Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieci inteligentne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Współczesna energetyka zmaga się różnymi problemami i wyzwaniami, takimi jak m.in. kurczące się zapasy paliw kopalnych, przestarzałe duże konwencjonalne elektrownie, nieefektywne i często zawodne sieci przesyłowe, a z drugiej strony rosnące zapotrzebowanie na energię i wymagania dotyczące jakości us[...]
EN Nowadays power system faces up to various problems and challenges, like e.g. decreasing resources of fossil fuels, ineffective large power plants and transmission lines, as well as increasing demand on energy and quality of energy services and protection of environment. At the same time the number o[...]
2
100%
Acta Energetica
2012 nr 1 37--44
PL W artykule przedstawiono dotychczasowy przebieg realizacji oraz planowane w najbliższym czasie działania, związane z pilotażowym wdrożeniem sieci inteligentnej Smart Grid przez ENERGA-OPERATOR SA, w ramach projektu „Inteligentny Półwysep”. W zrealizowanych dotychczas trzech etapach prac przygotowawc[...]
EN The article presents the current progress and activities planned in the near future in the implementation of The Smart Peninsula, ENERGA-OPERATOR SA ‘s pilot Smart Grid deployment project. In the three stages of the preparatory work and analysis so far completed a detailed inventory has bee n made o[...]
3
100%
Acta Energetica
2012 nr 1 31-34
PL Artykuł prezentuje różne aspekty wdrożenia sieci inteligentnych z punktu widzenia operatora systemu dystrybucyjnego. Omówiono uwarunkowania prawne wdrożenia oraz ich wpływ na tempo wdrażania tych sieci. Opisano aktualny stan infrastruktury sieci dystrybucyjnej i systemów prowadzenia ruchu, wskazując[...]
EN The paper presents various aspects of the implementation of Smart Grids from the distribution system operator standpoint. It discusses legal conditions of the Smart Grids implementation and their impact on the implementation timing. It describes the current state of the distribution grid and operati[...]
4
88%
Acta Energetica
2012 nr 1 25-29
PL ENERGA-OPERATOR SA jako operator systemu dystrybucyjnego prowadzi prace nad przygotowaniem sieci do bieżących i przyszłych wyzwań stojących przed sektorem energetycznym. Strategia oparta będzie na planie rozwoju sieci inteligentnych w ENERGA-OPERATOR SA. Artykuł opisuje kluczowe elementy przygotowan[...]
EN ENERGA-OPERATOR SA as a power distribution system operator is working on preparing its network for current and future challenges facing the energy sector. The strategy will be based on a smart grid development plan to be carried out by ENERGA-OPERATOR SA. The article describes key elements of the sm[...]
5
75%
Rynek Energii
2012 Nr 2 143--147
PL Wzrastająca liczba projektów dotyczących sieci inteligentnych realizowanych na całym świecie ilustruje rosnącą popularność tego rozwiązania, które postrzega się jako rozwiązanie na szereg bolączek istniejących sieci elektroenergetycznych. Implementacja sieci inteligentnych implikuje włączenie liczny[...]
EN An increasing number of smart grids’ projects around the world demonstrates a growing popularity of this solution that is perceived as a cure for many contemporary problems with traditional grids. An implementation of smart grids implicates a connection of numerous Renewable Energy Resources (RES) i[...]
6
75%
Polityka Energetyczna
2014 T. 17, z. 1 19--25
PL W artykule omówiono podstawowe tezy zawarte w inauguracyjnym referacie na sympozjum CIGRE w Lizbonie, w lutym 2013 r. Energia i wiedza stanowią podstawę konkurencyjności gospodarki. Bez inwestowania w naukę nie osiągnie się innowacyjności sektora energii, a w szczególności w obszarze technologii ene[...]
EN In the keynote speech at the CIGRE Symposium (Lisbon, April 2013) Mr. Dominique Ristori, Director-General of the Joint Research Center of the European Commission, presented on behalf of the EC three points comprising the backbone of the modern electrical power system, namely: - the vital role smart[...]
7
75%
Rynek Energii
2010 nr 2 80-87
PL Rozwój sieci inteligentnych zależy w głównej mierze od nowych rozwiązań technicznych. Wzrasta przekonanie, że koncepcja sieci inteligentnych obejmuje szereg inwestycji, mogących istotnie zmienić sposób dostarczania klientom usług energetycznych. Łańcuch wartości dodanych tworzy mnogość graczy, zaint[...]
EN Development of the smart grid depends mainly on the new technology solutions. There is an emerging confidence that the smart grid embodies a set of technology investment that can transform the way service is delivered to customers. A wide variety of players have entered the smart grid value chain wi[...]
8
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z rozwojem urządzeń automatyki zabezpieczeniowej EAZ na przykładzie prac badawczo-rozwojowych dotyczących mikroprocesorowego urządzenia do pomiaru, automatyki, zabezpieczeń i sterowania rozdzielnic energetycznych.
EN The article presents the most important issues connected with the development of Power Industry Protection Equipment automatics based on the example of research and development studies related to microprocessor devices for measurement, automation, protection and control switchgear units.
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 3 68--74
PL Rozwój aplikacji informatycznych w obszarze sieci inteligentnych stanowi jeden z podstawowych czynników warunkujących uzyskanie wysokiej, rynkowej efektywności Smart Grids. Aplikacjom tym stawiane są wymagania gwarantujące niezawodność i pewność działania, zachowując jednocześnie nieograniczone bezp[...]
EN Development of computer applications in the field of intelligent networks is one of the key factors for getting high, the market efficiency of Smart Grids. Applications that are placed on the requirements to ensure reliable operation, while maintaining safety unlimited data collected. This paper pre[...]
10
75%
Rynek Energii
2015 Nr 1 32--36
PL Poruszono kwestię struktury podsektora wytwarzania krajowego systemu elektroenergetycznego, jego kształtu i roli jaką odgrywa i będzie odgrywać w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Przedstawiona została aktualna struktura oraz europejskie trendy w kształtowaniu polityki państw w tym zakresie[...]
EN The article concerns the structure of power generation sub-sector as a part of the national electric power system, its shape and the role it plays and will play in ensuring energy security. The current structure as well as European trends in the development of national policies in this topic are pre[...]
11
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2014 R. 82, nr 5 42--44
PL Przedstawiono aktualny kierunek rozwoju programów badawczo-inwestycyjnych Smart Grid, prealizowanych przez RW E Stoen Operator Sp. z o.o. na terenie m. st. Warszawy.
EN The paper presents present trend of development of research-investment programs Smart Grid, Smart Grid, carried out by RW E Stoen Operator Ltd. in Warsaw.
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 10 254--257
PL Artykuł omawia klasyfikację cech układów sterowania mikrosieci. Opracowanie układu sterowania dla mikrosieci opiera się na alokacji poziomów funkcyjnych, aby dostosować znormalizowane i sprawdzone rozwiązania. Alternatywnie, dotychczasowe rozwiązania mogą zostać zmienione. W artykule zaprezentowano [...]
EN These paper deals with the classification of control system features for microgrids. A microgrid control system development is based on the conventional allocation of the levels to adapt standardized and field-proven structures. As part of alternative approaches the latter are adjusted accordingly. [...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2014 z. 3/99 25--34
PL W pracy przedstawiono obecne dzienne zapotrzebowania na moc z krajowych sieci elektroenergetycznych z podkreśleniem uwagi na obniżenie szczytów przedpołudniowych oraz popołudniowych. Jako receptę na wyrównanie krzywej zapotrzebowania na moc przedstawiono odpowiednie zarządzanie strona popytową i akt[...]
EN The paper presents the current daily demand for power from the national power networks with emphasis due to the reduction in the peak morning and afternoon. Authors present the relevant demand side management and active customers response as a a prescription for alignment of curve demand for power. [...]
14
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2015 Nr 42 107--110
PL Nowe technologie z obszaru Smart Grid umożliwiają zwiększenie obserwowalność sieci i wykorzystanie danych do wdrożenia nowych narzędzi analitycznych. Integrując dostępne dane możliwa jest zmiana sposobu zarządzania pracą sieci i podniesienie jej efektywności. W artykule przedstawiono wyniki z przepr[...]
EN Following the major challenges in ensuring high quality of the electricity supply, improving the power system efficiency, and enabling the offering of new service levels to energy consumers, ENERGA-OPERATOR SA (DSO) is launching a pilot project of Smart Grid solutions. The Hel Peninsula has been sel[...]
15
75%
Acta Energetica
2012 nr 1 19-22
PL Inteligentne Sieci Energetyczne – Smart Grid to zapowiedź rewolucji w energetyce. Znany od ponad stulecia scentralizowany i pasywny model sieci elektroenergetycznych na naszych oczach przybiera całkiem nowy kształt: aktywnej, dynamicznej sieci, z rosnącą rolą konsumentów-prosumentów, którym oferuje [...]
EN Smart Grids herald a revolution in the power sector. The centralized and passive power grid model known for over a century is before our very eyes assuming a completely brand new shape: of an active and dynamic network with an increasingly relevant role of consumers – prosumers, who are offered bran[...]
16
75%
Acta Energetica
2012 nr 1 47-55
PL Realizacja pracy „Inteligentny Półwysep” wymagała opracowania modelu obliczeniowego sieci średniego napięcia oraz fragmentu sieci niskiego napięcia na Półwyspie Helskim. Opracowany model został wykorzystany do przeprowadzenia wielu analiz symulacyjnych w sieci SN. Przeprowadzone analizy zostały wyko[...]
EN “The Intelligent Peninsula” project implementation required the development of a computational model of a medium voltage grid and of a section of a low voltage grid in the Hel Peninsula. The model was used to perform many simulation analyses in the MV grid. The analyses were used to develop MV grid [...]
17
75%
Acta Energetica
2012 nr 2 4-12
PL Artykuł ten składa się z trzech części: z ogólnej prezentacji wspólnego modelu informacyjnego (CIM, Common Information Model), jego zastosowania w rozwiązywaniu wybranych problemów systemu elektroenergetycznego i z wniosków. CIM jest niezależną platformą modelu danych opisaną w normach PN-EN (IEC) [...]
EN The paper consists of three parts: general presentation of Common Information Model (CIM), it’s application in solving selected power system problems and conclusions. CIM is an independent data model platform described in IEC 61970/61968 recommended for Smart Grid architectures. In current version [...]
18
75%
Rynek Energii
2014 Nr 2 121--126
PL Internet of Things (IoT) to technologia przetwarzania danych łącząca liczne, różnorodne, fizyczne obiekty za pomocą sensorów oraz innych bezprzewodowych rozwiązań do sieci Internet. Idea ta może znaleźć zastosowanie w sieciach inteligentnych w dążeniu do zwiększenia ich wydajności oraz współpracy z [...]
EN Internet of Things (IoT) is a computing concept that can connect numerous and various physical objects to the Internet thanks to sensors and other wireless technologies. That idea can be implemented in smart grids to increase their performance and cooperation with smart loads, electric vehicles (EV)[...]
19
75%
Rynek Energii
2018 Nr 2 86--88
PL Artykuł zawiera przegląd wybranych artykułów przedstawiających wyniki badań nad metodami rozwiązania następujących problemów: gwałtownie wzrastającej liczby instalowanych źródeł odnawialnej energii, malejącego zużycia energii elektrycznej, konieczności rekonstrukcji linii przesyłowych i rozdzielczyc[...]
EN This work reviews selected papers presenting results on the methods concerning to resolve the following problems in power systems: rapidly growing number of renewable energy sources, declining electric energy consumption, and the necessity for reconstructing the transmission and distribution grid. A[...]
20
75%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2016 Nr 1(15) 17--21
PL Artykuł opisuje, co kryje się pod ogólnym pojęciem sieci inteligentnych i jak ich rozwój wpływa na transformację zachodzącą aktualnie w elektroenergetyce. Przedstawia zmiany zachodzące w obszarze sieci przesyłowych, w tym nowe rozwiązania z zakresu zarządzania infrastrukturą przesyłową, jak systemy [...]
EN The article describes what is meant by the general concept of smart grids and how smart grids development affects to the transformation that takes place in the electric power industry nowadays. The article shows the new solutions for transmission system, like Dynamic Line Rating Systems for transmis[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last