Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 118
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik okrętowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono zagadnienia technologiczne dotyczące produkcji wielkogabarytowych odkuwek wałów korbowych monolitycznych do średnioobrotowych silników okrętowych i agregatów prądotwórczych. Omówiono własności stali stosowanych na wały, niektóre zagadnienia wykonania odkuwek i ich obróbki ciepl[...]
EN Paper presents technological matters of manufacturing of large-size crankshaft monolithic forging for medium revolution marine engines and power generators. Properties of steel used for shafts and some matters of forgings manufacturing and their heat treatment were described.
2
100%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia diagnostyczne z zakresu endoskopii układów turbodoładowania silników okrętowych. Przedstawiono podstawowe założenia metodyczne realizacji badań endoskopowych, a także reprezentatywne wyniki badań własnych autora na silnikach głównych i pomocniczych ekspl[...]
EN There have been presented within the paper selected diagnostic issues devoted endoscopic examinations of marine diesel engines' turbocharging systems. Basic methodical assumptions of the endoscopy performance as well as representative results of the examinations carried out by the author have been d[...]
3
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Znaczne pogrubienie ścianki tulei cylindrowej w górnej części powoduje zróżnicowanie szybkości studzenia odlewu w przekroju wzdłużnym. Implikuje to m.in. zróżnicowanie wielkości wydzieleń eutektyki fosforowej z cementytem (fazy twardej). W artykule przedstawiono wpływ wielkości tych wydzieleń na wła[...]
EN The continuous modifications of cylinder liner shape caused changes of wall liner thickness. This caused changes (reducing) of cooling rate of the casting during its solidification. Such a situation had an influence on the structure, especially on the grain seize and shape of hard phase. The paper s[...]
4
100%
Archives of Mechanical Technology and Automation
PL W artykule zaproponowano opis uszkodzeń i awarii silników okrętowych średniej mocy za pomocą analizy Parcto-Lorenza. Analiza ta jest oparta na stwierdzonej empirycznie prawidłowości, że w przyrodzie, technice, działalności człowieka itp. zazwyczaj 20-30 % przyczyn (czynników) decyduje o około 70-80 [...]
5
88%
Archives of Mechanical Technology and Automation
PL W artykule opisano przydatność funkcji koherencji do diagnozowania pomp wtryskowych silników okrętowych. Za jej pomocą badano zarejestrowany sygnał fal sprężystych emisji akustycznej. Określono charakterystyczne częstotliwości pochodzące od konkretnego symptomu uszkodzeń. Wykazano, że interpretacja [...]
6
75%
Diagnostyka
2012 nr 2(62) 37-41
PL W artykule przedstawiono metodę wykorzystania diagnostyki drganiowej do oceny obiegu w tłokowym silniku spalinowym o zapłonie samoczynnym. Do podjęcia problemu skłoniły błędy przy pomiarach przebiegu ciśnienia w cylindrach przy czujnikach mocowanych na zaworach indykatorowych oraz brak tych zaworów [...]
EN In this paper are presented a research results an applications of an acceleration vibration signals to diagnosis of the work cycle of medium-speed compression ignition engines. To take the problem was prompted a measuring errors a course of the cylinder pressures when the sensors is connected to ind[...]
7
75%
Diagnostyka
2011 nr 4(60) 53-58
PL W artykule przedstawiono ideę wykorzystania funkcji zmian prędkości kątowej wału korbowego oraz jej pochodnej do monitorowania zakłóceń równomierności pracy cylindrów. Pomiar prędkości chwilowej, zapis i archiwizacja wartości jest możliwa dzięki zastosowaniu sterownika programowalnego. Zalety powyżs[...]
EN The paper presents an idea to utilize crankshaft's angular speed variation and its derivative for monitoring of trouble of diesel engine combustion quality. Measurement of instantaneous angular speed, long term recording and archive of values is enable by modern programmable logic controllers. Measu[...]
8
75%
Diagnostyka
2011 nr 4(60) 65-70
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących opracowania charakterystyk obrotowych obiektu badań, w stanach pracy ustalonej. Obiektem badań były silniki napędu głównego fregaty typu Oliver Hazard Perry będącej na wyposażeniu Marynarki Wojennej RP. Układ napędowy składa się z dwóch okrętowych tu[...]
EN The article presents the results of preliminary tests concerning the determination of operating characteristics of the examined engine in steady states. The study concerned main propulsion engines of an Oliver Hazard Perry class frigate operated by the Polish Navy. The propulsion system of that frig[...]
9
75%
Diagnostyka
2009 nr 2(50) 55-58
PL W referacie przedstawiono metodę wyznaczania bilansu energetycznego okrętowego układu napędowego z turbinowym silnikiem spalinowym. Do badań wstępnych wykorzystano stanowisko laboratoryjne z turbinowym silnikiem spalinowym. Opracowanie bilansu energetycznego silnika (układu napędowego) pozwala na an[...]
EN The method of determining the energetic balance of naval power unit with the naval gas turbine is presented in the essay. The laboratory station with the gas turbine was used in introductory researches. Elaborating the energetic balance of the engine allows to conduct an analyze of energetic process[...]
10
75%
Diagnostyka
2009 nr 4(52) 51-54
PL Referat zawiera wyniki badań wstępnych zastosowania detektora przebiegu ciśnienia w przewodzie wtryskowym do diagnozowania aparatury wtryskowej silników okrętowych w czasie eksploatacji bez jej demontażu. Badania zostały przeprowadzone dla okrętowego silnika pomocniczego, oraz wykorzystaniem próbnik[...]
EN The paper includes results of the preliminary research of the application of the pressure process detector for diagnosing injection apparatus in marine diesel engines in the injection channel during exploitation without its dismantling. The research was conducted on the marine auxiliary engine and o[...]
11
75%
Diagnostyka
2000 Vol. 23 57-60
PL Diagnostyka znalazła zastosowanie w następujących fazach istnienia obiektu: wartościowania, konstruowania, wytwarzania i eksploatacji. W wymienionych fazach zastosowanie diagnostyki wynika z występowania rozrzutu technologicznego wytwarzanych elementów silników okrętowych i intensywnego ich zużycie [...]
12
75%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono najnowsze rozwiązania konstrukcyjne wprowadzone w wolnoobrotowych silnikach dwusuwowych, znajdujących się obecnie w planach produkcji Fabryki W2, jak również omówiono nowe typy silników przewidzianych do produkcji w latach następnych.
EN In this paper the latest design solutions for the two-stroke low speed engines being in the current production schedules of the W2 Factory are presented and the new types of the engines expected to be produced in the next years are discussed as well.
13
75%
Mechanik
PL Wały korbowe silników okrętowych jako elementy o dużych gabarytach, złożonej geometrii i wysokiej podatności wymagają specyficznych warunków pomiarów, które powinny zapewnić minimalizację ugięć sprężystych wału pod wpływem jego ciężaru. W artykule przedstawiono problematykę doboru optymalnych warunk[...]
14
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 7 497--507
PL W opracowaniu przedstawiono zagadnienia technologiczne obróbki mechanicznej poprzez: frezowanie, toczenie, wiercenie, szlifowanie w procesie produkcji monolitycznych wałów korbowych, do średnioobrotowych silników okrętowych i agregatów prądotwórczych. Przedstawiono typy wałów korbowych produkowanych[...]
EN The paper presents technological issues different kinds of mechanical process: milling, turning, drilling, grinding in the production of monolithic crankshafts for medium speed marine engines and power generators. It presents the types of crankshafts manufactured in Celsa Huta Ostrowiec, steel grade[...]
15
75%
Journal of KONBiN
2011 No. 2 (18) 219--226
PL Przedstawiono metodę obliczania liczby przewyższeń wartości średniej przez sygnał momentu obrotowego silnika napędowego statku. Liczba przewyższeń może być wykorzystana jako wskaźnik prawidłowości działania układu wtryskowego silnika. Chwilowe wartości momentu mierzone na wale napędowym stanowią erg[...]
EN The method of calculating the number of average value exceedings ship’s propulsion engine torque signal is described in probabilistic aspect. The number of exceendings can be used as an indicator of engine injection system efficiency. Instantaneous torque values measured on intermediate shaft in var[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2006 nr 56 56-63
PL W artykule dokonano przeglądu literatury przedmiotowej dotyczącej jednego ze sposobów pielęgnacji oleju smarowego procesu uzupełniania ubytków. Zwrócono uwagę na brak jednolitej strategii uzupełnień. Zdaniem autora znalezienie optymalnej, ze względu na jakość oleju smarowego, strategii uzupełnień [...]
EN The paper presents review concerned one of the lubricating oil maintenance methods - the refilling process. A special attention was paid to lack of the determined refilling strategy. In author,s opinion defining of optimum strategy for maintenance of lubricating oil quality can contribute to more s[...]
17
75%
Silniki Spalinowe
EN Among hundreds of models used all over the world for description and estimation of dispersion in the atmosphere of harmful compounds being formed during combustion, the great majority of them are the models used for point land sources of pollutants emission (e.g. smokestacks). There are also models [...]
18
75%
Silniki Spalinowe
EN Changes in energetic parameters and NOx emission of an engine fed with fuel-water emulsion largely depend on the accepted methods of emulsion production. Depending on the method applied, there is a set of control parameters characteristic for each method, the values of particular parameters determin[...]
19
75%
Mechanik
2010 R. 83, nr 10 696-699
PL Przedstawiono analizę kucia korby do wału składanego silnika okrętowego. Skupiono się na doborze kąta rozwarcia kowadła dolnego w operacji wyginania korby. Wyniki symulacji numerycznej przedstawiono w postaci rozkładów temperatury i odkształceń oraz wykresów siły. Proponowana technologia powinna sta[...]
EN A review of the crank forging process for production of the built-up marine engine crankshafts is presented. Particularly enlightened is the procedure of setting the base anvil throat angle in the crank bending operation. The results of digital simulation are presented in the form of temperature dis[...]
20
75%
Tribologia
2008 nr 3 125-135
PL Elementy systemów tribologicznych okrętowych silników spalinowych charakteryzują się określonymi właściwościami, które w istotnym stopniu wpływają na przebieg procesów tarcia i zużycia. Jednym z tych elementów jest olej smarowy, który w miarę upływu czasu wskutek procesu starzenia traci swoje właści[...]
EN Marine diesel engines tribologic systems elements are characterized by determined properties, which highly influence processes of friction and wear. The lubricating oil is one of these elements. As the time is passing, lubricating oil loses its properties because of oil deterioration process. Total [...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last