Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć dróg
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 12 73-75
PL Struktura sieci dróg w Bielsku-Białej, podobnie jak w wielu innych miastach Polski, w dużej mierze wynika z warunków fizjograficznych terenu, na którym są one zlokalizowane. Istotne znaczenie mają również związane z ich rozwojem skomplikowane historyczne uwarunkowania. W naturalny sposób jedne szlak[...]
2
80%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 8-9 20--21
PL Górny Śląsk ma dwukrotnie gęstszą sieć dróg niż wynosi średnia dla Polski. To tu przecinają się najważniejsze korytarze transportowe (III i IV, czyli autostrada A1 z autostradą A4), a miasta otoczone są ekspresowymi i krajowymi odcinkami dróg o bardzo dużym natężeniu ruchu. To właśnie na Górnym Śląs[...]
EN The density of the road network in Upper Silesia is twice bigger than the Poland’s average. It is here that the main transportation corridors (III and IV, i.e. A1 and A4 motorways) intersect, and expressway and national sections of heavy traffic roads run around the cities. And it is also here that [...]
3
80%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 5 76-78
PL Od początku czerwca ubiegłego roku kierowcy mogą jeździć kolejnymi, nowymi odcinkami obwodnicy Poznania: ekspresowym odcinkiem zachodniej obwodnicy S11 od węzła Poznań Dąbrówka (Dąbrówka) do węzła Poznań Zachód (Głuchowo) oraz wschodniej obwodnicy S5 od węzła Gniezno Południe (Woźniki) do węzła Pozn[...]
EN Since the beginning of June of 2012, road users can drive the subsequent, new sections of the ringroad of Poznań: expressway section of the western ringroad S11 from the Poznań Dąbrówka junction (Dąbrówka) to the Poznań Zachód junction (Głuchowo), as well as the eastern ringroad S5 from the Gniezno [...]
4
80%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 110-111
5
80%
Przegląd Komunalny
1999 nr 9 53-55
PL Drogi stanowią układ życionośny środowiska bytowania i gospodarowania człowieka. Ich wytyczanie, rozwój sieci i stan techniczny decydowały niegdyś o zasiegu penetracji człowieka w środowisko przyrodnicze, o władaniu militarnym innych krain oraz poziomie i rozwoju wymiany gospodarczej między różnymi [...]
6
61%
Logistyka
2012 nr 3 669-676
PL Rozważana w artykułach [1,2,3,4] koncepcja systemu poszukiwania zadanych pojazdów na podstawie danych wizualnych sukcesywnie rozwijana jest o kolejne etapy symulacji. Celem nadrzędnym jest uzyskanie największego prawdopodobieństwa trafnej prognozy trajektorii zadanego pojazdu, która w efekcie pozwol[...]
EN We extend the concept of a network for visual tracing definite vehicles, presented recently in [1,2,3,4], by successive improvements of available simulation components. The final aim is to make good predictions of future positions of the object under surveillance, which allows the interception of th[...]
7
61%
Materiały Budowlane
2005 nr 4 52-54
8
61%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 10 92--96
PL Program rozwoju sieci dróg w Polsce, a w szczególności autostrad, budził zawsze duże zainteresowanie społeczne. Na budowaniu dróg, podobnie jak na piłce nożnej, znają się wszyscy i mają na ten temat dużo do powiedzenia. Stąd także wynikały dyskusje o przebiegu przyszłej autostrady przez Warszawę lub[...]
EN The programm of road network development has always been an issue of high social interest. When it comes to both road construction and football, it seems that everyone is an expert. This is the reason for countless discussions on the course of future highway running through Warsaw, or on the other h[...]
9
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 97 131--146
EN The main aim of this article is to introduce road repair and building programmes and procedures that took place in both the Kingdom of Poland, as a whole, and the Masovian Province, in particular. Starting with legal matters, this article describes the variety of combined activities on the part of t[...]
10
61%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2012 nr 6-7 14--18
11
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2139-2147
PL Systemu Poszukiwania Pojazdów Drogowych Według Zadanych Cech, proponowany i badany w pracach [2 - 8], wymaga symulacji ruchu poszczególnych zespołów auto/kierowca poruszających się po terenie zainteresowania, a następnie akwizycji, transmisji i przetwarzania danych otrzymanych z ustalonych punktów [...]
EN The vehicle tracking system described in [2-8], based on visual identification by given features, requires the simulation of the motion of driver/vehicle units on a territory of interest. Next the acquisition, transmission and processing of data obtained from observation units at chosen positions ha[...]
12
51%
Archives of Transport System Telematics
EN The article outlines the video registration method as well as research based on obtained video footage of the characteristics of traffic flow. The method is flexible and makes it possible to research various traffic characteristics. The article presents the method’s assumptions and the manner in whi[...]
13
51%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2014 Nr 2 68--70
PL W artykule opublikowanym w poprzednim numerze „Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego” Tomasz Dąbrowski przedstawił inwestycje mostowe zrealizowane w województwie małopolskim w latach 1999–2013. W tym artykule pisze o przeprawach mostowych obecnie realizowanych oraz planowanych do realizacji. Inwes[...]
14
51%
Geomatics and Environmental Engineering
PL Problematyka opracowania dotyczy oceny sieci dróg bezpośredniej obsługi działek we wsiach podzielonych autostradą. Zakres badań obejmuje analizę przestrzenną w trzech wsiach: Rogoźnica, Rudna Mała i Lipie położonych w gminie Głogów Małopolski w powiecie rzeszowskim. Na podstawie danych z części opis[...]
EN Issues specified in the study concern the evaluation of road networks providing access to cadastral parcels in villages divided by a motorway. The scope of the research involves a spatial analysis of three villages: Rogoźnica, Rudna Mała, and Lipie, all located in the Głogów Małopolski commune, in t[...]
15
51%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2018 nr 1 42--43
PL W ostatnim czasie podpisano kolejne umowy na budowę drogi szybkiego ruchu S7. Chodzi o fragmenty: Strzegowo-Pieński (22 km), Pieńki-Płońsk (13,7 km) oraz węzeł Szczepanowice-węzeł Widoma.
16
51%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 4 58--60
PL Artykuł przedstawia uwarunkowania i wyniki działalności transportu samochodowego w Mołdawii. To najbiedniejszy kraj w Europie (w 2013 r. wartość PKB wyniosła 7962 mln USD, a wartość PKB per capita – jedynie 4983 USD), jest słabo rozwinięty, silnie uzależniony od importu paliw i surowców (w 2013 r. w[...]
EN Road transport plays a very important role in the economy of Moldova. During the analyzed decade the share of this mode of transport in the transportation of goods and transport performance significantly increased, making road transport in this period the dominant mode of transport. Despite years of[...]
17
51%
Archives of Civil Engineering
EN Sand drifting on road networks in the region of the Lower Algerian Sahara is one of the main problems for the sector. Machines are repeatedly deployed to overcome this phenomenon. The long experience acquired while dealing with the removal of sand from roads pushed us to focus on obstacles called "D[...]
18
41%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Układ funkcjonalno-przestrzenny Sudetów jest kształtowany w granicach trzech państw: Polski, Czech i Niemiec. W pracy przedstawiono najważniejsze problemy całego regionu w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, obszarów chronionych, sieci dróg i przejść granicznych oraz zagospodarowania prz[...]
EN Spatial and functional system of the Sudeten is formed in three countries: Poland , Czech Republic and Germany. This paper presents most important problems of the whole region in environmental protection, water management, protected areas, road network, border checkpoints and spatial management. Rec[...]
19
41%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 4/76 15-22
PL Liczba pojazdów i struktura parku samochodowego oraz stan sieci drogowej ma silny związek z poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych danych charakteryzujących park samochodowy, sieć dróg i natężenie ruchu drogowego oraz system badań technicznych na [...]
EN Number of vehicles, structure of car park and state of road net has a strong relationship with level of safety of road traffic. The aim of paper is presentation most important data characterizing car park, net of roads, intensity of road traffic and system of technical investigations in Mazovia regi[...]
20
41%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 915--918, CD
PL Działanie opracowywanego na Wydziale Transportu i Elektrotechniki UTH Rad. systemu poszukiwania pojazdów drogowych polega na kolekcji, analizie i selekcji danych uzyskanych z różnorodnych istniejących, a także dodatkowo zainstalowanych jednostek obserwacyjnych takich jak fotoradary, kamery monitoruj[...]
EN The system which is developed in Department of Transport and Electrical Engineering UTH Rad. consists of collecting, analyzing and selecting data from existing observation units, and such to be installed in the future, including photo-radars, electronic fee collection and traffic monitoring cameras.[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last