Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 858
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik indukcyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule opisano opracowany, dwuwymiarowy, polowo-obwodowy model silnika indukcyjnego małej mocy przeznaczony do optymalizowania konstrukcji silnika i badania skutków uszkodzeń. Parametryzacja modelu pozwala na badanie wpływu własności materiałów magnetycznych i przewodzących, wymiarów przekroju p[...]
EN The article describes an examined, two-dimensional, small power, induction motor field-circuit model, dedicated to optimisation of the motor construction and to study results of damage. Parameterisation of the model permits to study the influence of parameters of the magnetic and conducting material[...]
2
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 9 16-21
PL Artykuł zawiera przegląd topologii i charakterystykę układów napędowych z silnikami indukcyjnymi zasilanymi z falowników z pośrednim obwodem napięcia. Najprostsze rozwiązanie z trójfazowym prostownikiem diodowym w układzie mostkowym zasilającym obwód pośredni charakteryzuje się najbardziej negatywn[...]
EN AC induction motor variable speed drives with voltage inverters are presented. Widely used inverters supplied via diode rectifier bridge are source of current harmonics injected to supply. Current controlled front end converter provides sinusoidal input current, however, high frequency harmonics are[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 176 79-86
PL Jednym z najważniejszych kierunków działania przy ograniczaniu strat energii w systemie energetycznym jest zmniejszanie strat w silnikach indukcyjnych. W pracy przedstawiono analizę wpływu parametrów rozruchowych tych silników na ich sprawność oraz na koszt materiałów przy ich produkcji. Analizę prz[...]
EN One of the most important acitions towards the energy loss economy in electrical systems is limiting the losses in induction motors. The paper deals with the influence of motor starting quantities on the material costs in motor manufacturing and on the energy losses during its operation. This proble[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 176 115-120
PL Silniki bezkadłubowe to nowa konstrukcja silników indukcyjnych przewidziana do współpracy z falownikami. W artykule przedstawiono wyniki badań takiego silnika oraz porównano je z wynikami badań silników standardowych.
EN Vector speed motors are new construction of induction motors intended for inverter supply. The paper presents the results of investigations such a motor. The results are compared with those for a standard motor.
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1999 z. 111 337-342
PL W referacie przedstawiono oryginalną metodę pomiarowo-obliczeniową do wyznaczania charakterystyki sterowania U=f(P) (napięcia zasilającego w funkcji mocy wydawanej) i pozwalającą na pracę silnika klatkowego z maksymalną sprawnością przy zmiennym obciążeniu. Opiera się ona o znajomość strat biegu jał[...]
EN In the paper an original method of determination control characteristics U=f(P) (supply voltage as a function of an output power) of a cage induction motor is presented. The control of a motor in accordance with this charakteristics makes possible to work with the maximum efficency in a wide range o[...]
6
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1999 z. 111 303-310
PL W silniku indukcyjnym współpracującym z falownikiem MSI można na drodze pomiarowo -obliczeniowej dokonać zamknięcia bilansu mocy pobieranej przez silnik z sieci i oszacować poszczególne składniki strat mocy. Szczególnie niezbędny w tym procesie jest pomiar lub obliczenie odkształconych prądów w stoj[...]
EN It is possible to estimate the values of the power loss components in the induction motor fed PWM voltage inverter. The quantification and the separation of theses components constitute complex problem. The paper shows results of calculation of power loss components made for two induction motors: 7.[...]
7
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1999 z. 111 181-187
PL W pracy przedstawiono analizę zależności strat mocy od objętości rdzenia silników indukcyjnych. Zależność ta jest bardzo istotna przy projektowaniu silników o zwiększonej sprawności. Na wstępie, na podstawie wyrażeń t.zw. "stałą maszynową" wyprowadzono przybliżoną zależność. Następnie wykonano dokła[...]
EN The dependence of power losses on the volume of iron-core is analised. This dependence is very important when designing energy efficient motors. In the first part of the paper the approximated dependence is deduced on the basis of the "output constant". In the second part the exact relation between [...]
8
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1999 z. 111 219-228
PL Artykuł zawiera rozważania dotyczące silników 6-fazowych z niesymetrycznym rozłożeniem osi faz. Prezentowane są zalety takich silników, szczególnie widoczne gdy są to silniki dużej mocy przeznaczone do zasilania z przekształtników częstotliwości. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych[...]
EN The paper presents analysis of the 6-phase induction motors supplied from frequency converters. The advantages of Iow voltage motors are shown and the advantages of nonsymmetric-axis distribution as well. A method of electromagnetic calculations of 6-phase motor using computer software for 3-phase m[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
1999 nr 13 25-32
PL Przedstawiono dwuwymiarowy model MES silnika indukcyjnego wykorzystywany w procesie dydaktycznym do badania rozkładu pola w różnych stanach pracy maszyny. W stanie jałowym zastosowano model statyczny uwzględniający nieliniowość materiałów. W pozostałych stanach - analizę harmoniczną. Oprócz rozkładó[...]
EN The two-dimensional MES model of induction machine used in didactic process to investigations of field distribution in different states of operation was discribed in this paper. Magnetostatic model taking into account non-linearity of materials properties is used in no-loaded state. In short-circuit[...]
10
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Dynamiczny rozwój technik sterowania, zwłaszcza sterowania wektorowego prędkością obrotową w układach z silnikami indukcyjnymi wymaga znajomości parametrów fizycznych związanych z danym silnikiem. W wielu pracach sterowanie opiera się na znajomości np. wartości i położenia strumienia elektromagnetyc[...]
EN A dynamic development of control techniques, especially a vector control of a rotational speed in induction motor systems, requires knowledge of the physical parameters related to a given motor. The control described in many works is based on knowledge of e.g. a value and position of an associated e[...]
11
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2008 Nr 80 151-154
EN Pull-out torque and the corresponding pull-out slip of induction motors is determined, with a fair degree of accuracy, by measurements in the short-circuit and idle-running states. This refers to motors without the skin effect in the cage bar or those in which the phenomenon has been omitted. The pa[...]
12
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 2(95) 45-49
EN This article continues the series of publications on the use of the measurable signal for the induction motor diagnosis. Previously presented results concern the analysis of the stator currents spectrum and serach diagnostic signals in it. Using the dynamic model of the induction machine and databas[...]
13
100%
Nowa Elektrotechnika
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych drgań i hałasu dwóch typowych rozwiązań układów napędowych złożonych z silnika indukcyjnego i przekształtnika. Układy badano w trakcie rozruchu za pośrednictwem dwóch typów tyrystorowych urządzeń łagodnego rozruchu (soft-start) oraz za pośrednictwem statycz[...]
EN The paper is intended to investigate one of the transient states - a starting process of an induction motor. Experimental results of laboratory investigations of vibrations and acoustic noise during start of low-power, squirrel-cage induction motors fed by static converters are presented in the pape[...]
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono zasady pomiarów stanu izolacji silników indukcyjnych WN napięciem stałym. Badaniami diagnostycznymi objęto grupę kilkudziesięciu silników indukcyjnych WN, pracujących w układach napędowych potrzeb własnych bloków energetycznych elektrowni. Wybrano pewne wielkości pomiarowe, które przyj[...]
EN The paper presents the outline of testing the isolation of induction motors winding, using a direct current. The group of common-bus drives in a power plant was tested. Some characteristic indicators were chosen to describe a state of isolation. The results of testing the induction motors which had [...]
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono bilans mocy układu napędowego z silnikiem indukcyjnym klatkowym zasilanym z falownika napięcia. Do badań wybrano układ powszechnie obecnie stosowany złożony z niesterowalnego prostownika mostkowego zasilającego falownik tranzystorowy złożony z IGBT, sterowany metodą modulacji szerokośc[...]
EN The power balance of the inverter drive with the cage induction motor was presented in this paper. The drive is a popular system composed of the power electronic converter (the rectifier and the voltage source inverter controlled with PWM) and the squirrel cage induction motor. The studied power bal[...]
17
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przy zasilaniu maszyn elektrycznych z falowników tranzystorowych PWM o częstotliwości kluczowania rzędu kilku kHz występuje, przy każdym załączeniu i wyłączeniu klucza, duża szybkość (stromość) zmiany napięcia na uzwojeniu. W układzie: falownik, kabel zasilający, silnik, występują zjawiska falowe. [...]
EN When electric machines are fed from transistor inverters with the switching frequencies of several kHz, each switch-over produces a sudden fast voltage rise at the winding. The wave effect occurs in the system consisting of inverter, supply line and motor. At the switching instance, the voltage dist[...]
18
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono model matematyczny dwutwornikowego silnika indukcyjnego klatkowego, zbudowanego z dwóch trójfazowych uzwojeń tworników i wspólnego uzwojenia klatkowego wirnika. Podano przyjęte założenia upraszczające i sformułowano ogólne równania modelu matematycznego silnika wyrażone we współrzędnyc[...]
EN In the paper the mathematical model of double-armatured squirrel-cage induction motor is presented. The motor is constructed from two separated three-phase armature windings and the common squirrel-cage rotor winding. The simplifying assumptions are described and the general matrix form of different[...]
19
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono model matematyczny i wybrane wyniki badań symulacyjnych rozszerzonego filtru Kalmana do estymacji prędkości kątowej i strumienia skojarzonego z uzwojeniem wirnika silnika indukcyjnego. Główny nacisk położono na praktyczną realizację tego algorytmu przy użyciu procesora sygna[...]
EN The mathematical model and results of simulation tests of the extended Kalman filter used for rotor speed and flux estimation of the induction motor are presented in the paper. The main goal of the research was the experimental realization of EKF algorithm using digital signal processor. Transient e[...]
20
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono wyznaczone obliczeniowo gęstości prądów w prętach uszkodzonej klatki wirnika silnika indukcyjnego małej mocy. Zbadano stan pracy ustalonej (ze stałą prędkością obrotową) i rozruch silnika. Przedstawiono wykresy fazorów prądów w poszczególnych prętach wirnika oraz zmiany amplitu[...]
EN The work presents, established by calculation, current density in bars of damaged squirrel cage motor rotor. Steady state (at a constant rotating speed) and start-up of a motor was examined. Current vector graphs in individual rotor bars as well as amplitude and phase changes at motor start-up were [...]
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last