Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieci transportowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Transport
PL Nowa metoda optymalizacji sieci transportowych oparta jest na różnych pojęciach efektywności. Główną rolę odgrywa nowa metoda oceny efektywności złożonych węzłów transportowych, która daje mozliwość precyzyjnej lokalizacji wąskich gardeł oraz możliwość optymalizacji złożonych sieci transportowych.
EN This work presents the results of experimental investigation of the ultrasonic noise in the engine driver's cabin of the following types of rail vehicles: EN-57, EU-07 and ET-22. Investigated range of frequency is between 10 kHz and 100 kHz. It concludes from the obtained results that the level of u[...]
2
100%
Archives of Transport
PL W pracy zaproponowano model służący do wyznaczania sumarycznych wielkości ruchu w sieci transportowej. Wielkości te stanowią wypadkową indywidualnych zachowań poszczególnych użytkowników sieci. Analiza tych zachowań pozwala na sformułowanie definicji klasy równowag sieci, podanie warunków istnienia [...]
EN The paper presents the proposal of the model describing the behaviour of individuals in transportation network. The aim of this model is to estimate the total amount of flows in the network.
3
80%
Wiadomości Górnicze
2011 R. 62, nr 6 333-339
PL Zapewnienie właściwego poziomu niezawodności środków transportu ma znaczący wpływ na efektywność ekonomiczną całego przedsięwzięcia. Autorzy zwracają uwagę na najważniejsze gałęzie transportu kopalnianego. Wskazują urządzenia pełniące w nich znaczącą - z punktu widzenia niezawodności systemu - rolę.[...]
EN Ensuring an adequate level of reliability of transport means has a significant impact on the economic effectiveness of the whole project. The authors draw attention to the most important branches of mine transportation. The indicate devices which play signific - ant role in transportation - in terms[...]
4
80%
Archives of Transport
PL Nowa metoda optymalizacji sieci transportowych oparta jest na różnych pojęciach efektywności. Główną rolę odgrywa nowa metoda oceny efektywności złożonych węzłów transportowych, która daje możliwość precyzyjnej lokalizacji wąskich gardeł oraz możliwość optymalizacji złożonych sieci transportowych. P[...]
EN The new optimization method of transportation networks is based on different effectiveness functions. The main role of the new method are different estimation methods of the complex transportation nodes effectiveness. They give possibility of precision location of networks bottlenecks and possibilit[...]
5
80%
Archives of Transport
PL Zamierzeniem autorów jest publikacja szeregu artykułów przedstawiających problem dynamiki procesu transportowego. Pierwszy artykuł zawiera niezbędne pojęcia konieczne do przedstawienia dynamiki procesu transportowego w ujęciu teorii masowej obsługi oraz w ujęciu teorii programowania dynamicznego. Ob[...]
EN This paper is intended as first in a series on the transport process dynamics. It provides definitions required to discuss the transport process dynamics in terms of the queueing theory and dynamic programming theory. In subsequent papers the two aforementioned approaches will be discussed in detail[...]
6
80%
Archives of Transport
PL W artykule zaprezentowano nową metodę optymalizacji sieci transportowych opartą na zależności przepustowości skrzyżowań od organizacji ruchu na skrzyżowaniu. Proponowana metoda, bazująca na głębokiej analizie warunkowych przepustowości skrzyżowań, polega na usuwaniu wąskich gardeł sieci transportowe[...]
EN The article is presenting a new approach to methods for transportation network optimisation that are based on dependency between intersection capacity and traffic assignment. The proposed method is a deep analysis of the conditional capacities, which gives a good estimation of the network bottleneck[...]
7
80%
Archives of Transport
PL W artykule zaprezentowano nową metodę optymalizacji sieci transportowych opartą na zależności przepustowości skrzyżowa6 od organizacji ruchu na skrzyżowaniu. Proponowana metoda, oparta na głębokiej analizie warunkowych przepustowości skrzyżowa6, polega na usuwaniu wąskich gardeł sieci transportowej.[...]
EN The article presents a new approach to methods for transportation network optimisation that are based on dependency between intersection capacity and traffic assignment. The proposed method is a deep analysis of the conditional capacities, witch gives a good estimation of the network bottlenecks; an[...]
8
80%
Archives of Transport
PL TEN-T jest jednym z głównych elementów wspierających rozwój rynku usług transportowych, zapewniając konkurencyjność ekonomiki UE. Jednocześnie TEN- T jest istotnym czynnikiem zrównoważonego i stałego rozwoju Unii Europejskiej, umacnia jej jedność ekonomiczną oraz socjalną. W celu pełnego wykorzystan[...]
EN The TEN-T (Trans-European Transport Network) is main an element of economic competitiveness as supports development of the transport services market. At the same time the TEN-T is the important factor of the balanced and sustainable development of the European Union, consolidating its economic and s[...]
9
70%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2004 nr 4 155-158
PL Omówiono podstawowe zagadnienia uogólnionej wieloprotokołowej komutacji etykietowej (GMPLS). Przedstawiono jej architekturę, mechanizmy rutingu oraz sygnalizacji. Opisano także rolę, jaką odgrywa w koncepcji sieci optycznej ASON oraz jej implementacji zaproponowanej przez OIF.
EN Basic issues regarding generalized multiprotocol label switching (GMPLS), its architecture as well as signaling and routing mechanisms are presented. The role of this concept and related protocols in ASON and its implementation proposed by OIF are presented.
10
70%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono zagadnienia poszukiwania zrównoważenia logistycznego w sieciach transportowych. Analizy funkcjonowania tych sieci to jeden z najbardziej ważnych czynników dotyczących poziomu kosztów transportowych przy dostarczaniu towarów lub czynników energetycznych do odbiorcy. Jest to [...]
EN The report presents issues of logistic balance in transport networks. The analysis of functioning of these networks constitutes one of the major factors influencing the costs of transport by delivering goods and energy products to the ultimate receivers. It is also crucial for taking the right decis[...]
11
61%
Infrastruktura Transportu
2010 nr 5 32-34
PL System transportu Polski oparty pozostaje na wykorzystywaniu infrastruktury transportowej stanowiącej w przeważającej części własność państwa bądź samorządów. Stan taki powinien przekładać się na oczywiste oczekiwania w zakresie wykorzystania i kształtowania pożądanego poziomu produktywności tegoż m[...]
EN The transportation system in Poland is based in major part on transport infrastructure which is owned by state or local governments. This situation should affect the expected usage and the determining of the desired productivity level of these assets. The estimation of the extent of infrastructure e[...]
12
61%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2000 R. 73, nr 12 917-924
PL Poruszono zagadnienia związane z wykorzystaniem techniki WDM w ogólnoeuropejskiej sieci transportowej operatora GTS. Omówiono problemy związane z projektowaniem i wykorzystaniem tej sieci oraz wymagania stawiane na przyszłość przed techniką WDM i systemami obsługi sieci optycznych.
EN Various aspects of design, application, evolution and future of the WDM technology are discussed, based on the case study of pan-European GTS transport network.
13
61%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2003 nr 10 478-484
PL Rozważono systemy komutacji optycznej. Pokazano zastosowanie systemów komutacyjnych w optycznej sieci transportowej. Zaprezentowano podstawowe techniki optycznej komutacji pakietów oraz architektury systemów komutacyjnych. Omówiono realizacje buforów optycznych i przykładowe struktury pól komutacyjn[...]
EN This article considers optical packet switching networks. Switching systems application in optical transport network has been shown. Basic techniques of optical packet switching and architectures of switching systems have been depicted. Frameworks of optical buffers and their application in possible[...]
14
61%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 101 303-310
PL Stosowane powszechnie w planowaniu rozwoju systemów transportowych modele rozkładu ruchu w sieci najczęściej nie uwzględniają wpływu zjawiska zatłoczenia na zmiany zachowań transportowych mieszkańców. Zmiany te przejawiają się w rezygnacji z podróży w godzinach szczytowych, ograniczeniu długości pod[...]
EN Impact of congestion on changes in in travellers behaviour (decision on not to make trip, to reduce trip length or choose alternative mode) is not included in traditional transport systems planning models. The paper concerns description of traffic assignment models with variable transport demand in [...]
15
61%
Logistics and Transport
EN This paper refers to a Dynamic Traffic Assignment Problem. A consecutive dynamic model of traffic flows is formulated. Some of its dynamical properties (including existence of chaotic solutions and bifurcations) are examined in two special cases.
16
61%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Aktualna struktura sieci transportowej jest skutkiem długotrwałych procesów w przeszłości i jest bardzo prawdopodobne, że nie jest ona optymalna dla obecnych i przewidywanych potrzeb. Gdy wymagana jest modernizacja lub rozbudowa sieci transportowej z reguły rozpatruje się kilka konkurencyjnych proje[...]
EN The current transportation network structure is usually a result of historically long adaptation process and probably it is not optimal for present and future transportation needs. When a modernisation or expansion is required only a few competing designs are evaluated, but the structure of the opti[...]
17
61%
Computer Science
2002 Vol. 4 7-19
PL Prezentujemy nową koncepcją modelowania sieci transportowych. Głównym, rozważanym przez nas problemem jest dostarczanie zasobów do konsumującego je środowiska oraz ich wpływ na jego ewolucję. Proponujemy dwie koncepcje oparte na paradygmacie automatów komórkowych (Cellular Automata). W pierwszym z p[...]
EN We present a new approach to modelling of transportation networks. Supply of resources and their influence on the evolution of the consuming environment is a principal problem considered. We present two concepts, which are based on cellular automata paradigm. In the first model SCAMAN (Simple Cellul[...]
18
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 103 217--230
PL Transport publiczny w obrębie aglomeracji oraz terenów do niej przylegających stanowi jeden z najistotniejszych elementów zrównoważonego transportu. Bardzo istotne jest prawidłowe zorganizowanie oraz zaplanowanie sprawnej i odpornej na zakłócenia sieci transportowej. W artykule dokonano analizy stru[...]
EN Public transport within the urban areas and areas adjacent to it is one of the most important elements of sustainable transportation. Accordingly, it is essential to properly organizing and planning efficient and noise-robust system transport (transport network). The article presents structural anal[...]
19
61%
Logistyka
2014 nr 4 2773--2784
PL W artykule zaprezentowano rozszerzoną metodę pomiaru prędkości komunikacyjnej. Rozszerzenie metody dotyczy identyfikacji wartości parametrów przyspieszenia w ruchu, związanych z realizowanym przemieszczeniem. W metodzie wykorzystano pomiar charakterystyk przemieszczeń w sieci transportowej z wykorzy[...]
EN The article presents an extended method for measuring commercial speed. The extension of the method applies to identifying acceleration while travelling. The method uses the measurement of transport parameters in the transport network using a mobile application based on Android. Extending the measur[...]
20
51%
Architectus
2002 Nr 2(12) 89--96
PL Współczesne metropolie są materialną i wirtualną płaszczyzną emitującą bity informacji. Krajobraz urbanistyczny aglomeracji miejskich jest podobny do pointylistycznego obrazu, zdefiniowanego z różnych punktów widzenia, np. punkty wyjścia i punkty docelowe, ogniskowania i odniesienia, a także przez r[...]
EN Contemporary metropolises are the material and virtual plain emitting bits of information. The landscape of the urban agglomeration is a pointillism-like picture. The patterns of contemporary spatial city structure, based on the "insular" phenomenon (pointillism-like style), are analyzed in the aspe[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last