Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siłownik hydrauliczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 21-22 19-25
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 69 405-414
PL W pracy przedstawiono zbiór zależności charakteryzujący proces uszczelniania w węzłach uszczelniających siłowników hydraulicznych oraz przeprowadzono analizę wyników badań tych zależności dla wybranych konstrukcji uszczelnień. Na tej podstawie opracowano model matematyczny procesu uszczelniania i wy[...]
EN The paper presents a set of relationships charakterizing the sealing process in the sealing nodes in the hydraulic servo-motors. The results of analysis of those relationships are presented for some seals. Next, a mathematikal model of the sealing process has been worked out and parameters determini[...]
3
80%
Diagnostyka
2005 Vol. 33 277-280
PL W artykule przedstawiono krótką charakterystykę siłowników hydraulicznych o posuwisto-zwrotnym ruchu tłoka. Następnie omówiono przyczyny występowania nierównomierności ruchu tłoka w siłownikach.
EN In this paper there is a short characteristic of hydraulic cylinders presented. Next there are causes of piston motion irregularity discussed.
4
80%
Napędy i Sterowanie
2009 R. 11, nr 11 130-133
PL W pracy przedstawiono urządzenie podnoszenia sterowane hydraulicznie, powstałe w wyniku modernizacji wózka jezdniowego podnośnikowego widłowego z napędem diesla. Mechaniczne urządzenie podnoszenia zbudowane jest z masztu i ruchomej karetki z zawieszonymi widłami. Układ hydrauliczny zawiera siłownik [...]
EN The paper deals with hydraulically operated lifting device arise since in result of modernization of diesel engine forklift truck. A mechanical lifting device is from mast and moving carriage with hanged forks constructed. The hydraulic system includes mast tilt cylinder and a forklift cylinder. Hyd[...]
5
80%
Maszyny Górnicze
PL Ustawa o systemie oceny zgodności zobowiązuje producentów do dokonania oceny zgodności wyrobów przed ich wprowadzeniem do obrotu. Proces oceny zgodności wymaga przeprowadzenia analiz zapisów zawartych w wymaganiach zasadniczych i szczegółowych. Omówiono tryb postępowania w procedurze oceny zgodności[...]
EN The bill about a conformity assessment system obliges the producers to make a conformity assessment of products before their commercialization. The conformity assessment process requires to carry out the analyses of records included in the general and detail requirements. The procedure which should [...]
6
80%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 19 18-20
EN Discussion of advisability of the braking of piston in servos. A review of applied methods and practical solutions. Examples of design solutions used by world leading manufacturers of hydraulic servos.
7
80%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 1 20-24
8
70%
Maszyny Górnicze
PL Problematyka badań energetycznych układów hydraulicznych z siłownikami, pozornie prostymi maszynami wyporowymi, nie jest praktycznie dotknięta. Okazuje się ona, przy bliższym przyjrzeniu, dużo bardziej złożona niż w przypadku układów z silnikiem hydraulicznym obrotowym. Celem artykułu jest próba prz[...]
EN Problems relating to tests of hydraulic power systems incorporating rams which seem to be simple displacement machines have not been practically dealt with. Nevetherless, when seeing more comprehensively what they look like it appears that the problems are much more complicated than in the case of s[...]
9
61%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 371-376
PL W pracy sformułowano i rozwiązano zagadnienie tłumionych drgań poprzecznych siłownika hydraulicznego. W zbudowanym modelu fizycznym uwzględniono rozproszenie energii w drgającym siłowniku na skutek tłumienia wewnętrznego materiału lepkosprężystego siłownika (model reologiczny Kelvina-Voigta). Oblicz[...]
EN In the work the problem of transverse vibrations of a hydraulic cylinder set with the consideration of the internal damping is formulated and solved. In the physical model of hydraulic cylinder the dissipation of vibration energy as the result of internal viscous damping (a visco-elastic Kelvin-Voig[...]
10
61%
Przegląd Mechaniczny
2012 nr 9 38-42
PL W pracy przedstawiono sformułowanie i rozwiązanie zagadnienia poprzecznych drgań tłumionych siłownika hydraulicznego. Przyjęto, że rozproszenie energii drgań wynika z uwzględnienia oporów ruchu w miejscach mocowania siłownika. Opory te zamodelowano wiskotycznymi tłumikami rotacyjnymi. Zbadano wpływ [...]
EN In the work the problem of transverse damping vibrations of a hydraulic cylinder was formulated and solved. It was accepted that dissipation of vibration energy is a result from regard of motion resistances into the supports of cylinder. These resistances were modeled as rotational viscous dampers. [...]
11
61%
Diagnostyka
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki badań nierównomierności ruchu siłownika hydraulicznego przy uwzględnieniu wpływu zużycia tłoczyska siłownika, wielkości obciążenia oraz niewspółosiowości oddziaływania obciążenia zewnętrznego.
EN The results of laboratory reaserch irregularity of move piston of hydraulic cylinder, take into consideration wear of piston rod, external loading and misalignment external loading.
12
61%
Hydraulika i Pneumatyka
2012 nr 2 21-24
PL Opisano funkcje obliczeniowe, pozwalające na określenie skuteczności działania siłownika hydraulicznego w aspekcie technicznym i ekonomicznym. Podano wzory umożliwiające obliczenie każdego parametru eksploatacyjnego. Przedstawiono nomogramy do określania niezawodności eksploatacyjnej i skuteczności [...]
EN In the article, calculating functions have been presented, allowing to define the effectiveness of the hydraulic cylinder work In technical and economical aspects. The formula for calculating each operating parameter have been presented as well as nomograms for determining the operational reliabilit[...]
13
61%
Napędy i Sterowanie
2007 R. 9, nr 2 114-120
PL W niektórych maszynach i urządzeniach napęd poszczególnych mechanizmów jest realizowany od kilku (minimum dwóch), równolegle działających silników hydrostatycznych. Pojawia się wówczas problem synchronizacji realizowanych przez nie ruchów. Można go rozwiązać poprzez: - sztywne, mechaniczne połączeni[...]
14
61%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 4 16-20
PL W artykule przedstawiono założenia, budowę i analizę strategii sterowania siłownikiem wysięgnika hydraulicznego z napędem hybrydowym z możliwością akumulacji energii do baterii elektrochemicznej. Proponowany układ sterowania ma za zadania regulację położenia siłownika i jednocześnie utrzymywanie sto[...]
EN In the paper the assumption, structure and analysis of control strategy of servo-motor of hydraulic boom are presented. The applied hybrid propulsion system allows recuperating a potential energy of lifted weight and accumulating it in battery. The target of two-step control system is to control of [...]
15
61%
Materiały Budowlane
2005 nr 9 74-75
16
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 308--311
PL W artykule przedstawiono analizę rozwiązań konstrukcyjnych wózków kanałowych wykorzystywanych w warsztatach samochodowych. Pozwoliła ona na określenie zespołu najkorzystniejszych ich cech użytkowych. Dzięki temu zaproponowano model podnośnika, który w założeniu zrealizował powyższe wymagania.
EN The paper presents the analysis of construction solutions of canal trolleys used in car workshops. It allowed to determine the most advantageous features of their features. Thanks to this, a lifting model was proposed, which assumed the above requirements.
17
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
EN The analysis of the intense-deformed condition of the hydrocylinder allows to establish directions of its modernization with objective of increase of bearing capacity of lengthy elements and increases of a between-repairs cycle.
RU Анализ напряженно-деформированного состояния гидроцилиндра позволяет установить направления его модернизации с целью повышения несущей способности длинномерных элементов и увеличения ресурса машины.
18
61%
Archive of Mechanical Engineering
2003 Vol. L, nr 3 283-301
PL W pracy przedstawiono model procesu uszczelniania w węzłach uszczelniających siłowników hydraulicznych z uszczelnieniami elastycznymi oraz postać analityczną tego modelu opracowaną na podstawie wyników badań autora. W opracowanym modelu wyróżnia sie parametry o charakterze reologicznym , które pozwa[...]
EN The paper presents a model of the sealing process in kinematic pairs of hydraulic cylinders with elastic seals and an analytical form of this model based on the results obtained by the author. The prepared model distinguishes, rheological paramterers, allowing one to determine the criteria of a corr[...]
19
61%
Przegląd Spawalnictwa
PL W artykule podjęto problem spawania tłoczysk siłowników hydraulicznych pracujących pod obciążeniami statycznymi, zmęczeniowymi i udarowymi. Omówiono badania niszczące wykonane na różnoimiennych złączach próbnych. Badania przewidziane w procedurze uznawania technologii spawania wykonano na czterech z[...]
EN The article discusses the problem of welding piston rod hydraulic cylinders working under static loads, fatigue and impact. Discusses destructive testing performed on dissimilar joints. The tests provided the recognition procedure of welding joints was performed in four joints, which differ in the t[...]
20
61%
Maszyny Górnicze
PL Omówiono metodykę określania trwałości elementów wykonawczych, stosowanych w układzie hydraulicznym sekcji obudowy zmechanizowanej, poprzez wyznaczenie wskaźnika wymian elementu. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń wskaźnika wymian, uzyskane na podstawie uszkodzeń zarejestrowanych dla 1100 sek[...]
EN Methodology for determination of life of actuating components used in hydraulic system of powered-roof support, by determination of exchange rate of the component, is discussed. Exemplary results of calculations of exchange rate, obtained on the basis of damages recorded for 1100 powered-roof suppor[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last