Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik odrzutowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono charakterystykę odrzutowego silnika F100-PW-229, firmy Pratt&Whitney, stosowanego w samolotach F-16, będących w posiadaniu Polskich Sił Powietrznych. Opisano ogólną budowę tego silnika, zwracając szczególną uwagę na jej modułowość. Przedstawiono zasady eksploatacji silników [...]
EN The article presents operation of Pratt&Whitney jet engine F100-PW-229 used in F-16 planes used by Polish Air Forces. The description bases on general construction of the engine and focuses on its modularity. Besides, there has been described the rules of operation of F100-PW-229 engines. The articl[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 68 369-374
PL W pracy przedstawiono analizę dynamiczną łopatki turbiny silnika odrzutowego z zastosowaniem metody elementów skończonych. Dla modelu uproszczonego łopatki składającego się z elementów belkowych, po wyznaczeniu częstości drgań własnych, określono współczynniki macierzy tłumienia dla różnych prędkośc[...]
EN In the paper the equations of motion taking into account additional friction existing due to rubbing at interfaces in locks of jet engine blades are presented. The forces at the interfaces can be computed if the relative displacements are known. The dynamics of a rotating blade is under consideratio[...]
3
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W artykule starano się przedstawić w kolejności historycznej najważniejsze udoskonalenia napędów lotniczych mające na celu latanie „wyżej - dalej - szybciej”. W lotnictwie może być wykorzystywany wyłącznie napęd odrzutowy: od śmigła napędzanego silnikiem tłokowym czy turbinowym, bezpośrednio wytwarz[...]
4
100%
Combustion Engines
2018 R. 57, nr 2 30--33
EN The paper presents gas-dynamic calculations of a GTM 120 miniature turbine jet engine. The engine performance parameters have been determined and then validated with theory contained in literature as well as the results of research carried out on a laboratory test stand.
5
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 10 15-26
PL W artykule przedstawiono projekt ekspertowego systemu diagnostycznego, opracowany w ramach magisterskiej pracy dyplomowej w Politechnice Białostockiej. Diagnozowanym obiektem jest układ sterowania dopalaczem turbinowego silnika odrzutowego typu 89. Źródłem danych są badania eksperymentalne przeprowa[...]
EN In this paper a project of an expert diagnostic system is presented. The system was developed with a master of science thesis carried out in the Białystok Technical University. The object being diagnosed is an afterburner control system of a turbine jet engine type 89.The necessary data were collect[...]
6
88%
Transport Problems
PL W referacie przedstawiono prace związane z przygotowaniem eksperymentu czynnego, jego wykonanie na silniku odrzutowym SO-3 na stanowisku do hamowania silników lotniczych zlokalizowanym w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. Eksperyment miał na celu wyjaśnienie przyczyn uszkodzeń wojskowych statk[...]
EN In this paper presented works connected with the preparation of the active experiment with the jet-propelled engine. The experiment was prepared and done at the Air Force Institute of Technology. The main aim of this preparation was the explanation of the causes of the damages of military aerial shi[...]
7
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL W artykule przedstawiono podstawy nowej metody oceny stanu technicznego silników odrzutowych Model w postaci czterech transmitancji został zredukowany do jednego kompleksowego modelu o takiej pożądanej właściwości, że jakość działania silnika wyznaczona podczas prób naziemnych będzie też dostarczać[...]
EN The article presents the basis of a new method of evaluation of technical condition of turbojet engine. The model in the form of four transmittances has been reduced to a single comprehensive model witch that properties, that the operating quality of the engine determined during ground testing wi[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 10 27-40
PL W artykule przedstawiono projekt ekspertowego systemu diagnostycznego, opracowany w ramach magisterskiej pracy dyplomowej w Politechnice Białostockiej. Diagnozowanym obiektem jest układ łożyskowania turbinowego silnika odrzutowego typu 89. Źródłem danych są badania diagnostyczne przeprowadzone w In[...]
EN In this paper a project of an expert diagnostic system is presented. The system was developed with a master of science. thesis carried out in the Białystok Technical University. The object being diagnosed is an bearing system of a turbine jet engine type 89.The necessary data were collected in exper[...]
9
75%
Eksploatacja i Niezawodność
1999 nr 2 4-13
PL W artykule przedstawiono podstawowe przesłanki, które zadecydowały o zainteresowaniu się konstruktorów, eksploatatorów i pilotów nowym rozwiązaniem konstrukcyjnym dysz wylotowych turbinowych silników odrzutowych. Przedstawiono podstawowe formy konstrukcyjne oraz korzyści i ograniczenia zastosowania [...]
EN The article presents basic incentives which lead to the construction of new propulsion nozzles in turbojet engines. Their basic construction forms, advantages and restrictions are presented in the paper.
10
75%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 376--382
PL W artykule przedstawiono analizę rozkładu wymiarowego średnic cząstek stałych, emitowanych z turbinowego silnika lotniczego. Pomiary przeprowadzono w warunkach stacjonarnych symulując rzeczywiste warunki pracy silnika odrzutowego. Badania wykonano dla trzech początkowych faz pracy silnika: rozruchu,[...]
EN The article presents an analysis of the size distribution of particulate matters emitted from jet engine. Measurements were carried out in stationary conditions simulating real operating conditions of the jet engine. The study was performed for the three initial phases of engine operation: start-up,[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1195--1198
PL Emisja związków szkodliwych zawartych w spalinach zależy w od warunków eksploatacji silnika oraz jego stanu technicznego. W związku z tym działalność ustawodawcza ukierunkowana jest na wprowadzanie nowych procedur diagnostycznych i badawczych. Preferowana jest metoda z wykorzystaniem wielootworowych[...]
EN Emission of harmful compounds in the exhaust gases depends on the operating conditions of the engine and its technical condition. Therefore, the legislative activity is focused on the introduction of new diagnostic and research procedures. The preferred method is using probes with plurality of holes[...]
12
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 442--445
PL Rozwój transportu samochodowego, kolejowego, morskiego jak i lotniczego jest jednym z ważniejszych wyzwań inżynierskich i logistycznych teraźniejszych czasów. Świat stając się "globalną wioską" wymusił rozwój głównie transportu lotniczego, ze względu na możliwość zwiększenia szybkości przewożenia lu[...]
EN The development of car, rail, maritime and air transport are among the most important engineering and logistical challenges of modern times. The world's "global village" reality is accelerating the development of mainly air transport in the pursuit of developing high speed transfer of people and goo[...]
13
75%
Logistyka
2015 nr 3 3875--3880, CD 1
PL Badania emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach silników o różnych zastosowaniach związane są z określeniem stężenia związków szkodliwych oraz z oszacowaniem strumienia masy wypływających spalin. Współczesna aparatura pomiarowa umożliwia szybki pomiar stężenia związków w spalinach, również umożl[...]
EN Exhaust emissions tests of engines for various applications are related to determination the concentration of harmful compounds and the mass of flowing exhaust. Modern measuring equipment enables fast measurement the concentration of compounds in the exhaust and also allows measurement the mass of f[...]
14
75%
Logistyka
2015 nr 3 3881--3888, CD 1
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów emisji gazowych związków szkodliwych modelowego silnika odrzutowego GTM-120. Stanowisko badawcze wyposażono w czujniki prędkości obrotowej wału, temperatury gazów wylotowych oraz siły ciągu. Badany silnik zasilany był paliwem Jet A-1 z 50-procentowym dodatkie[...]
EN The article presents the results of measurements exhaust emissions from jet engine GTM-120. The test stand was equipped with basic sensors: shaft speed, exhaust gas temperature and thrust. The test engine was powered by Jet A-1 fuel with 50-percent addition of bioester. During the study the concentr[...]
15
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 253-258
PL W artykule przedstawiono wyniki badańemisji związków szkodliwych spalin silnika turbinowego samolotu Su-22, przeprowadzonych w warunkach przedstartowej próby silnika realizowanej na płycie lotniska. W artykule przedstawiono wyniki badań i ich analizę, pozwalającą na dokonanie oceny możliwości wykorz[...]
EN The paper presents the results of exhaust gas emissions research for the Su-22 aircraft engine, conducted in the prestart engine test on the apron. The paper presents the measurements results and their analyses helping to assess if it is possible to use these kind of stationary tests in the toxic em[...]
16
75%
Combustion Engines
2016 R. 55, nr 2 33--40
PL W artykule zaprezentowano analizę głównych uszkodzeń związanych z eksploatacją turbinowego silnika odrzutowego RD-33. Długoletnie badania związane z oceną niezawodności zespołów napędowych umożliwiły szczegółową identyfikację przyczyn powstawania poszczególnych uszkodzeń, wraz z występującymi zagroż[...]
EN The paper presents an analysis of the most common damage incidents of the RD-33 turbine jet engine. Extended research on the assessment of powertrain reliability enabled a detailed identification of the causes of individual damage incidents along with possible threats. The presented statistical data[...]
17
75%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL Emisja cząstek stałych z silników lotniczych jest zagadnieniem coraz częściej poruszanym wśród naukowców prowadzących badania w zakresie emisji związków szkodliwych z silników lotniczych. W głównej mierze spowodowane jest to faktem, że cząstki stałe emitowane z silników odrzutowych charakteryzują si[...]
EN Particulate matter emissions from aircraft engines is the issue increasingly discussed among researchers active in the field of ecology of aviation. This fact is mainly caused by negative effects of particulate matter on human health and the latest research results, which indicate that the particle [...]
18
75%
Logistyka
2015 nr 3 1943--1949, CD 1
PL W artykule przedstawiono analizę rozkładu wymiarowego średnic cząstek stałych, emitowanych z turbinowego silnika lotniczego. Analiza polegała na określeniu wpływu dodatku biopaliwa na rozkłady wartości średnic emitowanych cząstek stałych. Pomiary przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, a w efekc[...]
EN The article presents analysis of dimensional distribution of particulate matter emitted by jet engine. The analysis consisted in evaluation of the effect using biofuel as a aviation fuel additive on dimensional distribution of PM. Measurements were carried out in laboratory conditions and consequent[...]
19
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2014 z. 101 83--90
PL Jednym z kluczowych kierunków badań związanych z wpływem transportu na środowisko jest ograniczenie emisji związków szkodliwych spalin. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań i dokonano analizy wpływu dodatku tlenowego (CH3(OCH2CH2)3OCH3) do paliwa JET A-1 na emisję gazowych składnik[...]
EN The main direction of research relating to the impact of transport on the environment is to reduce harmful exhaust gases. This paper presents the results of the research and the analysis of the possibilities of using JET A-1 with the addition CH3(OCH2CH2)3OCH3) in turbine engine GTM-120, no engine m[...]
20
75%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 769--774
PL Jednym z kierunków badań związanych z wpływem transportu na środowisko jest ograniczenie emisji szkodliwych składników spalin. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań i dokonano analizy możliwości wykorzystania paliwa JET A-1 z dodatkiem tlenowym (CH3(OCH2CH[...]
EN One of the main trends in the research related to the influence of transport on the natural environment is the reduction of the exhaust emissions. The paper presents the results of investigations and analyses related to the potential for use of the JET A-1 with an oxygen additive (CH3(OCH[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last