wyniki badań hamownianych zużycia oraz zastosowano rozkłady prawdopodobie[...]
EN Aim of this study is to analyze the probabilistic impact of engine speed on the wear of piston - crank in the form of a cylinder liner and piston ring. Consumption was used to predict the results of wear test stand investigations and applied probability distributions of the actual vehicle speed. P[...]
3
63%
Archiwum Motoryzacji
2000 Nr 2 91-102
PL W pracy wyprowadzono proste zależności na wartość względnego maksimum sumy składowych siły bezwładności od rzędu trzeciego wzwyż w funkcji parametru mechanizmu korbowego [lambda], zarówno dla jednego cylindra jak również dla całego czterosuwowego silnika rzędowego czterocylindrowego. Przedstawiono t[...]
EN Simple expression of relative maximum of the rum of components of inertia forces from the 3rd order and higher in function of arenh mechanism parameter for one cylinder as well for the whole engine have been derived. Also expressions for static moment of inertia of countermasses enabling maximum bal[...]
4
63%
Archiwum Motoryzacji
2000 Nr 2 103-111
PL Przedstawiono ocenę wpływu przepływów w cylindrze na osiągi i emisję silnika o zapłonie iskrowym zasilanego metanolem przy wykorzystaniu symulacji matematycznej w oparciu o dwuwymiarowy model przepływu i mechanizm globalnej reakcji utleniania metanu. W wyniku stwierdzono, że metan jest lepszy od inn[...]
EN In this study, the engine in-cylinder flow and its effect on performance and exhaust emissions of a spark ignition engine fueled with methane were evalued. Two-dimensional computations were investigated by a mathematical model employing a global kinetic reaction mechanism for the oxidation of methan[...]
5
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Silnik spalinowy napędzający samochód pracuje z mocą stanowiącą średnio poniżej 50% jego mocy znamionowej. W takich warunkach sprawność ogólna silnika w znacznym stopniu zależy od sprawności mechanicznej. Sprawność ta uwarunkowana jest rozkładem strat tarcia w poszczególnych fazach cyklu roboczego [[...]
EN The car combustion engine usually works with the power below 50% its nominal value. In such conditions the total efficiency of the engine essentially depends of the mechanical efficiency. This kind of efficiency is conditioned on friction losses in all phases of the working cycle [1]. There are meas[...]
6
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy scharakteryzowano rodzaje paliw oraz przedstawiono podstawowe przyczyny i uwarunkowania decydujące o konieczno?ci poszukiwania paliw alternatywnych do napedu silników spalinowych. Wskazano zasadnicze kryteria jakie są brane pod uwagę przy opracowywaniu poszczególnych typów oraz nowych techno[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 171 23-28
PL Głównymi czynnikami określającymi charakterystyki rozruszników samochodowych są: moment oporu silników spalinowych, minimalna prędkość rozruchowa oraz parametry baterii akumulatorów. Przedstawiona praca opisuje metodę określenia parametrów rozruchowych dla kilku silników, np. Skoda, Zetor.
EN One major aspects for determining a starter motor characteristics are combustion engine resistance torque on starting, minimal starting speed and battery parameters. The presented work describes method for determining of starting parameters for some engines - for example Skoda, Zetor, etc.
8
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Szkodliwe działanie skondensowanych składników spalin na elementy silnika spalinowego znane jest od dawna. Obecnie problem ten również zasługuje na uwagę. W artykule przedstawiono metodykę obliczeń korozyjności gazów oddziałujących na elementy komory spalania.
EN Detriminal influence of condensed constituents of emissions on IC engine elements has been known for a long time. These days this problem is very importent, too. In the paper calculation method of gas corrosivity influencing on combustion chamber elements has been presented.
9
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Układ tłokowy wykorzystuje do 50% energii silnika. Dlatego też tu szuka się możliwości ulepszeń. W artykule przedstawiono niekonwencjonalne pokrycia pierścieni tłokowych oraz możliwości ich współpracy z różnymi tulejami.
EN Piston system utilizes about 50% of engine power. Therefore possibility improvements have been sought here. In the paper ring coatings of piston and their test wear results have been presented.
10
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy podano istotne dla zasilania silników spalinowych własności ropopochodnego gazu niesystemowego. Przedstawiono zjawiska towarzyszące procesowi transportu gazu oraz tworzeniu i rozdziału mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku. Na podstawie badań silnikowych pokazano wpływ wybranych własności[...]
EN The paper deals with some properties of a petroleum gas fuel, importent for the feeding of a combustion engine. Same phenomena accompanying the processes of the air/fuel mixture transport, formation and distribution are descibed. On the basis of engine testing, the effect of same fuel properties on [...]
11
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono wyniki badań hamownianych silnika wysokoprężnego zasilanego olejem napędowym oraz estrem metylowym oleju rzepakowego. wyniki przestawionych jednostkowych badań nie upoważniają wg autorów do wyciągnięcia wniosków uogólniajacych. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że silniki zasil[...]
EN The paper present the results of the tests conducted in an engine test house for a diesel engine fuelled with diesel oil and rape oil methyl esters. The results of unitary tests desribed in the paper do not allow to generalize the conclusion. It is however probable that the settings of the engines f[...]
12
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W referacie oceniono nierównomierność udziałów niektórych składników spalin z cylindrów silnika o zapłonie samoczynnym AD3.152 UR podczas procy w stanach nieustalonych. Przedstawiono sposób przystosowania silnika do pomiarów oraz metodykę badania silnika w nieustalonych stanach pracy silnika. Przean[...]
EN Cylinder to cylinder variation some of exhaust gas compounds in transient state of disel engine AD3.152 UR are estimated in this paper. Adaptation of engine to this measurements and methodology of exhaust gas compound measurements in engine transient state are presented. Non - uniform and non - repe[...]
13
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W referacie przedstawiono konstrukcje pierścieni wytwarzanych w kraju (firma Prima) i za granicą, stosowanych do starszych rozwiązań silników. Scharakteryzowano materiały, pokrycia oraz konstrukcje pierścieni uszczelniających i zgarniających, wystepujących w silnikach samochodowych z zapłonem iskrow[...]
EN In this lecture the piston rings produced domestically and abroad used for older constructions of car engines was performed. The materials, layers and constructions of compressing and oil control rings used for diesel and spark ignition engines in passenenger cars and commercial vehicles were charac[...]
14
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W referacie przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie wpływu turbosprężarki drugiego zakresu na zadymienie spalin w obszarze wysokich prędkości obrotowych badanego silnika. Uzyskane wyniki nie są w pełni zadawalające, lecz wskazują jednocześnie na inne możliwości zmniejszania zadymienia[...]
EN The paper presents the results of the research aimed at determination of the effect of a second range turbocompressor on the exhaust gas smokiness in the area o high rotational speed of the engine subject to examination. The obtained results are not fully satisfactory but at the same time they indic[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy
1999 Nr 49 77-90
PL Wraz z rozwojem silników spalinowych zmieniała się budowa elementów układu tłokowo-cylindrowego, w tym również pierścienia tłokowego. Wybór najlepszego rozwiązania konstrukcyjnego tego elementu wymaga dokładnego poznania zjawisk towarzyszących jego współpracy z gładzią cylindra. W opracowaniu zami[...]
EN The construction of piston-cylinder set and the design of piston ring in particular have been changing along with the development of internal combustion engines. Choice of the best solution for this element requires an exact recognition of phenomena accompanying sealing contact of the ring with the [...]
16
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 417-427
PL Wraz ze zmniejszeniem długości korbowodu przy niezmiennej długości korby podczas pracy silnika spalinowego szczególnie podczas suwu pracy następuje zwiększenie docisku tłoka do tulei cylindrowej. Jednak problem zwiększonego oddziaływania tłoka na cylinder rozpatrywane było w literaturze silnikowej w[...]
EN Unfortunately, along with the reduction of the length of the conrod with an immutable length crank while engine especially when work is increasing the thrust of the piston move to an cylinder which was already described in many studies. The purpose of the article is the comparative analysis of the h[...]
17
51%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono charakterystykę odrzutowego silnika F100-PW-229, firmy Pratt&Whitney, stosowanego w samolotach F-16, będących w posiadaniu Polskich Sił Powietrznych. Opisano ogólną budowę tego silnika, zwracając szczególną uwagę na jej modułowość. Przedstawiono zasady eksploatacji silników [...]
EN The article presents operation of Pratt&Whitney jet engine F100-PW-229 used in F-16 planes used by Polish Air Forces. The description bases on general construction of the engine and focuses on its modularity. Besides, there has been described the rules of operation of F100-PW-229 engines. The articl[...]
18
51%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące zastosowania wybranych miar punktowych sygnału drganiowego do oceny luzu zaworów silnika spalinowego. Wskazano konieczność zastosowania złożonego procesu przygotowania sygnału przyspieszeń drgań, przed wykonaniem obliczeń miar punktowych charakteryzują[...]
EN This article presents results of research referring to applying selected point parameters of vibration signal to assess valve clearance of combustion engines. The authors indicate necessity to apply a complex process to prepare signal of vibration accelerations before making calculations of point pa[...]
19
51%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości zastosowania wybranych charakterystyk częstotliwościowych sygnału przyspieszeń drgań głowicy silnika spalinowego do szacowania wartości luzu zaworów silnika spalinowego. Wskazano na konieczność wstępnego przygotowania sygnału przyspieszeń dr[...]
EN This article presents results of research referring to applying selected frequency characteristics of signal of vibration accelerations of combustion engine's head to assess valve clearance of combustion engine. The authors indicate necessity to perform preliminary preparations of signal of vibratio[...]
20
51%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono problematykę obciążeń cieplnych tłoka silnika spalinowego o wtrysku bezpośrednim podczas rozruchu. Opisano założenia teoretyczne oraz program badań hamownianych i symulacyjnych skonstruowany na podstawie wcześniejszych wyników badań w komorze niskich temperatur. Omówiono róż[...]
EN The paper presents the issue of thermal loads of a piston in a combustion engine with direct injection during startup. Theoretical assumptions have been described as well as the programme of engine test bed and simulation research based on the previous results of tests in the low temperature test ch[...]
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last