Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 95
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć transportowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogi i Mosty
2005 nr 1 75-90
PL Badania zachowań komunikacyjnych różnych grup osób są nieodzowne do budowy lub kalibracji modeli tworzenia i rozkładu ruchu na sieć transportową. W pracy przedstawiono wybrane charakterystyki tych zachowań w sześciu polskich miastach o różnej liczbie mieszkańców i w dwóch powiatach. W pracy zawarto [...]
EN Investigation of transportation behavior of different groups of inhabitants is necessary to build and calibrate models of demand matrixes generation and transportation needs assignment into transportation networks. Selected characteristics of such behavior, developed on the basis of on surveys held [...]
2
80%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2013 Nr 4 24--27
PL Centrum Zarządzania Ruchem – CZR (ang. Traffic Management Center – TMC) – stanowi centralny ośrodek systemu zarządzania ruchem w sieci transportowej (2). W takim ośrodku jak CZR informacja na temat ruchu w sieci transportowej jest zbierana i przetwarzana w celu efektywnego organizowania, sterowania [...]
EN Traffic Management Center (TMC) is a focal point of a traffic management system within a transportation network. Information on traffic within a transportation network is gathered and processed at the center in order to ensure the effective organization, control and management of transportation proc[...]
3
80%
Logistyka
2008 nr 6 34-38
PL W artykule, na tle charakterystyki gospodarczej oraz sieci transportowej Hiszpanii i regionu Katalonia -jak również poziomu rozwoju i pozycji portu Barcelona - przedstawiono stan, efekty rozwoju, rodzaj i zakres świadczonych usług przez Centrum Logistyczne ZAL.
EN In this article there is presented, against a background of the economic chararteristic and transport - network of Spain and of Catalonia Region - and the growth level and Barcelona's harbour position, the status, growth effects, type and scope of the rendered services by ZAL Logistic Center.
4
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2002 z. 181 45-54
PL W wielu zagadnieniach praktycznych zachodzi potrzeba pomiaru zmiennych w czasie opóźnień, których aktualna wielkość jest niezbędna do wyznaczania sygnałów sterujących w regulowanym obiekcie. Klasycznymi przykładami obiektów sterowania, w których istnieją niestacjonarne elementy opóźniające są sieci [...]
EN There are many practical examples, where time-variable delays have to be measured. Usually, the current values of time delays are necessary for determining of signals controlling plant. Thus, the process of measuring time-variable delays should yield the current values of time-delays for set "way" o[...]
5
80%
Logistyka
2015 nr 3 5807--5811
PL Nowoczesna infrastruktura logistyczna to sprawnie zarządzane, spójne elementy, takie jak sieć transportowa, jednostki transportowe, punkty przeładunkowe, system opakowań i system obsługi informatycznej. W artykule przedstawiono drogi jako element infrastruktury logistycznej, bez którego nie mogą fun[...]
EN This article attempts to analyze the transport network in Poland in terms of ever-increasing development opportunities and possibilities of its modernization with regard to EU funding. Compared to the state of roads at different times of both provided for the modernization of the network in recent y[...]
6
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Skrypt poświęcono modelowaniu systemów transportowych, kładąc szczególny nacisk na problematykę formułowania zadań optymalizacyjnych rozłożenia potoku ruchu na sieć transportową. Przedstawiono w nim zarówno problematykę modelowania systemów transportowych, jak i metodę oceny wielokryterialnej fu[...]
EN The script is devoted to modeling transport systems, with particular emphasis on the problem of formulating optimization tasks for the distribution of traffic to the transport network. It presents both the problem of modeling transport systems and the method of evaluating multicriteria functioning o[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 55 481-489
PL Przedstawiono charakterystykę rozwiązań informacyjnych (telematycznych) wprowadzanych na trans-europejskiej sieci transportowej TEN-T, w szczególności jej części drogowej. Wskazano potrzeby, jakie pod tym względem występują w polskiej części tej sieci z punktu widzenia procesu integracji sieci.
EN Features of information systems (telematics) applied on Trans-European Network for Transport (TEN-T) are presented, especially on roads part of the network. A need to deploy telematic solution on Polish part of TEN-T for transport improvement and for network integration is pointed.
8
70%
Pojazdy Szynowe
2008 Nr 2 14-18
PL W pracy sformułowano zagadnienie wyboru optymalnej struktury sieci transportowej. Przedstawiono analizę istniejących metod optymalnej dekompozycji sieci. Zaproponowano przybliżony algorytm wyboru optymalnej struktury zarządzania siecią transportową oparty na analizie klasterowej i klasyfikacji autom[...]
EN In this work the issue of choice of the optimum structure of the transport network is formulated. The analysis of the existing methods of the optimum decomposition of the network is presented. The approximate algorithm of choice of the optimum structure of managing the transport network based on the[...]
9
70%
Logistyka
2010 nr 1 21-27
10
61%
Logistyka
PL W transporcie przeważa sieciowy sposób produkcji usług przewozowych. W artykule przedstawiono istotę i rodzaje sieci transportowych (prostych, złożonych) oraz wskazano na najważniejsze zależności związane z ich funkcjonowaniem. Rozwój złożonych sieci transportowych konsolidujących przewozy, to wynik[...]
EN Networking pre-dominates freight and passenger service production in transport. In the paper the essence and types of transport networks (simple and complex ones) also main network operations interrelated issues were elaborated. Development of complex bundling transport networks is the result of tra[...]
11
61%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 1 58--61
PL Od lat obserwujemy sukcesywne i bardzo skuteczne wypieranie transportu kolejowego przez transport samochodowy. Mając na uwadze opinię społeczną, Unia Europejska opracowuje proekologiczne polityki transportowe (Zielona Księga i kolejne wydania Białej Księgi), próbując zmienić półśrodkami niekorzystne[...]
12
61%
Archives of Transport System Telematics
EN A huge number of papers studies Travelling Salesman Problem (TSP) in classical version. In standard TSP all cities must be visited and graph is completed. While this is indeed the case in many practical problems, there are many other practical problems where these assumptions are not valid. This pap[...]
13
61%
Transport Miejski i Regionalny
2007 nr 10 44-48
PL Podstawowe elementy systemu - zbieranie i przetwarzanie danych, bazy danych, analizy danych. Zalety i wady systemu.
EN Basic elements of the system – collecting and data processing, database, data analysis. System advantages and disadvantages.
14
61%
Logistyka
15
61%
Pojazdy Szynowe
2011 Nr 2 1-3
PL W referacie omówiono przestawny układ biegowy pojazdu szynowego dla różnych rozstawów szyn. Jest nim zestaw odpowiednio poszerzonych kół, pozbawionych obrzeży, stowarzyszony nieodłącznie z nastawnym zespołem dwóch „ obcych " rolek prowadzących, przeznaczony do ruchu kolejowego pomiędzy dwoma sieciam[...]
EN The adjustable running gear of the , rail vehicle for different track gauges is presented in this article. It is a set of the appropriately widened carrying wheels without flanges, inseparably affiliated with the wheel-set of two "strange" guiding rollers, designed for railway transport betwe[...]
16
61%
Inżynieria Maszyn
PL Wśród problemów rozbudowy krajowej sieci transportowej szczególne znaczenie dla rozwoju całej gospodarki narodowej, a w szczególności polskiego handlu morskiego, posiadają dwa główne lądowo-morskie korytarze transportowe, łączące porty Gdańska i Gdyni oraz Szczecina/Świnoujścia z głębokim zapleczem [...]
EN The studies related to the Trans European Motorway and other contemporary projects paid its main attention to the problems connected with the development of a transport routes of the Baltic ports hinterland, extension of the Trans European Motorway to the Scandinavian countries for trade and transpo[...]
17
61%
Logistyka
PL Artykuł zawiera podsumowanie podstawowych problemów projektowania systemu AGV oraz stosowanego aparatu matematyczny. Ze względu na złożoność systemów AGV, generują one wiele trudnych do rozwiązania problemów, gdzie często zakłada się rozwiązanie co najmniej dwóch problemów decyzyjnych jednocześnie. [...]
EN The article contains summing basic problems of designing the system up of AGV and applied apparatus mathematical. On account of the complexity of AGV systems, they are generating a lot difficult to solve problems, where solving at least two decision-making problems simultaneously often bets. Drawing[...]
18
61%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL W pracy zaprezentowano model sterowania potokiem ruchu w sieci transportowej. W modelu tym przyjęto, że kolejne etapy przebiegu procesu sekwencyjnego utożsamiane są ze stanami systemu transportowego. W takim ujęciu celem pracy jest określenie procedury optymalnej dla procesu składającego się ze sko[...]
EN Paper presents traffic stream steering model in transportation network. Model assumes that following stages of realizing sequenced process are identified with transportation system states. According that article aims in determining optimal procedure for process containing finite number of stages (nu[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 56 305-315
PL W artykule prezentowane są metody optymalizacji sieci transportowej, która bazuje na fakcie zależności przepustowości skrzyżowań od organizacji ruchu. Proponowana metoda jest głęboką analizą warunkowych przepustowości, która daje dobrą ocenę wąskich gardeł, a w następnych krokach usunięcie ich z naj[...]
EN The article is presenting the new way of methods for transportation network optimization who are based on the fact that the dependency of intersection capacity from traffic assignment. Proposed method is deep analyze the conditional capacities, that gives the good estimation of the network bottlenec[...]
20
61%
Logistyka
1999 nr 4 10-11
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last