Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 91
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shipping
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Maritime Research
2006 S 2 13-17
EN In this paper was characterized the fragment of the east-west waterway from Płock to Terespol, composed of the section of the Vistula measured from 633rd kilometer (the backwater end of Włocławek Reservoir) to 520th km (Warsaw), Żerań Canal including a fragment of Zegrze Reservoir and the lower part[...]
2
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono genezę morskich przewozów kontenerowych. Zidentyfikowano czynniki które zadecydowały o skali sukcesu technologii kontenerowej w przewozach morskich. Scharakteryzowano rozwój morskich przewozów kontenerowych w kontekście światowego i polskiego rynku, skupiając się głównie na [...]
EN The article presents the genesis of maritime container traffic. It identifies factors that determined the scale of the success of container technology in the transport at sea. The paper characterizes the development of maritime container transport in the context of the world and Polish market, focus[...]
3
80%
Hydroacoustics
2015 Vol. 18 203-214
EN The presented work aims to evaluate the possible impact of shipping noise on the marine fauna in the vicinity of the Gdynia Harbour. Measurements were performed in the area at the distance of 0.2 NM to the fairway. For this purpose, statistics of Sound Pressure Level (SPL), Sound Exposure Level (SEL[...]
4
80%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2016 Vol. 7, No. 3 113--130
EN In the paper, the traditional semi-Markov approach to a complex technical system operation process modeling is proposed to modelling a critical infrastructure operation process including operating environment threats. Next the model is applied to real critical infrastructures such as the maritime fe[...]
5
70%
Napędy i Sterowanie
PL Od początków swego istnienia Polski Rejestr Statków SA, oprócz klasyfikacji oraz nadzoru nad budową i eksploatacją statków, zajmuje się oceną zgodności wyrobów na rynek okrętowy. Ocena ta jest prowadzona wg własnych wymagań Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Morskich oraz wielu towarzyszących i[...]
6
70%
Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics
EN Unlike in other ship types, the container ships cannot offer their services without containers and the shipping space become ineffective. Therefore, containers and slots are complimentary and indispensable service component in liner container shipping. The virtual container yard (VCY) is a modern co[...]
7
70%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2007 Vol. 1 83--96
EN A multi-state approach to defining basic notions of the system safety analysis is proposed. A system safety function and a system risk function are defined. A basic safety structure of a multi-state series system of components with degrading safety states is defined. For this system the multi-state [...]
8
70%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2012 Vol. 3, No. 2 227--236
EN In a Bayesian approach, there are two main sources of information about parameters of interest such as prior beliefs or the prior distribution of the parameter and the likelihood of observing the data given our expectations about the parameter. The prior distribution may be based on previous studies[...]
9
70%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN The main aim of the paper is to define the Baltic Port, Shipping, Ship Traffic and Port Operation Information Joint Critical Infrastructure Network (BPSIJN). The particular components of this joint network are firstly defined as the single critical infrastructure networks. Based on these, the BPSIJN[...]
10
70%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN In the paper, the traditional semi-Markov approach to a complex technical system operation process modeling is proposed to modelling a critical infrastructure operation process including operating environment threats. Next the model is applied to real critical infrastructures such as the port oil pi[...]
11
70%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 4 207--216
EN In the article, legal norms regarding the reduction of sulphur content limits in exhaust gases in special areas were presented. Then an overview of various solutions for supplying the marine engine with heavy fuel, distillation fuel and gas was made. In addition, the problem of using low-sulphur fue[...]
12
61%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Przewóz kontenerów drogą morską rodzi szereg problemów wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo statku, przewożonego ładunku i ludzi. Zaplecze lądowe, gdzie mocowany jest ładunek wewnątrz kontenera nie zawsze wykonuje to z należytą starannością. Ponadto błędy świadome i nieświadome w deklarowanej[...]
EN The carriage of containers by sea arise many problems impacting on ship’s safety, cargo and the crew. Ashore, where cargo is securing inside of containers, sometimes it is done with negligence. Even weight of containers and cargo declaration inside papers are not correct can arise many problems and [...]
13
61%
Logistyka
PL Ładunki ponadnormatywne w transporcie morskim mogą osiągać wymiary nawet kilkudziesięciu metrów i wagę do kilkuset ton i więcej. Na ładunki oddziaływają siły będące efektem przyspieszeń wynikających z ruchu statku, szczególnie podczas występowania falowania. W referacie przedstawiono problemy mocowa[...]
EN The oversize in marine transport cargo can achieve dimension some tens meters and weight for some hundreds tonnes and more. The forces, as effect of acceleration being the result of ships movement, affect on cargoes, especjally during wavwes occurring. The paper present the problems of cargo securin[...]
14
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule omówiono zarówno militarne jak i pozamilitarnego aspekty wykorzystania idei sieciocentryczności dla zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi. Doświadczenia ostatnich lat potwierdzają zalety wynikające z wykorzystania opisywanej idei w praktyce. W publikacji przedstawiono wybrane przykłady wykor[...]
EN The paper presents both military and nonmilitary aspects of network based ideas, which can support the shipping security. Nowadays more and more maritime specialists realized that the network based systems can be very useful tool especially in civil-military maritime cooperation. The paper presents [...]
15
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Celem niniejszego opracowania było opracowanie kryteriów i oceny parametrów infrastruktury nawigacyjnej dla potrzeb projektowania zarządzania bezpieczeństwem żeglugi i ochrony żeglugi na Bałtyku Południowym. Opracowaniem objęto polskie obszary morskie przy prowadzeniu procesu nawigacyjnego standardo[...]
EN The main goal of his article was to work out standards and parameters of navigational infrastructure for designing of maritime safety and protection management on the Southern Baltic. The study includes Polish sea areas during standard and assisted standard navigation processes. As the system of dis[...]
16
61%
Logistyka
PL Funkcjonujący w Polsce od 2003 roku Fundusz Żeglugi Śródlądowej jest narzędziem systemu promocji rozwoju floty transportu wodnego śródlądowego. W artykule przedstawiono istotę tego systemu, jego cele i środki realizacyjne oraz dokonano oceny efektów siedmioletniego okresu funkcjonowania Funduszu. Ws[...]
EN Inland Navigation Fund has been operating in Poland since 2003 as the tool for the promotion of development of inland waterway transport fleet. The article covers the essence, goals and implementing measures of the Inland Navigation Fund; it also evaluates the effects of a seven-year period of Fund [...]
17
61%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2012 nr 4 182-185
18
61%
Logistyka
PL Intensywny rozwój transportu wywołuje coraz większą presję środowiskową. Dotychczas podejmowane działania w głównej mierze opierają się na ulepszeniach technologicznych zmniejszających stopień zanieczyszczenia powietrza wywołanego głównie transportem drogowym. Polityka transportowa Unii Europejskiej[...]
EN Intensive transport development causes growing environmental pressure. Separating transport development from economy growth is not an easy task taking into consideration increasing traffic intensity. Activities taken up to date have mainly concentrated on technological improvement decreasing air pol[...]
19
61%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2009 nr 1 16-23
PL Przedstawiono wymagania formalno-prawne i techniczne oraz strukturę i zasadę działania światowego systemu monitorowania statków, tak zwanego systemu identyfikacji i śledzenia dalekiego zasięgu (LRIT), przygotowane przez Międzysesyjną Grupę Roboczą ds. LRIT Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) [...]
EN Paper presents legal and technical requirements, architecture and principle of work of the global ships monitoring system, so called Long-Range Identifikation and Tracking (LRIT) system, prepared by the International Maritime Organisation (IMO) Intersessional Working Group on LRIT and described in r[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 80 155--161
PL W artykule dokonano analizy pojęć bezpieczeństwa żeglugi w rejonach, gdzie istnieje konieczność stosowania systemów VTS. Dokonano podziału metod kierowania ruchem statków oraz zastosowania działań prewencyjnych, mających na celu zmniejszenie awaryjności w tych rejonach.
EN The term safety of shipping is analysed in reference to areas where VTS systems have to be operated. The methods of vessel traffic control have been classified as well as preventive actions aimed at the reduction of accidents in such areas.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last