Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 163
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć ciepłownicza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono propozycję wykorzystania energii cieplnej z Elektrowni TURÓW do zaopatrzenia w energię cieplną Zgorzelca. Konieczny tranzyt energii cieplnej w postaci wody gorącej wynosi około 30 km. Moc szczytowa, zamawiana w Elektrowni TURÓW, wynosi około 37,6 MW, a ilość energii 400000 [...]
EN Paper presents suggestion of utilizing heat energy in Turów Power Station for supplying Zgorzelec with heat energy. Necessery transit of heat energy (in form of hot water) carries out about 30 km. Peak power carries out about 37,6 MW and amount of energy - 400 000 GJ per year. Paper describes prelim[...]
2
100%
Instal
2008 nr 4 12-13
PL Omówiono zagadnienie niezawodności sieci ciepłowniczych preizolowanych ze szczególnym uwzględnieniem elementów zespołu złącza. Rozważania zostały poparte statystykami prowadzonymi przez AGFW.
EN The matter of operational reliability of preinsulated district heating systems with particular consideration of joint elements was discussed in the article. The considerations were sustained by statistics run by AGFW.
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Omówiono wykresy regulacyjne sieci cieplnych komunalnych z przykładem obliczeniowym.
4
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
5
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2005 Nr 11 62-63
6
100%
Instal
2018 nr 9 6--7
PL Jednym z podstawowych parametrów definiujących stan awaryjny sieci preizolowanej jest wielkość rezystancji izolacji w określonym rurociągu. Na zmierzoną wielkość mają wpływ różne czynniki, a określenie progów alarmowych jest ściśle związane z zastosowanym rodzajem systemu alarmowego. W artykule omów[...]
7
80%
Instal
2012 nr 12 10-15
PL W artykule przedstawiono zasady doboru średnic rurociągów osiedlowej wodnej sieci ciepłowniczej. Przedstawiona metoda doboru średnic sieci osiedlowej uwzględnia optymalną prędkość wody sieciowej oraz lokalne warunki hydrauliczne tj. dopuszczalny spadek ciśnienia w sieci, zapewniający wymagane ciśnie[...]
EN Appropriate selection of the optimal pipeline diameter for DH network which is a strategic decision for the development of the DH system and also heat sources are discussed. In the paper two methods used for calculation of pipeline optimal diameter are presented. The first simple method is based on [...]
8
80%
Czysta Energia
2013 Nr 9 48-50
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omówiono akumulację energii cieplnej w sieci ciepłowniczej. Pokazano przebieg akumulacji w przewodzie zasilającym sieci ciepłowniczej, a także przebiegi przejściowe w węźle cieplnym wywołane skokowym zwiększeniem temperatury wody w przewodzie zasilającym. Zwrócono uwagę na niskie nakłady inwestycyjn[...]
EN In this paper heat storage in district heating network is presented. Course of district heating network heat storage in outgoing pipeline and step response of house substation on increasing water temperature has been shown. This way of heat storage is low-cost solution in CHP type district heating [...]
10
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 12 530-533
PL W artykule scharakteryzowano straty ciepła przy jego przesyłaniu oraz opisano ich zmienność w czasie.
EN The paper describes heat transmission losses and their temporal variability.
11
80%
Instal
2012 nr 6 21-26
PL W artykule przedstawiono metodę optymalizacji gazowych układów kogeneracyjnych. Przeprowadzono obliczenia na podstawie danych rzeczywistego systemu ciepłowniczego. Obliczenia wykonano z zastosowaniem agregatów firmy Jenbacher. Jako kryterium optymalności przyjęto prosty czas zwrotu (SPBT - simply pa[...]
EN In the article a method of optimizing gas cogeneration system is presented. The calculations based on real heat engineering system were carried out. The aggregates produced by Jenbacher were used in calculations. As criterion of the optimality simply payback time - SPBT was accepted. The calculation[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Results of heat development in Ukraine state and prospects analysis are presend. Technical equipment and devices parameters are presented. Save energy efficiency is described.
13
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
14
80%
Instal
2014 nr 3 5--7
PL Standardowo, we wszystkich informacjach producentów elementów preizolowanych, także w materiałach dostawcy rezystancyjnego systemu alarmowego, przy omawianiu systemu nadzoru, mówi się o dwóch drutach alarmowych. Praktyka pokazuje, że w przypadku większych średnic dwa druty okazują się niewystarczają[...]
15
80%
Instal
2011 nr 7/8 9-10
PL Projekt "Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie" realizowany przez miejscowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, otrzymał jako jedyny w województwie łódzkim unijne dofinansowanie i znalazł się w pierwszej piątce polskich firm energetycznych. Środki w wysokości 21 [...]
EN The project "Reconstruction and modernization of district heating networks for housing estates in Bełchatów" realized by local Power engineering company, received EU founding as the only one in Łódź district and is in top five of Polish energy companies. An appropriation of 21 million PLN come from [...]
16
80%
Instal
2011 nr 12 6-8
PL Dzięki zastosowaniu termografii wykonywaniej z powietrza możliwa staje się całopowierzchniowa ocena sieci ciepłowniczych oraz można dokonać inwentaryzacji i rozróżnienia słabych punktów w sieci. Może ona być podstawą do obszernej analizy stanu oraz do rentowniejszego planowania odnawiania i remontów[...]
17
80%
Instal
2012 nr 2 10-11
PL Zamknięty układ nadzoru w sieciach ciepłowniczych preizolowanych jest bardziej prosty w realizacji i diagnostyce. Zamknięcie pętli może być realizowane na różne sposoby, najlepsze zdaniem autora, jest spięcie drutów alarmowych zwykłą złączką elektryczną tuż po wyprowadzeniu ich spod zakończenia term[...]
EN Closed supervision system in preinsulated district heating networks is more simple to implement and diagnostics. Closing the loop can be implemented in various ways, the best according to the author, is to connect wire alarm with typical electrical connector after removal from heat shrink end.
18
80%
Instal
2007 nr 6 24-29
PL W artykule przedstawiono wybrane przedsięwzięcia modernizacyjne w miejskim systemie ciepłowniczym m.st. Warszawy zrealizowane w przeciągu ostatnich kilkunastu lat. Zarysowano kierunki dalszych zmian oraz wskazano sposoby zwiększenia efektywności energetycznej i ekonomicznej przesyłania ciepła w wars[...]
EN The selected modernization projects of Warsaw district heating system realized within last fifteen years were presented in the article. The tendencies of future changes were shown as well as the ways of increasing energy and economical efficiency for heat transfer in Warsaw district heating system.
19
80%
Instal
2008 nr 9 16-17
PL Niniejsze opracowanie jest kontynuacją artykułów omawiających możliwości wykorzystania akumulacji ciepła w sieci ciepłowniczej współpracującej ze skojarzonym źródłem przetwarzania energii, opublikowanych w miesięczniku „Instal” nr 1/2006 i 9/2006. Prowadzone w latach 2005-2007 próby i ich analiza w [...]
EN This study presented herein is a continuation of articles regarding possibilities of the usage of the heat accumulation in the heat distribution network cooperated with combined energy sources presented in the INSTAL No. 1/2006 and 9/2006. Conducted in 2005-2007 tests and their analysis in the heati[...]
20
80%
Instal
2010 nr 9 31-34
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last