Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 245
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik o zapłonie samoczynnym
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Silniki Spalinowe
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2010 nr 172 84-93
EN Vegetable oils are used not only for the production of biodiesel, but are also combusted directly in diesel engines, in their non-transesterified form. Typically, such engines are equipped with a dual-fuel system, where the engine is started and warmed up on diesel fuel, operated on heated vegetable[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2010 nr 172 75-83
PL W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych emisji zanieczyszczeń i innych parametrów użytkowych samochodu osobowego zasilanego olejem napędowym oraz estrami metylowymi oleju rzepakowego. Badania wykonywano w komorze klimatycznej w temperaturach otoczenia od -15 stopni Celsjusza do +25 stopn[...]
EN This paper presents the results of comparative tests of pollutant emissions and other operating parameters of a passenger car fuelled alternatively with diesel oil and neat rapeseed oil methyl esters. The tests were performed on chassis dynamometer installed in a climatic chamber at variable ambient[...]
4
100%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 3 305-314
PL W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w celu weryfikacji koncepcji wykorzystania powietrza rozpuszczonego w oleju napędowym do poprawy procesu spalania realizowanego w silniku o zapłonie samoczynnym. Zamieszczone badania obejmują wykresy indykatorowe zarejestrowane podczas pracy silnika[...]
EN The aim of this article is to present the results of the research conducted in order to verify the con.cept of air dissolved in diesel oil, which is to improve combustion in a self-ignition engine. The research encloses indicator diagrams registered during a test on an engine powered with a solution[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Bardzo intensywny rozwój motoryzacji spowodował konieczność ograniczenia jej negatywnego wpływu na otoczenie. Ze względu na wzrost oczekiwań i świadomość ekologiczną społeczeństw, zaistniała potrzeba stosowania nowych, często alternatywnych rozwiązań. Na przestrzeni ostatnich lat największy postęp w[...]
6
100%
Journal of KONES
PL Bezpośrednia analiza porównawcza składu spalin silników ZI i ZS nie pozwala na dokonanie oceny procesu spalania w nich zachodzącego ze względu na odmienny rodzaj regulacji. W silnikach z zapłonem samoczynnym w zależności od parametrów eksploatacyjnych stosunek nadmiaru powietrza lambda zmienia się w[...]
EN The direct comparison of SI and diesel engines’ exhaust gas composition can’t be using for combustion quality evaluation cause of two different adjustment types. The value of air ratio of Diesel engines is changed in huge range and for spark ignition engines this ratio is about one. The high lambda [...]
7
100%
Journal of KONES
PL W referacie przedstawiono warunki i kryteria stosowalności niskoenergetycznej metody regeneracji samochodowych filtrów spalin ograniczających emisje PM z silników o ZS. Zaprezentowano wyniki badań własnych wpływu charakteru i rodzaju podaży energii w okresie egzo- i endotermicznym) na energetykę i s[...]
EN The paper describes conditions and criteria of applicability of the low energy-consuming regeneration method of automotive exhaust gas filters limiting PM emission from Diesel engines. The paper presents results of own investigations of the influence of the character and the energy supply type (in t[...]
8
100%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono sposób pozwalający na szybką ocenę procesu wydzielania ciepła realizowanego w silniku, obliczonego w oparciu o zmierzony wykres indykatorowy. Do oceny zastosowano obieg porównawczy składający się z politrop sprężania i rozprężania o stałych wykładnikach, oraz doprowadzania c[...]
EN In the paper a method for estimation the net heat release being obtained from measured indicator diagram has been presented. For this estimation a model cycle consisting of polytropic compression and expansion with constant indices, and heat addition at quasi-constant volume, pressure and temperatur[...]
9
100%
Journal of KONES
PL W artykule zasygnalizowano próbę aplikacji czujnika z włóknem optoelektronicznym do pomiaru ciśnienia w komorze spalania silnika o zapłonie samoczynnym. Stosowane dotychczas powszechnie, do pomiarów wartości ciśnienia indykowanego piezoelektryczne, kwarcowe przetworniki ciśnienia, z uwagi na ich kos[...]
EN The paper present the possibility use of sensors with the fiber - optic to measu-rement pressure. It was found that so the combustion pressure diagnosis can be use for the construction diagnosis system for combustion engines. The sensor with fibre to measurement pressure study by M. T. Włodarczyk fr[...]
10
100%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zmodyfikowanego silnika o ZS przystosowanego do zasilania odparowanym alkoholem metylowym lub mieszaniną gazów propan-butan. Paliwa te dostarczane są w procesie zasysania poprzez mieszanie z powietrzem w kolektorze dolotowym. Zapłon realizowany jest od dawki ole[...]
EN In the Department of Internal Combustion Engines and Automobiles in Radom Tech-nical University compression ignition engine has been modified to dual fuelling. As a main fuel methanol or vapour liquid petroleum gas (LPG) is used. The diesel fuel is used to initiate of combustion. Some investigation [...]
11
100%
Journal of KONES
EN Regardless of numerous faults and many potential dangers it poses towards the environment the internal combustion engine will remain the chief source of power for vehicles in the near future. It seems certain that when contemplating the expansion ofthe internal combustion engine we will still have t[...]
12
100%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono analizę przebiegu wydzielania ciepła w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym tradycyjnie oraz gazem ziemnym sprężonym (CNG) w układzie dwupaliwowym. Przedmiotem analizy były wyniki obliczeń uzyskane na podstawie zarejestrowanych wykresów indykatorowych jednocylindrowego s[...]
EN The paper presents the analyse of heat release process in the self ignition engine fed conventional and compressed natural gas (CNG) in the dual fuel system. The comparison object were the characteristic points of the heat release course correspond to: start of combustion; points of 30%, 50% and 80%[...]
13
100%
Journal of KONES
PL W artykule opisano metodę selektywnej katalitycznej redukcji NOX przy pomocy węglowodorów w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym, oraz celowość prowadzenia badań nad utylitarnym zastosowaniem tej metody. Głównym zadaniem tej publikacji jest prezentacja wyników badań i ocena skuteczności kilku ka[...]
EN This article contains short arguments for doing researches over NOx reduction in the presence of hydrocarbons, to abate emission from diesel engines. Also gives an overview about converter structure and the way it works. This article presents results of researches over catalysts surface. The aim of [...]
14
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2007 nr 2 51-59
PL W niniejszym artykule przedstawiono problematykę rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym. Omówiono także wybrane parametry tego procesu przejściowego. Miało to na celu usystematyzowanie wybranych pojęć i zagadnień związanych z rozruchem. Przemyślenia zawarte w tym artykule są wynikiem dokonanego prz[...]
EN This article presents the problems connected with diesel engine start-up. The chosen parameters of this temporary process of the engine operation are also discussed. The aim of the article was to systemize the selected terms and issues connected with the diesel engine start-up. Conclusions presented[...]
15
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2012 z. 67 19-24
PL W niniejszym artykule opisano nowatorski sposób sterowania zaworem recyrkulacji spalin w silniku o zapłonie samoczynnym stosowanym w pojazdach pozadrogowych i maszynach stacjonarnych. Sterowanie odbywa się w oparciu o algorytmy sterowania adaptacyjnego z aktywnymi ograniczeniami wejść i wyjść obiekt[...]
16
100%
Journal of KONES
EN The crankshaft rotational speed is the basic factor forcing processes of creating and change of fuel and air mixture in a diesel engine cylinders under its starting. The impact of crankshaft rotational speed value on these processes course and fuel autoignition occurring is complex and there exist s[...]
17
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 5/109 69--76
PL Niniejszy artykuł dotyczy nowej konstrukcji urządzenia uruchamiającego, które może być zastosowane w układach wtryskowych typu Common Rail jako rozwiązanie alternatywne do istniejących. W tym celu zaproponowano wykorzystanie liniowego przetwornika piezoelektrycznego (LPP). Główną cechą charakterysty[...]
EN The present study concerns creation of new design of actuator that can be used in fuel injector of Common Rail system as an alternative solution to existing one. Linear piezoelectric converter (LPC) is offered as actuator for mentioned purpose. The main distinctive feature of such actuator is that i[...]
18
100%
Logistyka
2015 nr 4 2274--2281, CD2
PL W artykule przedstawiono przykład zastosowania sztucznych sieci neuronowych do aproksymacji przebiegu zmian natężenia wypływu paliwa z rozpylacza układów zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Dokładnej analizie poddano parametry sieci neuronowej takie jak graniczny błąd uczenia sieci, metoda uc[...]
EN The paper presents an application of artificial neural network for aproximation courses of fuel flow rate from nozzle of Diesel engines. Parameters of neural network like training error, training method and kind of activation function were analyzed in details. Influence of those parameters on approx[...]
19
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Zastosowanie recyrkulacji spalin w większości obecnie produkowanych pojazdów, a zwłaszcza wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym pozwoliło obniżyć zawartość stężenia tlenków azotu w spalinach (NOx). Natomiast obniżenie pozostałych składników toksycznych uzyskano poprzez optymalizację umieszcze[...]
20
88%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono rozważania dotyczące ruchu ładunku w układzie dolotowym oraz w komorze spalania. Przyjmuje się, że zarówno geometria kanałów dolotowych jak i kształt komory spalania, stanowią w sposób zasadniczy o jakości przygotowanej mieszanki. Wykorzystano model matematyczny do opisu ruc[...]
EN The paper presents considerations related to the movement of the charge in the combustion chamber. It has been assumed that both the geometry of the intake tracts and the shape of the combustion chamber significantly determine the quality of the formed mixture. A mathematical model for the descripti[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last