Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 134
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shrinkage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Engineering of Biomaterials
2
88%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN This paper presents and discusses individual phases of forming micro parts using the injection moulding method. Tests involving the preparing of feedstock for the process of injection micro moulding were conducted. The rheological properties for binder-powder compositions were also defined. Tests we[...]
3
88%
Geological Quarterly
EN Tertiary clays and tills, the most widespread soils in Poland, were used for the examination of swelling, expansion and shrinkage properties. Results of laboratory tests and the values of selected parameters obtained by indirect methods show that the Tertiary clays examined, when compared with Quate[...]
4
88%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2014 nr 17(4) 315--320
EN In order to launch the newly bought creep testing machine, concrete creep was studied. The creep coefficients were calculated and the results were compared to results reached based on Eurocode 2 regulations. The results were compatible.
5
88%
Advances in Materials Science
EN The article provides basic information about the shrinkage of concrete and discusses the major impact on the size and course of the shrinkage. There are the guidelines to estimate the shrinkage strain of concrete bridge structures for the high tensile strength-SCI in accordance with PN-EN 1992-2. Th[...]
6
88%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN The paper presents the phenomenon of injection shrinkage. The definition of shrinkage and shrinkage types are presented. The main factors affecting shrinkage value of injection-molded part are discussed. Based on the experimental tests conducted using injection-molded parts made from polypropylene f[...]
7
88%
Machine Graphics and Vision
EN In recent years wavelet transforms have been widely used for image denoising. This is because wavelet transform represents both the stationary and the transient behavior of the image. In this paper an adaptive filtering method is used for removing additive white Gaussian noise. It is based on statis[...]
8
88%
Materials Science Poland
2017 Vol. 35, No. 1 225--238
EN In this work, the effect of sintering parameters on electronic structure and physical properties of yttria-partially stabilized ZrO2 (YPSZ) commercial ceramics has been studied using the central composite design (CCD) method. The CCD method allows using empirical modelling with better fit[...]
9
88%
Advances in Materials Science
EN The article discusses the issues related to concrete shrinkage. The basic information on the phenomenon is presented as well as the factors that determine the contraction are pointed out and the stages of the process are described. The guidance for estimating the shrinkage strain is given according [...]
10
88%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The use of acrylic pressure-sensitive adhesives (PSAs) is increasing in a variety of industrial fi elds. They have been applied in the manufacture of mounting tapes, self-adhesive labels, protective fi lms, mas king tapes, splicing tapes, carrier-free tapes, sign and marking fi lms, and in diverse m[...]
11
75%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 6 (71) 28--31
PL Stabilność wymiarów jest bardzo ważnym czynnikiem, który zależy o struktury tkaniny i jej końcowej obróbki. Skurcz tkanin podczas pranie zależy również od jak jakość wody, stosowanego proszku do prania, temperatury wody i oddziaływania mechanicznego. Najbardziej popularnym i prostym sposobem zmniejs[...]
EN The stability of dimensions is a very important factor that depends on fabric structure and final treatment. Fabric shrinkage capacity during laundering also depends on laundering conditions such as water solidity, washing powder, temperature, and mechanical action. The most popular and simple way t[...]
12
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy określono wielkość skurczu wczesnego zapraw cementowych zawierających domieszki zwiększające lepkość. Oznaczono wpływ domieszek zwiększających lepkość na wytrzymałość na ściskanie zapraw i na zawartość powietrza w zaprawach. Skurcz plastyczny zapraw został określony za pomocą urządzenia TL[...]
EN In this paper, an experimental research into the effect of viscosity modifying agents on the early shrinkage of mortar is reported. Early shrinkage was qualified in temperature 20°C and the relative humidity of the air 60%. Two types of VMA admixtures is used in research. The results confirmed t[...]
13
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiano próbę zastosowania modelu sformułowanego z pomocą sztucznych sieci neuronowych do opisu zmian skurczu suszarniczego próbek buraka ćwikłowego, podczas konwekcyjnego suszenia, w zależności od zawartości wody, temperatury materiału i wielkości powierzchni. Na podstawie analizy róż[...]
EN The paper presents an attempt to use a model created with the use of artificial neural networks for description of changes of drying shrinkage of red beet samples, during convection drying, as a function of water content, temperature of material and surface size. Based on the analysis of different n[...]
14
75%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2006 Nr 4 (58) 44--47
PL Wcześniejsze badania wykazały, że istnieje nierównomierność gęstości osnowy wzdłuż szerokości tkaniny, podczas gdy nie stwierdzono tego dla wątku. Zmiany gęstości osnowy mają duży wpływ na właściwości tkanin. Porowatość, przepuszczalność powietrza, grubość, wrobienie nitek wątku, wydłużenie i wytrzy[...]
EN inequality in warp projections in the loom-state fabric width, while the projections of wefts were constant throughout the whole width of the fabric. The changes in warp projections have a great influence upon some fabric properties. The porosity, air permeability, thickness, crimp of wefts, elongat[...]
15
75%
Przemysł Chemiczny
16
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Recykling materiału kompozytowego z relatywnie kruchymi włóknami, np. takimi jak włókna szklane krótsze niż długość części, skutkuje powstawaniem skurczu podczas oraz po procesie wtrysku. Efekt ten ulega wzmocnieniu w wyniku procedury regranulacji obejmującej mielenie, topienie, separację niepożądan[...]
EN Recycling of the composite materials with relatively breakable fibres, as the glass fibres shorter than part length, leads to change of length already in and after the processes of injection moulding. This effect is amplified by following regranulation procedures containing milling, melting, filtrat[...]
17
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przeprowadzono badania procesu polimeryzacji cementu Palamed z domieszkami A12O3, węgla szklistego, hydroksyapatytu i tytanu w warstwowym modelu układu biomechanicznego proteza-cement-kość.
EN In this work it has been carried the examinations of the polymerization process for Palamed cement with A12O3, glassy-like coal, hydroxyapatite and titanium admixtures in the model of the biomechanical system: prosthesis-cement-bone.
18
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Viscoelastic properties of epoxy resin are experimentally investigated by using a rheometer of double cylinders at various temperature conditions. The creep behavior of the resin is measured by the method at various constant temperatures. The results are formulated by a viscoelastic model of three e[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
PL W referacie przedstawiono problemy dotyczące konstrukcji z betonu, wynikające z oddziaływań spowodowanych zjawiskami termiczno-skurczowymi. Jak wykazuje praktyka, zjawiska te, dość dobrze rozeznane w zakresie badawczym, nie są należycie doceniane w fazi projektowania i realizacji konstrukcji z beton[...]
EN The paper presents problems occuring in concrete structures, resulting from reactions caused by thermal and shrinkage phenomena. As it is indicated by practice, these phenomena are not appropriately appreciated at design stage and in execution of concrete structures. Hence, designed structures are n[...]
20
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/2 1261-1266
PL Badano skurcz tkanki dyni i jabłka suszonych konwekcyjnie. Wykorzystano komputerową analizę obrazu do obserwacji zmian kształtu i wymiarów charakteryzujących materiał. Stwierdzono, że dynia ulega znacznie większemu skurczowi w czasie suszenia niż jabłko. Pole przekroju kostek zmniejszyło się o 73% w[...]
EN The aim of this work was to investigate shrinkage of pumpkin and apple cubes during convective drying. Computer image analysis was used to follow changes of shape and dimensions of the materiał during drying. Pumpkin shrinks much morę than apple and the cross-sectional area of cubes decreased by 73%[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last