Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 170
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć elektroenergetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2010 Nr 11 10-10
PL Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator działają w sektorze elektroenergetycznym w celu wypełniania obowiązków Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z art. 9c ust. 2 ustawy Prawo energetyczne.
2
100%
Automatyka Elektroenergetyczna
2010 nr 4 (69) 32-36
PL Systemy elektroenergetyczne znajdują się w stanie przemian rewolucyjnych. Modernizacja sieci w Stanach Zjednoczonych uzyskała państwowy priorytet z pozyskaniem dużych funduszy rządowych na osiągnięcie tego celu. Gruntowna przebudowa sieci przesyłowych i rozdzielczych jest podyktowana osiągnięciem ic[...]
EN Electric power systems are on the verge of revolutionary changes. Modernizing the US power grid has become a national priority with great governmental funds allocated to achieve this goal. The fundamenta transformation of transmission and distribution grids is aimed at their higher efficiency, lower[...]
3
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
1998 nr 8 478-480
4
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 174 119-130
PL W artykule przestawiono wyniki badań statystycznych awaryjności generatorów, transformatorów oraz linii napowietrznych w Polsce w okresie 1992-1997 oraz metodologię obliczania kosztów awaryjności i oszacowaną aktualną i prognostyczną wartość jednostkowego kosztu niedostarczonej energii.
EN Results of statistic investigations of failures of generators, transformers and transmission lines in Poland during the period 1992-1997 as well as the methodology of the calculations of failure costs and estimation of the present prognosis of unit cost of unserved energy are presented in the paper.
5
80%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
PL Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Północ zajmuje się przede wszystkim eksploatacją stacji elektroenergetycznych należących do PSEOperator, stacji SwePol Link AB oraz linii o napięciu 450, 400, 220 i 110 kV na terenie Polski północnej. Ze względu na znaczną liczbę cyfrowych urządzeń zabezpie[...]
EN The operations of Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Północ include the maintenance of substations owned by PSEOperator, SwePol Link AB substations and the 450, 400, 220 and 110 kV lines in Northern Poland. Due to a huge number of digital protection, measuring and telecommunications devices and IT [...]
6
80%
Acta Energetica
2011 nr 2 67-73
PL Artykuł traktuje o znajdowaniu najkorzystniejszej lokalizacji baterii kondensatorów w sieci elektroenergetycznej. Po ogólnym omówieniu rozwiązywania tego zadania autorzy skupili uwagę na wykorzystaniu algorytmu poszukiwania z tabu (Tabu Search). W dalszej części pracy znajdujemy zasady postępowania [...]
EN The paper discusses the process of finding the most optimal locations for capacitor banks within a power network. After general presenting the solution of this task, the authors focused on the application of the tabu search algorithm. A further part of the paper presents rules for applying the tabu [...]
7
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2013 R. 81, nr 8 57--62
PL Oddział Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach jest jednym z największych odbiorców energii elektrycznej w KGHM Polska Miedź. Moc zainstalowana w odbiornikach energii przekracza ponad 220 MW. Pobór mocy podczas normalnej pracy zakładu oscyluje ciągle w granicach 90 MW, a roczne zużycie energii elektr[...]
8
80%
Acta Energetica
2009 nr 1 63-80
PL W artykule rozważane są problemy strat energii elektrycznej w sieciach rozdzielczych z silnymi odniesieniami do sieci rzeczywistej. Pierwszy z serii artykułów na temat strat i sposobów ich minimalizacji.
9
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule opisano skonstruowany przez autora obwód wejściowy urządzenia służącego do analizy widmowej napięcia elektrycznego w paśmie od 35 Hz do 10 kHz. Przedstawiono etap projektowania obwodów oraz badania właściwości układu. Szczególnie skupiono się na wyznaczeniu charakterystyki amplitudowo-czę[...]
EN Abstract - The paper describes the input circuit constructed by the author of for an formed device for the spectral analysis of the voltage in frequency band from 35 Hz to 10 kHz.
10
80%
Automatyka Elektroenergetyczna
2011 Nr 1 (70) 29-36
PL W świetle istniejących przemian w systemach elektroenergetycznych, jakie miały miejsce w ostatnich dziesięcioleciach wyłania się wizja ukształtowania przyszłego przesyłu mocy. O randze problemu świadczy fakt, że modernizacja sieci przesyłowych w USA uzyskała państwowy priorytet z przeznaczeniem wiel[...]
EN Electric power systems are on the verge of revolutionary changes. Modernizing the US power grid has become a national priority with great governmental funds allocated to achieve this goal. The fundamenta transformation of transmission and distribution grids is aimed at their higher efficiency, lower[...]
11
80%
Elektro Info
2010 nr 1-2 26-35
PL Zgodnie z art. 51 Ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity - DzU z 2006 r., nr 89, poz. 625, z późn. zm.) sieci elektroenergetyczne należy projektować i budować przy zachowaniu zgodności z wymaganiami, między innymi Polskich Norm. Również art. 5 Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity - DzU z 2006[...]
12
80%
Archiwum Energetyki
PL Artykuł opisuje nową metodę określania wielkości opisujących zakłócenia wielokrotne w sieci ze skutecznie lub nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym zawierającej transformatory o dowolnej grupie połączeń. Metoda ta pozwala obliczać zakłócenia po obu stronach transformatora i przygotować algoryt[...]
EN The paper presents a new method for determining quantities of multiple faults in networks with effectively or ineffectively earthed neutral and transformers with any vector group. The method allows the calculation of faults on both sides of a transformer and makes the preparation of algorithms for c[...]
13
80%
Automatyka Elektroenergetyczna
2010 Nr 1 (66) 24-27
PL Wychodząc z założenia, że transformator jest jednym z najdroższych elementów sieci elektroenergetycznych, duże znaczenie dla jego eksploatacji posiada kontrola jego pracy. Jej przykładem jest opisany w artykule system monitoringu autotransformatora zainstalowany w stacji 220 kV Poręba. Oprócz samego[...]
EN This paper describes the monitoring system of autotransformer installed in the Poręba station. Apart from the monitoring system carried out on microprocessor controllers ADAM 5000, a process of adapting the transformer for the system of data acquisition was also described.
14
80%
Przegląd Komunalny
2001 nr 9 68-69
PL Pojęcie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zostało wprowadzone przez Ustawę - Prawo energetyczne z 1997 r. Choć ustawa obliguje gminy do sporządzania projektów założeń to niewiele gmin przystąpiło do ich realizacji. Z kolei część gmin zleca ich wykon[...]
15
80%
Napędy i Sterowanie
PL 20% – tyle wynosi według szacunków Komisji Europejskiej możliwość zaoszczędzenia energii w przemyśle, handlu i rzemiośle. Elektryczność ma tutaj największy udział. Aby zidentyfikować odpowiednie możliwości oszczędnościowe, należy na początku ocenić aktualny stan. Cyfrowe wielofunkcyjne urządzenia po[...]
16
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule omówiono problematykę optymalnych struktur i konfiguracji terenowych sieci elektroenergetycznych niskich i średnich napięć w okresie 1-3, 5, 10 i 15 lat. Przedstawiono sześć modeli sieci terenowej SN i nn i przeprowadzono ich głęboką analizę. Opracowano wnioski odnośnie wybory optymalnych[...]
EN Problems of optimal structures and configurations of terrain electric power networks of low and medium voltage in the period of 1 –3, 5 10 and 15 years has been discussed in the paper. Six models of a terrain MV and LW network have been presented and their deep analyse has been conducted. Conclusion[...]
17
80%
Energetyka
2007 nr 12 888-890
PL W pracy przedstawiono doświadczenia z zastosowania systemu przesyłu danych za pośrednictwem sieci elektroenergetycznej nN z wykorzystaniem transmisji PLC. Przedstawiono aplikacje dokonujące zdalnego odczytu wartości z liczników energii elektrycznej. Odpowiednie instalacje zostały wykonane i są ekspl[...]
EN The paper presents our experience in the field of PLC data transmission using low voltage network. The applications for remote data readout of the energy counters are presented. The installations are built and exploited in two distribution networks; one it the urban region and the second in the rura[...]
18
80%
Energetyka
1999 nr 11 594-597
PL Opisano przyrządy do pomiaru parametrów stanu sieci trójfazowej produkowane przez Energopomiar w latach 70. i 80. oraz przez Energopomiar-Elektrykę w latach 90.
EN Measurement equipment for state assessment of the three phase grid made by Energopomiar in seventies and eighties and by Energopomiar Elektryka in nineties has been described.
19
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2000 nr 6 29-33
PL Przedstawiono analizę zabezpieczeń zwarciowych z uwzględnieniem wpływu temperatury kabli i przewodów, bocznych odpływów oraz wartości przyjmowanych napięć na wyniki obliczeń minimalnego prądu zwarcia. Określono stopień bezpieczeństwa wynikającego z ustalonych zasad doboru nastaw zabezpieczeń i rzecz[...]
EN Presented here is an analysis of the short-circuit protection systems with taking into account the influence the temperature of cables and leads, and side line branches, as well as the values of accepted voltage values, has on the results of computations of the minimal short-circuit current.
20
80%
Energetyka
1999 nr 11 592-594
PL Przedstawiono pogląd autorów na zagadnienie poprawności dokonywania oceny zagrożenia porażeniowego dla urządzeń o napięciu wyższym niż l kV.
EN Presented is an opinion of authors on the problem how to assess correctly a shock menace in the equipment at a voltage higher than l kV.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last