Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sewage sludge ash
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Structure and Environment
EN The paper presents the results of research on the use of sewage sludge ash as a sorbent. Sewage sludge ash applied for research was from the incineration plant of sewage sludge and screenings from the Group Wastewater Treatment Plant Metropolitan Area Łódź. The research on the sorption was being con[...]
2
100%
Journal of Ecological Engineering
2019 Vol. 20, nr 10 195--205
EN The incineration of municipal sewage sludge causes the formation of ash, which needs further utilization. The literature gives only few examples of the chemical sewage sludge ash conversion with the hydrothermal method. The effect of conversion depends on the properties of the raw material and the p[...]
3
88%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 5 138--146
EN The study shows the results of zeolitization of municipal sewage sludge ash with the indirect fusion method followed by a hydrothermal method. The zeolitization of sewage sludge ash was conducted at the melting temperature of 550°C and the melting time of 60 minutes, crystallization temperatures of [...]
4
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Mobilność metali ciężkich z osadów ściekowych i popiołu z osadów ściekowych z oczyszczalni powyżej 200 000 RLM W pracy przedstawiono wyniki badań mobilności metali ciężkich z osadów ściekowych i popiołów z osadów ściekowych. Badania przeprowadzono wykorzystując metodykę proponowaną przez Community B[...]
EN This paper presents the results of the research of heavy metals mobility from sewage sludge and sewage sludge ashes. The research was conducted with the use of methodology suggested by the Community Bureau of Reference (BCR). It was proven that heavy metals were present mostly in fractions of immobi[...]
5
75%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2014 T. 17, nr 3 415--421
PL W pracy badano popioły uzyskane w trakcie termicznej przeróbki osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Sitkówce-Nowiny i Olsztynie. Badane popioły poddano analizie ekstrakcyjnej według metodyki BCR. Zawartość metali ciężkich w wymienionych frakcjach oznaczono metodą dodawania wzorca [...]
EN The subject of the research is the evaluation of the impact of sewage sludge incineration on the mobility of heavy metals in ashes. Sewage sludge ashes from the wastewater treatment plants in Sitkowka-Nowiny and Olsztyn were analyzed in accordance with the extraction method proposed by the Community[...]
6
75%
Proceedings of ECOpole
PL Ilości osadów ściekowych powstających w krajowych i zagranicznych oczyszczalniach ścieków komunalnych stale wzrastają. Obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej normatywy prawne regulujące postępowanie z osadami ściekowymi przyczyniają się do wzrostu popularności metod termicznych. Stosowane metody [...]
EN The amount of sewage sludge produced at Polish and foreign sewage treatment plants constantly increases. Polish and European Union regulations on sewage sludge treatment lead to higher popularity of thermal treatment methods. Thermal methods cover among others incineration of sewage sludge in the fl[...]
7
75%
Ecological Chemistry and Engineering. S
2014 Vol. 21, nr 3 465--475
PL Badania przeprowadzono w celu oceny wpływu technologii spalania osadów ściekowych na mobilność metali ciężkich z popiołów. W badaniach wykorzystano popioły z osadów ściekowych pobrane z oczyszczalni ścieków ze spalaniem osadów w piecu rusztowym i złożu fluidalnym. Zastosowano chemiczną procedurę eks[...]
EN Sewage sludge ashes from grate furnace and fluidized bed furnace were used in this research. This research was carried out to investigate the impact of combustion technology on sewage sludge speciation of heavy metals from sewage sludge ash. This was achieved by conducting a sequential chemical extr[...]
8
63%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 25 110-123
PL W pracy dokonano krótkiego przeglądu dotychczasowych prób zagospodarowania popiołów pochodzących ze spalania osadu ściekowego w różnych dziedzinach budownictwa. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu popiołu z osadu na właściwości świeżych zaczynów i zapraw. Stwierdzono, że dodatek powoduje[...]
EN The short review of previous attempts of sewage sludge ash utilization in different branch of civil engineering was made in the paper. The experimental test results concerning the influence of the sewage sludge ash on the property of fresh pastes and mortars are presented. It was found that the addi[...]
9
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2014 T. 17, nr 2 185--198
PL W Polsce dominującym sposobem zagospodarowania osadów ściekowych jest ich składowanie oraz przyrodnicze wykorzystanie. Zgodnie z przepisami prawa taki sposób zagospodarowania musi ulec zmianie, gdyż od 2016 r. będzie obowiązywał zakaz składowania osadów ściekowych. W Niemczech w latach 80. XX w. oko[...]
EN In Poland, annually there is produced about 535 000 Mg of dry matter of municipal sewage sludge, and according to forecasts, this amount in 2022 can reach 746 000 Mg of dry matter. In Germany, for several years the annual amount of the sludge produced is at a level about 2 000 000 Mg of dry matter. [...]
10
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2014 T. 17, nr 3 433--439
PL Fosfor jest pierwiastkiem o dużym znaczeniu biologicznym i przemysłowym. Ponad 90% wytwarzanych związków fosforu wykorzystywanych jest w przemyśle rolniczym i spożywczym. Wzrost zapotrzebowania na związki fosforu przyczynia się do znacznego wykorzystywania naturalnych, nieodnawialnych złóż apatytów [...]
EN Phosphorus is a chemical element of great biological and industrial importance. More than 90% of the phosphorus compounds produced are used in agricultural and food industries. Growth in demand for phosphorus compounds contributes to a significant use of natural, non-renewable deposits of apatite an[...]
11
63%
Structure and Environment
2016 Vol. 8, no. 4 253--259
EN The increase of quantity of ash from the combustion of sewage sludge will need to look for new methods of disposal. One method is to use sewage sludge ash as a partial substitute for cement. The oxide composition of the sewage sludge ash is dependent on the composition of the wastewater treatment t[...]
12
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Fosfor jest pierwiastkiem o dużym znaczeniu biologicznym i przemysłowym, co implikuje znaczące modyfikacje naturalnego cyklu jego obiegu w przyrodzie. Ponad 90% wytwarzanych związków fosforu wykorzystywanych jest w przemyśle rolniczym, paszowym i spożywczym. Surowce fosforonośne, z których największ[...]
EN Phosphorus is an essential element with high biological and industrial meaning, which implies significant modifications of its circulation in the environment. Above 90% of produced phosphorus compounds is used in agricultural, feed and food industry. Phosphorus resources, among which phosphate rock [...]
13
63%
Budownictwo i Architektura
2017 Vol. 16, nr 2 131--140
PL W pracy przedstawiono wyniki badań składu chemicznego i wybranych właściwości popiołów lotnych krzemionkowych oraz popiołów pochodzących z utylizacji osadów ściekowych. Zaprezentowane w artykule wyniki badań dotyczą wpływu ww. popiołów na wybrane właściwości świeżych zapraw. Dokonano również identyf[...]
EN The article presents the results of chemical composition and selected properties of the fly ash (FA) and sewage sludge ash (SSA) from the disposal of sewage sludge. The results of research on sewage sludge ash (SSA) and fly ash (FA) and the effect of these ashes on properties of fresh pastes have be[...]
14
51%
Environment Protection Engineering
EN Mobility of heavy metals has been investigated in sewage sludge as well as in ashes obtained by incineration of this sludge at the temperature range of 850-1000 °C. In the ashes, heavy metals created the most durable connections with immobile fractions which did not have a major significance in a to[...]
15
51%
Materiały Budowlane
2017 nr 10 15--18
PL W artykule przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania popiołów lotnych z osadów ściekowych w betonie. Wykonano dwie serie badawcze o dwóch współczynnikach w/s 0,49 oraz 0,55 z udziałem 10 i 20% popiołu lotnego z osadów ściekowych (SSA), jako zamiennika cementu. Skład chemiczny wykazał, że SSA zawi[...]
EN The paper presents an assessment of the possible applications of fly ash from sewage sludge (SSA) in concrete. The article presents the results of research concerning the replacement of cement (10 and 20%) of ash from sewage sludge (SSA) in concrete. The made two series of test for the two ratios wa[...]
16
51%
Proceedings of ECOpole
PL Skład chemiczny popiołów z osadów ściekowych jest podobny do składu chemicznego substratów stosowanych do syntezy zeolitów. W pracy przedstawiono wyniki zeolityzacji popiołów z osadów ściekowych metodą fuzji. Badania popiołów z osadów ściekowych przed oraz po procesie zeolityzacji obejmowały identyf[...]
EN The chemical composition of sewage sludge ash is similar to the chemical composition of substrates used for the synthesis of zeolites. The study shows the results of sewage sludge ash zeolitization with a fusion method. The research on sewage sludge ash before and after the process of zeolitization [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last