Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  short circuit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Journal of Electronics and Telecommunications
2017 Vol. 63, No. 4 405--408
EN This article presents the dual-band of a single patch antenna that can operate at a frequency of 2.47 to 5.04 GHz, which is available in WLANs (IEEE 802.11). The beam pattern of the antenna can be switched by changing the position of shorted-circuit points at each edge of the antenna. The advantage [...]
2
100%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule przedstawiono obwodowy model uszkodzonego turbogeneratora dla teoretycznego przypadku 3-fazowego symetrycznego zwarcia w uzwojeniach stojana. Przeanalizowano problemy związane z wzajemnym przesunięciem przestrzennym poszczególnych części uszkodzonych uzwojeń stojana, występujące przy obli[...]
EN A circuit model of a failured turbogenerator for the theoretical case of a symmetric three-phase short circuit in stator windings has been presented. Problems associated with the mutual spatial shift of particular parts of the failured stator windings, appearing during calculations of the periodic c[...]
3
86%
Acta Energetica
2011 nr 3 5-12
PL W artykule porównano metody impedancyjne i falowe, wykorzystywane do lokalizacji miejsca zwarcia w linii wysokiego napięcia, przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z rozpatrywaniem zjawisk falowych, opisano falowe metody pomiarowe oraz poszczególne elementy wchodzące w skład układów pomiarowy[...]
4
86%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Uproszczony cieplny model kabla o nazwie THIEF, znajdujący zastosowanie w przewidywaniu czasu do zwarcia spowodowanego zewnętrznym czynnikiem termicznym, został ostatnio dołączony do kodu kilku znanych programów służących do dynamicznego modelowania rozwoju pożaru. Niniejszy artykuł przedstawia spos[...]
EN Simplified thermal model of cable exposed to external heat flux hazard, called THIEF, used for predicting the failure time has been recently implemented in the code of a few programs used for dynamic fire simulation. The paper presents the way of modeling in program ATP/EMTP. The prediction of short[...]
5
86%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
EN This paper presents two-dimensional field-circuit model of 500 MVA turbogenerator. Model is designed to calculate static and dynamic characteristics of machine. The model was applied to calculate stator, rotor and damper winding currents for the sudden short circuit. Using the model of turbogenerato[...]
6
86%
Elektro Info
2006 nr 6 102-104
PL Dobrany przewód na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność podlega sprawdzeniu na warunki zwarciowe panujące w miejscu jego zabezpieczenia. W skutek zwarcia następuje przepływ prądu o wartości większej niż znamionowa. Zastosowane zabezpieczenia mają na celu przerwanie tego prądu w krótkim [...]
7
86%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 2 168--170
PL Zaproponowano algorytm ochrony dwóch linii równoległych który kontroluje obecność prądów fazowych. Algorytm opracowano wykorzystując układ mikroprocesorowy.
EN Operation algorithm of two parallel lines protection that controls presence of current in their phases has been suggested. Its realizations on microprocessor and semiconducting element bases have been given. It is shown that protection is tuned away only from the unbalance current. Calculation of th[...]
8
86%
Napędy i Sterowanie
PL W ofercie dostępna jest nowoczesna aparatura przeznaczona do ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami przeciążeń oraz zwarć, spełniająca wymagania normy IEC/EN 609472. Pięć zoptymalizowanych wielkości mechanicznych pokrywa zakres prądowy do 800 A, z dodatkową możliwością precyzyjnego dopasowa[...]
9
86%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule przeprowadzono analizę zmian reaktancji poszczególnych części uzwojenia stojana turbogeneratora w zależności od liczby zwartych zwojów. Analiza dotyczy reaktancji związanych ze strumieniem głównym oddziaływania stojana dla turbogeneratora z uzwojeniem pętlicowym, dwuwarstwowym o podwójnym[...]
EN Analysis of changes of reactances of individual parts of turbogenerator stator winding in dependence on the number of shorted turns has been conducted in the paper. The analysis concerns the reactances related to main flux of the stator double-layer lap winding with double winding per phase. The der[...]
10
86%
Elektro Info
2020 nr 1-2 76--78
PL W artykule opisano zjawiska cieplne zachodzące w przewodach elektrycznych pod wpływem przepływającego przez nie prądu zwarciowego. Przedstawiono również wyniki badań laboratoryjnych obrazujących wpływ zwarcia występującego w jednym z przewodów tworzących układ wielowarstwowy na przewody sąsiednie.
EN The article describes thermal phenomena occurring in the electric wires under flowing through that short circuit current. The authors present results of laboratory tests illustrating the influence of short circuits on the operation of cables arranged in layers.
11
72%
Elektro Info
2002 nr 3 43--44
PL Zjawisko zwarcia, które polega na połączeniu dwóch lub więcej punktów obwodu elektrycznego o różnych potencjałach, w tym z ziemią, przez pomijalnie małą impedancję jest zjawiskiem dość powszechnym. Znajomość parametrów zwarciowych jest dość istotna na etapie projektowania, ponieważ rzutuje na dobór [...]
12
72%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Maksymalne siły elektromagnetyczne zwarciowe to jeden z najważniejszych parametrów mechanicznych przy projektowaniu i optymalizacji izolowanych szynoprzewodów z izolowanymi fazami. W artykule obliczono te siły metodą elementu skończonego przy uwzględnieniu prądów wirowych i i pola magnetycznego. Opr[...]
EN Calculation of maximum short circuit electromagnetic forces is one of the most important factors in the mechanical design and optimization of isolated phase buses which is required by the manufacturing companies. In this paper, these forces as well as associated eddy currents and magnetic fields are[...]
13
72%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper discusses several methods of detecting occurrence of short circuit and short circuit severity in pulse gas metal arc welding process (GMAW-P). Design/methodology/approach: Welding experiments with different values of pulsing parameter and simultaneous recording of high speed came[...]
14
72%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono model obliczeniowy alternatora kłowego w stanie zwarcia i obciążenia. Przebiegi w stanie ustalonym alternatora oraz charakterystyki w stanie zwarcia i w stanie obciążenia wyznaczono na podstawie wyników obliczeń polowo-obwodowych w których uwzględniono ruch wirnika i układ p[...]
EN The paper presents a computational model of the claw pole alternator under short circuit and load conditions The short circuit and load steady state waveforms and characteristics were determined basing on the results of field circuit computations taking into account motion of a rotor and delta confi[...]
15
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 9 160-164
PL W referacie opisano wpływ przebiegu nagrzewania żył roboczych kabli lub przewodów oponowych prądem zwarciowym na wartość minimalnego prądu zwarciowego, a w konsekwencji na czułość nadprądowego zabezpieczenia zwarciowego. Opisano w sposób skrótowy zalecenia normalizacyjne z tego zakresu. Zwrócono uwa[...]
EN The paper describes the impact of the cable conductor wires heating because of the short circuit current on the value of the minimum short-circuit current, and consequently on the sensitivity of the over-current fault protection. There have been described standard recommendations in this field. Ther[...]
16
72%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W niniejszym artykule przedstawiono analizę falkową DWT sygnałów zwarciowych otrzymanych na podstawie symulacji na dwuczwórnikowym modelu linii dwustronnie zasilanej. Omówiono ją pod kątem skuteczności wykrywania zwarć oraz wrażliwości na przypadkowe zakłócenia występujące w sieci. Ważnym elementem [...]
EN This paper presents an analysis of short circuit signals by discrete wavelet transform. The signals are obtained by simulation on two four-pole UHV transmission line’s model. Both efficacy of short circuit detection and sensibility to other system’s faults are discussed. An important part of the art[...]
17
72%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL System trakcji elektrycznej prądu stałego w Polsce zasilany jest głównie z sieci średniego napięcia na następujących poziomach znamionowych: 15, 20 kV oraz 30 kV, które jest sukcesywnie eliminowane. Podstacji trakcyjnych zasilanych z sieci średniego napięcia obecnie w eksploatacji jest 452. Występu[...]
EN The paper presents results of investigations of current and voltage on bus AC and DC traction substations connection to power supply network of MV and HV. The investigation was performed in the supply electric traction system while performance short-circuit tests to determine the minimum value of th[...]
18
72%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2012 Nr 2 (101) 26--29
PL W artykule przedstawiono koncepcję badania i ocenę stanu zagrożenia porażeniowego od zwarć podwójnych przez ziemię w sieciach do 1 kV z izolowanymi punktami zerowymi transformatorów zasilającymi te sieci. Podano zależności na obliczanie prądów zwarć podwójnych przez ziemię z uwzględnieniem impedancj[...]
EN The paper presents the conception of testing and estimation of state of electric shock hazard that comes from double shorts by earth in networks below 1 kV with insulated zero point of transformers which supply these networks. It has been given the dependences concerning calculation of currents of t[...]
19
72%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2012 Nr 2 (101) 30--38
PL W artykule dla rozdzielnic 15 kV i odbiorników 15 kV (transformatory 15/0,4 kV/kV), modelowano zwarcia doziemne metodą techniczną małoprądową, zamykając każdy obwód do uziemienia ochronnego transformatora 110/15 kV/kV w stacji GPZ 110/15 kV/kV. Obliczono, przewidywane na podstawie pomiarów, napięcia[...]
EN It has been modeled the earth faults by the use of small-current technical method for switchgears 15 kV and receivers 15 kV (transformers 15/0.4 kV/kV) by closing each circuit into the equipment earth of the transformer 110/15 kV/kV in the station GPZ 110/15 kV/kV. It has been calculated, the forese[...]
20
72%
Acta Energetica
2016 nr 3 155--161
PL Artykuł przedstawia wpływ pracy niepełnofazowej na pracę przekształtnika energoelektronicznego. Do badań wykorzystano 3-poziomowy przekształtnik NPC (ang. Neutral Point Clamped), sterowany metodą napięciowo zorientowaną VOC (ang. Voltage Oriented Control). Przekształtnik ten pełni rolę sprzęgu, któr[...]
EN The paper presents the impact of phase failure work on power converters. The study includes a three-level NPC inverter (Neutral Point Clamped), controlled by Voltage Oriented Control (VOC). The NPC converter integrates renewable energy sources with the power grid. The article includes a discussion a[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last