Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 67
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 96 95--109
PL W pracy zaproponowano sposób pomiaru siły ciosu działającej na wybrany model biomechaniczny oraz wykonanych w ten sposób wyników pomiarów siły ciosu. Pomiar siły ciosu to skomplikowane, interdyscyplinarne zagadnienie. Wymaga zdefiniowania czynników wpływających na skutek uderzenia, oraz określenia s[...]
EN The paper proposes a method of measuring the force of a blow acting on a selected biomechanical model and the results of the force of a blow measurements performed in this way. Measurement of the force of a blow is a complicated, interdisciplinary issue. It requires to define what the factors that i[...]
2
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki obróbki termicznej kalafiora odmiany Planita F1 w piecu konwekcyjno-parowym. Obróbkę technologiczną prowadzono przy zmiennych parametrach procesu: temperaturze, czasie i ilości dodanej pary. Parametry badań właściwych ustalono na podstawie przeprowadzonych badań wstępnyc[...]
EN The paper presents results of thermal treatment of cauliflower variety Planita F1 in convection- steam oven. The technological processing was conducted with variable process parameters: temperature, time and volume of added steam. Parameters of specific tests were determined based on performed initi[...]
3
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN In the paper the results of an assessment of a cut-off wheel model subjected to three-point loading with lateral forces in the form reduced stresses obtained by three methods: analytical, FEM and strain gauge ones have been presented. Recommendations on the applicability of the particular methods ha[...]
4
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN In the paper the estimation results of strength of a cut-off wheel model subjected to a single point lateral load in the form of a reduced stress obtained by three methods: analytical, FEM (finite--element method) and strain gauge method have been presented. The applicability of the particular metho[...]
5
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The purpose of this paper was to determine the power produced by the lower limbs in the take-off phase in drop jumps (DJ) and the correlation between the power and load measured by dropping height after take-off. The research group (N = 17) contained students practicing football, volleyball, basketb[...]
6
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: Durability tests of materials relining dentures should be carried out in conditions reflecting the real loading that accompanies bite force transmission. The influence of geometry resulting from a denture foundation shape on real stresses in relining has not been so far found. Design/method[...]
7
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2016 Vol. 21, no. 4 825--826
EN In this article, a new mathematical representation of the sinusoidal alternating velocity, force and power by means of some complex quantities, termed ‘holors’ is proposed. The word holor is a term to describe a mathematical entity that is made up of one or more independent quantities, and includes [...]
8
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Praca zajmuje się zjawiskiem oddziały wania przemieszczającego frontu krystalizacji na cząstki wydzieleń niemetalicznych. Analizowano zachowanie pojedynczej cząstki wydzielenia w pobliżu poziomego i pionowego frontu. Scharakteryzowano siły działające na cząstkę w pobliżu frontu i sformułowano warune[...]
EN This work deals the phenomenon interaction of crystallization front on the particles of non-metallic precipitates. The behavior of a single particle in the vicinity of horizontal and vertical front was analyzed. The forces acting on the particle were characterized and the equilibrium condition formu[...]
9
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2018 Vol. 18, no. 2 546--556
EN Two kinds of filler metal, Ti–Zr–Cu–Ni and Ti–Zr–Cu–Ni + Mo, were used to vacuum braze Ti2AlNb and TC4 alloys. The interfacial microstructures and the room temperature (RT) and elevated temperature shear strengths of the brazed joints were analysed. Moreover, the effects of the brazing parameters an[...]
10
75%
Advances in Science and Technology Research Journal
2018 Vol. 12, no 2 112--120
EN The aim of this paper is to determine the effect of arrangement of fibreglass fabric plies in a polymer composite on a strength. Based on the experimental results, the real effect of plies arrangement and their most favourable configuration with respect to strength is determined. The experiments wer[...]
11
75%
Advances in Science and Technology Research Journal
2018 Vol. 12, no 3 181--187
EN Contemporary vehicles have an increasing number of bodywork elements made of composites. Their advantages are undoubtedly weight reduction and increased corrosion resistance. On the other hand, accidental repairs are becoming difficult, however, in case of minor deformation there is often no permane[...]
12
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2013 T. 29, z. 1 81--100
PL W ostatnich latach obserwuje się, że wydajność i jakość próbek zawiesin nasyconych cementem (CPB – Cement Paste Backfill) in situ są stale niższe niż tych samych próbek przygotowanych w plastikowych formach w laboratorium. Może to wynikać z braku w laboratorium skutecznego narzędzia mogącego naślado[...]
EN In recent years, it has been observed that the performance and quality of in situ cemented paste backfill (CPB) samples are constantly lower than samples obtained from the same CPB mix poured into laboratory-prepared plastic moulds. This could be well explained by the absence of an efficient laborat[...]
13
63%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
EN In theory of concrete it is assumed that concrete composites are homogeneous on a macro scale. For example, it is assumed that a floor slab's or a beam's strength is identical in all directions and its nonhomogeneity is random. Hence neither calculations of the load-bearing capacity of structural co[...]
14
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule omówiono zagadnienie wpływu techniki pracy przy wykonywaniu przerzynki drewna na drgania i siły występujące na uchwytach pilarki spalinowej. Występowanie drgań na uchwytach pilarki spalinowej jest sprawą znana i oczywistą. Ich absorbowanie przez kończyny górne może być tym większe, im wię[...]
EN The article discusses the issue of timber cutting work technique impact on vibrations and forces observed on I.C.E.-powered sawing machine grips. Occurrence of vibrations on I.C.E.- powered sawing machine grips is well known and obvious. Their absorption by upper limbs may increase with increasing p[...]
15
63%
Elektro Info
2002 nr 1 14--17
PL W praktyce instalacyjnej przyjęta została zasada, że w budownictwie mieszkaniowym siła jest instalowana w domach jednorodzinnych, a w blokach mieszkalnych zasilanie jest realizowane jednofazowo, z zachowaniem równomierności rozdziału faz na poszczególne mieszkania w klatce schodowej budynku. Takie p[...]
16
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 3 73-75
PL W pracy przedstawiono założenia konstrukcyjne, budowę i zasadę działania podajnika do kontrolowanego przemieszczania próbek w zastosowaniu do procesów cięcia tworzyw polimerowych. Wykazano zasadność podjętych prac konstrukcyjnych i wykonawczych. Dzięki zautomatyzowaniu pracy dozowania próbek, uzyska[...]
EN The paper presents design assumptions, construction and operation prin-ciple of a feeder for the controlled sample displacement used in polymer material cutting processes. The relevance of undertaken constructional and executive activities was proven. Thanks to sample dosage automation, a small disc[...]
17
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN A good understanding of thoracic biomechanics is important for complete examination and control of chest behaviour under conditions of physiological and pathological work, and under the impact of external forces leading to traumatic loading of the chest. The purpose of the study was to analyse the m[...]
18
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 3 208--209
PL Celem pracy była charakterystyka oporów cięcia wybranych materiałów pochodzenia roślinnego o zróżnicowanej budowie morfologicznej. Stwierdzono, że cechy odmianowe badanych warzyw istotnie wpływają na wartość maksymalnej siły i pracy cięcia. Określono wpływ kąta ostrza noża na energochłonność procesu[...]
EN The aim of this work was to determine the characteristics of cutting resistance of selected plant samples with diversified morphological structure. It was proved that characteristics related to different varieties of plants influence the maximum value of cutting force and work. The influence of knif[...]
19
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Praca zawiera niektóre z doświadczeń zdobytych w trakcie konstruowania i budowy dynamometrów o zakresach pomiarowym od +/- 0.1N do +/- 10N przeznaczonych do realizacji różnych zadań badawczych. Opisano konstrukcję dynamometru z siłownikiem magnetoelektrycznym i regulatorem PID. Instrumenty tego rodz[...]
EN The paper compiles the expertise in the area of design and construction of compensating dynamometers with the measuring range from +/- 0.1 N to +/- 10 N for research applications. The dynamometer with a magnetoelectric actuator and a PID controller is described in more detail. It allows force measur[...]
20
63%
Archives of Mechanical Technology and Automation
PL Przetworniki stosowane w różnego rodzaju urządzeniach zamieniają elektryczny sygnał wejściowy na nieelektryczny, zwykle mechaniczny, sygnał wyjściowy typu: siła, prędkość, przemieszczenie, natężenie przepływu albo ciśnienie. W artykule przedstawiono materiały z magnetyczną pamięcią kształtu, które s[...]
EN Transducers used in all kinds of devices convert electrical input signal into a non-electrical, usually mechanical output such as: strength, speed, displacement, flow rate or pressure. Different kinds of electric motors and solenoids are commonly used as electromagnetic transducers. In this paper au[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last