Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sezonowość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W działalności wielu przedsiębiorstw górnictwa surowców skalnych występuje zjawisko sezonowości, które dotyczy produkcji albo zbytu produktów. W pracy przedstawiono analizę wpływu sezonowości na kształtowanie się przychodów i kosztów produkcji. Wskazano na możliwości i sposoby złagodzenia skutków se[...]
EN Many companies in mining of rock quarries are affected by a seasonality phenomenon, influencing their production processes or sales. The paper presents an analysis of the impact of seasonality on their revenues and production costs. It indicates possibilities and methods leading to diminishing its c[...]
2
86%
Inżynieria Ekologiczna
2006 Nr 17 122-124
3
86%
Drogi i Mosty
2008 nr 1-2 29-58
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad określeniem współczynników sezonowości przy wyznaczaniu nośności konstrukcji nawierzchni urządzeniami: FWD (Ugięciomierz Dynamiczny) i BB (Belka Benkelmana). Analizę sezonowości przeprowadzono dla warunków klimatu Polski przez wybór reprezentatywnych: nawier[...]
EN The paper presents the results of research into Seasonal Factors in Poland for testing bearing capacity of pavements with the use of FWD (Falling Weight Deflectometr) and BB (Benkelman Beam). Type of pavements, soil and subsoil water conditions and climate regions representative of the country were [...]
4
86%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wyniki badań zbiorowości budynków szkolnych w zakresie dotyczącym sezonowego zużycia ciepła do ich ogrzewania. Wyniki te są fragmentem szerszych badań statystycznych cech 50 szkół w Częstochowie, wpływających na ich parametry cieplno-energetyczne. Przedstawiono również analizę zmian se[...]
EN The examination results concerning seasonal heat consumption (Q) in a group of school buildings is presented. The results are only a part of a wide-ranging statistical examination concerning some features of 50 schools in Częstochowa that are influencing their thermal-energy parameters. An analysis [...]
5
86%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Zjawisko cykliczności występuje w wielu dziedzinach życia ludzkiego. Niejednokrotnie stwarza problemy natury organizacyjnej, które z kolei wymagają przeciwdziałań. W artykule zaproponowano kompleksowy, w porównaniu z dotychczasowymi, model wyznaczania cykliczności zjawisk, zwracając równocześnie uwa[...]
EN Periodicity phenomenon occurs in many domains of human life. Many times it creates organizational problems, which require counteraction. Complex model of effects periodicity determination was proposed in the article taking into consideration the necessity of determination of period Ton case-by-case [...]
6
86%
Górnictwo Odkrywkowe
2014 R. 55, nr 1 61--66
PL Celem artykułu było przeanalizowanie wpływu dwóch wybranych czynników na poziom należności krótkoterminowych wybranych kopalni mianowicie, wartości sprzedaży i sezonowości. W analizie wykorzystano dane z czterech kopalni odkrywkowych: dwu kopalni węgla brunatnego, jednej kopalni wapienia oraz kopaln[...]
EN The purpose of this article was to examine the impact of two chosen factors on the level of short-term receivables of chosen mines, seasonality and sales value. The analysis used data from four open cast mines, two lignite mines, one limestone mine and sandstone mine.
7
86%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 108 373--382
PL Celem zaprezentowanych w artykule badań było scharakteryzowanie zjawiska sezonowości zapotrzebowania na węgiel kamienny w Polsce. W tym celu posłużono się procedurą X-12-ARIMA. W wyniku przeprowadzonej analizy uzyskano składowe szeregu czasowego oraz prognozę zapotrzebowania na węgiel kamienny na dw[...]
EN The article presents seasonality of the hard coal demand in Poland. For this purpose, the X-12-ARIMA procedure was used. As a result of the analysis the components of the hard coal demand time series were obtained. A 12-month demand forecast was also constructed. The authors also proposed the coal p[...]
8
72%
Journal of Water and Land Development
PL Analizę parametrów fizyczno-chemicznych (temperatura, pH, zasolenie, tlen rozpuszczony), stężenia pierwiastków biogennych (PO4-P, NO3-N, SiO4-Si) i chlorofilu prowadzono w wodach estuarium Narmada od lipca 2008 do czerwca 2009. Statystyka wielowymiarowa i analiza głó[...]
EN Investigations on physicochemical parameters (temperature, pH, salinity, dissolved oxygen), including dissolved nutrients (PO4-P, NO3-N, SiO4-Si) and chlorophyll-a were carried out in the water off the mouth of the Narmada estuary from July 2008 to June 2009. The mul[...]
9
72%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono wyniki zastosowania modeli adaptacyjnych w prognozowaniu zmiennej z wahaniami sezonowymi. Wykorzystano do tego celu trójparametryczne modele Holta-Wintersa dla danych oryginalnych (z sezonowością) oraz dwuparametryczne modele Holta dla danych oczyszczonych z sezonowości dla [...]
EN The article presents the findings of the use of adaptive models in forecasting a variable with seasonal fluctuations. To this end the following models were used: triparametric Holt-Winters models for original data (with seasonality) and biparametric Holt models for data free from seasonality for ser[...]
10
72%
Surowce i Maszyny Budowlane
2010 nr 4 31-34
PL Przedstawiony model może stać się pomocnym narzędziem i informacją przy podejmowaniu strategicznych dla kopalni decyzji. W zmiennych warunkach wydobycia model określony na podstawie analizy harmonicznej jest niezwykle użyteczny przy planowaniu np. polityki produkcyjno-sprzedażowej. W artykule został[...]
11
72%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono problem ekonomicznych skutków sezonowości wydobycia i sprzedaży surowców skalnych. Omówiono problematykę zalet i wad obecnego stanu rzeczy. Zwrócono uwagę, że istnieje możliwość stabilizacji wydobycia z równoczesnym ograniczeniem niekorzystnych skutków sezonowości. Podano me[...]
EN It is presented in this article the problem of economical results of seasonality rocky minerals extraction. It describes the problem of virtues and faults current situation. This publication pays attention to possibility of stabilization with simultaneous limitation of unprofitable results of season[...]
12
72%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
PL W artykule podjęty jest problem inhibowania zmian o charakterze restrukturyzacyjnym w przedsiębiorstwach z branży odzieżowej. Celem artykułu jest identyfikacja czynników inhibujących zmiany o charakterze restrukturyzacyjnym w przedsiębiorstwach odzieżowych. W badaniu przyjęto podejście ilościowe. W [...]
EN The paper addresses the problem of change inhibitors in textile and apparel companies. The textile and apparel industry is characterized by high dynamics of sector-specific change, the cyclic nature of its processes, and by changing fashion trends. Companies that change more slowly than their enviro[...]
13
72%
Przegląd Geofizyczny
2014 Z. 1-2 5--18
PL Przedmiotem opracowania są cyklony śródziemnomorskie (MC – Mediterranean cyclones), które w latach 1958-2008 przemieszczały się nad obszarem Europy Środkowo-Wschodniej (tj. w sektorze między 45º39’ i 58º 11’ N oraz między 7º 32’ i 30º44’ E). Odnotowano 351 układów MC, wśród których wyróżniono 12 typ[...]
EN The study is focused on Mediterranean cyclones (MC) traveling over the area of Central and Eastern Europe (i.e. in the sector between 45° 39’ and 58º 11’ N and between 7° 32’ and 30º 44’ E) in the years 1958-2008. There have been 351 MC systems, divided into 12 types on the basis of the course of th[...]
14
72%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2016 T. 16, z. 4 17--31
PL Celem niniejszej pracy jest charakterystyka sezonowości niżówek występujących w rzekach mających zlewnie o różnych warunkach obiegu wody oraz wskazanie okresów o najwyższym stopniu zagrożenia wystąpieniem niżówki. W pracy wykorzystano wartości dobowe przepływów z okresu 01.11.1983–31.10.2013, udostę[...]
EN The main goal of this study was to characterize seasonal occurrence of low flows during a year period, in catchments of different character and indication of periods with the highest risk of low flows occurrence. The study was based on the daily flows data series from period 01.11.1983– 31.10.2013, [...]
15
72%
Przegląd Geologiczny
2016 Vol. 64, nr 7 472--480
EN The long-term characteristics of the discharge regime in European springs are not well known yet. In presenting the springs, stress should be laid on their discharge variability and seasonality. The paper presents mean monthly discharges in 86 springs from four countries: Austria, the Czech Republic[...]
16
72%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr II/2 557--568
PL W pracy dokonano oceny sezonowości występowania przepływów niskich (NQ) wykorzystując wskaźniki Colwella. Analizę przeprowadzono dla rzeki górskiej Kamienica Nawojowska w profilu Łabowa – prawostronny dopływ Dunajca. Dane do obliczeń, w postaci przepływów dobowych z wielolecia 1983 - 2012, pozyskano[...]
EN The study was aimed assessment of seasonal occurrence of minimum flow (MF) for Kamienica Nawojowska river in cross-section Łabowa – right side tributary of Dunajec, by Colwell indices. Input data obtained from Institute of Meteorology and Water Management, the National Research Institute in Warsaw, [...]
17
72%
Inżynieria Ekologiczna
2017 Vol. 18, nr 3 175--183
PL Jakość wód powierzchniowych kształtowana jest przez szereg procesów zachodzących na obszarze całej zlewni. Dominującą rolę w kształtowaniu zmian właściwości fizyko-chemicznych wód odgrywają warunki hydrometeorologiczne, których zmienność podyktowana jest sezonowością. Szczegółowa charakterystyka śro[...]
EN The quality of surface water is shaped by a number of processes taking place across the catchment. The dominant role in shaping changes in physico-chemical properties of water play hydrochemical conditions. Detailed characteristics of the aquatic environment is an important aspect in assessing the v[...]
18
72%
Journal of Water and Land Development
2018 no. 36 3--15
PL W przedstawionych badaniach analizowano przestrzenną zmienność dobowej i miesięcznej koncentracji opadów i ich potencjału erozyjnego w północnowschodniej Algierii na podstawie danych z 23 posterunków opadowych z okresu 1970–2010. Trendy analizowano testem Manna–Kendalla. Wyniki wykazały, że wskaźnik[...]
EN In this study, the spatial variation of daily and monthly concentration precipitation index and its aggressiveness were used in 23 rainfall stations in the extreme north-east of Algeria over the period 1970–2010. The trend was analysed by the Mann–Kendall (MK) test. The results show that daily preci[...]
19
72%
Scientific Journal of Polish Naval Academy
PL Sukces przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest zdolność do spełnienia oczekiwań klientów i dopasowanie do potrzeb zgłaszanych przez rynek. Pomocne w ocenie popytu są metody i narzędzia matematyczne. Formułowane prognozy powinny brać pod uwagę wszystkie czynniki kształtujące za[...]
EN The company’s success depends on many factors. One of them is the ability to meet the customers’ expectations and adjust to the needs reported by market. Mathematical methods and tools are helpful in assessing demand. Forecasts should take into account all factors shaping the demand for goods and se[...]
20
72%
Surowce i Maszyny Budowlane
2019 nr 2 18—21
PL Sezonowość można traktować jako czynnik zewnętrzny, na występowanie którego przedsiębiorstwo zbytnio nie ma wpływu. Problem dotyka również górnictwa, zwłaszcza odkrywkowego, mającego styczność z warunkami naturalnymi. W tym wypadku rodzi się pytanie: jakie problemy niesie za sobą sezonowość branży k[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last