Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik benzynowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
PL Publikacja zawiera analizę korelacji wyników pomiarów toksycznych składników spalin silnika benzynowego otrzymanych metodą CVS (constant volume sample) oraz techniką modalną. Zaprezentowano badania wykonane systemem AVL CEB-600 na hamowni podwoziowej. Badania wykonano w ramach realizacji testu ECE-1[...]
EN The correlation analysis of the results of toxic components emission measurements for SI engine made with lCVS method (constant volume sample) and modal technique was included in the paper. There were presented the investigations carried out with AVL CEB-600 system on chassis dynamometer. The inves[...]
2
88%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono algorytm sterowania wtryskiem benzyny w silniku GDI-Mitsubishi. Opisano przykładową realizację sprzętową algorytmu opartą na mikrokontrolerze rodziny 51. Przedstawiono także wyniki badań sprawdzających przeprowadzonych na silniku samochodu Mitsubishi Carisma.
EN In this paper algorithm of gasoline injection control of the GDI-Mitsubishi engine has been presented. The example of the hardware realization of this algorithm based on microcontroller of 51 family is described. Results of investigated verification test of the GDI-Mitsubishi engine of the Mitsubish[...]
3
88%
Journal of KONES
EN The following paper presents topics related to determination of dynamic properties of multi-point injection petrol engine, which obviously influence dynamics of vehicle propelled with such engine. These properties, determined on analytical way using engine's flexibility factor, where compared with s[...]
4
75%
Silniki Spalinowe
PL Badania silnika wolnossącego z wtryskiem pośrednim benzyny z dwustanową sondą lambda wykazały szczególnie wysoką fluktuację składu mieszanki w stanach przejściowych w silniku, reprezentowanych przez rozbieg i wybieg silnikabez obciążenia i ze stałym obciążeniem. Rozrzuty maksymalny i średni cykloweg[...]
EN The investigations on an indirect injection unsupercharged engine fitted with a two state oxygen sensor have shown a particularly high fluctuation of mixture composition in transient states of the engine, represented by the rev up and rev down of the engine without a load and with a steady load. The[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 828--832
PL W pracy przedstawiono problematykę badania układu samodiagnostyki w silniku benzynowym. Współczesne sterowniki silników posiadają funkcje samosprawdzania. Funkcja ta polega na tym, iż sygnały z czujników oraz elementów wykonawczych są sprawdzane i porównywane z wartościami nominalnym. Badanie układu[...]
EN The article presents the problem of self-diagnostic tests on gasoline. Modern motor controllers have a self-check function. This feature consists in that the signals of the sensors and actuators are checked and compared with the nominal values. The testing of the condition of the vehicle self-diagno[...]
6
75%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 2 141--145
EN Rising highly concern about the environment has led to demands for the improvement of the efficiency of gasoline engines. Engine thermal efficiency will reach about 40% by technologies as boosted EGR, miller cycle and so on. This evolution trend will be continuously required to survive engines for t[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2012 Nr 31 151-155
PL W pracy przedstawiono proces projektowania i implementacji systemu sterowania źródłem energii elektrycznej i cieplnej - bazującym na kogeneracji wysokosprawnej, wykorzystującej zmodyfikowany kogenerator firmy TOTEM z dodatkowym przekształtnikiem energoelektronicznym. Jego istotną częścią jest 4-suwo[...]
EN In this paper, designing and control system implementation of combined heat and power TOTEM™ system was presented. The crucial part of that is 4-stroke internal combustion engine, natural gas has been adapted. Because of the maximization of efficiency, variable speed control has been implemented. Th[...]
8
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy procesu wymiany ładunku w benzynowym silniku HCCI (ang. Homogeneous charge compression ignition) działającym z ujemnym współotwarciem zaworów. Badania eksperymentalne zostały przeprowadzone na jednocylindrowym silniku badawczym wyposażonym w układ zmiany faz r[...]
EN An in-cylinder charge exchange process in a gasoline homogeneous charge compression ignition (HCCI) engine operated in a negative valve overlap (NVO) mode was studied. Research was performed using a single-cylinder research engine with fully variable valve actuation. Combination of in-cylinder press[...]
9
63%
Silniki Spalinowe
PL Kontrolowany samozapłon mieszanki paliwowo-powietrznej jest obecnie dominującym kierunkiem rozwoju silników benzynowych. Zastosowanie tego nowego systemu spalania pozwoli na spełnienie przyszłych norm emisji toksycznych składników spalin oraz dwutlenku węgla. W artykule przedstawiono konstrukcję sil[...]
EN Homogeneous charge compression ignition (HCCI) is nowadays a leading trend in the development of gasoline internal combustion engines. The application of this novel combustion system will allow to comply with future legislations concerning the exhaust emissions including carbon dioxide. This paper p[...]
10
63%
Czysta Energia
2008 Nr 2 40-41
11
63%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 469--474
PL Podczas badań emisji związków szkodliwych spalin w warunkach eksploatacji środków transportu przydatne są informacje dotyczące parametrów pracy silnika. Informacje te wykorzystywane są do zdefiniowania m.in. wartości obciążenia silnika podczas eksploatacji środka transportu. W większości pojazdów pr[...]
EN During the research of exhaust emission under operating conditions of means of transport the engine's parameters are highly useful information. That information is used to define values of the engine load during the operation of the means of transport. In most vehicles produced nowadays the informat[...]
12
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono metodę „z cyklu na cykl” wyznaczania dawki i wtrysku paliwa zastosowaną do zasilania silnika GDI. Polega ona na pomiarze masy zassanego do cylindra powietrza w każdym cyklu pracy i wtryśnięciu właściwej, ze względu na skład mieszanki, dawki paliwa. Paliwo wtryskiwane jest w [...]
EN The paper presents the „cycle-by- cycle” method of fuel injected dose determination that is used for feeding the GDI engine. It relies on measurement of the air mass sucked to cylinder in each work cycle and injection of the proper, due to the composition, fuel dose. The fuel is injected in two part[...]
13
63%
Logistyka
2014 nr 3 2121--2127
PL W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych wpływu dodatku wodoru do jednostki napędowej zasilanej benzyną samochodową na przebieg wartości średniego ciśnienia indykowanego w stanach dynamicznych pracy silnika. Stany te określono poprzez skokową zmianę obciążenia wywołaną zmianą kąta położen[...]
EN The article presents the results of the simulation effect of the addition of hydrogen to gasoline fuel on the course of mean indicated pressure during transient performance of the engine. These conditions are determined by a step change in load – realized by change in the angle of the throttle posit[...]
14
63%
Nafta-Gaz
1999 R. 55, nr 1 10--15
PL W artykule przedstawiono podjęte przez Rafinerię Gdańską S. A. działania mające na celu potwierdzenie dla olejów z rodziny Lotos i Turdus odpowiednich poziomów jakości zgodnych ze specyfikacjami ACEA/API. Uruchomiono dwa niezależne programy badawcze, zgodne z zasadami ujętymi w Kodeksie Praktyki ATI[...]
EN The paper describes the work taken by Gdańsk Refinery concerning the compliance of the quality of the Lotos and Turdus engine oils with the performance requirements of ACEA/API specifications. Two independent programmes, carried out according to the ATIEL Code of Practice, confirmed the highest qual[...]
15
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 157-163
PL W artykule zaprezentowano problematykę badania w układzie wypracowania i zasilania silnika dawką paliwa. Badanie tego typu, na który wpływ ma sprawność sterownika silnika należy do trudnych przedsięwzięć diagnostycznych. Wiarygodnym sprawdzeniem w układzie zasilania dawką paliwa jest badanie stanu[...]
EN The paper presents the research issues in the system to develop and supply engine fuel delivery. The study of this type, which affected the efficiency of the engine controller is diagnostic of challenging projects. Reliable check on the fuel supply system is to check the dose of the engine controll[...]
16
63%
Production Engineering Archives
EN This paper deals with transformation of the customer's requirements into the specified technical parameters by means of the QFD (Quality Function Deployment) method on condition that the customer disposes of basic technical knowledge. The relevant technical parameters are describing an engineering p[...]
17
63%
Silniki Spalinowe
PL Referat jest kontynuacją prezentacji badań własnych w ramach projektu badawczego MNiSW nr N N 504 340636 systemu sterowania silnikiem GDI. Przedstawia charakterystyki robocze i regulacyjne silnika (δ w , δ z , Tw), które są szczególnie ciekawe w obszarze pracy silnika na mieszankach uwarstwionych. W[...]
EN The paper is a continuation of the presentation of research within the research project MNiSW No. N N 504 340636 on GDI engine control system. There are presented operating and regulatory characteristics of the engine (δ w , δ z , Tw), that are particularly interesting in the working area of stratif[...]
18
63%
Journal of KONES
PL Praca zawiera wyniki badań wstępnych nad konstytuowaniem składu mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku benzynowym z wtryskiem wielopunktowym i skutkami ekologicznymi "odchylenia" tego składu od składu stechiometrycznego. Zastosowanie czujnika składu mieszanki (tzw. sondy lambda) o dużej szybkości [...]
19
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 8 132-137
PL W artykule zaprezentowano szczegółową analizę systemu bezpośredniego wtrysku benzyny TSI (Turbo Straight Injection) stosowanego w samochodach koncernu Volkswagen Group. W pracy przedstawiono charakterystyczne elementy budowy z opisem ich wpływu na działanie tego typu silnika. Następnie przedstawiono[...]
EN The article presents a detailed analysis of the TSI (Turbo Straight Injection) gasoline direct injection system used in the vehicles manufactured by Volkswagen Group. The work presents the characteristic construction elements of this type of engine together with the descriptions of their influence o[...]
20
63%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 1002--1010
PL W publikacji przedstawiono wyniki badań nad fluktuacją wysterowanego składu mieszanki paliwowo-powietrznej w wolnossącym silniku o zapłonie iskrowym z wtryskiem pośrednim wielopunktowym benzyny. Skład mieszanki wysterowano według opracowanego we własnym zakresie algorytmu. Jego znamienną cechą jest [...]
EN The paper presents results of investigation on cycle-to-cycle variations of the air-fuel ratio in a naturally-aspirated spark ignition engine with an indirect multipoint fuel injection. The air-fuel ratio was controlled with the application of an algorithm developed by the authors. Its characteristi[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last