Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 511
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć neuronowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 5 6-10
PL Przedstawiono możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do wyrównywania danych pomiarowych.
EN Methods for elaborating of experimental data by means of artificial neural networks are presented.
2
100%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule przedstawiono rezultaty badań nad zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych do wykrywania poślizgu biegunów i stanu pracy asynchronicznej generatora. Opracowane rozwiązanie zapewnia parametry decyzyjne znacznie lepsze niż osiągalne przy wykorzystaniu tradycyjnych układów zabezpieczeniowy[...]
EN Investigations results on application of Artificial Neural Networks (ANNs) to protection of synchronous machines against out-of-step (OS) conditions are presented in the paper. The new ANN-based protection ensures faster and more secure detection of generator loss of synchronism when compared to tra[...]
3
100%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono trzy przykłady zastosowania Sztucznych Sieci Neuronowych (SSN) typu "back-propagation" oraz "interactive activation and competition" w praktycznych problemach z dziedziny szeroko rozumianej Fizyki Budowli. Krótko opisano budowę i zasadę działania użytych sieci. Przedstawiono szczegółow[...]
EN There examples of application of neural networks using "back-propagation" and "interactive activation" algorithm in practical problems of Building Physics are shown in the paper. Theoretical fundamentals, topologies and principles of operations for neural networks of two different types are briefly [...]
4
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 84 173--181
PL W pracy zaprezentowano wybrane architektury neuronowych układów sterowania nieliniowym obiektem dynamicznym i porównano ich właściwości. Sterowanie procesem zostało zrealizowane za pomocą trzech algorytmów, wykorzystujących sztuczne sieci neuronowe: metody stosującej neuronowy model odwrotnej dynami[...]
EN The paper presents a few neural control systems to control nonlinear process and compares their properties. Control of the process was carried out by three algorithms based on neural networks: direct inverse, feedback linearization, and instantaneous linearization. The Multilayer perceptron neural n[...]
5
100%
Przegląd Mechaniczny
2005 nr 4 9-17
PL W artykule przedstawiono wyniki wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do prognozowanie błędów kształtu i wymiaru gotowego wyrobu. Zbudowano i porównano modele o różnych zdolnościach predykcyjnych. Opracowane na podstawie sumarycznych przemieszczeń przedmiotu obrabianego podczas skrawania modele[...]
EN Results of artificial neural networks using to fore-casting of shaping and dimensional errors of finished product. There were built and compared models with different prediction ability. Models, developed on the basis of total displacements of the machining part, were able to predict shaping and dim[...]
6
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2003 nr 7 17-20
PL Ostatnie dwa dziesięciolecia są okresem gwałtownego rozwoju zastosowania sztucznych sieci neuronowych w wielu dziedzinach nauki i techniki. O popularności sztucznych sieci neuronowych decydują ich możliwości w zakresie prognozowania i klasyfikacji danych. Wraz z rozwojem sztucznych sieci neuronowych[...]
7
80%
Przegląd Komunalny
2013 nr 3 46-50
PL Reforma systemu gospodarki odpadami w gminach stanowi duże wyzwanie dla administracji publicznej. Działania organów gmin w zakresie tworzenia tego systemu i egzekucji wydawanych decyzji administracyjnych na gruncie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) powinny [...]
8
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka
2002 Z.1 97-118
PL W pracy przedstawiono metody klasyfikacji obiektów oparte na teorii zbiorów przybliżonych i sztucznych sieci neuronowych. Omówiono wyniki eksperymentów dotyczących klasyfikatorów zespołowych używających reguł decyzyjnych i sieci neuronowej do rozstrzygania konfliktów między nimi.
EN In this paper the methods of objects classification based on rough set theory and artificial neural networks are presented. The results of the experiments were discussed in relation to coupled classifier using decision rules and neural network to resolve the conflicts between them.
9
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia analizę porównawczą dwóch klasyfikatorów defektów opartych na sztucznych sieciach neuronowych. Pierwszy model składa się z pojedynczej sztucznej sieci neuronowej, w której każde wyjście odpowiada jednej grupie wad. Drugi model złożony jest z pięciu sztucznych sieci neuronowych. K[...]
EN The paper describes comparison of two weld defect's classifiers based on artificial neural networks. First model consists of one neural network, where each output neuron corresponds to different defect group. The second model contains five neural networks. Each neural network has one neuron on outpu[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2003 nr 16 63-79
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy procesu eksploatacji wojskowych SP, mającej na celu wyznaczenie czynników eksploatacyjnych, które wywierają istotny wpływ na niezawodność statków powietrznych. Określono miary tych czynników. Zaproponowano wykorzystanie tych miar jako wejścia wektora uczącego sie[...]
11
80%
Journal of Applied Computer Science
EN The past few years have witnessed a dynamic growth variety of neural network applications. Range of these applications is very wide especially in industrial process control. As in nature, the neural network is determined by the connections between the elements, and we can train its to perform the pa[...]
12
80%
Journal of Applied Computer Science
EN The article presents the implementation of each step of Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs) generation from signal acquisition to delta MFCCs computation. Additionally the article presents potential application of MFCCs in context of database multimedia queries (Query By Voice/Query By Hummi[...]
13
80%
Energetyka
2008 nr 1 20-25
PL Przedstawiono podstawowe cechy cyfrowych systemów automatyki elektroenergetycznej, integrujących funkcje identyfikacji, pomiarów, zabezpieczeń, adaptacji oraz rozpoznawania i lokalizacji zakłóceń w procesie, jakim jest praca systemu elektroenergetycznego lub wydzielonych w nim struktur. Jako podstaw[...]
EN Presented are basic characteristics of power engineering digital control systems integrating functions of identification, measurements, protections and adaptation as well as recognition and location of disturbances occurring in the electricity power industry or in structures separated from it. As a [...]
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2003 nr 17 71-87
PL W pracy przedstawiono możliwe warianty wektorów uczących dla sieci neuronowej stosowanej do ilościowej oceny wpływu czynników eksploatacyjnych na niezawodność i bezpieczeństwo techniki lotniczej oraz do oceny wpływu tych czynników na prognozy charakterystyk niezawodności i bezpieczeństwa. Poddano an[...]
15
80%
Spektrum
2008 nr 8 I-V
PL Porównano jakość rozpoznawania sygnałów przy użyciu sieci neuronowych i metod klasycznych. Omówiono w nim podstawowe rodzaje sieci neuronowych oraz metody ich uczenia. Przedstawiono klasyczne metody rozpoznawania sygnałów. Zaprezentowano przykładową architekturę sieci rozpoznającej dziesięć klas syg[...]
EN Compared is the quality of signal recognizing with the use of neural networks and classical methods. Discussed are basic kinds of neural networks and methods to teach them. Described are classical methods of signal recognizing. Presented is exemplary network architecture recognizing ten signal class[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono metode identyfikacji struktur niezawodnościowych. Identyfikacja pozwala na przeprowadzenie obliczeń, których celem jest wyznaczenie liczbowej wartości niezawodnosci funkcjonowania systemu technicznego. Systemy komunalne charakteryzują się pracą ciągłą i mają funkcje usługowe w stosunku[...]
EN In the article the identification method of reliable structure has been presented. The identification allow to carry out calculation, which aim is the estimation of value of technical system reliable function. Characteristic for municipal systems is continue work and service with relation to serve c[...]
17
80%
Nowoczesne Gazownictwo
2004 nr 3 5-8
PL W niniejszym opracowaniu przedstawiono próbę wykorzystania sieci neuronowych do przewidywania zmian ciśnienia podczas przepływu strumienia gazu przez rurę. W jednym z przykładów analizowano zmiany ciśnienia dla hipotetycznej sieci stworzonej przy pomocy programu komputerowego stosowanego do przeprow[...]
18
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Wykorzystując dane doświadczalne dokonano identyfikacji relacji łączących stosunek wodno-cementowy, parametry mechaniki pękania oraz parametry morfologii przełomu betonów ciężkich. Potwierdzono przydatność sztucznych sieci neuronowych w analizie problemów inżynierskich.
EN Back Propagation Networks (BPN) with Resilent Propagation (RProp) learning algorithm have been used for identification of severeal relations between water-cement ratio, fracture toughnes in Mode II and fracture surface parameters of dense conretes without the necessity of performing ardous experime[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z. 8 61-83
PL W pracy zaprezentowano nowy sposób szacowania wskaźników ruchu w lokomocji dwunożnej człowieka, wykorzystywanych w tzw. metodzie wskaźnikowej. Otrzymane wyniki świadczą o przydatności sztucznych sieci neuronowych do analizy i oceny energetycznej chodu człowieka. Całość zaprezentowano na tle obecnie [...]
EN The new method of assessment human gait indicators has been presented. The results show the possibility of artificial neural networks in analysis and human gait assessment. A review of actually using measurement systems and methods of human gait assessment have been also presented.
20
80%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The main goal of the paper is to show great potential of Artificial Neural Networks (ANNs) as a new tool in the identification analysis of various problems in mechanics of structures and materials. The basics of ANNs are briefly written focusing on the Back Propagation Neural Networks (BPNNs) and th[...]
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last