Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 69
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  service quality
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
2
100%
Logistics and Transport
EN Fixed-route networks constitute a category of transport infrastructure systems. As a fixed-route transport system subgroup they present a combination of transport solutions related in terms of operating properties. Owing to property criteria systematization, an analysis of the fixed-route system reg[...]
3
80%
Problemy Jakości
PL Prezentowana publikacja koncentruje się na przedstawieniu wyników badań dotyczących kształtowania wizerunku firmy na rynku usług pogrzebowych. Zwrócono w nim zwłaszcza uwagę na rolę jakości jako kluczowego czynnika w tym procesie. W badaniach postawiono tezę, iż jakość jest na rynku usług pogrzebowy[...]
EN The paper presented below focuses on the presentation of research results for shaping the company's image in the market for funeral services. It called for particular attention to the role of quality as a key factor in this process. The study was a thesis that the quality is on the market for funera[...]
4
80%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 6 2-8
PL Wyniki badań ankietowych wśród pasażerów, wykonanych w 2002 roku po raz pierwszy w historii miasta. Badania miały na celu rozpoznanie preferencji w zakresie jakości usług przewozowych oraz stopnia satysfakcji pasażerów z tych usług. Badaniami objęto 10 cech opisujących jakość usług przewozowych. Szc[...]
EN Results of passenger inquiry, carried in 2002 - first time in the city. The investigations aimed to recognise passenger preferences related to public transport quality, as well as passenger satisfaction level. Inquiry comprised 10 attributes of transport service quality. In particular the meaning of[...]
5
80%
Foundations of Computing and Decision Sciences
EN Student satisfaction barometers are of vita! importance for the universities because they promote their internal re-organization, strengthen their image and emphasize on meeting the expectations and needs of students. Measuring student satisfaction by emphasizing on components of service quality del[...]
6
80%
Management and Production Engineering Review
EN In this article the authors present the methodology adopted and the results obtained in the first stage of the research encompassing focus group interviews (FGI) about the needs of public transport users in a selected city (Poznan). The elicitation and assessment of the requirements were carried out[...]
7
70%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2013 nr 1 25-31
EN Modelling is a technique that can be used in the development and sizing of networks. It involves building a mathematical representation of a physical system and is often computer based, allowing system behaviour to be investigated based on the variation of key parameters. This pa- per will describe [...]
8
61%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2006 nr 4 46-52
EN The paper reviews current algorithms for distributed, asynchronous control of networks when the customer is guaranteed to get some predetermined (e.g., as a part of a service level agreement - SLA) values of flow. Two cases are considered - both with single and multiple commodity. It is assumed, tha[...]
9
61%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zarządzaniem jakością usług telematycznych realizowanych w systemach telematyki transportu.. W ogólny sposób opisano istotę i zadania systemów telematyki transportu. Przedstawione pojęcie usługi w systemach telematyki transportu. W sensie funkcjonalnym[...]
EN The paper presents chosen problems of managing for quality of service with in telematic transport systems. The essence and tasks of transport telematic systems have been presented in a general outline. Recipients of telematic services have been defined. The opinion has been expressed that in a funct[...]
10
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka
2010 Z. 5 87-102
PL Pojęcie jakości kształcenia w edukacji pojawiło sie˛ kilka lat temu i wiąże się z osiągnięciem przyjętych standardów, a także spójności między celami, programem i kompetencjami absolwentów. Nie ma jednolitej terminologii i określenie „jakość kształcenia” jest rozumiane tak jak w każdej dziedzinie. [...]
EN The concept of quality of education in education, a number of years ago and is associated with the achievement of agreed standards, as well as consistency between the objectives of the program and the competence of graduates. There is no uniform terminology and definition of ”quality education” is u[...]
11
61%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Publiczne inwestycje budowlane mają szczególne znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Ograniczenia wynikające z dostępności środków na ich finansowanie oraz potrzeba wprowadzenia czynnika innowacyjności w ich rozwiązaniach technicznych i eksploatacji spowodowała rozwinięcie się różnych f[...]
EN The public infrastructure projects are crucial for economic and social development. The scarcity of public financial means and striving for efficiency and innovation was the ground for the public-private partnerships (PPP) as a form of co-operation between the public and private sectors. The paper p[...]
12
61%
Problemy Jakości
PL W dobie coraz większej konkurencji sukces rynkowy firmy jest pochodne, między innymi, marketingowego podejścia do kwestii jakości. Pragmatyzm takiego podejścia wyraża się poprzez zrozumienie marketingowego wymiaru jakości w procesie jej kształtowania, jak również finalnej satysfakcji klientów. Oba t[...]
EN In today's increasingly market competitive circumstances success ofthe company is derwed from marketing Services approach to quality. This is what imposes a total commitment to marketing dimensions of quality in the process of shaping the delivery of quality and consumer satisfaction. Both of these [...]
13
61%
Problemy Jakości
PL W artykule przedstawiono ewaluację wdrażania modelu Common Assessment Framework (CAF) w sektorze publicznym. W pierwszej części przedstawiono rozważania na temat jakości usług w administracji i krótko scharakteryzowano ideę, zasady i stosowane kryteria obwiązujące w modelu CAF. W drugiej części arty[...]
14
61%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2015 R. 23, nr 3 61--69
PL Przeprowadzono badania, mające na celu hierarchizację ważności kryteriów oceny jakości usług serwisowych przyczep rolniczych z zastosowaniem metody ekspercko-matematycznej. W badaniach analizowano 21 kryteriów jakości usług serwisowych zaproponowanych przez RYBACKIEGO [2011]. W tym celu przygotowano[...]
EN Studies were conducted, in order to prioritize the validity of criteria for assessing the quality of maintenance services for agricultural trailers, using the expert-mathematical method. The studies analyzed 21 maintenance service quality criteria, proposed by RYBACKI [2011]. For this purpose, a spe[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2003 Nr 2 133--137
PL [...] Region pilski, usytuowany na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych, stanowi obszar wiążący Wielkopolskę i Kujawy z Pojezierzem Pomorskim. [...]
EN In the region of Pila’s province (like in the whole of Poland) there were changes in the transport system in the nineties. Among others they embraced the motor transport. Since 1990 two independent Companies of National Motor Transport have been operating in the region, in Pila and Walcz. Althoug[...]
16
61%
Logistyka
2014 nr 6 6630--6636
PL Celem artykułu było przeanalizowanie znaczenia obsługi reklamacji w procesie doskonalenia jakości usług w serwisie samochodowym. Wskazano na znaczenie naprawy usług jako jeden z czynników określających ich jakość. Przedstawiono działania i funkcje w zarządzaniu reklamacjami. Przeanalizowano wyniki b[...]
EN A purpose of the paper was to analyze the meaning of managing complaints in the process of improving service quality in a garage. Firstly, the meaning of service refinement as a factor defining its quality was described. Then, activities and functions in managing complaints were listed. Also the res[...]
17
61%
Logistyka
2015 nr 2 109--122, CD1
PL Ewaluacja parametrów jakości usług stanowi istotny aspekt badań nad procesami konkurencji na rynku logistycznym. Z jednej strony ewaluacja pozwala na określenie wartości obiektu prowadzonych badań, z drugiej zaś, jako metoda poszukiwań umożliwia wypracowanie nowych perspektyw w zakresie, parametr[...]
EN Evaluation of the service quality parameters is a vital aspect of competition processes research on the logistics market. On one hand, evaluation allows the determination of the value of the research object, on the other, as a method of finding new prospects in the area, it allows for the determin[...]
18
61%
Logistyka
2016 nr 6 6--9
PL Drogą do podnoszenia jakości usług przewozowych dla ludności jest spełnienie nie tylko podstawowych wymagań pasażerów, ale poszukiwanie dodatkowych możliwości zadowolenia klienta poprzez szeroki dostęp do informacji, stosowanie nowoczesnych technologii informatycznych, poprawę bezpieczeństwa podróży[...]
EN A measure to improve the quality of transport services is meeting not only the basic passengers’ requirements but also searching for additional ways to satisfy a client by means of a wide access to information, use of modern it technologies, improvement of trip safety and additional services. Knowin[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 31 109-122
PL W artykule autorka skoncentrowała się na określeniu metod umożliwiających ocenę jakości usług. W tym celu scharakteryzowano usługi i etapy ich powstawania. Kolejnym krokiem było przybliżenie pojęcia jakości usług. Następnie wyjaśniono, dlaczego jakość usług może być postrzegana z wewnętrznej i zewnę[...]
EN In this paper the author concentrates on describing the methods enabling assessment of service quality. In order to attain it, services and stages of their development were characterized. The next step was to reflect upon the notion of service quality. Then, it was explained why service quality cann[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe. Quality. Production. Improvement
2016 No. 2 (5) 135--146
EN The Servperf method (Service Performance) is an interesting method of the service quality analysis. It was created as a contrast proposal to the Servqual method. The purpose of this chapter is to assess quality of services offered by one translation office which is located in Czestochowa. For this p[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last