Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 91
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  settlement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 11 640-641
PL Przedstawiono empiryczne zależności umożliwiające wyznaczenie zasięgu niecki osiadań spowodowanej drążeniem i ustalenie jej wpływu na budynki oraz obiekty infrastruktury podziemnej i drogowej. Rozważania dotyczą technologii drążenia nowoczesnymi tarczami zmechanizowanymi TBM.
EN The main problem of tunneling with use of IBM is to assign the range of subsiding trough and its infiuence on existing buildings and underground or road infrastructure. Empirical methods of analysis of settlements due to TBM works and an example case are described.
2
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Przedstawiono zagadnienie optymalizacji wielokryterialnej struktury zabudowy osiedli mieszkaniowych na zadanym terenie na podstawie kryteriów wiatrowych. W zagadnieniu optymalizacji minimalizowano strefę tzw. ciszy atmosferycznej, w której prędkość wiatru zawiera się w przedziale od 0 do 1 m/s. Nato[...]
EN The problem of multicriteria optimization of the building arrangement. For the purpose of the study three impact zones have been taken: the zone with wind velocity from 0 to 1 m/s (the unfavourable case due to aero-sanitary and bio-climatic conditions); the zone with wind velocity from 1 to 5 m/s (t[...]
3
100%
Przegląd Geodezyjny
4
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN This article presents the results of numerical calculations of soil consolidation underneath the “Africa Pavilion” structure in Wrocław Zoo, Poland. To determine the deformations of the baseplate of the “Africa Pavilion” and deformations of the subsoil, Biot’s consolidation theory for two-phase medi[...]
5
100%
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics
EN The proposed Municipal Solid Waste Settlement (MSWS) model is based on a superposition of load and time dependent settlements, as corroborated by experimental evidence obtained from field and laboratory investigations. Load dependent settlements, triggered each time a new waste layer is placed on th[...]
6
88%
Landform Analysis
2011 Vol. 17 177-182
EN Study of sediments at gullies mouths conducted in the Suwałki Lakeland (NE Poland) showed that fan sediments are significantly diversified. The changes of sediment type could be linked to forest clearance and farmland expansion. Dating and lithological properties of fan sediments allowed to determin[...]
7
88%
Polish Maritime Research
2017 S 3 4--11
EN In an artificial island construction project based on the large-scale marine reclamation land, the soil settlement is a key to affect the late safe operation of the whole field. To analyze the factors of the soil settlement in a marine reclamation project, the SEM method in the soil micro-structural[...]
8
88%
Studia Geotechnica et Mechanica
2019 Vol. 41, nr 3 115--128
EN In urban areas, the control of ground surface settlement is an important issue during shield tunnel-boring machine (TBM) tunneling. These ground movements are affected by many machine control parameters. In this article, a finite difference (FD) model is developed using Itasca FLAC-3D to numerically[...]
9
75%
Architectus
2010 Nr 2(28) 153--157
PL Na przestrzeni wieków przekształcenia form przestrzennych tworzących architekturę miejsca były ściśle powiązane z krajobrazem kulturowym, w jakim były lokowane. Jednocześnie były one poddane ściśle określonym kanonom osadzonym w miejscu i czasie swego powstania. W obecnej chwili można zaobserwować z[...]
10
75%
Geochronometria
EN This study focuses on the analysis of the structural and textural features of the colluvial (deluvial) deposits in the Suwałki Lake District (NE Poland) and their absolute age. The colluvium has a thickness of up to 150 cm. The dates of the peat under colluvium or lowermost fossil humus-rich horizon[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Łódzka
2010 Z. 61 101-111
PL W opracowaniu scharakteryzowano zasób informacji zawarty w dwóch dokumentach kartograficznych z początków XIX wieku a dotyczących założenia miasta Aleksandrowa Łódzkiego.
EN The study characterized the recource of information contained in two mapping documents drawn in the early of nineteen century. The documents concern the founding of the city Aleksandrów Łódzki.
12
75%
Polska Energetyka Słoneczna
2006 nr 3-4 28-31
PL W pracy przedstawiono metodę warunków mikroklimatu terenu zurbanizowanego. Zaproponowany model określa cechy ilościowe i jakościowe analizowanego terenu. Ogólna ocena środowiska miejskiego składa się z dwóch elementów; oceny warunków wietrznych oraz zagospodarowania terenu. W celu określenia poszcze[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 28, t. 2 269-276
PL Niniejszy artykuł omawia przyczyny awarii stacji paliw posadowionej na gruntach organicznych. Przedstawia wpływ obniżenia zwierciadła wód gruntowych, w związku z pracami ziemnymi - budową nasypu drogowego, na dodatkowe osiadania tej budowli posadowionej w zasięgu wpływu leja depresji. Wykazano, że p[...]
EN This paper discusses reasons of fuel stations emergencies founded on organic soil. Presents influence of low-ering ground water level on additional settlements structure foundation in the range of the depression. It exert, that rotting process of organic soil is the main reason of additional settlem[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
PL Rozwój modeli opisujących jednowymiarową konsolidację rozpoczął się w dekadzie, gdy Terzaghi opublikował swoją teorię konsolidacji, która opisała dyssypację ciśnienia wody w porach. W pracy przedstawiono jednowymiarowy, nieliniowy model konsolidacji gruntu organicznego. Model uwzględnia zmianę param[...]
EN Despite recent advances in our understanding of settlement and creep effects on one dimensional consolidation behavior, most geotechnical engineers use conventional methods of analysis that do not include the effects of strain rate, duration of loading, or creep on consolidation behavior. Paper pres[...]
15
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2015 T. 46, nr 10 400--405
PL Skrótowo opisano kryteria oceny rozliczania kosztów ogrzewania dla całego budynku wielolokalowego na podstawie wskazań elektronicznych podzielników. Warunkiem wykorzystania wspomnianych kryteriów jest posiadanie pełnej dokumentacji jednostki rozliczeniowej. Zaproponowano sposób oceny jakości rozlicz[...]
EN Briefly describes the criteria for assessing accounting of heating costs for the whole multi-family building based on indications electronic allocators . The condition for use of these criteria is to have a full accounting documentation unit of account . It proposed a method for assessing the qualit[...]
16
75%
Wiadomości Górnicze
2014 R. 65, nr 2 121--127
PL Wykorzystanie kompleksu kadrowo-płacowego SZYK2/KZP2 umożliwia sprawną ocenę pracy pracowników rozliczanych dniówkowo, jak i pracowników etatowych. Podstawowa funkcjonalność Centralnego Systemu Planista przeznaczona jest dla planistów oddziałowych, których zadaniem jest przygotowanie i efektywna rej[...]
EN The use of complex human resources - payroll SZYK2/KZP2 enables an efficient evaluation of workers accounted on a daily basis and full-time employees. The basic functionality of the Central Planner System is designed for departmental planners whose task is to prepare and effectively register data fo[...]
17
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2014 T. 45, nr 9 347--351
PL W artykule wskazano na podstawowe problemy związane z oceną poprawności rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania dokonywanych na podstawie wskazania podzielników elektronicznych. Opisano rzeczywiste, a nie medialnie nagłośnione, wady rozliczania kosztów ogrzewania w polskim budownictwie wieloro[...]
EN The article pointed out the fundamental problems associated with the assessment of the accuracy of accounting for individual heating costs made on the basis of indications of electronic allocators. Described real and not media-publicized flaws in the heating cost accounting Polish multifamily housin[...]
18
75%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
2016 Vol. 5, No 3 177--182
EN Modern land organization, as a complex of social-economic and ecological measures, is focused on rational organization of the territory of administrative-territorial units, which make a spatial base for territorial organization of state management and local self-governing. Thus, determination of bou[...]
19
75%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W artykule przedstawiono metodę projektowania fundamentów pośrednich obiektów inżynierskich, jakimi są barety. Metoda opiera się na rozdziale siły przyłożonej na płytę oczepową fundamentu na poszczególne barety, co zostało uzależnione od sztywności każdej barety. W celu oszacowania sztywności każdej[...]
EN The paper presents barrettes, which are a useful method of designing non-direct foundations of engineering construction. The methodology is based on the distribution of forces acting on a foundation capping slab into each barrette, which depends on its stiffness. To determine the proper stiffness of[...]
20
75%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W artykule przedstawiono metodę wyznaczenia globalnej nieliniowej zależności obciążenie-osiadanie dla pojedynczych kolumn przemieszczeniowych wykonywanych w spoistych gruntach słabonośnych, gytiach „Rynny Żoliborsko-Szczęśliwickiej”.
EN The paper presents the method of determining the total non-linear correlation of load settlement relationship for individual concrete displacement columns performed in cohesive low-bearing-capacity soils, gyttja in Żoliborz-Szczęśliwice glacial tunnel valley.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last