Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieci neuronowe Kohonena
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystywania sieci neutronowych Kohonena do klasyfikacji stanu. Pokazano poprawne działanie sieci w przypadku danych z dziedziny częstotliwości oraz z dziedziny czasu. Zaprezentowano przykłady zastosowań do klasyfikacji stanu maszyny wirnikowej oraz klasyfikac[...]
EN In this paper application of Kohen"s neutral networks for classification of object condition is presented. Network preformance was testd whit frequency and time domain data. Exemples of classification of a rotating machine condition and a state of process realized in power plant are presented.
2
80%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2003 T. 7, z. 3 537-542
PL Klasyczne sieci SOM dają się modyfikować w różny sposób. Jednym z ciekawszych rozwiązań może być nadanie anizotropii warstwie Kohonena poprzez przyporządkowanie poszczególnym jej wymiarom różnych cech znaczących, a to z kolei stwarza podstawy dla kategoryzacji wielowymiarowej. Zaproponowano różne ko[...]
EN Classical Self Organizing Maps networks are easy to be modified in a different ways. One of the interesting solutions can be an anisotropy given to a Kohonen layer. It can be done by assigning various features to its different dimensions. This assignment is a basis of multidimensional optimization. [...]
3
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 10 209--213
PL Praca przedstawia analizę zastosowania różnych algorytmów uczących Kohonena w prognozowaniu profili obciążeń w małym systemie elektroenergetycznym w Polsce. W badaniach numerycznych, przeprowadzonych w środowisku programistycznym MATLAB, wzięły udział algorytmy WTA, CWTA, gaussowski WTM oraz algoryt[...]
EN The paper shows the application of self-organizing methods in Kohonen network for prediction of the profiles of load in a small power system in Poland. Four learning methods were used: WTA, CWTA, Gaussian WTM and neural gas. The prediction of power consumption has been limited to the profile of load[...]
4
80%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2003 T. 7, z. 3 543-550
PL W pracy przedstawiono analizę dotychczasowej metody rozdzielenia pod względem ilościowym dwóch szczepów bakterii Escherichia coli i Weisella viridescens, rosnących wspólnie w płynnym podłożu. Do zgłębiania wielowymiarowych danych użyto unikatowego połączenia dwóch sieci neuronowych, co doprowadziło [...]
EN The paper presents analysis of early existing method to distinguish quantitatively two bacterial strains Escherichia coli and Weisella viridescens growing together in the same liquid medium. Two neural networks unique connection are used to multidimensional data mining. It caused to change aproach t[...]
5
61%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL Sygnał mowy posiada bardzo skomplikowaną naturę, która sprawia że jego zobrazowanie oraz dalsza analiza bez operacji wstępnego przetworzenia są trudne i nie zawsze przynoszą pożądane efekty. W wielu pracach sygnał mowy przedstawiany jest w postaci wideogramów, będących wykresami czasowo - częstotliw[...]
EN The nature of speech signal is very complicated, that causes that its visualisation and further analysis, without some initial pre - processing, is very complicated and doesn't always bring the desired effects. Speech signal in most cases is represented by videograms. The analysis of these forms of [...]
6
51%
Studia Informatica
2013 Vol. 34, nr 2A 311--323
PL Celem niniejszego artykułu są przedstawienie i ocena możliwości wykorzystania metod eksploracji danych do segmentacji rynków zbytu. Przedstawiono segmentacje opisową i predykcyjną oraz przeanalizowano wyniki rozwiązywania zadań klasyfikacji i grupowania danych za pomocą sieci neuronowych Kohonena or[...]
EN The purpose of this paper is to present and evaluate the possibility of using data mining methods in the market segmentation process. In the paper the descriptive and predictive segmentation were presented and the results of classification and clustering data were analyzed. To carry out the analysis[...]
7
51%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2011 z. 1 63-73
PL W pracy przedstawiono wyniki badań prezentujące wpływ wyboru funkcji sąsiedztwa (neighborhood function - NF) w sieciach Kohonena na jakość procesu uczenia się tych sieci. Celem badań jest określenie, która NF może być najefektywniej zrealizowana sprzętowo, a jednocześnie nie pogarsza jakości procesu[...]
EN The paper presents influence of a type of the neighborhood function (NF) on the learning process of the Kohonen neural networks. Four different NF and three topology were compared. The objective was to determine which NF is the most efficient looking both from the transistor level implementation and[...]
8
51%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL Zamieszczono propozycję zastosowania sztucznych sieci neuronowych Kohonena w badaniach lingwistycznych. Zasadniczą cechą sztucznych sieci neuronowych Kohonena jest zdolność do samoorganizacji neuronów i grupo-wania sygnałów wejściowych podobnego typu. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez [...]
EN The paper constitutes proposition of implementation of Kohonen neural networks in the artificial of linguistic research. The most important feature of Kohonen artificial neural networks is the possibility to self-organization of neurons and aggregation of input signals of the same type. According to[...]
9
51%
Ochrona Środowiska
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem samoorganizujących sieci Kohonena do prognozowania dobowego poboru wody. Dotychczas do prognozowania poboru wody używano sztucznych sieci neuronowych najprostszych typów, głównie sieci perceptronowych o pojedynczej warstwie ukrytej. Otrzymywano pr[...]
EN The objective of the study was to develop a hybrid tool for predicting daily water consumption by the combined use of the perceptron and Kohonen artificial neural networks. The investigations included a 7-year time series of total daily water consumption in the time span of 1996 to 2002, coming from[...]
10
51%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2013 z. 1 103--112
PL W pracy przedstawiono wyniki badań prezentujące wpływ wyboru funkcji sąsiedztwa (neighborhood function - NF) w sieciach Kohonena na jakość procesu uczenia się tych sieci. Celem badań jest określenie, która NF może być najefektywniej zrealizowana sprzętowo, a jednocześnie nie pogarsza jakości procesu[...]
EN The paper presents an influence of the type of the neighborhood function (NF) on the learning process of the Kohonen neural networks. Four different NF and three topology have been compared. The objective was to determine which NF is the most efficient looking both from the transistor level implemen[...]
11
51%
Studia Informatica
2014 Vol. 35, nr 2 157--173
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie miar służących do badania jakości grupowania danych i zastosowanie tych miar do oceny segmentacji rynku. W wykonanych badaniach analizowano dane dotyczące rynków zbytu przedsiębiorstwa produkującego wyroby gospodarstwa domowego. Segmentację rynku przepr[...]
EN The purpose of this paper is to present the measures used to evaluate the quality of data clustering and apply them to assess market segmentation. In the analysis the data of manufacturing companies that producing household products was used. The market segmentation was carried out using Kohonen neu[...]
12
51%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2003 nr 4 2-5
13
51%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2006 T. 10, z. 3 503-511
PL W pracy pokazano na przykładzie danych ankietowych przydatność sieci Kohonena do analizy danych wielowymiarowych. Dzięki redukcji do trzech wymiarów z jednej strony i analizie danych przez eksperta z drugiej strony zweryfikowano użyteczność sieci bez nauczyciela do rozdzielania zbioru danych na oddz[...]
EN On the basis of opinion survey data the paper shows the usefulness of Kohonen's networks for multidimensional data analysis. Due to a reduction to three dimensions on the one hand and the analysis of the data by an expert on the other, the usefulness of unsupervised learning networks for dividing a [...]
14
41%
Przegląd Geologiczny
EN Artificial neural networks (ANNs), the computer software or systems that are able to "learn" on the basis of previously collected input data sets are proposed here as a new useful tool in paleontological modeling. Initially ANNs were designed to imitate the structure and function of natural neural s[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last