Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć inteligentna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2013 Nr 1 50--55
PL Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza część w skrótowy sposób wyjaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące fizycznej reprezentacji chmury obliczeniowej w dostępnych modelach jej implementacji. Przedstawiono również korzyści, które przedsiębiorstwa mogą uzyskać z przeniesienia części lub wszystki[...]
EN The article consists of three parts. The first part briefly explains the basic issues of physical representation of cloud computing in the available models its implementation. It also presents the benefits that companies can gain from the transfer of part or all of the services and applications to t[...]
2
100%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2001 nr 1 51-58
PL Scharakteryzowano kierunki rozwoju sieci inteligentnej na podstawie dokumentów normalizacyjnych zestawu usługowego CS-2 (Capability Set 2) oraz planów i propozycji dostawców rozwiązań sprzętowych. Szczególną uwagę zwrócono na procesy adaptacyjne struktury sieci inteligentnej do świadczenia usług dod[...]
EN The paper describes directions of intelligent networks evolution. The analysis is based on the latest issues of standardization documents defining the Capability Set 2 and contains proposals of solutions offered by suppliers. The main adaptation trends of IN to mobile networks are underlined and an [...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Istotny cel: stworzenie i rozpowszechnienie sieci inteligentnych staje się pilnym globalnym priorytetem z uwagi na wynikające stąd korzyści ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Zasadniczym elementem wizji takich sieci jest synergia technik informatycznych i komunikacyjnych, gdyż staje się niezbędn[...]
EN The substantial task: developing and proliferation of the smart-grid (SG) concept become an urgent global priority as its economic, environmental and social benefits. At the core of the SG vision are synergy information and communication technologies (ICT) as they will be necessity in contemporary p[...]
4
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2010 nr 1 20-24
5
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Zwrócono uwagę na konieczność przekształcania tradycyjnej sieci energetycznej w sieć inteligentną, wyposażonąw urządzenia umożliwiające oszczędzanie i lepsze wykorzystanie energii dostarczanej do odbiorców.
EN Focuses readers' attention on necessity of converting of conventional power network to intelligent network fitted with eąuipment that enable saving and better utilization of power supplied to consumers.
6
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono zasady wdrożenia projektu pilotażowego smart grid na Półwyspie Helskim w zakresie monitoringu i oprogramowania sieci średniego i niskiego napięcia.
EN The paper presents principles of implementation of pilot project smart grid on Hel Peninsula in the scope of monitoring and software of MV and LV networks.
7
100%
Elektro Info
2012 nr 7-8 40-46
PL Artykuł przedstawia system zarządzania napięciem i mocą bierną w inteligentnej sieci rozdzielczej (Smart Grid). Opisano metodę koordynacji zaawansowanego algorytmu regulacji transformatora WN/SN z innymi elementami regulacyjnymi, takimi jak baterie kondensatorów i transformatory liniowe SN/SN. Jako [...]
EN The Volt/Var Management System (VVMS) for Smart Grid is proposed in the paper. There is the description of advanced control algorithm of HV/MV transformer coordinated with other power systems elements such as capacitor banks and line MV/MV transformers. As an additional feature of the system the Con[...]
8
100%
Acta Energetica
2014 nr 4 91--101
PL W artykule opisano podejmowane przez ENERGA-OPERATOR SA działania zmierzające do przebudowy obecnej, tradycyjnej sieci elektroenergetycznej, do poziomu rozwiązań określanych jako sieci inteligentne. Autorzy skupili się na projekcie budowy sieci inteligentnych w obszarze pilotażowym – na Półwyspie He[...]
EN The paper presents the scope and results of engineering, and the scope of Smart Grid deployment in the Hel Peninsula. The following functionalities will be described: Fault Detection, Isolation & Recovery – FDIR function, Integrated Volt/Var Control (IVVC) function, advanced supervision of LV grid, [...]
9
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
1998 nr 2 103-108
PL Przedstawiono opis dostępnych usług inteligentnych (IN) w systemie radiokomunikacji ruchomej (GSM) skupiając się głównie na usłudze przedpłaty PPS. W celu przypomnienia podano również krótki opis struktury sieci IN.
EN Contains general description of IN services in GSM network. Because of its importance and great atraction the Prepaid Service was depicted in more detail. To remind the structure of Intelligent Network was also depicted.
10
100%
Rynek Energii
2017 Nr 2 92--94
PL We wstępie artykułu przypomniano awarie systemowe, które spowodowały konieczność inteligentnego rozwoju sieci przesyłowych i rozdzielczych do których przyłącza się odnawialne źródła enegii (OZE). Zestawiono definicje mikrosieci, sieci inteligentnych. Przedstawiono nową koncepcję „Transakcyjnej Ener[...]
EN The paper starts from description of series blackouts which implied to take into account necessity of application smart on transmission as well in distribution level where dispersed renewable energy resources (RES) are injected. Definitions of microgrids, smart grids and their characteristics are pr[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 26 7--19
PL Tablice o zmiennej treści są innowacyjnym elementem infrastruktury drogowej. Mają one za zadanie ostrzegać podróżujących o zdarzeniach drogowych, takich jak: korki, wypadki, roboty drogowe oraz informować o dopuszczalnej prędkości w określonych warunkach. W obszarach miejskich są również używane do [...]
EN Part of the intelligent transport systems in the road transport are the variable message boards. They allow a dynamic information transmission to the road users regarding the traffic, weather and road load. The article presents organizational and economic aspects of designing and installing such sys[...]
12
100%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL Wraz z wdrażaniem usług Sieci Inteligentnych (ang. Intelligent Network) pojawia się potrzeba oszacowania wydajności systemu w przypadku wykorzystania platformy z rozproszoną inteligencją. Przedstawiony artykuł omawia model kolejkowy dla analizy połączeń telefonicznych (wywołań) Sieci Inteligentnej. [...]
EN With increasing deployment of IN services, design and engineering of network intelligence platforms to accomodate the ever-changing and growing demands of customers, presents a rich market of opportunities and challenges. As telecommunications industry evolves, customers are increasingly coming expe[...]
13
84%
Rynek Energii
2012 Nr 3 3--8
PL Współczesna infrastruktura dostarczania energii elektrycznej nie została zaprojektowana dla zaspokajania potrzeb zliberalizowanego rynku elektryczności i stała się wrażliwa na różnorakie zagrożenia. Wysoki poziom bezpieczeń-stwa, jakości, niezawodności i dostępności energii elektrycznej może być zap[...]
EN The present electric power delivery infrastructure was not designed to satisfy the needs of liberalized electricity marketplace and has become vulnerable to various security threats. The Smart Grid (SG)can to provide high level of securi-ty, quality, reliability and availability. The paper presents [...]
14
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 3a 109--114
PL W artykule przedstawiono zagadnienie oceny zdolności wytwarzania i gromadzenia energii elektrycznej w systemach typu DES (ang. Distributed Energy Storage). W tym celu zaproponowano indeks, określający wielkości maksymalne wymienionych czynników, uwzględniający możliwość łączenia DES między sobą i z [...]
EN In distribution network, the interconnection of distributed energy storage system (DESS) provides network with supply & storage capability which is conducive to regulate peak load and solve intermittency of intermittent energy source. DESS power supply & storage capability index is proposed to quant[...]
15
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie przedstawiono koncepcję wykorzystania centrum usług wspólnych jako narzędzia organizacyjnego wspierającego wdrażanie rozwiązań Smart Grid Analytics. Koncepcja ta, integrująca odpowiednie usługi i technologie centrum kompetencji, centrum usług wspólnych i centrum radykalnych innowacji, zo[...]
EN The paper presents the concept of using a shared service center as an organizational tool to support the deployment of Smart Grid Analytics solutions. The concept, integrating the appropriate services and technologies of center of excellence, shared service center and a center of radical innovation,[...]
16
84%
Rynek Energii
2011 nr 2 146-150
PL Restrukturyzacja tradycyjnego sektora energii elektrycznej dla stworzenia system o cechach inteligencji, zapewniającego efektywność, zrównoważenie i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych , stanowi podstawowe wyzwanie - i zarazem szansę - dla zwiększenia innowacyjności, tworzenia nowych miejsc pra[...]
EN The restructuring of the traditional power sector to produce a smart system that offers efficiency, sustainability and reduced greenhouse gas emissions represents a great challenge and opportunity for innovation, job creation and economical growth. Synergy of these benefits represents opportunity fo[...]
17
84%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2000 nr 2 179-182
PL Przedstawiono opis potencjalnych korzyści związanych z użytkowaniem systemu sieci inteligentnej rozwiązania Siemensa, ogólny zarys jego działania oraz pewne trendy dalszego rozwoju.
EN Contains the description of potential benefits of intelligent network system of Siemens, general concept of its operation and some trends of future orientation.
18
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Wprowadzenie do systemu elektroenergetycznego inteligentnych systemów pomiarowych znacząco zmienia sposób przeprowadzanych pomiarów i rozliczeń. W artykule przedstawiono analizę dokładności realizowanych pomiarów oraz zaprezentowano kluczowe informacje dotyczące inteligentnego systemu pomiarowego i [...]
EN The smart metering to the power system implementation significantly changes the way of measurements and settlements in the electricity sector. This paper presents an analysis of realized measurement accuracy and the key information about the smart metering and the components of the advanced metering[...]
19
84%
Rynek Energii
2016 Nr 2 108--110
PL Na początku artykułu podano definicje sieci inteligentnej i mikrosieci. Z porównania pojęć: samoodnawianie i odporność wynika, że pierwsze z tych określeń zawiera drugie, a ponadto wprowadza dodatkowe funkcje. Jako różne nowości zasygnalizowano nanogenerację i zintegrowane systemy elektryczne i gazo[...]
EN Definitions of Smart Grid (SG) and microgrid open the paper. When resiliency is compared to self-healing, one can see that resiliency contains functions of self-healing as well as additional services. Nanogeneration and integration of electricity and gas systems are considered in the section entitle[...]
20
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 11 119-123
PL Koncepcje Sieci Inteligentnych oraz MicroSieci wymagają sterowania z krótkim czasem wyprzedzania, rzędu minut, co prowadzi do zapotrzebowania na Bardzo Krótko Terminowe Przewidywanie Obciążenia (ang.: Very Short Term Load Forecasting - VSTLF). Przedstawione badnia są kontynuacją poprzednich nad prze[...]
EN The rise of the Smart Grid and Microgrid concepts require load demand control at short lead times, at a resolution of minutes, leading to the need for Very Short Term Load Forecasting (VSTLF). This study builds upon previous research of load forecast and investigates the relationship between system [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last