Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siedzisko
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 24 133-136
PL Wykorzystując matę naciskową oraz fantomy bioder i ud 5 centylowej kobiety i 95 centylowego mężczyzny wykonano pomiary wartości i rozkładu sił na różnego typu krzesłach. Badania przeprowadzono także na reprezentatywnej grupie 50 osób. Na podstawie porównania wyników otrzymanych z pomiarów z wykorzys[...]
EN Using measuring mat and dummy of hip and thigh of 5 centile woman and 95 centile man there were measured values and force distribution on the different chairs. In the same conditions there were also tested 25 male and 25 female volunteers. On the basis of the results obtained from the dummy and test[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1018--1023
PL W pracy przedstawiono problematykę doboru właściwości wibroizolacyjnych układu zawieszenia siedziska stosowanego do ochrony operatorów maszyn roboczych przed drganiami w jednym z poziomych kierunków oddziaływania. Zaproponowano procedurę optymalizacyjną, która zapewnia znalezienie zestawu rozwiązań [...]
EN The paper deals with a selection process of the vibro-isolation properties of horizontal seat suspension used for protection of the working machine operators against vibration. The proposed optimisation procedure is employed in order to find a set of the compromising solutions and there-fore allows [...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1029--1033
PL Amortyzatory hydrauliczne są zwykle wykorzystywane w układach redukcji drgań mechanicznych jako elementy pasywne. W modelowaniu i obliczeniach dotyczących układów redukcji drgań często zakłada się liniową charakterystykę siły tłumienia w funkcji prędkości amortyzatora. W rzeczywistości siła tłumieni[...]
EN Hydraulic shock-absorbers are typically used in the vibration reduction systems as passive components. The modeling and calculations on the vibration reduction systems are often assumed to be linear damping force as a function of the damper velocity. In fact, the damping force demonstrates non-linea[...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł dotyczący genezy i analizy mebli ze szczególnym uwzględnieniem obiektów plenerowych. Jego problematyka obejmuje zagadnienia związane z zarysem koncepcji uzupełniania istniejących przestrzeni o określonym charakterze elementami wyposażenia oraz meblami. Dopełnienie rozważań stanowi przegląd w[...]
EN This paper covers the origins and analysis of furniture with special emphasis on outdoor facilities. The problems include issues related to the concept of matching with the existing space, with a specific character and items of equipment and furniture. Also discussed is an overview of selected solut[...]
5
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 5 2-6
6
100%
Archiwum Motoryzacji
2013 Nr 4 17--31, 111--125
PL W pracy przedstawiono badanie skuteczności działania układu zawieszenia siedziska na potrzeby ochrony operatorów maszyn roboczych przed drganiami. Zaprezentowano podstawowe kategorie powstawania drgań mechanicznych, które zakłócają funkcjonowanie maszyn roboczych. Podano również wartości skuteczne p[...]
EN The paper deals with research into the effectiveness of operation of a seat suspension system as a means to protect industrial and construction machinery operators from vibrations. The basic categories of the sources of mechanical vibrations that disturb the functioning of heavy machinery have been [...]
7
84%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL W artykule przedstawiono nowe podejście do problemu wyznaczania optymalnej sztywności zawieszenia siedziska z punktu widzenia redukcji drgań oddziałujących na operatorów pojazdów. Podstawowa idea opiera się na uwzględnieniu indywidualnych cech osobniczych kierowców czy też maszynistów ( ich parametr[...]
EN This paper presents an original approach to the problem of the optimal stiffness evaluation in a suspension of driver seat for the best reduction of human vibration (whole-body vibration). The basic idea is to take into consideration the individual personal features (biomechanical parameters) of a h[...]
8
84%
Logistyka
2014 nr 3 4062--4072
PL W pracy zbudowano model układu zawieszenia siedziska, w którym wprowadzono nieliniowości sił zachowawczych oraz dyssypatywnych. Opracowano także model biomechaniczny wibroizolowanego obiektu w postaci układu o parametrach skupionych, który opisuje dynamikę człowieka w pozycji siedzącej. Opracowane w[...]
EN In this paper a model of the seat suspension system is built which contains a nonlinearity of the conservative and dissipative forces. Moreover, a biomechanical model of the vibro-isolated object is elaborated in the form of a lumped body that describes the human body in a setting position. The mode[...]
9
84%
Logistyka
2014 nr 3 4052--4061
PL W pracy przedstawiono adaptacyjny system sterowania aktywnym układem zawieszenia siedziska. Struktura systemu sterowania bazuje na regulatorze nadrzędnym, który oblicza wartość siły sterującej, pożądanej w układzie. Na podstawie opracowanego modelu odwrotnego obliczany jest z kolei sygnał sterujący [...]
EN The paper deals with the load dependent control system of active seat suspension. This system based on the primary controller which evaluates the desired active force, the reverse model which calculates the input signal of force actuator and the adaptation mechanism which recognizes the actual mass [...]
10
84%
Mechanics and Control
PL Artykuł przedstawia studium obliczeniowe elementów szkieletu siedziska wykonanych z elastomeru lub poliamidu poddanych typowym obciążeniom statycznym i dynamicznym od siedzenia. Auksetyczne własności struktury szkieletu siedziska powodują redukcją naprężeń kontaktowych między ciałem człowieka i sied[...]
EN This paper presents numerical study of deformation and stresses in seat skeleton elements subject to static and dynamic pressure loads. Elastic skeleton made of polyamide or elastomer is taken as an example of a seat material. Auxetic type of seat structure ensures the reduction of real contact stre[...]
11
84%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2005 R. 102, z. 3-M 165--174
PL W artykule zaproponowano algorytm sumowania po czasie ponadprogowej ilości energii oraz wskazano na możliwość unormowania dopuszczalnego czasu ekspozycji człowieka na drgania losowe. W reprezentatywnym dla zagrożenia zdrowotnego fragmencie, znajdującym się pomiędzy kręgami L4 a L5 dyskretnego modelu[...]
EN In the paper an algorithm for the time summation of the over-threshold energy portion and, as a result, a possibility of the normalizing time interval for human subject to random vibrations are proposed. An effective spring is placed in a representative of heaIth protection section sited between the[...]
12
84%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2016 Vol. 22, No. 4 565--571
EN Introduction. Based on the literature, the ergonomic saddle chair provides the most appropriate posture for users. Determination of the seat height is critical to establish the proper posture, carried out using various methods of anthropometry. This study aimed to develop a simple and applied method[...]
13
84%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 977--981, CD
PL W pracy przedstawiono sposób tworzenia modelu układu zawieszenia wraz z biomechanicznym modelem ciała ludzkiego w pozycji siedzącej. Zademonstrowano ponadto małą skuteczność redukcji drgań mechanicznych w przypadku użytkowania układów zawieszeń siedzisk opracowywanych dla poziomych kierunków oddział[...]
EN In this paper a computer model of the seat suspension system for one direction of the horizontal vibration influence is presented and the system dynamic properties are investigated under laboratory conditions. The characteristics describing principal forces in the system are evaluated experimentally[...]
14
84%
Builder
2018 R.22, nr 9 28--30
15
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 117--121
PL W pracy został przedstawiony fizyczny oraz matematyczny model aktywnego układu redukcji drgań w zastosowaniu do układów zawieszenia siedziska operatora maszyny roboczej. Na podstawie badań symulacyjnych wykonanych przy użyciu wymuszenia posiadającego własności białego szumu w zakresie częstotliwości[...]
EN The paper deals with physical and mathematical models of the active vibration reduction system used for the horizontal seat suspension of working machines. In the basis of the simulation research, that is conducted for the excitation signal having the properties of white noise in the frequency range[...]
16
67%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1041--1044, CD
PL W pracy zostały przedstawione argumenty potwierdzające konieczność uwzględniania zjawiska tarcia w procesie modelowania układu redukcji drgań poziomych, stosowanych w siedziskach operatorów maszyn roboczych. Dobór odpowiedniego modelu tarcia i uwzględnienie go w badaniach pozwala na uzyskanie w proc[...]
EN The paper presents arguments proving the necessity of the friction modelling in horizontal seat suspension of working machine operators. Selection of an appropriate friction model in the simulation research allows to obtain reliable dynamics of the vibration reduction system. The computer models of [...]
17
59%
Recykling
2009 nr 6 28-29
PL Krakowską grupę "Makultura" tworzą studenci piątego roku Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych. W ramach projektu semestralnego przedstawili rozwiązania w zakresie zarządzania papierem oraz jego powtórnego wykorzystania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last