Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieci kolejkowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 27 100-109
PL Jednym z głównych problemów ochrony środowiska jest prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi. Wymaga ona nie tylko odpowiednio dobranych metod przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, ale także prawidłowo zaprojektowanych obiektów infrastruktury związanej z gospodarką odpadami oraz systemów zbió[...]
EN Correct waste management is one of the main problems of environmental protection. It requires not only suitable methods of waste processing and disposal, but also correct designed waste management plants and systems of waste selective collection and waste transport to their destination. Applied solu[...]
2
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2008 T. 12, z. 3 1011-1018
PL Teoria kolejek stanowi doskonałe narzędzie do modelowania i oceny wydajności istniejących systemów. W artykule zaproponowano zastosowanie otwartych sieci kolejkowych z jedną i wieloma klasami zgłoszeń do modelowania procesu otrzymywania wpisów na następny rok akademicki oraz funkcjonowania dziekanat[...]
EN Queueing theory is a good tool for determining the performance and operating measures of real-world systems. This article presents the use of open queueing networks with one job class and multiple job classes to modeling process of receiving annotation of promotion for next academic year and dean's [...]
3
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL W pracy przedstawiono charakterystykę sieci QN-MHP oraz modelowanie ludzkich zachowań w różnych sytuacjach, z uwzględnieniem zaburzeń działania poszczególnych systemów, które mogą być odzwierciedleniem nieprawidłowego funkcjonowania pewnych obszarów mózgu. Dla wybranego przykładu wyznaczone zostały [...]
EN In this paper Authors present a queueing network architecture called QN-MHP and modeling of human performance in different situations, taking account incorrect performance of individual systems which could be reflection of incorrect operations of some brain areas. Utilization of systems in QN-MHP an[...]
4
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2006 T. 10, z. 3 615-622
PL Sieci kolejkowe są powszechnie stosowane do oceny działania systemów komputerowych, telekomunikacyjnych i produkcyjnych. W artykule przedstawiono zastosowanie otwartych i zamkniętych sieci kolejkowych z wieloma klasami zgłoszeń do oceny efektywności działania jednostki banku i oddziału chemioterapii[...]
EN Queueing networks are commonly used for the performance evaluation of computer, communication and manufacturing systems. This article presents the use of open and closed queueing networks with multiple job classes for performance evaluation of chemotherapy and bank units. The queueing models of thes[...]
5
75%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL W niniejszej pracy przedstawiono optymalizację otwartych sieci wykładniczych BCMP składających się z systemów kolejkowych M/M/m/FIFO/∞ za pomocą algorytmów genetycznych. W pracy scharakteryzowano sieć kolejkową BCMP. Podano krótką charakterystykę algorytmów genetycznych. Sformułowano zadanie o[...]
EN The application of genetic algorithms for optimization of open BCMP queueing network with M/M/m/FIFO/∞ systems was analysed in this paper. BCMP queueing network and genetic algorithm are briefly characterized. Optimization problem of queueing network with finding of minimum of target function [...]
6
75%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
EN The article presents research of an open queueing network (QN) with the same types of customers, in which the total number of customers is limited. Service parameters are dependent on time, and the route of customers is determined by an arbitrary stochastic transition probability matrix, which is al[...]
7
75%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
EN To solve the problem of determining the memory capacity of the information systems (IS), the use of the stochastic model is proposed, based on the use of НМ (Howard-Matalytski) - queueing networks with revenues. This model allows one to take into account time dependencies of the message processing f[...]
8
75%
Elektrotechnika i Elektronika
2001 T. 20, z. 2 83--87
PL W pracy przedstawiono zastosowanie sieci kolejkowych BCMP do modelowania struktur organizacyjnych w służbie zdrowia na przykładzie wybranej przychodni lekarskiej. Opisano sposób jej funkcjonowania oraz przedstawiono model matematyczny odpowiadającej jej sieci kolejkowej. Wyliczono wielkości charakte[...]
EN This paper presents the application of the queueing networks BCMP in modelling of health seryice organizing structure for example selected out-patient clinic. Analogous mathematical model of queueing network and the way of this clinic work have been presented. Characteristic work quantity o f networ[...]
9
63%
Logistyka
PL W pracy zaprezentowano opracowany na bazie kolejek sieciowy model systemu produkcji jednej z małopolskich firm wytwarzających wanny z masażem, a także jego walidację oraz szereg badań symulacyjnych w oparciu o ten model dotyczących zwiększenia wielkości produkcji i wydajności systemu, optymalizacji [...]
EN In this work model of production system using queuing networks is presented based on one of firms in Malopolska, which produces jacuzzi. This model was validated and was used in many tests in order to increase volume of production, effectiveness of production system, in parametrical optimization of [...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Opolska
PL Globalna sieć - Internet była w ostatnim dziesięcioleciu jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin. Istnieje ogromna potrzeba prowadzenia badań nad wydajnością poszczególnych elementów Internetu. Jednym z podstawowych sposobów prowadzenia eksperymentów we wstępnej fazie badań nad da[...]
EN This paper presents one of the most popular way of conducting researches - simulations. We discus ways of conducting simulations in the context of researches of efficiency of web servers in the Internet. At the beginning we present the theory of queuing networks and one of the most popular computer [...]
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 600--604
PL W artykule przedstawiono zastosowanie teorii masowej obsługi do analizy i modelowania wybranych systemów transportowych.
12
63%
Studia Informatica
PL Opisano metodę znalezienia oczekiwanej objętości zgłoszeń w otwartej HM-sieci z jednorodnymi zgłoszeniami i obejściami węzłów sieci systemów obsługi. Rozpatrywano przypadek, gdy zmiany objętości związanych z przejściami między stanami sieci są deterministycznymi funkcjami, zależnymi od stanów sieci [...]
EN We present a method of finding the expected volume of requests in open HM-network with homogeneous requests, bypass of nodes the network service systems. Were considered a case where the changes in volumes associated with transitions between states of the network are deterministic functions dependen[...]
13
63%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
EN To solve the problem of determining the memory capacity of the information systems (IS), it was proposed to use a stochastic model, based on the use of HM (Howard-Matalytski) - queueing networks with incomes. This model takes into account the servicing of requests along with their volumes, the abili[...]
14
51%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
2016 Vol. 15, nr 3 111--122
EN In the article a queueing network (QN) with positive customers and a random waiting time of negative customers has been investigated. Negative customers destroy positive customers on the expiration of a random time. Queueing systems (QS) operate under a heavy-traffic regime. The system of difference[...]
15
51%
Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
2017 Vol. 22 141--160
EN We present a method of finding the expected volume of requests in HM-network with homogeneous requests and bypass of the queueing systems of requests. The case was considered when the volume changes associated with the transitions between the states of the network are deterministic functions, depend[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last