Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć rozdzielcza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2012 Nr 4 126--130
PL W artykule przedstawiono metodę obliczania strat energii w sieciach średniego i niskiego napięcia. Metoda ta oparta jest na bilansowaniu strat energii i spadków napięć w tych sieciach. Bilansowanie strat energii jest konieczne, dlatego że nie jest znana energia sprzedana z sieci, ze względu na wystę[...]
EN The paper presents a method of calculating energy losses in medium-and low-voltage networks. The method is based on balancing energy losses and voltage drops arising in these networks. The occurrence of commercial losses of energy implies the necessity of balancing energy losses; these losses are id[...]
2
100%
Elektro Info
2011 nr 10 40-41
PL Transformatory służą do przekazywania i dystrybucji energii elektrycznej z trójfazowych sieci rozdzielczych wysokiego napięcia do sieci rozdzielczych niskiego napięcia na obszarach zurbanizowanych oraz do zasilania urządzeń przemysłowych.
3
100%
Nowoczesne Gazownictwo
2003 nr 4 11-17
4
100%
Energetyka
1999 nr 9 433-437
PL Zaproponowano struktury regulacji mocy w sieciach rozdzielczych w warunkach konkurencyjnych zasad obrotu energią elektryczną na rynkach lokalnych. Uwzględniono dotychczasową zasadę regulacji mocy i częstotliwości na rynku systemowym.
EN Structures for load control in distribution grids in competitive rules of electric energy turnover in local markets are presented. The existing principles of load frequency control are taken into consideration.
5
100%
Energetyka
2002 nr 9 639-648
PL Przedstawiono metodę optymalizacji układów pracy sieci średniego napięcia całkowicie odmiennej od metod dotychczas znanych. Istotną funkcję w metodzie pełni tzw. rozpływowa symulacja zmian punktów rozcięć umożliwiająca sformułowanie i rozwiązanie zadania optymalizacji jako zadania programowania niel[...]
EN Presented is a method of optimisation of the MV grid operation schemes, completely different from up-to-date known methods. An essential function in the method fulfils so called current flow simulation of the cut points, enabling formulation and solution of the optimisation task as the task of non-l[...]
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono zasady i metody nowoczesnej koordynacji izolacji sieci rozdzielczej i sieci 110 kV obowiązujące w krajach należących do Unii Europejskiej. Opisano plany i działalność Komitetu Studiów CIGRE 33 Przepięcia i koordynacja izolacji, który opracował dane techniczne i uzasadnienia przedstawio[...]
EN Methods and principles of contemporary coordination of HV insulation employed in distribution networks are presented. In particular, the rules employed by European Union countries have been reviewed and compared to the particle in Polish distribution networks with the rated voltage up to 110 kv. Act[...]
7
100%
Rynek Instalacyjny
2001 Nr 7-8 24--32
PL Problematyka dotycząca zasad projektowania sieci rozdzielczych gazu lub rekonstrukcji technologicznej (przebudowy istniejącej sieci by dostosowywać ją do aktualnych potrzeb) jak dotychczas, ze względu na ograniczoną wiedzę o warunkach funkcjonowania tych sieci nie jest opracowana w sposób spełniając[...]
8
88%
Energetyka
2007 nr 5 318-321
PL Opisano pokrótce historię 55-lecia firmy ZMER Kalisz. Wyjaśniono ideę systemu rozłączników sterowanych radiowo. Wymieniono elementy składowe systemu radiowego sterowania łącznikami produkcji ZMER Kalisz: rozłączniki napowietrzne, napędy silnikowe oraz kompletne zestawy konstrukcji do budowy oraz mod[...]
EN Described is shortly the 55 years' history of ZMER Kalisz company. Explained is the idea of radio-controlled load break switches. Specified are components of radio-control system used for switches produced by ZMER Kalisz: overhead load break switches, motor drives and complete construction sets for [...]
9
88%
Archives of Electrical Engineering
PL Przedstawiono niedeterministyczne metody wyznaczania optymalnego rozmieszczenia stacji transformatorowo-rozdzielczych 110kV/SN, zwanych GPZ-ami lub RPZ-ami, na terenie aglomeracji miejskiej. Omówiono kryteria techniczne i ekonomiczne doboru i wymiany transformatorów pracujących w stacjach elektroene[...]
EN Non deterministic methods of determining optimal location of 110 kV to medium voltage transformer distribution substations, (called GPZ or RPZ), on the area of urban agglomeration have been presented. Technical and economical criteria regarding selection and replacement of transformers, have been di[...]
10
75%
Acta Energetica
2010 nr 2 27-33
PL W niniejszym artykule opisano przykład nowego inteligentnego regulatora transformatora. Układ regulacji transformatorów 110/SN, z proponowanym algorytmem działania, umożliwia automatyczne dostosowanie algorytmu działania regulatorów do aktualnych stanów systemu elektroenergetycznego (np. lawina napi[...]
11
75%
Acta Energetica
2009 nr 2 43-59
PL W niniejszym artykule przeanalizowano możliwości zmniejszania strat mocy i energii w sieciach rozdzielczych SN przy użyciu najpopularniejszej metody bezinwestycyjnej, którą jest optymalna konfiguracja sieci, zwana także optymalizacją rozcięć. Na wstępie scharakteryzowano sieci rozdzielcze, strukturę[...]
12
75%
Acta Energetica
2009 nr 2 89-105
PL Przepływ prądu przez elementy sieci powoduje powstawanie spadków napięcia na tych elementach. W związku z tym, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu napięcia u odbiorców energii elektrycznej konieczne jest stosowanie regulacji napięcia w sieciach elektroenergetycznych. W artykule podano wymagania[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 5 306-313
PL W ostatnich latach możemy zaobserwować gwałtowny rozwój generacji rozproszonej, uwarunkowany m.in. zmianami legislacyjnymi, liberalizacją rynku oraz koniecznością szybkiego zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną. Obecność wielu, różnorodnych źródeł energii w sieciach elektroen[...]
EN In last decades the rapid development of distributed generation can be observed. It is caused, among others, by legal circumstances, liberalization of the energy market and increasing demand of electrical energy. The presence of many various distributed generators in the power system is a big challe[...]
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 9 249-253
PL W artykule zostały omówione wymagania dotyczące poziomów napięcia w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych niskiego napięcia w kontekście regulacji napięcia w stacjach transformatorowych SN/nn z wykorzystaniem Dynamic Voltage Regulation. W opracowaniu przedstawiono teoretyczne oraz rzeczywiste[...]
EN The requirements for voltage levels to low-voltage distribution networks in the context of the voltage regulation in MV/LV transformer stations using Voltage Dynamic Regulation were presented in the paper. Author showed the theoretical and the available potential of loads regulation by changing the [...]
15
75%
Energetyka
2008 nr 7 504-506
PL Opisano jedną z metod zmniejszania strat technicznych w sieciach rozdzielczych. Omówiono kryterium efektywności przy przebudowie sieci terenowej. Przedstawiono przykład obliczeniowy obrazujący efektywność wymiany elementów sieci w odpowiednim czasie pracy sieci.
EN Described is one of methods diminishing technical losses in distribution networks. Discussed is effectiveness criterion during rebuilding of local power network. Presented is calculation example showing the effectiveness of network elements' replacement in a proper network working time.
16
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 3 196-199
PL W artykule omówiono problematykę modeli symulacyjnych modernizacji terenowych sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia. Przedstawiono zagadnienie wyboru kryterium optymalizacyjnego, minimalizacji nakładów inwestycyjnych sieci terenowej nn i SN oraz algorytm obliczeniowy dla potrzeb [...]
EN Problems of simulation models for modernization of regional low voltage and middle voltage electric power networks have been discussed in the paper. The task of the choice of optimization criterion, minimization of investment cost of regional low voltage and middle voltage network has been presented[...]
17
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2006 nr 2 18-20
18
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2006 R. 82, nr 9 98-100
PL Istotnym czynnikiem wpływającym na wielkość strat mocy w rozdzielczej sieci elektroenergetycznej jest układ pracy sieci zdeterminowany lokalizacją punków rozcięć. W praktyce lokalizacja punktów podziału podlega różnym ograniczeniom, co powoduje zwiększenie strat w stosunku do optymalnego układu zasi[...]
EN Power looses minimization is highly important for the power distribution company. One of the simplest and not requiring investments method of power looses minimization is appropriate network configuration. The method of network configuration is called optimal network dissection. The article describe[...]
19
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W referacie przedstawia się metody ekonomiczne, które mogą mieć zastosowanie do analizy ekonomiczno-finansowej rozwiązań technicznych różnych układów rozdzielczych sieci elektroenergetycznych. Szczegółowo omawia się metodę LCC, która może być z powodzeniem stosowana do badania rozwoju stacji transfo[...]
EN Economic methods which may be used for economic and financial analysis of technical solutions of various schemes of distribution power networks have been presented in the paper. Life Cycle Cost (LCC) method has been discussed in details. This method may be successfully used for investigation of the [...]
20
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W referacie przedstawiono ogólną strukturę bateryjnego zasobnika energii typu BES - Battery Energy Storage, oraz opisano możliwość wykorzystania przekształtników opartych na technice mikroprocesorowej w modułowych zasobnikach energii typu BES..
EN In the paper the structure of Battery Energy Storage (BES) is presented. The possibility of utilization energy converter with microprocessor system in energy storages of BES type is also described.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last