Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 90
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siarkowodór
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2007 Nr 10 16-17
2
100%
Nafta-Gaz
1998 R. 54, nr 10 424-428
PL Ropa naftowa zawiera często dużo siarkowodoru, który przed transportem należy usunąć. Tradycyjne, stosowane w kopalniach metody eliminacji siarkowodoru z ropy na kopalniach nie zawsze są skuteczne dla uzyskania odpowiedniego poziomu H2S w ropie. W przedstawionym artykule opisano badania laboratoryjn[...]
EN As usually, crude oils contain large amounts of H2S that must be removed before transporting them. Conventional removal methods are often ineffective in obtaining the desired level of hydrogen sulfide. In the present paper there have been described laboratory studies how to outgas crude oils contain[...]
3
88%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 289-300
EN Hydrogen sulphide (H2S) gas is typically formed in sewage collection systems that are conducive to creation of septic conditions. Collection systems in warm climates that have a flat grade or do not have the flow-through velocities (minimum two feet per second) to prevent the stagnation of fluid, al[...]
4
88%
Wodociągi - Kanalizacja
2017 nr 12 18--20
5
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2011 nr 9 40-41
6
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2010 nr 10 50-54
7
75%
Environment Protection Engineering
EN Organic materials (mainly composts, bark and shavings, heather twigs) are the substances most often used as packing beds in biofilters. The aim of the study was to evaluate the rate of hydrogen sulfide removal in pine bark. The initial concentration of hydrogen sulfide was up to 58% v/v. The removal[...]
8
75%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W artykule opisano procedurę badania wpływu siarkowodoru na rury okładzinowe wykonane z włókien szklanych oraz makroskopowe wyniki przeprowadzonych badań. Badania przeprowadzono w symulowanych warunkach otworowych. Wyniki badań wykazały, że rury z włókien szklanych absorbują siarkowodór, a także rea[...]
EN The paper presents results of laboratory research on the hydrogen sulfide influence for fiberglass tubulars. The research was prepared in borehole-simulated conditions. The results show that hydrogen sulfide is absorbed by fiberglass material and gives chemical reactions. It can reduce technological[...]
9
75%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań korozyjności cieczy nadpakerowej sporządzonej na bazie węglanu potasu w warunkach dopływu siarkowodoru. Zbadano ilość zaabsorbowanego siarkowodoru oraz zmiany pH cieczy węglanowej wywołane tą absorpcją. Przebadano również wpływ inhibitorów korozji na [...]
EN In the present paper research results of corrosivity of potassium carbonate-based packer fluids were presented. Investigations were carried out in hydrogen sulfide atmosphere. Absorption of hydrogen sulfide as well as pH changes were examined. Influence of corrosion inhibitors on corrosivity of pota[...]
10
75%
Nafta-Gaz
2005 R. 61, nr 4 166-170
PL Pojawienie się siarkowodoru w gazie ziemnym wydobywanym z Podziemnego Magazynu Gazu w Swarzowie w X cyklu eksploatacji (1989 r.) stało się inspiracją do podjęcia szczegółowych badań mikrobiologicznych i chemicznych mediów złożowych na tym obiekcie. Poszukiwano przyczyn występowania tego zjawiska, a [...]
EN Occurrence of hydrogen sulfide in natural gas from UGS Swarzów became the beginning of detailed microbiological and chemical researches for this object. The reasons of this phenomenon and processed protection methods against creating of hydrogen sulfide (H2S) in deposit conditions are searched. In t[...]
11
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL Artykuł przedstawia wyniki badań zaczynów cementowych przeznaczonych do uszczelniania głębokich otworów wiertniczych. Badania stwardniałych zaczynów cementowych wykonywano w temperaturze 95°C dla próbek przechowywanych w solance magnezowej nasyconej H2S. Zaczyny sporządzano z cementów o dużej zawart[...]
EN The article presents the research results of the cement slurry used for sealing deep drilled holes. The tests on the samples of the hardened cement slurry were performed in the temperature of 95°C. The mentioned samples were kept in saturated magnesium brine with H2S. The slurry samples were made of[...]
12
75%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 4 16--24
PL Od końca 2010 roku mierzalne stężenia H2S zostały stwierdzone nie tylko w otworach badawczych wierconych w kopalni „Polkowice-Sieroszowice", ale także w wyrobiskach przyległych do zrobów pola eksploatacji G-62, gdzie doszło do poważnego wypadku zatrucia gazem, w którym poszkodowany został jeden górn[...]
EN Since September 2010 measurable concentrations of H2S were confirmed not only in survey holes drilled in the "Polkowice-Sieroszowice" mine, but also in workings adjacent to goaf of exploitation field G-62, where a serious gas poisoning incident took place in which one miner suffered injury. Hydrogen[...]
13
75%
Inżynieria Mineralna
2014 R. 15, nr 2 281--286
PL Metabolizm bakterii redukujących siarczany (SRB) składa się generalnie z utleniania organicznych substratów lub molekularnego H2 oraz redukcji siarczanów w warunkach beztlenowych. Poprzez utlenianie molekularnych składników organicznych (np. mleczan, octan) zyskują one energię oraz pożywki. Proces b[...]
EN Metabolism of sulphate-reducing bacteria (SRB) generally consists of organic substrates or molecular H2 oxidation and sulphates reduction under anaerobic conditions. By oxidizing low molecular weight organic compounds (e.g. lactate, acetate) they obtain energy and nutrients. Biological-chemical proc[...]
14
75%
Nafta-Gaz
2015 R. 71, nr 11 917--923
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odporności trzech gatunków stali, stosowanych w przemyśle naftowym, na korozję naprężeniową oraz kruchość wodorową występującą w środowisku zawierającym H2S. Testy korozji naprężeniowej SCC pozwalają na określenie progu bezpieczeństwa dla danego mater[...]
EN Results of laboratory study of 3 types of steel, resistance to sulphide stress cracking and hydrogen induced cracking in H2S environments, are presented in this article. Those steels have been applied in the petroleum industry. Determining the threshold of safety for each type of steel (w[...]
15
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 685--690
PL Pojawienie się siarkowodoru w gazie ziemnym wydobywanym z Podziemnego Magazynu Gazu w Swarzowie w X cyklu eksploatacji (1989 r.) stało się inspiracją do podjęcia szczegółowych badań mikrobiologicznych i chemicznych mediów złożowych na tym obiekcie. Poszukiwano przyczyn występowania tego zjawiska, a [...]
16
75%
Forum Eksploatatora
2018 Nr 3 (96) 26-28
PL Siarkowodór jest gazem silnie toksycznym, dlatego też niezwykle ważne staje się przedstawienie jego wpływu na organizm człowieka, szczególnie w kontekście zagrożenia pochodzącego z wód stosowanych w gospodarstwach domowych. W artykule przeanalizowano regulacje prawne odnośnie stężeń tego gazu, przed[...]
17
75%
Technologia Wody
2018 Nr 5 (61) 22--29
PL Siarkowodór jest gazem silnie toksycznym, dlatego też niezwykle ważne staję się przedstawienie jego wpływu na organizm człowieka, szczególnie w kontekście zagrożenia pochodzącego z wód stosowanych w gospodarstwach domowych. W artykule przeanalizowano regulacje prawne odnośnie stężeń tego gazu, przed[...]
EN Hydrogen sulphide is a highly toxic gas. That is why it is very important to present its effect on the human body, especially on the issue of the dangers of the water used in households. The article analyzes the regulations relating to the concentration of this gas, there is shown the possible origi[...]
18
75%
Technologia Wody
2018 Nr 5 (61) 26--29
PL Siarkowodór jest gazem silnie toksycznym, dlatego też niezwykle ważne staje się jego usunięcie z instalacji wodnych, szczególnie w gospodarstwach domowych. W artykule przeanalizowano możliwe przyczyny obecności siarkowodoru w wodzie, a także dostępne na rynku urządzenia do jego usunięcia. Spośród ws[...]
EN Hydrogen sulfide is a highly toxic gas, and therefore becomes extremely important to remove it on the water systems, especially in households. The article analyzes the possible causes of the presence of hydrogen sulfide in the water, as well as commercially available equipment for its removal. From [...]
19
75%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 5 1064-1067
20
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2019 nr 5 15--17
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last