Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieci sensorowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 11 960--962
PL Zwarcia w liniach SN są bardzo częstymi zjawiskami. Skutki związane ze zwarciami to zagrożenie dla sprzętu i personelu. W artykule przedstawiono ideę wykrywania i lokalizacji zwarć doziemnych z wykorzystaniem sieci sensorowych. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem sensorów opracowanych w firmie R[...]
EN Ground fault on MV overhead power line are very common phenomena. Effects associated with this kind of fault are overcurrent, overvoltage causing danger to equipment and personnel. Typical protection algorithms may not be effective for intermittent faults. In the article a prototype solution-based f[...]
2
88%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W artykule przedstawiony został opis globalnego systemu monitoringu ładunków kontenerowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli odgrywanej przez Inteligentny Moduł Kontenerowy w samoorganizującej się sieci monitorującej.
EN A description of the global monitoring system for cargo container, especially Smart Container Module (SCM) architecture and its operation as a part of the Self- Organizing Container Monitoring Network is presented.
3
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2013 nr 4 119--122
PL Przedstawiono analizę, której celem było zaplanowanie właściwego rozmieszczenia anten na pojeździe opancerzonym, wyposażonym w radiostacje VHF, UHF, radary rozpoznania pola walki i zintegrowane sieci sensorów. Obiektem, rozważań byt wielosensorowy system rozpoznania i dozorowania (WSRiD) Zbudowano g[...]
EN In the paper the analysis of compatibility of radio equipment mounted on an armored vehicle was presented. The aim of these analysis was to find out the proper spatial arrangement of antennas to avoid or to minimize possible interferences. The complexity of the issue relays on the fact, that the veh[...]
4
75%
Studia Informatica
PL Artykuł dotyczy zagadnień bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych czujników, poczynając od przeglądu zagrożeń, po istniejące metody ochrony. Głównym tematem artykułu jest możliwość zastosowania idei honeypotow w sieciach WSN celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa poprzez weryfikację poprawnego jej d[...]
EN The article is devoted to security aspects of Wireless Sensor Networks, Starting with review and classification of existing threats and methods of improving security, the paper presents an idea of securisg WSNs using honeypots for verification of its proper functioning. Several implementation possib[...]
5
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono przegląd potencjalnych zastosowań oraz własnych rozwiązań w zakresie możliwości zainstalowania czujników w rozległym obiekcie technologicznym uwzględniając dotychczasowy stan wiedzy w tej dziedzinie.
EN The author presents a review of possible applications and his own solutions in the field of installation of sensors in widespread technology objects according to current knowledge.
6
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Różnorodność funkcjonalna systemów sensorowych wymaga stosowania do komunikacji międzysensorowej protokołów o różnorodnej, zależnej od zastosowania charakterystyce ruchu transmisyjnego. W artykule przedstawiono zadania stawiane sieciom sensorowym oraz opisano możliwości wykorzystania najpopularniejs[...]
EN Functional variety of the sensor systems require transmission protocols with various traffic shape characteristic for intersensor communication. The fundamental approach of intelligent sensor networks is presented in the article. The possibilities of sensor networks designing, based on the most popu[...]
7
75%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
2013 Vol. 4, nr 4 203--212
PL W pracy przedstawiono model sieci sensorowej będący podstawą dla budowy symulatora, który może być wykorzystany do generowania sytuacji oraz danych na potrzeby systemów fuzji danych. Model, a w konsekwencji symulator, pozwala na zbudowanie heterogenicznej sieci (lub wielu sieci), której sensory obse[...]
EN Paper presents wireless sensor network model which is base for desining and implementation of a simulator, which can be used by data fusion systems. The model, and in consequence the simulator, allows user to build a heterogeneous, wireless network. Its sensors can observe phenomena, which may chang[...]
8
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł przedstawia nowe podejście do projektowania tanich niskomocowych zintegrowanych sensorów optycznych. W odróżnieniu od wcześniej stosowanych rozwiązań opartych na masowym przetwarzaniu równoległym, zaproponowany mnożnik macierzowy charakteryzuje się korzystniejszymi cechami. Proponowane rozwi[...]
EN This paper presents a new approach to an integrated Iow-power and Iow-cost image sensor design. A matrix multiplier is proposed as a better alternative to known massively parallel architectures. The circuit, although less flexible in number of possible to implement algorithms, characterizes very Iow[...]
9
75%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2009 T. 13, z. 3/1 1189-1196
PL Artykuł zawiera opis przeprowadzonych badań właściwości i zachowań wybranych topologii sieci sensorowych przy użyciu symulatora typu Wireless Sensor Network Simulator v. 1.0.
EN The paper describes research of properties and behaviour for chosen sensor network topologies using the Wireless Sensor Network Simulator v.1.0.
10
75%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 258 189-199
PL W pracy przedstawiono nowy protokół routingowy, przeznaczony do komunikacji w systemach Smart Grid. Protokół jest adaptacją protokołu rozpływowego dla potrzeb komunikacji w trybie transmisji punkt-punkt. Protokół może pracować w sieciach opartych o te same rozwiązania sprzętowe, co w sieciach sensor[...]
EN This paper presents a new routing protocol which is dedicated for Smart Grid communication solution. This protocol is an adaptation of the flooding protocol, which was needed to work in the point-to-point transmission mode. The presented protocol is intended for the same hardware solution as in sens[...]
11
63%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
2011 Vol. 2, nr 4 197--207
PL W zagadnieniu symulacji wielorozdzielczej dużym wyzwaniem jest akwizycja danych najwyższej rozdzielczości. Problem jest szczególnie wyraźny w przypadku współpracy systemów symulacji komputerowej oraz rzeczywistej. W rozważanej sytuacji zakłada się współpracę symulatorów wojskowych różnych poziomów z[...]
EN In the problem of multiresolution simulation the highest-resolution data acquisition is a challenge. The problem is particularly important in the case of cooperation of computer simulation and real-world. In the considered situation is assumed to military co-operation simulation of different levels [...]
12
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2008 R. 81, nr 10 975-984
PL Przedstawiono ogólną koncepcję pracy bezprzewodowych sieci mesh (Wireless Mesh Networks - WMNs), tj. sieci ad hoc z topologią złożoną (kratową) i z transmisją wieloetapową. Opisano podstawowe problemy projektowania i implementacji sieci WMN. Przedstawiono ogólne założenia nowego standardu IEEE 802.1[...]
EN In the paper a general idea of operation of Wireless Mesh Networks, i. e., ad hoc mesh networks with multihop transmissions was presented. Basic design and implementation problems were described. A general concept of WPAN Mesh networks, standardized by the Working Group IEEE 802.15.5 was presented. [...]
13
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2008 R. 81, nr 11 1023-1028
PL Przedstawiono ogólną koncepcję pracy bezprzewodowych sieci mesh (Wireless Mesh Networks - WMNs), tj. sieci ad hoc z topologią ztożoną (kratową) i z transmisją wieloetapową. Opisano podstawowe problemy projektowania i implementacji sieci WMN. Przedstawiono ogólne założenia nowego standardu IEEE 802.1[...]
EN In the paper a generał idea of operation of Wreless Mesh Networks, i.e., ad hoc mesh networks with multihop transmissions was presented. Basic design and implementation problems were described. A generał concept of WPAN Mesh networks, standardized by the Working Group IEEE 802.15.5 was presented. Th[...]
14
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2006 nr 12 375-378
PL Przedstawiono główne tezy i ciekawsze wyniki czterech prac doktorskich prowadzonych pod kierunkiem autora na temat przetwarzania i aplikacji sygnałów radiowych. Prace dotyczą zaawansowanych technik odbiorczych stosowanych w systemach DSSS w obecności zakłóceń nie-AWGN, także funkcjonowania kodów spl[...]
EN The main thesis and substantial results of four doctoral dissertations, carried out under the author in recent years, have been presented. The subjects of dissertations are as follows: (1) Adaptive double-matched reception of spread speetrum signals in color noise/interference, (2) Resistance of Vit[...]
15
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2015 nr 8-9 738--743
PL Przedstawiono problematykę transmisji i przechowywania danych pochodzących z systemu monitorowania stanu struktury poszycia kadłuba (SHM - Structural Health Monitoring) statków powietrznych. Skupiono się na problemie optymalizacji przesyłania i zapisywania wyników pomiarów z rzeczywistych czujników [...]
EN The paper deals with the data transmission and storage issues for the Structural Health Monitoring (SHM) system on an aerodyne (rotorcraft and airplane platforms) structure. Authors focused on optimisation of the measurement system based on a sensor network installed in the aircraft. The main goal o[...]
16
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2015 nr 12 1413--1418
PL Internet rzeczy zakłada możliwość włączenia w sieć Internet niemalże każdego rodzaju urządzenia. Szacuje się, że do roku 2020 liczba urządzeń połączonych globalną siecią przekroczy 50 miliardów, a do roku 2025 liczba ta ma zwiększyć się do 7 bilionów. Aby idea Internetu rzeczy stała się rzeczywistoś[...]
EN Internet of Things is the network of any type of devices. It is estimated that by 2020 the number of interconnected "things" will exceed 50 billion, and by 2025 this number may increse to 7 trillion. To make the idea of Internet of Things possible, the communication and network technologies must evo[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Telekomunikacja i Elektronika / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
2012 z. 16 17--25
PL Technika transmisji multi-hop jest powszechnie stosowana w bezprzewodowych sieciach sensorowych w celu powiększenia zasięgu jej działania. Jednak wadą techniki multi-hop jest duża zawodność transmisji. Celem artykułu jest przedstawienie sprzętowych metod poprawy jakości transmisji w bezprzewodowyc[...]
EN Multi-hop techniques are very popular in Wireless Sensor Networks as they are used to solve coverage problems. The drawback of these techniques is the low reliability. The aim of this paper is to outline hardware solutions that improve the efficiency of wireless networks intended for “last mile” sma[...]
18
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2018 Nr 1(115) 59--73
PL Burzliwy rozwój technologii informatycznych pozwala na pozyskiwanie, przetwarzanie i automatyczną analizę wielkich ilości danych diagnostycznych. Umożliwia to realizację optymalnych pod względem efektywności i kosztu strategii utrzymania infrastruktury kolejowej. Centrum Diagnostyki PKP Polskie Lini[...]
EN Fierce development of IT sector allows for an effective acquisition, processing and automatic analysis of large volumes of diagnostic data. This in turn brings in the possibility of implementing an optimal strategy for railway infrastructure maintenance in terms of both effectiveness and operational[...]
19
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2014 R. 18, nr 11 102--107
PL Sieci sensorowe, przeznaczone do zbierania danych dotyczących środowiska oraz do lokalizacji i śledzenia obiektów poruszających się w przestrzeni, powinny być optymalizowane ze względu na wymagany jak najdłuższy czas nieprzerwanej pracy jej węzłów oraz jak największą skuteczność przesyłania zbierany[...]
EN Wireless sensor networks can be used for localization and tracking of moving targets. The article presents mathematical analysis of lifetime and throughput for two types of network structures and different algorithms used. Valuation of results obtained is presented.
20
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2018 nr 6 459--462, CD
PL W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowych systemu łączności radiowej, wykorzystującego do wykrywania początku ramki, zaproponowaną w [2], metodę opartą na sumowaniu sekwencji synchronizacyjnej z ciągiem symboli informacyjnych. Badania przeprowadzono zarówno dla przypadku ide[...]
EN This paper presents the results of computer simulations of a radio communication system, which uses frame detection method (proposed in [2]) based on a synchronization sequence insertions into the data stream. Tests were performed for both the perfect synchronization of the transmitter and receiver [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last