Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silica fume
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Ceramiczne
PL W artykule omówiono właściwości pyłów krzemionkowych stosowanych w technologii betonów specjalnych. Przedstawiono mechanizm hydratacji cementów z dodatkiem pyłów, efekt wzmocnienia mikrostruktury towarzyszący wprowadzeniu drobno zdyspergowanego materiału do hydratyzującej mieszanki. Wskazano przyczy[...]
EN The properties of silica fume, used as a component of special concrete, mainly HPC, are discussed. The particular topics deal with hydration mechanism and structure formation in hydrating cement systems with finely dispersed silica fume additive. The beneficial improvement of hardening and durabilit[...]
2
70%
Journal of Ecological Engineering
EN The influence of the silica fume (SF) addition on the basic mechanical and thermal parameters of cement concrete was presented in this paper. Numerous studies show that the specific properties of silica fume allow producing concretes with increased strength and durability properties. However, the re[...]
3
70%
Materials Science Poland
2007 Vol. 25, No. 3 663--670
EN Interactions of Ca(OH)2 with various modifications of SiO2: amorphous (Hi-Sil, TSD) or crystalline (quartz) silica were established. The molar ratio of primary mixtures CaO/SiO2 was 0.5. The samples were cured in a vapour chamber (20 oC, 100% humidity) for 7 and 28 days. The products were characteri[...]
4
61%
Mining Science
2017 Vol. 24 129--145
EN This study examines the effect of the additions of silica fume and super plasticizer on the mechanical performance of high performance concretes at high temperatures. The tested concretes are formulated with 5% silica fume and two dosages of super plasticizers in the ratio of (2%, 2.5%) the weight o[...]
5
61%
Civil and Environmental Engineering Reports
2018 No. 28(3) 166--176
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych wybranych właściwości mechanicznych i fizycznych betonów drobnoziarnistych. Badania przeprowadzono na próbkach o różnym stopniu dodatku mikrokrzemionki. Dla zaprojektowanych mieszanek betonowych oraz wykonanych próbek wyznaczono klasę konsystenc[...]
EN The article presents the results of laboratory tests of selected mechanical and physical properties of fine-grained concrete. The tests were carried out on samples with varying degrees of microsilica addition. The consistency class, shrinkage, compressive and bending strength, water resistance and f[...]
6
51%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 9 503-507
PL Podano wyniki badań betonów z dodatkiem pyłu krzemionkowego, popiołu fluidalnego i metakaolinitu. Określono: konsystencję mieszanki betonowej, wytrzymałość na ściskanie fc i krytyczny współczynnik intensywności naprężeń KIcS. Stwierdzono, że dodatki metakaolinitu lub popiołu fluidalnego mogą być sto[...]
EN In the paper the results of experiments on concretes with silica fume, fluidal ash and metakaolinite addition were presented. The following were measured: consistency of mix concrete, compressive strength fc and the critical stress intensity factor KlcS. The results of investigations and analysis pr[...]
7
51%
Ochrona przed Korozją
2009 nr 11 481-484
PL Wykazano, że przemysłowy pył krzemionkowy, zawierający mniej niż 0,4% Si, stosowany do modyfikacji betonu, reaguje z cieczą porową z wydzieleniem wodoru. Emisję wodoru stwierdzono również w przypadku stałego zaczynu betonowego. Po ustaniu emisji wodoru w temperaturze pokojowej, podgrzewanie zaczynu [...]
EN It has been known that the industrial silica fume containing less than 0.4% Si, used for the modification of concrete reacts with the concrete pore liquid with the evolution of hydrogen. The emission of hydrogen has been also stated in the case of the solid concrete. After the termination of the hyd[...]
8
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Results of investigations into the effect of silica fume addition on the fracture toughness of dolomite concretes and their structure have been presented. Silica fame, in the amount of 10 % of the cement mass, was added to the concrete in two ways: on the aggregate side (by removing sand) and on the[...]
9
51%
Surowce i Maszyny Budowlane
2004 nr 1 16-17
PL Tworzenie się warstwy przejściowej wokół ziaren kruszywa w betonach było przedmiotem badań wielu autorów [1-3]. Jednak dotąd nie ma pełnej zgodności co do budowy tej warstwy. Z licznych analiz wynika, że warstwa ta jest bogatsza w kryształy wodorotlenku wapniowego oraz charakteryzuje ją zwiększona p[...]
10
51%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono rezultaty badań odporności zapraw z cementu portlandzkiego i hutniczego modyfikowanych pyłem krzemionkowym na działanie silnie agresywnego środowiska siarczanu amonu. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że dodatek pyłu krzemionkowego o tworzyw cementowych powoduje wzrost ich odp[...]
EN This paper presents the results of research on mortars based on the portland and slag cement, modified by silica fume. The specimens were immersed in 10% (NH[4])[2]SO[4] solution for 22 weeks. The results indicate that the additive of silica fume to cement slag improve its chemical resistance. The b[...]
11
51%
Cement Wapno Beton
2014 R. 19/81, nr 2 106--113
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych w zakresie wpływu zawartości pyłu krzemionkowego w betonie wysokowartościowym na sztywność jego przyczepności do prętów zbrojeniowych. Wykonano mieszanki z dodatkiem pyłu krzemionkowego w ilościach 5 i 10% masy cementu o stałym stosunku wodno−spoiwo[...]
EN The article presents the results of the study carried out by the authors on the effect of silica fume admixture in high-performance concrete on its bond stiffness to reinforcing bars. The concrete mixes used in tests contained silica fume in the amount of 5 and 10% of cement mass, of constant water-[...]
12
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Powszechnie znane są zalety nawierzchni betonowych. Charakteryzują się one wysoką, szacowaną na co najmniej 50 lat trwałością oraz zdolnością przenoszenia dużych obciążeń od kół pojazdów samochodowych bez występowania zjawiska koleinowania, czym zdecydowanie przewyższają nawierzchnie bitumiczne. Jed[...]
EN Advantages of concrete pavements are commonly well known. They are characterised by high durability, estimated for at least 50 years, and by ability to carry high load resulted from automotive vehicle wheels without wheel tracking effect. In this respect concrete pavements are superior to bituminous[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 101 391-398
PL Dodatek pyłu krzemionkowego do cementu hutniczego korzystnie wpływa na wytrzymałość początkową betonu oraz poprawia jego chemiczną odporność poprzez modyfikację struktury i zmianę produktów powstających w procesie hydratacji. W referacie przedstawiono wyniki badań wpływu pyłu na wytrzymałość, szczel[...]
EN Addition of silica fume to blast-furnace cement has advantageous influence on early strength of concrete and improves its chemical resistance by modification of the structure and change of products formed during hydration. The paper presents test results of the influence of the silica fume on streng[...]
14
51%
Archives of Civil Engineering
2018 Vol. 64, nr 1 117--131
PL Ze względu na swoją przewodność cieplną, piasek jest używany od wieków jako materiał formierski w przemyśle odlewniczym wykorzystującym metale żelazne i nie żelazne. Odlewnie z powodzeniem wielokrotnie przetwarzają i ponownie wykorzystują piasek. Jeśli piasek nie może być ponownie użyty w odlewni, w[...]
EN Foundry sand waste can be utilized for the preparation of concrete as a partial replacement of sand. The strength properties of M25 grade concrete are studied with different percentages of replacement of fine aggregates by foundry sand at 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, and 50%. The optimum percentage of fo[...]
15
51%
Structure and Environment
2018 Vol. 10, no. 2 105--113
PL Niniejsze opracowanie dotyczy wpływu zeolitu naturalnego i pyłu krzemionkowego na właściwości zaprawy cementowej. W tym celu sporządzono spoiwa, w których 20% cementu portlandzkiego zastępowano dodatkami pucolanowymi. Oba dodatki przebadano oddzielnie, jak i łącznie w formie mieszanki pucolan w sto[...]
EN This article reports the results of a study evaluating the effect of natural zeolite and silica fume on the properties of cement mortar. The study used binders in which 20% of portland cement was replaced with the pozzolanic admixtures. Both admixtures were studied separately and[...]
16
51%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2017 Vol. 17, no. 4 795--805
EN The paper presents the analysis of the impact of silica fume content in high-performance concrete (HPC) on bond conditions along the height of tested elements. The tests were performed on the specimens made of six different HPC mixes with varying content of silica fume (0, 5 and 10% by mass of cemen[...]
17
51%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2015 Vol. 15, no. 4 1070--1077
EN This paper deals with the effect of reinforcing bars location on high-performance concrete–rebars bond. The results of research have proved that the increased distance of the reinforcement from the formwork bottom (a larger layer of concrete below the bar) decreases the bond. The physical bases of t[...]
18
51%
Archives of Environmental Protection
PL Odpady pogalwaniczne zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, dlatego muszą być unieszkodliwiane. Jedną z najprostszych metod unieszkodliwiania jest zestalanie w spoiwaeh mineralnych. W niniejszej pracy przeprowadzono próby zestalania w zaprawie cementowej oraz w zaprawie cementowej z dodatkiem pyłó[...]
EN Solidification in mineral binders is one of the useful methods of neutralizing hazardous materials. In this work some waste created after neutralization of used etching baths, obtained in the process of wire galvanizing and copper plating were solidified by cement mortar with and without silica fume[...]
19
41%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie przedstawiono wyniki badań betonów bazaltowych o zróżnicowanym udziale dwóch dodatków: pyłu krzemionkowego (PK) i popiołu fluidalnego Flubet (FL), uwzględnionych po stronie spoiwa w ilości od 3,1 do 13,8 % masy cementu. Zastosowanie teorii planowania eksperymentu oraz statystyczna analiz[...]
EN Experimental studies determining influence of the silica fume and fluidal ahs content on the concrete properties, such as compressive strength and depth of water penetration in concrete have been presented. The results show that the use of fluidal ash more than 15% by weight of binder has a negative[...]
20
41%
Archives of Civil Engineering
2013 Vol. 59, nr 2 175--195
EN In this research reactive powder concrete (RPC) was prepared using sand from North Sinai. The mechanical properties of locally cast RPC were investigated and evaluated by studying the effects of using different cement and silica fume contents and new steel fibers’ aspect ratios as reinforcement for [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last