Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shipping safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2007 Vol. 1 39--43
EN In the paper we propose two ways of reliability calculation of radar system in Vessel Traffic Services Zatoka. Reliability and availability of the system were calculated on the base of reliability of the system components. In the first approach there was assumed that system is series, in the second [...]
2
75%
Logistyka
2014 nr 6 6857-6863
PL Podczas występowania sytuacji kryzysowej w żegludze, prawo morskie dotyczące bezpieczeństwa żeglugi przewiduje stosowanie określonych procedur ratunkowych i ratowniczych. Dotyczą one działań ratowników i ratowanych. Na działania te w warunkach rzeczywistych ma wpływ między innymi czynnik ludzki. Aut[...]
EN While the occurrence of a crisis in shipping, maritime law regarding safety of shipping provides for the use of specific procedures lifeboats and rescue. They concern the rescuers and the rescued. These actions in real conditions is influenced by, among others, the human factor. The author, on the b[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 140--143, CD
PL W artykule omówiony został aspekt wykrywania i lokalizowania obiektów podwodnych za pomocą hydrograficznego sonaru bocznego. Zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania sonarów przeznaczonych do badań hydrograficznych w operacjach poszukiwania i detekcji obiektów minopodobnych. Dokonano ogólnej charak[...]
EN The article discusses the detection and localization of underwater objects with hydrographic side scan sonar. Attention was drawn to the possibility of using SSS technique in searching of mine-like objects MLO. Hull-mounted sonar and towed side scan sonar have been characterized, their advantages an[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2018 nr 56 (128) 78--85
EN With the development of tourism in the inland waters, various types of accidents in the waters have posed a great threat to human life, property, and the environment. This has caused concern in all circles of society. According to water tourism safety issues, and relying on Internet technology, ship[...]
5
75%
Archives of Transport
PL W najbliższej przyszłości planuje się budowę farm elektrowni wiatrowych w obszarze polskich morskich wód przybrzeżnych. Ich budowa i eksploatacja stworzy nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostek pływających operujących w ich pobliżu. W referacie przeanalizowano różne metody szacowania ryzyka kol[...]
EN Building of the wind farms in the coastal area of the Polish maritime waters is planned in the near future. Their construction and exploitation will create new threat for safety of vessels operating in their vicinity. Paper presents different estimation methods of the risk of collision between wind [...]
6
63%
Logistyka
2014 nr 6 6864--6873
PL Konwencja SOLAS’74 (rozdział III) i Międzynarodowy kodeks środków ratunkowych (Kodeks LSA [5], podczas występowania sytuacji kryzysowej w żegludze przewidują stosowanie określonych procedur ratunkowych i ratowniczych (w tym użycie technicznych środków) mających na celu zwiększyć szanse przeżycia. Do[...]
EN SOLAS'74 Convention (Chapter III) and the International Code of lifesaving appliances (LSA Code [5], the occurrence of a crisis in the shipping provide for specific procedures lifeboats and rescue (including the use of technical means) in order to increase the chances of survival. Additionally, the [...]
7
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 201--205, CD
PL W artykule omówiony został wpływ systemów informacji rzecznej na poprawę bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej. Analizie poddane zostały wypadki śródlądowych jednostek pływających na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Podano przykłady wybranych wypadków żeglugowych, które zdarzyły się w latach 2002- 2015. D[...]
EN Paper discussed the impact of river information systems on improving safety in inland navigation. Inland waterway accidents on the Odra River have been analyzed. Examples of selected shipping accidents that occurred in the years 2002-2015 are presented. The impact of the information systems on the f[...]
8
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 290--297
PL Niezawodność systemów sterowania układami napędowymi statków ma istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy i życia na morzu. Wskazano przykłady rozwiązań sterowania prędkością obrotową silników głównych i/lub skokiem śruby nastawnej oraz przyczyny najczęściej występujących błędów i awarii. Wspomniano zat[...]
EN Steering and control reliability of vessel propulsion systems have an essential influence on work and life safety at sea. Tthe solution examples of control of main engines speed and/or the pitch of controllable pitch propeller and the reasons of the most often occurred faults and failures were indic[...]
9
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 132--138
PL W artykule poddano analizie aktualne wymagania międzynarodowe na temat wyposażenia ratunkowego statków pasażerskich i minimalnych kwalifikacji załogi w zakresie jego obsługi oraz przedstawiono zbiorowe i osobiste wyposażenie ratunkowe stosowane na współczesnych wycieczkowcach i promach pasażerskich.[...]
EN The article analyzes the current international requirements for passenger ships life-saving appliances and minimum crew qualification for their operation, and presents collective and personal rescue appliances used on modern cruise vessels and passenger ferry boats. The publication ends with comment[...]
10
51%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 298--305
PL Okres eksploatacji holowników portowo-redowych wynosi około 40-50 lat. Czas pracy układu napędowego wynosi około 2-3 tysięcy godzin pracy. Holownik winien mieć możliwości spełnienia założonych funkcji przy minimalnej obsadzie załogi oraz minimalnych kosztach eksploatacji. Jedną z podstawowych decyzj[...]
EN The period of port-road tug operation is about 40-50 years. The time of propulsion system work amounts to 2-3 thousands hours. Tug ought to have the possibilities to fulfill needful functions at minimal safe manning and minimum cost of exploitation. The one of basic decision in the design phase of p[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last