Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  short-circuit currents
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Electrical Engineering
PL We wstępnej części artykułu obliczono rozkład pola termicznego w izolowanym przewodzie prądu stałego. Stosowano zasadę superpozycji oraz metodę analityczno-numeryczną. Na tej podstawie opracowano algorytm wyznaczania dopuszczalnych prądów zwarciowych. Algorytm wykorzystuje zasadę złotego podziału or[...]
EN In the introductory part of the article a distribution of the temperature field in the insulated DC lead has been computed. The superposition principle and the analytical-numerical method were applied. On that basis the algorithm for determination of the admissible short-circuit currents was develop[...]
2
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule omówiono oddziaływanie na drzwi rozdzielnicy z izolacją powietrzną podczas zwarć łukowych. Nadciśnienia w zależności od mocy zwarć łukowych oraz przekrojów wypływowych reduktorów nadciśnienia pokazano na rys. 1. Przedstawiono propozycję obliczania drgań w drzwiach wg zależności (1) pod wp[...]
EN The influence the of overpressure with aerial isolation on switchgear doors during fault arc is disscussed in the article. Proposals of calculation of deflection and stress are introducet, for doors, in the results of investigations of experimental stresses during fault arc inside a switchgear compa[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2000 z. 94 23--39
PL W pracy omówiono różne problemy obliczanie prądów zwarciowych w procesie projektowania sieci elektroenergetycznych, w tym: zagadnienia normowanie obliczeń prądów i wskaźników zwarciowych, metody stosowane w komputerowych obliczeniach zwarciowych, obliczanie prądu zwarciowego podczas zwarć wielkoprąd[...]
EN The paper presents some aspects of short-circuit current calculations in power system design, including: • standardisation of short-circuit current calculations and factors; • short-circuit current computation; • short-circuit current calculation in the networks with solidly earthed neutral; • short[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2000 z. 94 41--51
PL „Skutki prądów zwarciowych" stanowią oddzielną sekcję Międzynarodowego Sympozjum „Prądy zwarciowe w systemach elektroenergetycznych". W ciągu kilkunastu lat na sesjach Sympozjum przedstawiono w sekcji ponad 80 referatów, w których rozważano skutki prądów zwarciowych w rozdzielniach z oszynowaniem sz[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2000 z. 94 53--65
PL W artykule przedstawiono niektóre problemy związane z symulacją pracy systemów elektroenergetycznych w stanach zwarciowych mającą na celu dokładne obliczenie wartości parametrów prądów zwarciowych. Podstawą były referaty zawarte w materiałach sześciu konferencji zorganizowanych w latach 1983-1994 pr[...]
EN Some problems of simulation methods of short-circuit calculation are presented. The paper describes the reports that have been printed in proceedings of the International Symposiums on "Short-circuit currents in power systems" which have been organising since 1983.
6
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 33 115--118
PL Powszechnie stosowane wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego wymagają dobezpieczenia. Jako urządzenia dobezpieczające stosuje się m.in. wyłączniki nadprądowe instalacyjne. W artykule przedstawiono wyniki badań prądów ograniczonych i całek Joule’a wyłączania tych wyłą[...]
EN Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection should be back-up protected. As backup protection devices the overcurrent circuit breakers are used. The maximum let-through energy and let-through current of the overcurrent devices were evaluated under laboratory co[...]
7
75%
Acta Energetica
2014 nr 4 67--78
PL Powszechnie stosowane wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego wymagają dobezpieczenia. Jako urządzenia dobezpieczające stosuje się m.in. wyłączniki nadprądowe instalacyjne. W artykule autorzy przedstawili wyniki badań prądów ograniczonych i całek Joule’a wyłączania ty[...]
EN Residual current operated circuit breakers without integral overcurrent protection should be back-up protected. As back-up protection devices, overcurrent circuit breakers are used. The maximum let-through energy and let-through current of the overcurrent devices were evaluated under laboratory cond[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2000 z. 94 79--93
PL Artykuł przedstawia główne problemy poruszane w referatach prezentowanych na kolejnych Konferencjach " Prądy zwarciowe w układach elektroenergetycznych" na sesjach poświęconych ograniczaniu prądu zwarciowego. Konferencje organizował lub współorganizował Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzki[...]
EN The article presents the main problems discussed in the papers which were presented at the subsequent Conferences " Short circuit currents in power networks " during the sessions dealing with the limitation of the short circuit currents. The Conferences have been organised or CO - organised by the I[...]
9
75%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2009 nr 2 6-12
PL W artykule prezentowanym na XII Krajowej Konferencji Elektryki Górniczej w Szczyrku przedstawiono sposób doboru uziemiaczy wg nowej [4] i wycofanej [2] już normy. Przedstawiono również sposób wykonywania obliczeń charakterystycznych prądów zwarciowych niezbędnych do doboru i/lub sprawdzenia wytrzyma[...]
EN The article presents the method of portable equipment for earthing selection according to the standard (PN-EN 61230:1999) and the repealed standard (PN-83/E-08508). Described is also the method of calculation of the characteristic short circuit currents necessary for the selection and/or control of [...]
10
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2018 R. 86, nr 7 14--18
Electrical installations should be designed to ensure continuity of power supply also during emergency situations. The occurrence of a short circuit in the electrical system leads to a current flow of a value many times higher than that allowed during normal operation. The flow of such current leads[...]
PL Instalacje elektryczne należy projektować, tak aby zapewnić ciągłość zasilania także podczas sytuacji awaryjnych. Wystąpienie zwarcia w instalacji elektrycznej prowadzi do przepływu prądu o wartości wielokrotnie większej niż dopuszczalna podczas normalnej pracy. Przepływ takiego prądu prowadzi do wz[...]
11
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 6 301--303
PL Praca dotyczy efektów generowanych w obiektach liniowych (kablach, rurach) zakopanych w pobliżu linii przesyłowych, w których występują prądy zwarciowe. Celem była ilościowa analiza nagrzewania stalowych części obiektów w funkcji odległości od linii przesyłowej. Symulacje wykonano przy pomocy metody[...]
EN This work is focused on the effect of short-circuit currents on linear equipment (cable, pipeline) buried near an overhead transmission line. Its aim was to analyze the volumetric losses in the steel part of the buried linear equipment as a function of the distance from an overhead transmission line[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2000 z. 94 5--22
PL Referat zawiera skrótowe i najważniejsze informacje o problemach oraz osiągnięciach w dziedzinie wyznaczania prądów zwarciowych w systemach elektroenergetycznych, prezentowane do tej pory na międzynarodowym sympozjum „PRĄDY ZWARCIOWE W SYSTEMACH ELEKTROENERGETYCZNYCH". Na początku referatu zostały p[...]
EN The paper contains, in short depiction, the most important information concerning problems and achievements in the field of short-circuit currents in networks and power systems, presented at International Symposia "Short-Circuit Currents in Power Systems", which were held till the present day. At th[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2000 z. 94 67--78
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia identyfikacji stanów zwarciowych, które były przedmiotem referatów prezentowanych na Sympozjach "Short-circuit Currents in Power Systems" w latach 1990-1998. Referaty te dotyczą głownie filtracji podstawowej harmonicznej prądu i napięcia oraz estymacji am[...]
EN The paper deals with the chosen problems of short-circuit states identification which were included in the papers and presented at the International Symposia "Short-circuit Currents in Power Systems" in the years 1990-1998. The papers concern mainly filtering the fundamental component of short-circu[...]
14
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono nową metodę ograniczania prądów zwarciowych w sieciach napięcia przemiennego. Omówiono opracowany w tym celu indukcyjny ogranicznik prądów zwarciowych, zasadę jego działania oraz wyniki badań symulacyjnych.
EN New method of limiting of short circuit currents in ac voltage networks is presented. Inductive limiter of short circuit currents - developed for this purpose, principles of its functioning and simulation results are discussed.
15
51%
Elektro Info
2015 nr 9 26--30
PL Wyłączniki nadmiarowoprądowe (instalacyjne) są powszechnie stosowanymi aparatami zabezpieczającymi urządzenia i instalacje przed skutkami przepływu prądów zwarciowych i przeciążeniowych. Ważnym krokiem podczas projektowania instalacji elektrycznej niskiego napięcia jest zapewnienie selektywnej (wybi[...]
EN Miniature Circuit Breakers are widely used apparatus as protection against short-circuit and overload currents. An important designing step of low-voltage electrical system is to ensure selective cooperation of the protection devices. Coordination between them has to be done in such a manner that th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last