Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 77
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik dwupaliwowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
PL W Zakładzie Silników Spalinowych i Pojazdów Politechniki Radomskiej przebadano dwupaliwowy silnik zasilany głównie mieszaniną gazów propan-butan. Badania przeprowadzono w warunkach sporządzania charakterystyk obciążeniowych silnika dla różnych regulacji wartości inicjującej zapłon dawki oleju napędo[...]
2
100%
Silniki Spalinowe
PL W Zakładzie Silników Spalinowych i Pojazdów Politechniki Radomskiej od szeregu lat prowadzone są badania nad dwupaliwowym zasilaniem silnika o zapłonie samoczynnym z możliwością stosowania różnych niekonwencjonalnych dla tego typu silników paliw. Sprawdzano m.in. możliwość stosowania takich paliw, j[...]
EN Investigation on fuelling a dual-fuel compression ignition engine with various fuels, that are unconventional for this type of engine, was carried out for many years in the Department of Internal Combustion Engines and Automobiles in Technical University of Radom. Such fuels as methanol, ethanol and[...]
3
100%
Logistyka
2014 nr 6 10024--10032
PL W pracy przedstawiono badania porównawcze hałaśliwości pracy silnika o zapłonie samoczynnym Fiat 1.3 MJT przystosowanego do zasilania dwupaliwowego gazem ziemnym sprężonym CNG. Przy budowie instalacji gazowej wykorzystano komercyjną instalację Oskar–N Diesel SAS wraz z oprogramowaniem. Do sterowania[...]
EN The paper presents a comparative study of operating noise of the compression ignition engine Fiat 1.3 MJT adapted to bi-fuel mode and fuelling with compressed natural gas CNG. In the construction of the gas system used commercial installation Oscar-N Diesel SAS with the software. By controlling the [...]
4
100%
Logistyka
2014 nr 6 10033--10044
PL W pracy przedstawiono adaptację nowoczesnego silnika trakcyjnego o zapłonie samoczynnym stosowanego w pojazdach samochodowych do dwupaliwowego zasilania gazem ziemnym sprężonym CNG. We współczesnych silnikach o zapłonie samoczynnym powszechnie stosuje się zasobnikowe systemy wtryskowe typu Common Ra[...]
EN The paper presents the adaptation of a modern diesel engine used in vehicles to dual fuelling by compressed natural gas CNG. In the modern compression ignition engines are commonly used common rail injection system, the distribution of dosage, changes of supercharging and exhaust gas recirculation.[...]
5
88%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dwupaliwowego silnika o zapłonie iskrowym z wielopunktowym wtryskiem alkoholu i benzyny w okolice zaworu dolotowego. Zasilanie silnika realizowano przez prototypowy układ dolotowy posiadający podwójne wtryskiwacze sterowane elektronicznie. Zastosowany system umo[...]
EN The paper presents test results of an engine run on gasoline and methyl alcohol. Initial tests were performed on Fiat 1100 MPI, four cylinder, spark ignited engine. Injection of the alcohol took place in area near inlet valve, via additional injectors assembled in suction manifold. Developed system [...]
6
88%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono wyniki badań jednocylindrowego silnika o wtrysku bezpośrednim i zapłonie samoczynnym zasilanego dwupaliwowo. Analizowano parametry spalania obliczone na podstawie rejestrowanych wykresów indykatorowych. Przedmiotem analizy były: opóźnienie zapłonu, ciśnienie w cylindrze, prz[...]
EN The paper shows a test results of single cylinder, direct injected, self ignited dual fuel engine. One has analysed a combustion parameters calculated on base of recorded indicator diagrams. The comparison included: the ignition delay period, the cylinder pressure, the rate of pressure rise, the ave[...]
7
88%
Problemy Eksploatacji
2002 nr 2 167-175
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki badań porównawczych zmian zachodzących w oleju silnikowym pracującym w silniku o zapłonie samoczynnym dla dwóch sposobów zasilania: klasycznego - olejem napędowym i dwupaliwowego - głównie LPG. Badania obejmowały zmiany własności fizykochemicznych olejów istotnych [...]
EN This paper shows results of comparative tests applied to changes ocurried i Diesel engine oil for: classic (Diesel fuel) and dual fuel feed (mainly LPG). The investigations comprised changes of oil physic-chemical properties, which were significant from the point of view of engine life assurance. A[...]
8
88%
Archiwum Motoryzacji
2005 Nr 2 153-163
PL W Zakładzie Silników Spalinowych i Pojazdów Politechniki Radomskiej zmodyfikowano silnik o zapłonie samoczynnym w celu uzyskania zasilania dwupaliwowego. Jako paliwo główne stosowana była mieszanka propanu-butanu (LPG), wtryskiwana do kolektora dolotowego w fazie ciekłej. Olej napędowy używany był j[...]
EN In the Department of Internal Combustion Engines and Automobiles in Technical University of Radom and C.I. engine has been modified to dual fuelling. As the main fuels liquefied petroleum gas (LPG), injected to the suction manifold in the liquid state, have been used. Diesel fuel has been used to in[...]
9
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono analizę produkcji alkoholi na świecie i w Polsce oraz ich zastosowanie jako paliw do silników spalinowych. Zaprezentowano również wyniki badań dwupaliwowego silnika o zapłonie iskrowym Fiat 1100MPI z wielopunktowym wtryskiem alkoholu i benzyny w okolice zaworu dolotowego. Za[...]
EN The paper presents an analysis of alcohol production in world and in Poland and their use as fuels for internal combustion engines. Also presented the tests results of dual fuel spark-ignition engine Fiat 1100MPI with multiple injection of alcohol and gasoline in the area inlet valve. Engine fuellin[...]
10
75%
Journal of KONES
PL W referacie omówiono badania nad doborem kąta wyprzedzenia wtrysku w silniku SW680 zasilanym dwupaliwowo. Optymalizacje kąta wyprzedzenia określono na podstawie sprawności ogólnej i toksyczności spalin silnika. Dla optymalnego kąta wyprzedzenia wtrysku przebadano silnik dla różnych wielkości dawek i[...]
EN The paper describes results of investigation of injection angle adjustment for the dual-fuel engine SW680 fed with CNG. The optimisation of the injection angle parameterwas based on thermal efficiency and toxicity of exhaust emmision. The optimal injection angle was used to study engine performance [...]
11
75%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 1 178--185
EN The occurrence of knocking combustion is one of the basic problems of dual-fuel compression-ignition engines supplied with diesel oil and gaseous fuel. In order to detect this phenomenon and evaluate its intensity, several methods are commonly used, including the analysis of pressure of working medi[...]
12
75%
Archiwum Motoryzacji
2007 Nr 1 43-57
PL Jednym z zasadniczych problemów dwupaliwowych silników o zapłonie samoczynnym zasilanych olejem napędowym i gazem ziemnym jest pogarszająca się sprawność przy częściowych obciążeniach silnika. Zjawisko to związane jest z nadmiernym zubożeniem mieszaniny gazowej. W artykule przedstawiono wyniki badań[...]
EN With one of fundamental problems of dual fuel diesel engines fed with diesel and natural gas there is a efficiency deteriorating at partial loads of the engine. This disadvantageous phenomenon is connected with combustion excessive lean air-gas mixtures. In the paper some results concerning the poss[...]
13
75%
Logistyka
2014 nr 3 5755--5762
PL Artykuł dotyczy zagadnienia wpływu stopnia sprężania w dwupaliwowym silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym gazem ziemnym i olejem napędowym, na podstawowe parametry jego pracy. W artykule przedstawiano przyjętą koncepcję zmiany stopnia sprężania silnika, oraz zaprezentowano wybrane wyniki w formie[...]
EN The present paper relates to the problem of the effect of compression ratio of a dual-fuel compression ignition engine fuelled with natural gas (CNG) on basic operational parameters of this engine. There is presented an established concept of the engine compression ratio variations and the obtained [...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 241-248
PL Gaz naturalny obok ropy naftowej i węgla jest najważniejszym nośnikiem energii. Ma zastosowanie w energetyce i – coraz częściej – w motoryzacji. Silniki dwupaliwowe były i są obecnie przedmiotem badań głównie w aspekcie zastosowania do napędu pojazdów, zwłaszcza autobusów. W artykule zaprezentowano [...]
15
75%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W artykule opisano wpływ kąta początku wtrysku dawki inicjującej spalanie w dwupaliwowym silniku o zapłonie samoczynnym na sprawność ogólną silnika. Z przeprowadzonych analiz bazujących na pomiarach ciśnień w cylindrze silnika i pomiarach osiągów i emisji stwierdzono, że przy dużych udziałach energe[...]
EN The paper describes influence of the pilot diesel oil injection timing in a dual-fuel compression ignition engine on the engine overall efficiency. It was stated on the basis of cylinder preassure, performance parameters and emission measurements that for high values of natural gas energetic share i[...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 886--890, CD
PL W artykule omówione zostały wybrane kryteria doboru zespołów napędu głównego statków offshore z uwzględnieniem zdatności tych statków do wykonania zadania eksploatacyjnego i bezpieczeństwa żeglugi.
EN This article discusses the selection criteria for offshore main propulsion unitss, taking into account the suitability of these vessels for the performance of the operational task and the safety of navigation.
17
75%
Archives of Transport
PL W artykule opisano wyniki badań pełnogabarytowego dwupaliwowego czterocylindrowego turbodoładowanego silnika o zapłonie samoczynnym. Badania miały na celu ustalenie maksymalnego udziału paliwa CNG w mieszance dostarczanej do cylindra silnika. Analiza wyników badań wykazała, że udział energetyczny CN[...]
EN The paper describes the results of a four-cylinder dual fuel turbocharged compression ignition engine. The aim of the study was to determine the maximum CNG share in thefuel mixture delivered into the cylinder. Analysis of the investigation results showed that the CNG energy share in the fuel charge[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 233--237
PL W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań dwupaliwowego, doładowanego silnika o zapłonie samoczynnym, zasilanego gazem naturalnym. Celem głównym prowadzonych badań było określenie wpływu parametrów wtrysku inicjującej zapłon dawki oleju napędowego tj.: wielkość oraz kąt początku wtrysku na emis[...]
EN The paper presents the results of research on dual-fuel, compression ignition engine, powered by natural gas. The main objective of the conducted research was to determine the impact of injection parameters initiating the ignition of a diesel oil dose, i.e.: the size and injection timing, on the emi[...]
19
63%
Journal of KONES
PL Tarcie w warunkach smarowania granicznego (inne określenia: tarcie graniczne, tarcie w warstwach granicznych) ma istotne znaczenie dla bezawaryjnej pracy węzłów tarcia maszyn i urządzeń. W rzeczywistych bowiem warunkach eksploatacji bardzo często węzły kinematyczne inaczej węzły tarcia, węzły tribol[...]
EN Friction in condition of boundary lubrication (boundary friction, friction in boundary layers) has a fundamental meaning for non-failure work of friction of machines and systems. Very often in real working test condition kinematics knots work outside optimum its operational durability and reliabilit[...]
20
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przedstawiony został przygotowawczy etap prac związanych z problematyką przeprowadzania symulacji numerycznej procesów spalania w pojedynczej komorze spalania silnika o zapłonie samoczynnym zasilanym dwupaliwowo. Na potrzeby symulacji stworzono model geometryczny komory spalania silnika oraz[...]
EN In the paper a preparatory stage of work on the issue of the numerical simulation of combustion processes in the bi-fuel powered diesel engine was presented. For the purposes of the numerical simulation a single geometric model of the combustion chamber of the engine was created and a corresponding [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last