Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 92
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik ZS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono informacje dotyczące pomiaru nierównomierności prędkości obrotowej biegu jałowego oraz stopnia zadymienia spalin silnika ZS typu SW-680 z wtryskiem bezpośrednim, zasilanego paliwami węglowodorowymi i roślinnymi. Pomiary wykonano urządzeniami diagnostycznymi AVL-465 i AVL-845[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 98 39-40
EN The article describes the usage of an electronic in-line injection pump to power the diesel engines. It acquaints the reader with the preliminaries and a way of implementing electronically controlled in-line injection pump when using innovative solenoid valves.
3
80%
Czysta Energia
2011 Nr 2 25-27
4
80%
Logistyka
PL W Zakładzie Silników Spalinowych opracowano koncepcję i układ zasilania silnika ZS, w którym mechanizm rozpylenia wspomagany jest udziałem gazu rozpuszczonego w oleju napędowym. Do wspomagania wykorzystano efekt towarzyszący uwalnianiu się gazu z cieczy. Realizowane są szeroko zakrojone badania nad [...]
EN The Institute of Internal Combustion Engines and Transportation has developed a concept of fuelling diesel engines with an improved mechanism of spray. The proposed novelty value of spray consists in dissolving either air or exhaust gases in diesel fuel. The effervescence of diesel oil mixed with ga[...]
5
80%
Journal of KONES
PL Silniki wysokoprężne wykazują wiele niekorzystnych wlaściwości, do których należy zaliczyć względnie wysoką emisję tlenków azotu i cząstek stałych. Najbardziej efektywna metoda obniżenia emisji składników szkodliwych spalin jest bezpośrednia ingerencja w proces spalania, m.in, koncepcja zewnetrznej [...]
EN Because of the Arrhenius-type NO kinetic dependence on temperature the main trends of inquiry in nitric oxides emission suppression leads up to the in-cylinder NO-formation zones temperature reduction. It is generally understood that the high heat release rate observed in the first (premixed) phase [...]
6
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2004 z. 4/55 109-114
PL W pracy omówiono zagadnienia redukcji NOX metodą HC-SCR w spalinach zawierających duże ilości tlenu. Na podstawie badań eksperymentalnych dokonano analizy porównawczej konwersji NO i HC oraz CO i N2O na katalizatorze niskotemperaturowym Pt i wysokotemperaturowym Au przy pomocy reduktorów C3H6 i C3H8[...]
EN This article gives an explanation of NOX reduction by the HC-SCR way in the exhaust gases of diesel engines. The aim of this article is to present results of comparative analysis of conversion NO, HC and CO, N2O on low temperature catalyst Pt and high temperature catalyst Au by the C3H6 and C3H8 use[...]
7
70%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2001 z. 43 5-11
PL W pracy wyznaczono przebieg temperatury ładunku dla pełnego cyklu roboczego w cylindrze doładowanego silnika o zapłonie samoczynnym z bezpośrednim wtryskiem paliwa do komory spalania. Podczas procesu spalania temperaturę ładunku określono na podstawie modelu dwustrefowego [2], natomiast podczas suwu[...]
EN The course of temperature depending on revolutions angle of crankshaft's was calculated in the turbo Diesel engine with direct of fuel injection. The analysis of temperature was carried out on the basis of two-zonal model during the combustion . During stroke of compress and decompress the temperatu[...]
8
61%
Silniki Spalinowe
PL Przedstawiono wyniki własnych badań silnikowych nad zastosowaniem biopaliwa i depolimeru oraz ich mieszanin z olejem napędowym jako paliwa do silnika o ZS, a także wpływ tego typu zasilania na emisję substancji toksycznych w porównaniu do emisji przy zasilaniu paliwem standardowym. Stwierdzono, że z[...]
EN The authors present the results of own research on the application of biofuels and depolymers and their mixtures with diesel fuel and the influence of this type of fueling on the exhaust emissions against standard fuel. The authors have observed that the application of bio-depolymer fuel (BIO+DEP)/2[...]
9
61%
Eksploatacja i Niezawodność
2008 nr 3 53-61
PL W referacie przedstawiono wyniki badań doświadczalnych doładowanego, cztero- cylindrowego silnika o zapłonie samoczynnym o objętości skokowej 1,7 dm3 z bezpośrednim wtrys. iem paliwa. W badaniach szczególny nacisk położono na możliwość uwzględnienia sterowania dawką paliwa, kątem wyprzedzenia wtrys.[...]
EN In the paper the results of experimental investigations on a turbocharged, four-cylinder direct injection SI engine with the displacement of 1.7 dm3 are presented. In the investigations, particular attention was paid to the possibility of including the control of fuel dose, injection advance angle, [...]
10
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 63 41-48
PL W pracy zaproponowano sposób analizy współcześnie produkowanych samochodowych silników spalinowych ZS i ZI przy wykorzystaniu kryteriów podobieństwa. Badania przeprowadzono w oparciu o znane liczby podobieństwa oraz nowe, utworzone i zastosowane do celów tej analizy.
EN The paper proposes a way of analyzing modern diesel and spark ignition car engines, making use of similarity criteria. The research was made on the basis of similarity numbers known in practice and new ones created and applied in this analysis.
11
61%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań drogowych pojazdów użytkowych (typu LDV) napędzanych silnikami ZS. Celem badań była weryfikacja wpływu obciążenia pojazdów ładunkiem na parametry cząstek stałych. Artykuł zawiera wyniki pomiarów stężenia, masy oraz rozkładów wymiarowych (m.in. koncentracji, pow[...]
EN The purpose of the tests described in the article was to verify how the load of vehicle affects on the PM emissions. It presents the results of road tests of commercial vehicles (LDV type) powered by diesel engines. The article contains the results of measurements of concentration, mass and dimensio[...]
12
61%
Logistyka
PL Badania wykonywane w rzeczywistych warunkach eksploatacji dostarczają cenne informacje na temat zależności miedzy parametrami pracy silnika, parametrami jazdy samochodu, jak również warunkami drogowymi (natężeniem ruchu) a emisją związków toksycznych spalin. W artykule przedstawiono wyniki badań dro[...]
EN The tests performed under real traffic conditions provide invaluable information on the relations between the engine parameters, vehicle parameters and traffic conditions (traffic congestion) on one side and the exhaust emissions on the other. The paper presents the result of road tests obtained in [...]
13
61%
Logistyka
PL W artykule opisano problematykę diagnostyki procesu spalania silników ZS pojazdów typu HDV w aspekcie ochrony środowiska naturalnego i zastosowania monitora spalania w systemach OBD i EOBD. Rozważany monitor wykrycia braku zapłonu oparto o wykorzystanie sygnału wibroakustycznego. Zastosowano metody [...]
EN The paper describes the problem of the combustion process diagnostics dedicated for diesel engines of HDV vehicles in the aspect of the environment protection and misfire detection monitor application for OBD and EOBD systems. The monitor is based on the vibroacoustic signal utilization. Because of [...]
14
61%
Eksploatacja i Niezawodność
2003 nr 2 52-55
PL Podstawową funkcją celu w sterowaniu wysokoprężnym silnikiem spalinowym jest osiągnięcie maksymalnego momentu użytecznego dla zadanej dawki paliwa z zachowaniem odpowiednio niskiego poziomu toksyczności spalin. Postulat ten zrealizować można dobierając odpowiednią chwile podania dawki paliwa definio[...]
EN The basic aim in controlling the diesel engine is to obtain a maximal effective moment for given fuel dose with keeping of a minimum amount of toxic exhaust compounds. This postulate can be realized by matching the appropriate fuel injection commencement timing. In this paper the concept of the cont[...]
15
61%
Eksploatacja i Niezawodność
2003 nr 2 79-81
PL W pracy przedstawiono problem zużyciu niektórych elementów układów rozrządu w aspekcie podwyższenia ich trwałości. Przedstawiono również wyniki badań wstępnych przeprowadzonych na kilku rodzajach powiek nakładanych metodami spawalniczymi na elementy układów rozrządu. Przedmiotem badań były dźwigienk[...]
EN This article presents problems of wear resistance of diesel engine elements. It presents the. results of preliminary tests. The valve rockers were the object of lest. This article presents technology of rebuilding and hard surfacing of diesel engine elements. This article also presents results of me[...]
16
61%
Logistyka
2014 nr 3 1011--1016
PL W artykule zwrócono uwagę na niebezpieczeństwo zaburzenia zaplanowanego procesu logistycznego na skutek procesu zużycia zachodzącego w eksploatowanym silniku o zapłonie samoczynnym. Badania eksploatacyjne potwierdzają pogorszenie efektywności pracy silnika, czego objawem jest m.in. wzrost zadymienia[...]
EN The article draws attention to the danger of disturbance planned the logistics process as a result of the wear process occurring in the operated diesel engine. Operational tests confirm the deterioration of the efficiency of the motor, which is manifested, among others, increase opacity. This parame[...]
17
61%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 978--981
PL W artykule przedstawiono optymalizację metody pozwalającej na testowanie wtryskiwaczy common rail. Standardowe testy wtryskiwacza obejmują kilka punktów pracy. Pomiary te są czasami niewystarczające, ponieważ wtryskiwacze szczególnie po naprawie w pewnych obszarach pracy mogą pracować w nieprawidłow[...]
EN This paper presents a method to optimize the testing common rail injectors. Standard tests injector includes several operating points. These measurements are sometimes insufficient, since the injectors particularly after repair work in certain areas can be operated in an incorrect manner. The precis[...]
18
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 3 225-228
PL W publikacji przedstawiono badania wstępne silnika o zapłonie samoczynnym wyposażonego w układ wtryskowy Common Rail, który również jest, coraz szerzej stosowany w dużych stacjonarnych silnikach. System wtrysku sterowanego elektronicznie, typu Common Rail, z uwagi na możliwości wieloparametrowej r[...]
EN Pre-examinations of a diesel engine with the common rail injection system are presented in the paper. The common rail system is more and more extensively used in big stationary engines. It influences strongly the combustion process in diesel engines and, thus, changes of the vibration and noise leve[...]
19
61%
Logistyka
2015 nr 5 23--32, CD1
PL Współczesne tłokowe silniki spalinowe o zapłonie samoczynnym, spełniające rygorystyczne wymagania w zakresie emisji toksycznych składników spalin, w większości wyposażone są w zaawansowane technologicznie układy zasilania Common Rail. W artykule przedstawiono wpływ estrów metylowych oleju rzepakoweg[...]
EN Modern compression ignition internal combustion piston engines, which meet stringent requirements on the emission of the exhaust gas toxic components, are mostly equipped with technologically advanced Common Rail fuel systems. The paper presents the impact of rapeseed oil methyl esters (FAME) on the[...]
20
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 210-212
PL W artykule przedstawiono sposoby naprawy współczesnych wtryskiwaczy paliwowych silników o zapłonie samoczynnym. Przedstawiono wszystkie rodzaje wtryskiwaczy paliwowych silników wysokoprężnych, oraz ich klasyfikację na naprawialne i nienaprawialne i procedury ich regeneracji oraz testowania.
EN Paper describes the methods of repair the contemporary diesel engine injectors. Article puts forward all kinds of Diesel engine injectors, classify on repair and not to repair and discusses the procedures of repairing and testing.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last