Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć komunikacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Napędy i Sterowanie
2009 R. 11, nr 3 130-132
PL Decyzja, jaką sieć komunikacyjną zastosować w zakładzie lub systemie produkcji, zwykle jest podejmowana szybko i często jest dostosowana do systemu sterownika określonego przez użytkownika końcowego. Podczas wdrażania następnego projektu nie zwraca się zwykle większej uwagi na wybraną wcześniej sieć[...]
2
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Na Śląsku istnieje silnie rozbudowana i tracąca na znaczeniu sieć kolejowa. Sieć torów kolejowych wraz z siecią tramwajową oraz pozostałą infrastrukturą po zlikwidowanych liniach przemysłowych może zostać zaadaptowana w ramach projektów stworzenia połączeń miast Aglomeracji Górnośląskiej z MPL Katow[...]
EN ABSTRAKT: On the Upper Silesia existing expanded and lost significance railway network, now. The railway common with tram network and other infrastructure after deleted industry lines, can be adapt in the frame of projects for joint cities of the Silesian Aglomeration with Katowice-Pyrzowice Airport[...]
3
100%
Studia Informatica
PL Problem wyznaczania połączeń autobusowych jest przykładem złożonej optymalizacji kombinatorycznej. W celu zastosowania badanych algorytmów dla rzeczywistej sieci komunikacyjnej wraz z jej ograniczeniami stworzono komputerowy model realnej sieci komunkacyjnej. W dalszych pracach nad problemem połącze[...]
EN The bus routing problem is a difficult combinatorial optimization problem. we have created a real bus network computer model in order to apply our algorithms to a real bus network. In the future research we plan to investigate the heuristic algorithms, including Tabu Search. The heuristic such as Ta[...]
4
100%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 4 74--76
PL W kraju istnieje potrzeba rozwoju komplementarnej sieci komunikacyjnej, na którą składają się: sieć drogowa krajowa i samorządowa, sieć kolejowa, lotnicza i wodna. Najbardziej jednak elastyczną jest sieć drogowa, mogąca połączyć i zintegrować wszelkie możliwe zakątki kraju. Dlatego też bardzo ważnym[...]
EN In our country it is necessary to develop network of complementary communication, including the network of national and local roads, railways, aviation and water communiction. However, the network of roads is the most flexible, it is capable of connecting and integrating every possible corner of the[...]
5
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Tendencje rozwoju transportu zbiorowego w Polsce w najbliższych latach będą w dalszym ciągu wyznaczane przede wszystkim przez samorządy lokalne odpowiedzialne za tę dziedzinę gospodarki. Samorządy podejmując decyzję o rozwoju będą musiały kierować się w coraz większym stopniu standardami i wymagania[...]
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 5 182-186
PL W artykule przedstawiono projekt sieci komunikacyjnej na potrzeby rezerwowego systemu zabezpieczeń w obszarze inteligentnej podstacji elektroenergetycznej. Proponowaną strukturę sieci zaimplementowano dla inteligentnej podstacji 220kV. Przeprowadzono także symulacje (OPNET) i analizę teoretyczną wyd[...]
EN In this paper, the general design of substation area backup protection (SABP) communication network in smart substation is proposed, and taking a practical 220kV smart substation for the application object, the communication network’s specific structure is constructed. Besides, the specific network’[...]
7
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
PL Trwająca rozbudowa sieci dróg w Polsce stawia przed projektantami oraz przyrodnikami zadanie pogodzenia wymogów ochrony przyrody z potrzebami optymalnego planowania infrastruktury transportowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jako główny inwestor inwestycji drogowych w Polsce, jest ś[...]
EN The article concerns on the issue of protection of animals while realizing road investments. The author describes the road administration's activities that lead to minimizing the bad influence of road building on the animal population.
8
75%
Napędy i Sterowanie
PL Burzliwy rozwój automatyzacji przemysłu i komplikacja procesów produkcyjnych powodują coraz częstsze sięganie do rozwiązań wykorzystujących sieci komunikacyjne i ich adaptację do lokalnych potrzeb. Wymaga tego potrzeba komunikacji modułów wykonawczych oraz sensorów z urządzeniem zarządzającym proces[...]
9
75%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL Jednym z podstawowych zadań transportowych w najbliższym czasie na Śląsku, będzie szybki przewóz z głównych miast Aglomeracji Górnośląskiej (Gliwice, Zabrze, Bytom, Katowice, Tychy, Chorzów, itd.) pasażerów do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice – Pyrzowice. W artykule przedstawiono wybraną [...]
EN In closed time, the basic transportation task on the Upper Silesia, will be fast carriage passangers from main cities of Silesia Aglomeration (Gliwice, Zabrze, Bytom, Katowice, Tychy, Chorzów, etc) to the International Airport Katowice – Pyrzowice. In the article were shown choose to realization rou[...]
10
75%
Inżynieria Maszyn
2004 R. 9, z. 1 107-121
PL Na tle ogólnej charakterystyki systemów komunikacji informacyjnej, stosowanych w łańcuchach dostaw, omówiono zasady funkcjonowania oraz uwarunkowania wdrożeń sieci internetowej. Sieci tego rodzaju określone również mianem "magistral" łączą zrobotyzowane oraz zautomatyzowane urządzenia wykonawcze, wę[...]
EN Current problems in the implementation of complex internal transport and storage systems in goods delivery logistic chains are described. The general principle and specific determinants of the computer integration of management and automatic control, information communications (e-sign and EDI) and r[...]
11
75%
Studia Informatica
PL W pracy przedstawiono problem częstości dostępu do sieci komunikacyjnej w funkcji czasu realizacji oprogramowania aplikacyjnego, rezydującego w węźle systemu rozproszonego. Przedstawiono budowę cyklu podstawowego sterownika swobodnie programowalnego, będącego węzłem systemu oraz zaprezentowano metod[...]
EN The paper describes the problem of access frequency to the communication network in a distributed industry system. The article shows the structure of the basic time cycle of PLC and interdependences between the access frequency and realisation time of application program. It was also proposed to use[...]
12
75%
Komunikacja Publiczna
2016 nr 2 31--33
PL Autor pisze o zmianach popytu na usługi w transporcie zbiorowym w korelacji z takimi zmiennymi, jak: struktura wiekowa mieszkańców, liczba zarejestrowanych samochodów, struktura gospodarstw domowych, geografia przestrzenna miasta, gęstość zaludnienia czy przyzwyczajenia mieszkańców. Tendencja spadku[...]
EN The author writes about changes of demand for services in the public transport correlated with such variables as: the age structure of residents, the number of registered cars, the households structure, the city spatial geography, the density of population or the residents habits. The trend towards [...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 1229--1236, CD
PL W artykule omówiono charakterystykę transportową miasta Zamość. Dokonano porównania kształtu sieci miejskiej tego miasta na przestrzeni drugiej dekady XXI wieku. Uwzględniono kształt sieci transportu zbiorowego w latach 2010, 2014 oraz 2018. Opisano zasadę tworzenia sieci komunikacji wg H. Becka ora[...]
EN The article discusses the transport characteristics of the city of Zamość. The shape of the city's urban network was compared in the second decade of the 21st century. To preparing this description has been taken the shape of the mass transport network in 2010, 2014 and 2018. This article describes [...]
14
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2018 Vol. 20, no. 2 278--283
PL W artykule zaprezentowano opracowaną metodykę szacowania niezawodności układów sieciowych. Rozwiązanie to umożliwia dokonywanie oceny niezawodności oraz projektowanie modernizacji rozpatrywanej sieci przede wszystkim w aspekcie zapewnienia jej wymaganej niezawodności. Praktyczne wykorzystanie omawia[...]
EN Apart from reliability evaluation, the methodology of network systems reliability assessment presented in the article enables the design of modernisation of such systems targeted mainly at ensuring their required reliability. In practice the methodology can be applied for various network systems, e.[...]
15
75%
Napędy i Sterowanie
2001 R. 3, nr 3 26--27
PL "XI/ON" - tak nazywa się nowa rodzina produktów firmy Moeller Electric. Jest to modułowy system obiektowych wejść/wyjść, który może działać w jednej z następujących sieci komunikacyjnych: PROFIBUS DP, DeviceNet, CanOpen, INTERBUS-S. System XI/ON umożliwia połączenie obiektowych czujników i elementów[...]
16
75%
Napędy i Sterowanie
PL Dla komunikacji stacji wejść/wyjść XI/ON z nadrzędnym systemem (sterownik, komputer) w sieci PROFIBUS DP stosowany jest interfejs XN-GW-PBDP. Stanowi on połączenie między modułami XI/ON i masterem PROFIBUS DP. Interfejs ten zarządza wymianą danych pomiędzy poziomem wejść/wyjść i siecią PROFIBUS, a p[...]
17
75%
Napędy i Sterowanie
2001 R. 3, nr 9 50--51
PL Stacje rozproszonego systemu wejść/wyjść XI/ON mogą komunikować się z urządzeniami nadrzędnymi (sterownik, komputer) używając następujących protokołów komunikacyjnych: PROFIBUS DP, InterBus, DeviceNet, CanOpen.
18
63%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2011 nr 1 (27) 93--98
PL W artykule zaproponowano wykorzystanie komunikacji w standardzie PLC jako elementu łączącego magistrale CAN w jedną, spójną sieć. Wybrane węzły transmisyjne takiej sieci dzięki możliwości komunikacji zarówno w standardzie CAN, jak i PLC umożliwiają wymianę danych między magistralami CAN. Praktyczny [...]
EN In this paper we consider using AC/DC power lines as a medium, which connects independent CAN buses into a single network. Each CAN bus is equipped with one node, which is able to transmit and receive data in both CAN and PLC standards. It allows sharing data between CAN buses via DC power lines. Pr[...]
19
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2012 Vol. 23 419--427
PL Badania zostały oparte na warstwach wektorowych Leśnej Mapy Numerycznej (LMN) takich jak: komunikacja, leśnictwa, oddziały, wydzielenia oraz elementach sieci komunikacyjnej Puszczy Niepołomickiej, pozyskanych na podstawie materiałów geodezyjnych. Na podstawie danych PZGiK na obszarze Puszczy Niepoło[...]
EN The research is based on the vector layers of a Digital Forest Map (LMN), such as: transportation, forest districts, departments, allotments, as well as vectorized elements of the transportation network of the Niepołomice Forest obtained from geodetic materials, mainly from topographic maps. Transpo[...]
20
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2009 z. 69 101-113
PL Jednym z podstawowych zadań transportowych w najbliższym czasie na Śląsku, będzie szybki przewóz z głównych miast Aglomeracji Górnośląskiej (Gliwice, Zabrze, Bytom, Katowice, Tychy, Chorzów, itd.) pasażerów do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice- Pyrzowice. W artykule przedstawiono wybraną do[...]
EN In closed time, the basic transportation task on the Upper Silesia, will be fast carriage passengers from main cities of Silesia Agglomeration (Gliwice, Zabrze, Bytom, Katowice, Tychy, Chorzów, etc) to the International Airport Katowice - Pyrzowice. In the article were shown choose to realization ro[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last