Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siarczany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Korozja siarczanowa występuje w większości przypadków związanych z zagrożeniem korozyjnym betonu, dlatego też problem ten analizowany jest szeroko w literaturze światowej. Autor na podstawie własnych badań określił te parametry materiałowe i technologiczne, które umożliwiają ocenę potencjalnej odpor[...]
EN In the spectrum of type the sulphate corrosion the most popular. This problem is analysed in large range in world literature. Author determined the material and technological parameters, which permit on calculate the potential degree of the corrosive resistance of cement concrete.
2
100%
Przegląd Geologiczny
PL Składy izotopowe siarki i tlenu siarczanów wód mineralnych utworów ery mezozoicznej antyklinorium środkowopolskiego oraz solanek z tych samych utworów w Niemczech są zbliżone. W zbiornikach wodnych przebiegały więc w tym czasie takie same procesy. Wartości *34S i *18O ewaporatów i minerałów siarczan[...]
3
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3 527-538
PL Przedstawiono wyniki badania równowagi absorpcyjnej: NO-wodne roztwory lub zawiesiny siarczanów(IV) z dodatkiem Fe(II)-EDTA. Badania dotyczyły wpływu rodzaju siarczanu(IV) oraz parametrów absorpcji na stałą równowagi absorpcyjnej K [Y,X]
EN The results of the investigations of the absorption equilibrium: NO-water solutions or suspensions of sulfates(IV) + Fe(II)-EDTA were presented. The influence of the sulfate(IV) type and the absorption parameters on the absorption equilibrium constant K [Y,X] has been investigated.
4
75%
Ekologia i Technika
2004 R. 12, nr 5 154-159
PL Bakterie redukujące siarczany są bezwzględnymi beztlenowcami wykorzystującymi w procesie oddychania siarczany jako końcowe akceptory elektronów w procesie zwanym dysymilacyjną redukcją siarczanów. W wyniku swojej działalności wytwarzają duże ilości siarkowodoru. Mikrobiologicznej korozji z udziałem [...]
EN The obligatory anaerobic sulfate-reducing bacteria utilize sulfate as terminal electron acceptor. Microbial sulfate reduction is an important metabolic activity in many reduced habitats. This dissimilatory sulfate reduction is most important bacterial process in anoxic sediments. The sulfate-reducin[...]
5
75%
Przegląd Geologiczny
2015 Vol. 63, nr 10/2 1122--1124
EN Microorganisms that live in groundwater should be considered not only from the sanitary-hygienic point of view but also in terms of adverse changes in groundwater chemistry in the aquifer layer and its negative influence on the installed devices. For these reasons, it is important to correct approac[...]
6
75%
Ochrona przed Korozją
2017 nr 2 41--44
PL Na etapie budowy oczyszczalni ścieków po IMOS pobrano (z placu budowy) beton do badań. Badania te miały na celu sprawdzenie zmian właściwości stwardniałego betonu pod wpływem wodnego roztworu soli siarczanowej oraz rzeczywistych ścieków, z uwzględnieniem zastosowanego zabezpieczenia strukturalnego ([...]
EN Concrete for this research was collected from the construction site during the construction phase of sewage treatment plant after wet flue-gas desulfurization process. The aim of the studies was to check the changes in the properties of hardened concrete under the influence of sulfate salt aqueous s[...]
7
75%
Cement Wapno Beton
PL Zbadano wpływ dodatkowo wprowadzonego gipsu do cementu przemysłowego CEM l na właściwości zaczynów i zapraw. Cementy miały praktycznie ten sam skład fazowy i różniły się tylko zawartością C3A, która wynosiła 8 i 10%. Zwiększenie zawartości SO3 do 6% nie powoduje ekspansji lecz zmniejsza wytrzymałość[...]
EN The effect of gypsum introduced additionally to the industrial cement Cem I on the properties of pastes and mortars was investigated. The cements had practically the same phase composition and differed only in C3A content, which was 8 and 10%. A rise in SO3 content to 6% does not generate expansion,[...]
8
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Żużle hutnicze charakteryzują się zróżnicowanym i bogatym składem fazowym, który pod wpływem składowania odpadów na zwałowiskach ulega przeobrażeniom. Celem badań było sprawdzenie, czy pomimo długoletniego składowania żużli na zwałowiskach i oddziaływania na nie czynników zewnętrznych, fazy siarczko[...]
EN Metallurgical slags are characterized by a varied and rich phase composition, which undergoes transformations under the influence of landfill waste disposal. The aim of the research was to check if, despite the long-term slags storage on the dumps and the impact of external factors on them, the sulf[...]
9
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2011 T. 27, z. 3 113-124
PL Kwaśne wody kopalniane są szeroko rozpowszechnionym zagrożeniem środowiska związanym z zarówno czynnymi jak i wyeksploatowanymi kopalniami, a wywodzącym się z mikrobowego utleniania pirytu w obecności wody i powietrza. W wyniku tego procesu powstaje kwaśny roztwór zawierający jony metali. Obecne pra[...]
EN Acid mine drainage (AMD) is widespread environmental problem associated with both working and abandoned mining operation, resulting from the microbial oxidation of pyrite in presence of water and air, to form an acidic solution containing metal ions. The present study aims to adjust low pH, remove i[...]
10
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2004 T. 7, nr 2 201-208
PL Eksploatacja rud Zn-Pb w obszarze bytomsko-tarnogórskim została zakończona w 1991 r. w związku z wyczerpaniem się złóż bilansowych tego rejonu. Jednakże wyrobiska zlikwidowanych kopalń w niecce bytomskiej muszą być stale odwadniane z uwagi na bezpieczeństwo niżej położonych kopalń węgla kamiennego. [...]
EN Zn-Pb ores exploitation in Bytom region, carried on by Mining and Metallurgical Company "Orzeł Biały", was finished in 1991. One of environment protection problems on that area is managing of the abundance of mining wastewater. Dewatering of the closed down mines has to be still carried on to secure[...]
11
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Niektóre ścieki przemysłowe cechują się znacznym zasoleniem spowodowanym głównie siarczanami i/lub chlorkami, pochodzącymi ze stosowanych surowców i procesów produkcyjnych. Usuwanie siarczanów i siarczków ma szczególne znaczenie ze względu na ochronę kanalizacji i toksyczność (zwłaszcza siarczków) d[...]
EN Some of industrial waste waters are characterised by high salinity caused mainly by sulphates and/or chlorides, originating from the raw materials and processes applied. The removal of sulphates and sulphides is of special importance in respect to sewers and surface waters protection. Sulphides are[...]
12
63%
Inżynieria Mineralna
2014 R. 15, nr 2 165--170
PL W ostatnich czasach w przetwórstwie rośnie udział trudnych rud siarczkowych metali nieżelaznych i innych niekonwencjonalnych materiałów surowcowych, w szczególności tych pochodzenia tektonicznego. Przetwarzanie materiałów surowcowych z depozytów tektonicznych w działających przedsiębiorstwach wydoby[...]
EN Difficult sulfide ores of non-ferrous metals and some nonconventional raw materials, particularly those of technogenic origin, are increasingly being involved in processing nowadays. Processing of the raw materials from technogenic deposits is the most effective way for operating mining companies to[...]
13
63%
Przegląd Geologiczny
2014 Vol. 62, nr 11 761--767
EN The research was conducted around the Otwock landfill, located on the suburb of Otwock, some 25 km south-west of Warsaw. The objective of this study was to identify the sulfate concentration in groundwater around the municipal landfill and the hydrogen sulfide content in landfill gas. Obtained data [...]
14
63%
Ekologia i Technika
2014 R. 22, nr 5 256--262
PL Celem prowadzonych badań było określenie stopnia zasolenia i agresywności wód kopalnianych oraz określenie ich wpływu na wody rzeczne. W artykule przedstawiono wyniki analiz przeprowadzonych w okresie IV-X 2013 r. dla odkrywek Tomisławice i Drzewce. Określono poziom zasolenia posługując się sumą stę[...]
EN The aims of studies were evaluation of the mine waters salinity and aggressiveness and its impact on river waters. In the paper results of studies carried out in period IV-X of the year 2013 on mine waters from brown coal open-pit mines Tomisławice and Drzewce were presented. Level of salinity was e[...]
15
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: Degradation processes of metallic biomaterials in the oral cavity limit the stability and reliability of dental materials. The influence of environment bacteria Desulfotomaculum nigrificans sulfate reducing bacteria on the corrosion processes of Co-Cr-Mo and Ti-6Al-4V alloys was assessed. [...]
16
63%
Przegląd Górniczy
2017 T. 73, nr 1 59--67
PL W publikacji opisano działania podjęte dla rozpoznania oraz ograniczenia oddziaływania na środowisko kwaśnych, zanieczyszczonych wód spływu powierzchniowego, powstających na terenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (OUOW) ZG „Janina” w Libiążu. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzo[...]
EN This paper presents actions which were taken to identify and reduce the environmental impact of acidic, contaminated runoff waters accumulated in the waste dump of „Janina” colliery in Libiąż. The results showed that these waters represent a classic example of acid mine drainage (AMD) and are charac[...]
17
63%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 5 693-697
18
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono możliwości optymalizacji biologicznych procesów usuwania siarczanów(VI) i siarczków ze ścieków. W badaniach wykorzystano bakterie naturalnego obiegu siarki przy zastosowaniu modelu beztlenowego złoża biologicznego o pojemności 1,5 dm3. Stosowano S-dobowy czas zatrzymania ścieków i obci[...]
EN The aim of the presented investigations was optimisation of biological sulphate and sulphide removal from waste water. Bacteria of the natural sulphur cycle have been applied in the experiments. A biological anaerobic fixed bed filter of a volume of 15 dm3, hydraulic load of 0.013 m3/m2 . h, and hyd[...]
19
63%
Górnictwo i Geoinżynieria
2009 R. 33, z. 2 307-316
PL Największa polska odkrywkowa Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów" rozpoczęła eksploatację systemu odwodnienia w 1975 na Polu Bełchatów. System odwodnienia jest jednym z podstawowych i najważniejszych elementów niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania całego układu prowadzenie robót[...]
EN The largest strip mine in Poland, KWB "Bełchatów", began operating a drainage system on the Bełchatów Field in 1975. The drainage system is one of the fundamental and most important elements required for correct and safe functioning of the entire system of mine works. In order to exploit a brown coa[...]
20
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL Celem przeprowadzonych badań była identyfikacja źródła pochodzenia siarczanów w głębokim poziomie wodonośnym w rejonie Wysokiej. W pracy zaprezentowano wyniki badań składu izotopowego siarczanów oraz badań mikrobiologicznych w obszarze badań. Teren badań znajduje się w zachodniej części Pojezierza K[...]
EN The aim of this study was to identify the origin of sulphates in a deep Pleistocene aquifer in the Wysoka area. The isotopic composition of sulphates and microbiological conditions in the aquifer are presented in the paper. The study area is located in the western part of the Krajna Lakeland, where [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last