Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1022
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sewage sludge
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Forum Eksploatatora
2006 Nr 4 (25) 36-38
PL Zabójczy wpływ podwyższonej temperatury na mikroorganizmy patogenne z uwagi na uszkodzenia błon komórkowych poprzez denaturację białek oraz blokowanie enzymów jest zjawiskiem powszechnie znanym. Z tego względu podwyższona temperatura może być wykorzystywana w procesie higienizacji ścieków oraz osadó[...]
2
100%
Forum Eksploatatora
2006 Nr 3 (24) 17-20
PL Zagospodarowanie stale zwiększającej się ilości osadów ściekowych od wielu lat jest poważnym problemem ekologicznym. Jednym z proponowanych praktycznych rozwiązań jest ich przyrodnicze wykorzystanie. Pozytywny wpływ osadów ściekowych na poprawę struktury gleby, oraz wzbogacenie jej w próchnicę jest [...]
3
100%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 4 (61) 50-54
PL W artykule przedstawiono przegląd istniejących instalacji zgazowania osadów ściekowych w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Dokonano porównania z sytuacją w Polsce. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych w reaktorze górnociągowym ze złożem stałym. Wyniki badań pokazały, jak rodzaj osadu ścieko[...]
EN Paper presents analysis of existing sewage sludge gasification installation in Europe, Asia and North America. Comparison of the Polish situation and situation in the rest of the world has been done. Experimental results of sewage sludge gasification process has been presented. This paper presents t[...]
4
100%
Polish Journal of Chemistry
EN The influence of storage time on mobility of chosen heavy metals in sewage sludge by application of Tessier fractioning procedure has been studied. Cr, Pb and Ni were mainly associated to the residual and organic matter fraction and the low mobility for these metals during the storage period has bee[...]
5
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2006 Nr 3 30-32
EN Diagram of greenhouse effect in a solar drying room. Factors influencing the speed of sludge drying in solar drying rooms analysis of climatic conditions in Poland. Presentation of technological solutions applied in a solar drying room designed by ITC PW. Solar drying rooms efficiency in Polish cond[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL W pracy podano analizę danych literaturowych dotyczącą ilości produkowanych osadów ściekowych i możliwości ich ostatecznego zagospodarowania. W metodach zwrócono uwagę na wykorzystanie osadów ściekowych jako nawozu pod uprawę wierzby energetycznej.
EN This paper presents literature data analysis concerning amount of sewage sludge produced in Poland and the way of sewage sludge final management. Utilisation of sewage sludge as an energy willow fertiliser was noticed in methods given in the paper.
7
80%
Chemical and Process Engineering
EN The motivation of this work was to define the reburning potential of sewage sludge gasification gas (syngas). Numerical simulation of co-combustion process of syngas in hard coal-fired boiler has been done. All the calculations were performed using the Chemkin program. Plug-Flow Reactor model was us[...]
8
80%
Forum Eksploatatora
2004 Nr 3/4 10-12
9
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2013 nr 152 (32) 143--150
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących udziału frakcji azotu, w komunalnych osadach ściekowych. Stwierdzono, że hydrolizie podlegało średnio od 41,8 do 52,4% azotu, przy czym na połączenia szybko dostępne dla roślin, które charakteryzuje frakcja wodno-rozpuszczalna przypadało od 14,4 do 21,3[...]
EN The paper presents the results of research on the share of nitrogen fractions in household sewage sludg.e. It was found that on average 41.8% to 52.4% of nitrogen in sludge underwent hydrolysis. Yet, it should be stressed that 14.4% to 21.3% of the total amount of nitrogen included bonds characteris[...]
10
80%
Environment Protection Engineering
2013 Vol. 39, nr 2 154--165
EN The main objective of the disintegration of sewage sludge is to obtain a greater susceptibility of sludge on subsequent biotechnological processes. In order to determine the best parameters of the disintegration of excess sludge examined, the effectiveness of hybrid methods, i.e. thermal disintegrat[...]
11
80%
Forum Eksploatatora
2009 Nr 3 (42) 70-73
PL Omówiono wpływ czasu trwania procesu alkalizacji osadów wodorotlenkiem wapnia na zmiany wartości pH i ich podatność na odwadnianie grawitacyjne. Wykazano, iż dodatek suspensji wodorotlenku wapnia i zachodzące wskutek tego procesy chemiczne powodują wzrost wartości pH i zmiany składu fizykochemiczneg[...]
12
80%
Forum Eksploatatora
2009 Nr 6 (45) 78-81
PL W niniejszej pracy zwrócono uwagę na osady ściekowe pochodzące z przemysłu garbarskiego. W osadach tych znajduje się podwyższona koncentracja związków chromu. Jednocześnie zawierają one znaczne ilości substancji humusowych, w tym składników nawozowych. Z obawy zanieczyszczenia środowiska wodno-grunt[...]
EN The way to receive compost out of peat, manure and sewage sediments from tannery industry containing heightened concentration of chromium compounds is given in this paper. Received product was characterised by beneficial fertilising parameters, which predestine it to fertiilise soil poor in organic [...]
13
80%
Forum Eksploatatora
2009 Nr 5 (44) 64-67
PL Technologia przeróbki oraz zagospodarowania osadów ściekowych powinna być skoncentrowana na maksymalnym wykorzystaniu walorów osadów, które są bogatym źródłem pierwiastków nawozowych jak również źródłem energii. W przypadku oczyszczalni obsługujących duże aglomeracje takich jak Centralna Oczyszczaln[...]
14
80%
Forum Eksploatatora
2009 Nr 6 (45) 82-89
PL Z uwagi na wysokie uwodnienie osadu ściekowego, istotnym elementem jego dalszego wykorzystania są procesy usuwania wody z osadów, w tym proces suszenia. Proces suszenia osadów ściekowych znacznie poszerza krąg możliwości ich dalszego wykorzystania. Tradycyjne metody suszenia, oparte na zjawisku paro[...]
EN The raw sewage sludge is highly hydrated therefore its further utilization in most cases is possible only after sludge dewatering and drying. Thermal drying of sludge enhances the number of possibilities of its further usage. The traditional methods of sludge drying arę based on the process of evapo[...]
15
80%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 6 1263-1266
16
80%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 6 1267-1269
17
80%
Forum Eksploatatora
2008 Nr 2 (35) 25-27
PL Wysokie koszty eksploatacyjne związane ze zużyciem energii w Średnich i dużych oczyszczalniach ścieków zmuszają do poszukiwania z jednej strony możliwości oszczędności w zużyciu energii w procesach oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów, z drugiej do pozyskiwania odpadów biodegradowalnych, które[...]
18
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2010 Nr 5 33-36
PL Mobilność metali ciężkich z ustabilizowanych osadów ściekowych pochodzących z komunalnej oczyszczalni ścieków w Kostomłotach k/Kielc. Specjację metali ciężkich wykonano według metodyki BCR. Zawartość metali ciężkich we frakcjach oznaczono na spektrofotometrze absorpcji atomowej . Przeprowadzona ana[...]
EN Heavy metals' mobility in stabilized sewage sludge from communal sewage treatment plant in Kostomłoty near Kielce. Heavy metals' speciation made according to BCR methodics. Heavy metals' content in fractions marked on atomic absorption spectrophotometer. Conducted sequential analysis proved presence[...]
19
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2010 Nr 9 17-21
PL Metoda wyznaczania maksymalnego odwodnienia osadu z wykorzystaniem instalacji do badania oporu właściwego filtracji. Może to być kolejne narzędzie służące porównaniu zdolności odwodnieniowych osadów ,przydatne zwłaszcza w odniesieniu do osadów charakteryzujących się wysoką zawartością cząstek należą[...]
EN Method of marking maximum sludge dehydration with the use of installation checking proper filtration resistance. It might become another tool for comparing dehydrating capabilities of different types of sludge, particularly useful for sludge with high contents of small fraction particles.
20
80%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 4 (55) 36-38
PL Osady ściekowe są nieodłącznym elementem procesu oczyszczania ścieków. Powstają w procesie mechanicznego oczyszczania ścieków (odseparowany piasek, skratki), podczas biologicznego oczyszczania (osad nadmierny, błona biologiczna) oraz chemicznego strącania fosforu [1].
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last