Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 816
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieci neuronowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geodezja i Kartografia
PL Przy porównaniu dwóch powierzchni terenu, które są reprezentowane dwoma zbiorami danych punktów otrzymanych z różnych sensorów tego samego obszaru wykorzystano sieć neuronową Hopfiel'da HNN dla uzyskania rozwiązania optymalnego, tzn. kiedy funkcja energii tej sieci zdąża do minimum. Funkcję te wyzna[...]
EN In the last decade the usefulness of neural networks (NN) in engineering and commerce has been widely developed. On the satellite images the different tasks such as cloud, ice, sea-surface thermal feature tracking, spatial resolution improvement, pattern classification etc. have been applied, using [...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule opisane zostały podstawy projektowania sztucznych sieci neuronowych do zagadnień estymacyjnych. Zaproponowano zastosowanie sieci neuronowych do selektywnej filtracji cyfrowych sygnałów o zmiennej częstotliwości pochodzących z systemu elektroenergetycznego. Zamieszczono opis procesu uczeni[...]
3
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2005 T. 9, z. 3 765-771
PL Stopy procentowe rynku międzybankowego związane są zarówno z podstawowymi stopami banku centralnego (w szczególności ze stopą referencyjną), jak i ze stopami kredytowymi tych banków. Wyznacza je zarówno polityka banku centralnego, jak i rynek. Ich znajomość posłużyć może do podejmowania racjonalnych[...]
EN Interbank interest rates are strongly connected with Polish National Bank (NBP) percentage rates and credit rates of commercial banks. These rates are determined both by monetary policy of NBP and money market. This knowledge can be useful to banks, companies and households in decision making proces[...]
4
63%
Postępy Nauki i Techniki
2010 nr 4 54-64
PL W pracy opisano podstawowe pojęcia dotyczące podstawowego modelu matematycznego systemów neurorozmytych potraktowanych jako tzw. „czarna skrzynka” oraz różnych jego wersji. W skrócie przedstawiono wybrane kierunki badań dotyczących fuzji obu technologii. Praca zawiera elementarny opis nowej klasy sy[...]
EN In this article we short describe fundamental mathematical model of neuro-fuzzy system treat as ‘black box’ known in cybernetic and various version of this fundamental model. Short we characterize some direction in the research about fusion two technology: fuzzy systems and artificial neural systems[...]
5
63%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1175-1177
6
63%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2012 nr 1 32-33
EN The opinions of the usefulness of the chosen kinds of artificial neural networks in the aspect of the regress modeling and the prediction of the strength proprieties of the connections of the yams ends created from worsted Sirospun yarns were executed. Connections were executed in industrial condi-t[...]
7
63%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 255-257
8
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 169 107-121
PL W artykule przedstawiono zagadnienie odtwarzania wartości wielkości mierzonych (tzw. zadanie odwrotne) dla przetwornika dwuparametrowego nieliniowego przy wykorzystaniu sztucznej sieci neuronowej. Założono wprowadzanie wartości wielkości wyjściowych przetwornika na wejścia sieci przy wykorzystaniu [...]
EN The problem of reconstruction of converter input quantities is called the inverse problem. Solution of this problem for two-dimensional (2-D) non-linear converter by using artificial neural network is described in this paper. Delivery of converter output values to the network inputs by ap- plying 8[...]
9
63%
Inżynieria Morska i Geotechnika
1999 nr 3 107-110
10
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy rozważano zagadnienie wykorzystania sieci neuronowych do rozwiązywania układów równań liniowych o określonej redundancji (sieć geodezyjna pionowa) z uwzględnieniem zdefiniowanej funkcji energetycznej oraz funkcji aktywacji. Sieci tego rodzaju należą do sieci optymalizujących, których zastoso[...]
EN The paper discusses the problem of using neural networks for solving systems of linear equations with a determined redundancy (a vertical geodetic network) including a defined energy function and an activation function. Networks of this kind belong to optimizing networks, whose use for solving tasks[...]
11
63%
Matematyka Stosowana : matematyka dla społeczeństwa
2003 Nr 4 25-55
12
63%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2000 nr 59 65-72
PL W artykule zostały przedstawione wybrane problemy związane z realizacją procesu estymacji wektora stanu śledzonego obiektu przy użyciu sztucznych sieci neuronowych regresji ogólnej. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych mających na celu optymalizację oraz weryfikację zaprojektowanego neuronowego[...]
EN This paper, discussing some problems of general regression neural networks used for ship movement estimation, presents data from simulation research aiming at the optimisation and verification of a cascade neural filter.
13
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2002 z. 143 111-114
EN Some problems connected with obtaining the correct weld in EB welding are presnted. The method of automatic control of electron beam active zone position as well as the system, which realise this method and some of examples of it` working are described.
14
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2001 nr 5 15-17
PL Zadanie identyfikacji polega na dokonaniu matematycznego opisu modelu systemu dynamicznego na podstawie serii pomiarów. Motywacją do podjęcia takich działań może być, między innymi, predykcja zachowania się systemu, wykrywania uszkodzeń lub projektowanie układu sterowania. W artykule zwrócono szczeg[...]
EN System identification is the task of inferring a mathematical description a model of a dynamical system from series of measurements. Can be several motives of so actions, typical: prediction behaviors of system, detect of damage, design of control system. In this paper the attention is drawn to iden[...]
15
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska
1999 z. 3 43-52
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań prognozowania zużycia ciepła przez system ciepłowniczy budynków z terenu głównego Politechniki Warszawskiej. W tym celu wykorzystano model sztucznej sieci neuronowej typu back-propagation. W badaniach tych uwzględniono dane dotyczące rzeczywistego zużycia ciepła w[...]
EN This papers presents results of prediction of heat consumption in the district heating network of the Warsaw University of Technology Main Area's. In order to do it, it was used the model of artifical neural network type of back-propagation. The investigation took into consideration some date about [...]
16
63%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1998 nr 9 14-18
17
63%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule opisano proces projektowania sieci neuronowej do lokalizacji miejsca zwarcia w linii przesyłowej. Po wstępnych badaniach wybrano sieć promieniową, dalej zamieszczono opis uczenia sieci oraz jej testowania. Wskazano dalsze etapy badań związanych z lokalizacją miejsca zwarcia przy użyciu sz[...]
18
63%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do optymalizacji wielopętlowej elektroenergetycznej sieci rozdzielczej. Pętlowa sieć rozdzielcza jest często stosowana w miejskich strukturach sieci rozdzielczych. Problem optymalizacji tej sieci, dla ustalonej liczby pętli, polega na[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2003 Nr 17 105-124
EN Neural networks have been used recently in a very wide range of practical applications. They are regarded not only as a good tool for engineers but also as a very useful tool for scientists from other fields. Some neural network's features, which will be shortly described in the article, make them a[...]
20
63%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2005 T. 9, z. 3 663-670
PL Uczenie sieci perceptronowych jest procesem, na którego prędkość i skuteczność ma wpływ wiele czynników. Optymalizacja dowolnego z parametrów uczenia pozwala na przyspieszenie i zwiększenie skuteczności uczenia. W metodzie wstecznej propagacji błędów jednym z takich parametrów są wartości początkowe[...]
EN Many factors have influence on speed and effectiveness learning neural networks. The optimization any of that parameters permits on acceleration and the enlargement the effectiveness of learnedly. The initial values of weights in backpropagation method are one of those parameters. In article we prop[...]
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last