Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shielding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN Methods are presented for the cancellation of the power line’s magnetic and electric fields at pre-specified points close to the line corridor. For canceling the magnetic field, three auxiliary conductors constituting two mitigating loops are used. Their configuration should be geometrically similar[...]
2
86%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 7 245--248
PL Artykuł dotyczy problemów kompatybilności elektromagnetycznej i zabezpieczenia urządzeń przed wpływem oddziaływania zewnętrznych pól elektromagnetycznych oraz emisji pola elektromagnetycznego przez urządzenia elektroniczne do środowiska zewnętrznego. Jego celem jest przedstawienie problemów dotycząc[...]
EN This article applies to electromagnetic compatibility problems and protect them against the influence of external effects of electromagnetic field and emission of electromagnetic field of electronic devices to the outside environment. Its purpose is to present problems for the selection of materials[...]
3
86%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów wybranych materiałów, które mogą być wykorzystane jako ekran elektromagnetyczny w odzieży ochronnej. Porównanie przeprowadzono w zakresie częstotliwości do 50Hz do 30MHz. (Badania materiałów ekranujących pole elektromagnetyczne niskich i średnich częstotliwoś[...]
EN In the paper electromagnetic field shielding properties of different materials that may be dedicated for different purposes like screening of field source, work place or protection of the worker were tested and compared. The tests were conducted in the scope of frequencies: 50 Hz - 30MHz.
4
86%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL W artykule omówiono zagadnienie badania skuteczności ekranowania urządzeń. Dokonano przeglądu norm i dokumentów normatywnych, dotyczących dopuszczalnych poziomów emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych oraz metodykę ich pomiaru. Opisano wymagania na tłumienność struktur ekranujących (N[...]
5
86%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Analizujemy wpływ zewnętrznych prądów niezrównoważenia na bezstykowe czujniki prądowe w szczególności na matryce gradientowe czujników i układy poziomowania prądu. Najlepsze tłumienie prądów bliskich można osiągnąć poprzez użycie jarzma magnetycznego, w którym zoptymalizowano ekranowanie. Układy poz[...]
EN We analyze the influence of external "unclamped" currents on contactless current sensors, especially the gradient sensor arrays and the current clamps. Best suppression of close currents can be achieved by using magnetic yoke with optimized shielding. DC/AC fluxgate current clamps of our design have[...]
6
86%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W badaniach kinetyki procesów kontrolowanych zarodkowaniem i wzrostem skutecznie wykorzystuje się statystyczną teorię krystalizacji, podwaliny której zostały założone przez Kołmogorova, Jonhsona, Mehla i Avramiego (teoria KJMA). Powyższa teoria opisuje badane zjawiska precyzyjnie w przypadku, gdy ws[...]
EN The framework of the Kolmogorov-Johnson-Mehl-Avrami (KJMA) theory is applied usually for the study of transition kinetics when the processes are ruled by nucleation and growth. This theory accurately describes only the transitions with the identical convex shape of new nuclei with the identical grow[...]
7
86%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono najczęściej spotykane problemy związane z ekranowaniem i wyrównywaniem potencjałów w pomieszczeniach z nowoczesną aparaturą cyfrową.
EN The paper presents most frequently occurring problems connected with shielding and equipotential bonding in rooms with modern digital equipment.
8
86%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Radio absorbujące materiały często stosowane jako efektywny środek do zmniejszenia przekroju skutecznego celu radiolokacyjnego obiektów metalowych. Wielowarstwowe struktury do elektromagnetycznego ekranowania są opracowane na podstawie dielektrycznych proszkowych złożonych materiałów. Zmniejszenie p[...]
EN Radio absorbing materials are often applied as effective means to reduce RCS of metallic objects. A multilayered electromagnetic shielding structure is developed based on dielectric powder-containing composite material layers interleaved with radiotransparent substrates thus forming EM waves scatter[...]
9
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 5 131-138
PL Niniejsza praca dotyczy analizy skuteczności ekranowania w zależności od materiału, z jakiego ekran jest wykonany oraz jego konfiguracji. Obliczenia wykonano dla nagrzewnicy indukcyjnej 50 Hz oraz ekranów jedno- i dwuwarstwowych. Na podstawie ich skuteczności dokonano oceny przydatności stosowania e[...]
EN The issue of limiting negative influence of effect of electromagnetic fields from induction heating devices using electromagnetic shields has been presented in the paper. The effectiveness of shielding for fields of power-line frequencie has been examined considering the multilaver systems. The rese[...]
10
86%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki badań pierścienia wykonanego z ceramiki nadprzewodzącej YBaCuO umieszczonego w zewnętrznym przemiennym polu magnetycznym. Badania przeprowadzono dla różnej amplitudy i różnej częstotliwości zmian pola. Przeprowadzone badania pozwoliły określić wpływ częstotliwości na [...]
EN The results of research of magnetic properties of the superconducting ring prepared of YBaCuO have been presented in this paper. The research were carried out for different amplitude and frequency of intensity of the magnetic field. The carried out research allowed to evaluate the influence of frequ[...]
11
86%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry
EN In order to include the effects of electron correlation in ab initio molecu- lar orbital calculations it is necessary to go beyond the single determinant Hartree-Fock (HF) level of theory. In the present investigation the influences of both dynamic and nondynamic correlation effects on the optimised[...]
12
86%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 7 239--242
PL Artykuł dotyczy problemów kompatybilności elektromagnetycznej platform mobilnych dla pojazdów wojskowych. Emisje pochodzące z różnego typu silników spalinowych mają duży wpływ na pracę pozostałych elementów elektronicznych montowanych na tych pojazdach. W artykule zaprezentowana została metodologia [...]
EN This article refers to EMC problems of electromagnetic compatibility of mobile platforms for military vehicles. Emissions from different types of combustion engines have a big impact on the work of other electronic components mounted on these vehicles. This article presents a methodology of measurin[...]
13
86%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2006 Vol. 12, No. 2 195--200
EN Basic principles of reducing exposure to electromagnetic fields are reviewed in this article. Measures to reduce exposure can be divided into organisational/administrative and technical/engineering actions. Both strategies are briefly analysed and the basic principles of the theory of shielding are [...]
14
86%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The process of design of building composites, like concrete is a complex one and involves many aspects like physical and mechanical properties, durability, shielding efficiency, costs of production and dismantlement etc. There are plenty of parameters to optimize and computer tools can help to choos[...]
15
86%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2016 Nr 51 93--96
PL Jednym ze skutków działania wysokonapięciowych urządzeń elektroenergetycznych jest wytwarzanie pól elektromagnetycznych wokół swoich konstrukcji. Pola te mogą negatywnie wpływać na organizmy żywe oraz zakłócać funkcjonowanie innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych znajdujących się w pobliżu.[...]
EN This paper presents measurement of shielding effectiveness for 50Hz electric and magnetic field while using different materials (ferromagnetic/diamagnetic), that varies between structure (net/solid sheet; open/close shields), intensity of EM field (phenomenon of saturation to magnetic materials) and[...]
16
86%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2009 Nr 2 (73) 66--71
PL Przedmiotem artykułu są wyniki badań zrealizowanych w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi, ukierunkowanych na opracowanie wielowarstwowych płaskich lub przestrzennych włókienno-tworzywowych materiałów ekranujących promieniowanie elektromagnetyczne (PEM), charakteryzujących się możliwie wysoką wartością[...]
EN This paper presents the results of studies carried out at the Textile Research Institute in Łódź, aimed at developing multi-layer, flat or spatial textile-polymeric materials, designed for shielding electromagnetic radiation (EMR), showing a possible high absorption coefficient, a so-called insertio[...]
17
86%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Ochrona obiektów elektronicznych przed oddziaływaniem energii HPM (High Power Microwave) polega na stosowaniu się do ogólnych zasad kompatybilności elektromagnetycznej, zwłaszcza ekranowania i filtracji. Wymagana jest jedynie znacznie większa dbałość o jakość wykonania zabezpieczeń. Pamiętać należy,[...]
EN The Electromagnetic Pulse HPM (High Power Microwave) effect is characterised by production of a very short but intense electromagnetic pulse which propagates away from its source with ever diminishing intensity, governed by the theory of electromagnetism. This pulse of energy produces powerful elect[...]
18
72%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W niniejszym artykule omówiono zakłócenia występujące w układzie pomiarowym służącym do pomiaru natężenia pola elektrycznego przy wykorzystaniu elektrooptycznego efektu Kerra. Zakłócenia te są związane z oddziaływaniem na typowe układy mierzące natężenia światła składowej elektrycznej pola elektroma[...]
EN This paper describes disturbances which occurred in measurement setup designed for electric field intensity, based on electro-optic Kerr effect. These disturbances were caused by the placement of typical device, designed for light intensity measurement, near HV source. Although some changes in cabli[...]
19
72%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Teoria ekranowania elektromagnetycznego bazująca na równaniach falowych opisuje zachowanie pola elektromagnetycznego w materiale. Model Schelkunoff’a ostatnio wybierany do opisania skuteczności ekranowania materiału ma pewne wady, głównie ograniczenia teoretyczne i standardy opracowane na podstawie [...]
EN The theory of electromagnetic shielding based on the waves equations describes the behavior of electromagnetic field in substance. Among many models to determine materials’ shielding effectiveness, Schelkunoff model was accepted mostly because of his simplicity. Lately, due to the incongruities of t[...]
20
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 10 270-271
PL W pracy podjęto próbę wykorzystania metody niskotemperaturowej plazmy wyładowań jarzeniowych do wytwarzania przewodzących pokryć węglowych na włókninach polipropylenowych do zastosowania w technice ekranowania pola elektromagnetycznego. Warstwy uzyskiwano z fazy gazowej (propan – butan). Otrzymanie [...]
EN This work attempted to try to use method of low temperature plasma of glow discharges to create conductive carbon coatings on polypropylene unwoven fabric to use in electromagnetic shielding technique. Layers were created from gaseous phase (propan-butan). Creation of conductive layers requires furt[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last